HIDE LIST

Fotografują się w atelier. Reżimy ciała w radzieckiej fotografii studyjnej [Polish]

Oksana Gawriszyna

Download the Article

        TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2018, vol.3, no. 1, pp.2-12.

Oksana Gawriszyna

Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie

 

 

Fotografują się w atelier. Reżimy ciała w radzieckiej fotografii studyjnej[1]

Streszczenie

Na przykładzie fotografii studyjnej artykuł przedstawia transformację praktyk kulturowych w Rosji w pierwszej połowie XX wieku. Jakkolwiek scenografia i ustawienie postaci na zdjęciach studyjnych są zainspirowane doświadczeniami „kultywowanych” ciał przedstawicieli klas uprzywilejowanych, to na początku XX wieku ten rodzaj fotografii staje się powszechnie dostępny. W rezultacie zdjęcia z tego okresu odzwierciedlają obrazy ciał „hybrydowych”, w których doświadczenie cielesne modeli łączy się z normami fotografii studyjnej. W przypadku sowieckiej fotografii studyjnej ten typ obrazów wpisuje sie w dynamikę procesów modernizacyjnych. Jednocześnie analiza zdjęć z lat pięćdziesiątych wskazuje na ugruntowanie się porządku „hybrydowego”, który jednak ujawnia rozdźwięk między symbolicznym porządkiem kultury sowieckiej a codziennym doświadczeniem cielesnym.

The article looks at the cultural transformation in Russia in the first half of the 20th century as manifested in studio photographs. Although the setting and posture in studio photography were taken from ‘cultivated’ bodies of privileged social groups, by the early 20th century it was readily available for everyone. As the result we see a variety of hybrid bodies, combining familiar bodily practices of models with prescriptive norms of the studio. These images can be read within the conceptual framework of modernization. Soviet studio photographs continue along this line. However, increasingly by the 1950s one registers hybridity of a different sort, which signals a rupture between a symbolic order of Soviet culture and everyday experience.

 

Słowa kluczowe: sowiecka fotografia studyjna, ciało, norma kulturowa, hybrydyzacja

 

Kiedy zostaje na ciebie nakierowany obiektyw, plecy same się prostują.

Z przypadkiem podsłuchanej rozmowy

Sztuki wizualne, w tym również fotografia, przedstawiają epokę sowiecką w sposób niepozostawiający wątpliwości. Rozpoznajemy ją w pewnych wzorach, zaczerpniętych z codzienności detalach, sposobach fotografowania. Materiał, na który chciałabym zwrócić uwagę, znajduje się na peryferiach sowieckiej kultury wizualnej. Jednak właśnie owa peryferyjna pozycja pozwala postawić pytania o reżimy ciała w kulturze radzieckiej, które na podstawie innych, popularniejszych źródeł nie dają się tak jednoznacznie sformułować.

Na tle już istniejących znaczeń i praktyk kulturowych pojawiają się te, które rozpoznajemy jako sowieckie, sądząc, iż za tym określeniem kryje się pewna treść ideologiczna lub odwołanie do doświadczenia kolektywnego, wychodzącego poza ramy ideologii. Fotografia to jedna z tych sfer, w których prowadzone są aktywne poszukiwania nowych języków wizualnych,[2] przy jednoczesnym istnieniu starszych konwencji. Styl fotografii studyjnej okazuje się konstrukcją wyjątkowo stabilną. Na zdjęciach z lat trzydziestych wciąż pojawiają się rekwizyty i tła z czasów przedrewolucyjnych (w latach dwudziestych takie ujęcia były jeszcze bardziej rozpowszechnione). Wpływ fotografii studyjnej widoczny jest również w metodach pracy profesjonalistów wykonujących zdjęcia indywidualne i grupowe w scenerii zakładów pracy i instytucji edukacyjnych. Czy jest to cecha specyficzna dla fotografii radzieckiej? Co kryje się za tymi praktykami?

Fotografię studyjną wyróżnia ścisła konwencja, na którą składają się: określony zestaw póz, sztuczne oświetlenie, namalowane tło, rekwizyty. Nie nalezy jednak mówić o tym typie fotografii jako bardziej inscenizowanym lub archaicznym w porównaniu z innymi jej rodzajami, lecz przeciwnie – podkreślać, iż umowność, szczególnie widoczna w fotografii studyjnej, jest właściwa dla natury całego medium. „Realność”, „prawdziwość” fotografii to cechy charakteryzujące nie obraz, a mechanizmy percepcji. Czynniki, które sprawiają, że odbieramy zdjęcie w określony sposób i nadajemy mu znaczenie, są liczne, płynne i należą do różnych porządków, na przykład technicznego, estetycznego czy władzy. Badaczowi fotografii zależy natomiast na pokazaniu specyficznego charakteru umowności wizerunku na konkretnych przypadkach.

Cechy obrazu, wspólne dla wszystkich rodzajów omawianej sztuki, związane są z pojmowaniem jej jako praktyki wizualnej społeczeństwa nowoczesnego – nowego antropologicznego porządku miejskiej „współczesności”.[3] W swojej pracy na temat dziewiętnastowiecznych sposobów postrzegania Jonathan Crary dowodzi, że wynalezienie fotografii było jednym z elementów zasadniczej zmiany praktyk wizualnych, jaka miała miejsce w latach 1820–1830. Mimo iż w teoriach optycznych tego czasu widzenie indywidualne staje się przedmiotem bacznej uwagi, opisywane ono jest jednak w kategoriach, które obejmują pomiar i porównanie, dlatego też podmioty spojrzenia stają się wzajemnie zastępowalne, a widzenie podlega uniwersalizacji.[4] Masowe powielanie obrazów fotograficznych sprawiło, że większość populacji świata zachodniego stało się nosicielami tego nowego, zuniwersalizowanego spojrzenia. To właśnie do rejestrowanych na kliszy obrazów odnoszą się pojęcia „świadectwa” oraz „dokumentu”. Nieprzypadkowo nowe medium szybko staje się narzędziem różnorodnej państwowej kontroli nad ciałami – policyjnej, psychiatrycznej czy medycznej – gdyż związek fotografii z różnorodnymi strategiami władzy jest o wiele ściślejszy, niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. Jak zauważa John Tagg: „rzeczywistym jest nie tylko przedmiot fizyczny, ale także system dyskursywny, w którym obraz gra określoną rolę”.[5]

Fotografia studyjna całkowicie wpisuje się w ów reżim wizualny współczesności. Stwarza ona możliwość posiadania i reprodukcji własnej podobizny przez osoby dotychczas tej możliwości pozbawione. Jednak już sposób prezentacji postaci w fotografii studyjnej jest dość tradycyjny. Wzorcem staje się ciało „arystokratyczne”.

W XIX wieku tak same ciała, jak wyobrażenia o nich ulegają zasadniczej transformacji, który to proces wpisuje się w powstanie reżimu „współczesności”. Stulecie to cechuje ustanowienie podstawowym modelem ciała „uniwersalnego”. Nowej kategorii nie należy rozumieć jako przydatność do różnorodnych zadań – chociaż to okaże się jednym ze skutków – lecz jako wartość możliwą do przypisania wszystkim ludziom. Przyjmuje się bowiem, że każde ciało może zostać scharakteryzowane za pomocą tych samych, uniwersalnych kategorii, co na przykład ma miejsce w rozwijającej się wówczas intensywnie medycynie. Należy zaznaczyć, że pojęcie uniwersalności nie zakłada identyczności ciał, jednak różnice nabierają znaczenia dopiero wewnątrz określonego systemu wartości nakładanego na ogół. W powyższym schemacie ciału uniwersalnemu przeciwstawione zostaje to wyróżniające się, dla którego odrębność stanowi zasadniczy warunek istnienia. W efekcie na samym ciele właśnie zostają zapisane różnice, przede wszystkim socjalne. Stanowe, „arystokratyczne” ciało należy do wyróżniających się. Właśnie ten typ poddał analizie Norbert Elias w pracach poświęconych rycerstwu i arystokracji dworskiej w Europie.[6] Badacz opisał stopniowy proces postępującej „kultywacji” ciał przedstawicieli klas uprzywilejowanych, zaczynając od ograniczenia w publicznych sytuacjach różnorakich form wydalania substancji biologicznych jak siąkanie czy spluwanie, a kończąc na wprowadzeniu skomplikowanych norm zachowania.

Ciało arystokratyczne staje się synonimem wyrafinowania, poddawane zostaje długotrwałym i uporządkowanym praktykom dyscyplinującym – nauka norm właściwego zachowania w różorodnych sytuacjach jak na przykład taniec, fechtunek czy jazda konna – kształtującym w efekcie całościowy kod. Co szczególnie ważne w kontekście naszych rozważań, jest to jedyny rozwinięty kod cielesny rozpoznawany przez inne grupy społeczne i służący dla nich za punkt odniesienia. Z tego punktu widzenia nie można mówić o różnych kodach cielesnych.. Kulturę cielesną ma tylko jedna grupa, inne są jej pozbawione – podobnie jak za towarzystwo uważa się dobre towarzystwo, a za człowieka uznaje się osobę przyzwoicie ubraną i dobrze wychowaną. Dlatego też nie przez przypadek wzorcem dla fotografii studyjnej stało się ciało arystokratyczne. Idea ciała uniwersalnego nie tylko zastępuje ideę ciała wyróżniającego się, lecz również to wyróżniające się zostaje włączone do grona wzorców uniwersalnych.

Idea ciała uniwersalnego realizuje się także na innych niż fotografia obszarach. Nauki przyrodnicze i społeczne były podstawowym źródłem nowej wiedzy o ludzkim organizmie, popularyzowanej przez higienistów. Organizowali oni wykłady, a także publikowali w prasie artykuły propagujące nowe zasady pielęgnacji i hartowania oraz ćwiczenia gimnastyczne.[7] Równolegle popularnością cieszyły się „podręczniki dobrych manier”, lansujące wśród szerokiego kręgu odbiorców praktyki cielesne kultury szlacheckiej.[8] W rezultacie wzorce tak na poziomie dyskursów, jak i konkretnych praktyk ulegały krzyżowaniu i hybrydyzacji. Na przykład stosowany wobec ciał „arystokratycznych” wymóg utrzymywania właściwej postawy nie był związany z ideą zdrowia i wpływu pozycji kręgosłupa na funkcjonowanie organów wewnętrznych. Określenia „postawa prawidłowa” albo „postawa naturalna” nie miały praktycznie sensu w kulturze arystokratycznej. Istotne jest jednak, że oba dyskursy – dotyczący dobrych manier i zdrowia – zorientowane były na normę, a postawa ciała w jednym i drugim najczęściej określana była przez wskazanie wad. Podobnie wysoki poziom regulacji charakteryzuje dyskurs moralny, równie rozpowszechniony w XIX wieku, który zaczyna utożsamiać ze stanem moralności postawę. Jej wady u człowieka zaczynają być interpretowane jako świadectwo zepsucia moralnego. Schemat ten okaże się aktualny również w sowieckich normatywnych wyobrażeniach o ciele. Opieranie się o ściany, rozwalanie się na krześle czy trzymanie rąk w kieszeniach uważano za zachowanie niepożądane jeszcze w latach osiemdziesiątych.[9]

Podobne efekty praktyk hybrydowych można zaobserwować również w fotografii studyjnej. W tym wypadku nie można mówić jednak o mieszaniu się wzorców, lecz o skomplikowanym procesie włączania do normy, swoistej „przymiarki” odrębnej kultury cielesnej.

Poza. Fotografia studyjna wzoruje się na portrecie malarskim, stąd podobnie jak on odnosi swoje kody do norm ciała arystokratycznego. Najbardziej charakterystyczną oznaką tego mechanizmu jest postawa, którą winny utrzymywać postaci. Decyduje tu jednak już nie norma arystokratycznego kodu cielesnego, lecz reżim sprowadzający wszystkie ciała do jednego wzorca. Fakt, że staje się nim ciało arystokratyczne – jak już wskazywałam – nie jest przypadkowy, ale też nie wydaje się kluczowy. Ciało arystokratyczne staje się bowiem jednym z możliwych sposobów uniwersalnego kształtowania. Znaczenie paradygmatu ciała wyrafinowanego nie zatraca się całkowicie, stale towarzyszy mu natomiast kontrola, potrzeba doprowadzenia ciała do normy – jeżeli fotografia przedstawia kilka osób, ich rozmieszczenie jest bardzo charakterystyczne: para czy też grupa tworzy zazwyczaj dwupoziomową kompozycję. Postaci rzadko się dotykają, a jeżeli ma to miejsce, najczęściej oznacza pokrewieństwo. Na portretach indywidualnych równie często spotyka się pozycję siedzącą, jak stojącą, ale w większości przypadków obecny jest element służący za podparcie dla ciała. Ludzie występują w swoim najlepszych, odświętnych ubraniach. Czasem, aby osiągnąć pożądany efekt, używane są studyjne rekwizyty. Dla wielu osób fotografowanie się w studiach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku jest doświadczeniem „cudzego” ciała.[10]

Spojrzenie. Oglądając ówczesne zdjęcia studyjne współcześni widzowie często zwracają uwagę na wyraz twarzy: pełen napięcia, niekiedy prawie szalony, zwłaszcza dzieci mają nierzadko półotwarte usta. Błędem byłoby jednak na tej podstawie wnioskować o stanie psychicznym osoby na zdjęciu. Owego szcczególnego wyrazu nie należy tłumaczyć też niezwykłością sytuacji czy też długim czasem naświetlania. W fotografii studyjnej ciało traktowane jest integralnie,[11] twarzy nie podkreśla się nadmiernie i – w odróżnieniu od pozy – nie pracuje się z nią. Istotne jest kanoniczne ustawienie spojrzenia do kamery, które nie przewiduje jednak spotkania wzroku portretowanego i widza. Warto przy okazji dodać, że z twarzą i spojrzeniem od początku pracuje fotografia artystyczna – stosując jednorodne tło, modelowanie twarzy światłocieniem, skierowany poza kadr wzrok – a następnie kino. Obecność tych „dziwnych” wyrazów twarzy w fotografii studyjnej wskazuje na mieszanie się praktyk cielesnych. Człowiek o „arystokratycznym” ciele powinien bowiem umieć kontrolować nie tylko postawę, ale i wyraz twarzy i być przyzwyczajony do stanowienia obiektu spojrzenia.[12]

Tło. Horyzont, meble i rekwizyty – kapelusze, cylindry, laski, czasami także płaszcze, książki czy bukieciki kwiatów – odgrywają ważną rolę w fotografii studyjnej. Co więcej, ciało o doskonałych manierach nabiera pełni znaczenia tylko w odpowiedniej scenografii. Jest ona umowna, odsyła nie tyle do rzeczywistości, co do symbolicznego języka portretu. Z czasem tworzące ją przedmioty stają się coraz bardziej eklektyczne. Malowana tapeta, pełniąca funkcję tła, wiąże się z praktyką wypoczynku na łonie przyrody oraz podróżowania, które przez długi czas pozostawało przywilejem nielicznych. Dlatego też za tło najczęściej służą motywy egzotyczne: tropikalny las, stylizowane na antyczne ruiny, szczyty górskie itd. (zdarza się także wykorzystywanie motywów lokalnych). Zdumiewa stałość skojarzeń łączących fotografię z przyrodą – tradycja fotografowania się z kwiatami (bukiety w wazonach czy kwiaty w doniczkach) na tle tropikalnych lub kwitnących krzewów i drzew przetrwała niemal do naszych czasów.

Należy jednak podkreślić, że właściwy fotografii studyjnej reżim cielesny nie tylko utrwala się na światłoczułej błonie fotograficznej, ale także odciska się w ciałach. O ile początkowo pozy ustawia fotograf, o tyle stopniowo ludzie zaczynają odtwarzać postawę i kontekst z sytuacji fotografowania poza studiem.[13]

Do bardziej szczegółowej analizy wybrałam kilka przykładów sowieckiej fotografii studyjnej. W pewnym sensie można uznać je za reprezentacyjne, a precyzyjniej mówiąc należą one do jednego gatunku, jednak każdy przedstawia określony punkt na osi hybrydowych praktyk cielesnych. Równie ważne jest to, co łączy te ujęcia (należy zauważyć, że samo wykonanie zdjęcia w studiu nie jest niezbędnym warunkiem do zaklasyfikowania go jako fotografii studyjnej), jak i to, co czyni je wyjątkowymi (znaczącym może okazać się każdy szczegół).

Wybór fotografii studyjnej jako obiektu analizy w kontekście kultury ciała wydaje się trafny w szczególności dlatego, że pozwala sproblematyzować granicę między „sowieckim” i „przedsowieckim” okresami. Charakterystyczna jest swoista dziedziczność w procesach transformacji praktyk cielesnych (widoczna również w stylistyce ujęć) okresów przedrewolucyjnego i przedwojennego. Poczynając od pierwszych lat XX wieku,[14] coraz częściej spotyka się fotografie, na których ciała poddane są ewidentnie nienaturalnemu dla fotografowanych reżimowi, co zdradza ubiór, ale nawet częściej poza. Wynika to stąd, że krótki czas przygotowania do zdjęcia znacząco utrudnia precyzyjne ustawienie postaci. Na postawę składa się nie tylko ogólny zarys sylwetki, pozycja kręgosłupa (pleców), ale i też ułożenie poszczególnych części ciała jak głowa czy ręce. W pozie nabiera znaczenia każdy szczegół i zauważalne są nawet drobne odchylenia od norm.

Nieprecyzyjne „trafienie w postawę” dobrze widoczne jest na dwóch pierwszych zdjęciach. Pierwsze z nich[15] pochodzi jeszcze z okresu przedrewolucyjnego, z około 1910 roku. Przedstawia młodą kobietę ubraną w odświętną sukienkę, której elegancję podkreśla rzadko spotykany przedmiot – kobiecy zegarek w charakterze broszki. Mimo słabego stanu zachowania fotografii dobrze widoczny jest entourage studia, w którym tło ma imitować eleganckie wnętrze. Interesująca jest tu korelacja między stolikiem z bukietem kwiatów namalowanym na tapecie i tym, o który opiera się kobieta  na pierwszym planie. Rośliny pełnią tu funkcję nie tylko ozdoby, ale i atrybutu niewinności. Samo ustawienie postaci jednak zdradza doświadczenie cielesne nieprzystające do wykreowanego w studiu otoczenia. Kobieta na zdjęciu ewidentnie nie jest przyzwyczajona do pozowania. Ma lekko opuszczoną głowę, co wystarcza by zmienić wyraz całej pozy, a także stworzyć wrażenie chmurnego spojrzenia. Celem tej obserwacji nie jest podkreślenie wyższości osób posiadających konkretną kulturę cielesną, tylko ujawnienie norm obowiązujących w fotografii studyjnej oraz skomplikowanych stosunków pomiędzy nimi i człowiekiem w studiu.

Na drugim, pochodzącym z 1935 roku zdjęciu[16] nie widać studia jako takiego – za tło służy kotara, studyjne meble zastępuje zwykłe krzesło. Z pewnością jednak także w tym przypadku przygotowywano się pieczołowicie do wydarzenia, jakim był akt fotografowania. Wizerunek odtwarza kompozycję charakterystyczną dla podwójnego portretu studyjnego. Kobieta prezentuje się odświętnie, jednak uroczysty charakter jej ubioru potraktowany jest w sposób uproszczony, główną ozdobą czyniąc biały kołnierzyk bluzki. Strój mężczyzny ma z kolei na celu podkreślenie jego statusu społecznego; zwraca na niego uwagę zwłaszcza teczka, którą postać trzyma w ręce. W kontekście fotografii studyjnej przedmiot ten zmienia się niemal w atrybut.

Na zdjęciach z pierwszej połowy XX wieku trudno znaleźć rażące odstępstwa od póz normatywnych, dają się jednak zauważyć liczne drobne rozbieżności, na przykład w kierunku spojrzenia, ułożeniu rąk czy korpusu. Na ową dynamikę normy i odchylenia od niej wpłynęły skomplikowane procesy społeczne, które ukształtowały ciała „nowych mieszczan”. Przemiany urbanizacyjne zachodziły w Rosji (i nie tylko tam, oczywiście) już przed rewolucją, a kontynuowane były także po niej. Do analizy polityki ciała w kulturze sowieckiej lat dwudziestych i trzydziestych szczególnie użyteczne jest zastosowanie koncepcji „procesu cywilizacji” Norberta Eliasa.[17] Zdaniem niektórych badaczy najbardziej charakterystyczny sowiecki typ antropologiczny stanowią niedawni chłopi, w krótkim czasie przechodzący cielesną i społeczną transformację, która u przedstawicieli klas uprzywilejowanych przebiegała przez stulecia. Niemniej należy podkreślić, że w Rosji problematyka nabywania nowej kultury cielesnej – przyswajania zasad higieny i kontroli nad ciałem – była obecna także przed rewolucją, oraz że jeszcze w drugiej połowie XIX wieku procesy te przebiegały z opóźnieniem w porównaniu do krajów zachodnich. Nie oznacza to deprecjonowania specyfiki kultury sowieckiej, pozwala jednak zadać pytanie, jak w wariancie sowieckim wyglądał „proces cywilizacji”, jaka była w nim rola państwa oraz elit, jakie obierano wzorce i gdzie miały one źródła oraz o sposób przekazywania tych norm.

Ciekawym komentarzem do sowieckiej fotografii studyjnej jest typologicznie bliski drugiemu analizowanemu przeze mnie zdjęciu obraz Fiodora Bogorockiego Fotografują się w atelier (1932)[18]. Artysta dobrze oddaje tu eklektyczność fotografii studyjnej – egzotyczne tło, spojrzenia w różnych kierunkach, nieco spiętą pozę kobiety. Na płótnie najciekawsza jest jednak figura marynarza-rewolucjonisty, postaci często występującej w pracach Bogorockiego z tamtego okresu (Marynarze w zasadce, 1927–1928; Braciszek, 1932). Pojawienie się takiego bohatera na fotografii rodzinnej jest, jeżeli nie całkiem niewiarygodne, to przynajmniej dziwne. Malarz przypuszczalnie świadomie zamienia wzorce symboliczne – norma cielesna zastępowana jest przez normę ideologiczną. W tym kontekście niezwykle ważne jest, że artysta łączy styl fotografii studyjnej z ideą normatywności, oraz że stosowane przez niego zastępowanie norm wydaje się skuteczne. Pozwala to przypuszczać, iż w kulturze radzieckiej każdy pozytywny wzorzec – niezależnie od źródła, z jakiego jest zapożyczony – nabiera pozytywnego znaczenia ideologicznego.

Nieco inny przykład „przyswajania” wizerunku studyjnego, włączania go do radzieckiego porządku społecznego przedstawia trzecie ujęcie pochodzące z 1929 roku.[19] Biorąc pod uwagę pozy, ubrania, buty i fryzury kobiet, a także ogólną kompozycję grupy, zdjęcie bliskie jest wzorcowi. Dobrze zachowana jest także scenografia. Nic nie charakteryzuje ani samego zdjęcia, ani ukazanych na nim osób jako przynależnych do kultury sowieckiej, jednak z poświadczonego stemplem podpisu na odwrocie dowiadujemy się, że fotografia przedstawia grupę pracownic moskiewskiej fabryki Izolator. Charakterystyczna jest także forma inskrypcji – pełna data wykonania, sposób zapisu danych osobowych (nazwisko i inicjały).[20]

W sowieckiej kulturze cielesnej istotne jest nie pochodzenie wzorca, lecz stopień jego normatywności. Świadomość tego mechanizmu pozwala inaczej spojrzeć na tezę o powrocie wartości „burżuazyjnych” oraz znaczeniu idei „kulturalności” w połowie lat trzydziestych.[21] Bardziej niż z powrotem, mamy tu do czynienia z kontynuacją, gdyż analogiczne normy higieny, dobrych manier, poziomu wykształcenia czy codziennych zachowań funkcjonowały już w latach dwudziestych, chociaż możliwość ich realizacji znajdowała się poza zasięgiem większości społeczeństwa. Proces ten nie polegał również na uprzywilejowaniu wartości burżuazyjnych jako wyróżniającego się, dynamicznego wzorca. Przeciwnie, ówczesna idea kulturalności zakłada znaczną redukcję tego, jak rozumiano bycie kulturalnym. Co więcej jest to redukcja podwójna – w XX wieku wyobrażenia o ogładzie zostają sprowadzone głównie do powierzchowności; stylu ubioru czy sposobu wysławiania się. Z drugiej strony idei kulturalności lat trzydziestych i okresu późniejszego brakuje zdefiniowanego w sposób kompletny kanonu wyrafinowania. Zarówno w stosunku do wyglądu, jak i wykształcenia oraz manier wystąpienie jednego elementu wystarcza, by zostać zinterpretowane jako realizacja całego wzorca. Przykładowo elegancję reprezentuje pojedynczy detal – u kobiet zazwyczaj są to broszka albo naszyjnik, koronkowy kołnierzyk czy fryzura.[22]

Wielu badaczy zwraca uwagę na nową tendencję, jaką w połowie lat trzydziestych staje się dążenie do normalności; nie w sensie normatywności lecz w znaczeniu zwyczajnego, powtarzalnego stylu życia. Nie można jednak zapominać, że nawet w rozumieniu ideału owa normalność odnosi się do niepełnego wzorca i jest skorelowana z kategoriami prawidłowości, oceny oraz opinii zewnętrznej.

Zakończę te rozważania analizą ostatniej fotografii – wykonanej, jak wskazuje podpis u dołu, w Odessie w 1956 roku.[23] Ponieważ właściciel nie przekazał dodatkowych informacji, musimy polegać na samym wizerunku. Ujęcie to zdaje się w pełni oddawać specyfikę sowieckiej fotografii studyjnej, którą cechuje występowanie nieprzystających do siebie elementów. Jednak w odróżnieniu od poprzednio omawianych zdjęć, w tym wypadku owe cielesne i wizualne hybrydowe znaki nie oznaczają już transformacji, zmiany. Należałoby raczej odnotować, że został tu ustalony pewien porządek, w którym dziwna niedokończoność wizualnych i cielesnych gestów nabiera znamion normalności. Przypuszczalnie, na co wskazuje podpis w rogu, nie jest to pojedyncza fotografia – w widocznym na niej zaimprowizowanym studiu mogły zostać wykonane portrety innych osób. W takim wypadku sama sytuacja fotografowania czyni człowieka członkiem określonej grupy, co stanowi wyróżniającą cechę sowieckiej fotografii studyjnej, zwłaszcza powojennej. Funkcjonalnie ten rodzaj rejestracji na kliszach wykazuje podobieństwo do spisu nazwisk na odwrocie trzeciego z omawianych zdjęć. W powojennej sowieckiej fotografii studyjnej[24] istnieje specyficzny gatunek będący szerszą reprezentacją owego mechanizmu. Składają się nań tablice pamiątkowe wykonywane dorocznie lub na okoliczność wręczania dyplomów w placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Portrety indywidualne wraz z podpisami (zawsze w określonym porządku – nazwisko i inicjały) tworzą zbiorową kompozycję. Albumy sowieckich obywateli wypełnione są zestawieniami, na które składa się zdjęcie indywidualne oraz grupy lub klasy.

Analizowany wizerunek został wykonany na klatce schodowej, która pełni funkcję wspomnianego zaimprowizowanego studia. Najprawdopodobniej po lewej stronie znajduje się będące źródłem światła okno. Kwiat w doniczce, ustawiony na wysokim kwietniku przybranym nieodzowną serwetką, zastępuje malowane tło z tropikalną gęstwiną. Uroczystego charakteru fotografii nadają reprezentacyjne schody i odświętność stroju kobiety, która nosi broszkę, buty na obcasie i trzyma w ręku małą torebkę. Jednak znów reprezentacja eleganckiej cielesności ulega tu ograniczeniu. Sukienka jest nieco pomięta, włosy nie zostały starannie ułożone, rajstopy nie pasują do wyjściowej sukienki. Należy jednak podkreślić, że ani specyficzna sceneria ani wygląd kobiety nie są niedostateczne w kontekście kultury sowieckiej. Podobnie jak wystąpienie jednego elementu jest tu traktowane jako równoważne z pewną wzorcową całością, tak tego typu zdjęcie może funkcjonować jako pełnowartościowa fotografia studyjna.

Wreszcie spojrzenie – kobieta patrzy w obiektyw, przez co widz spotyka się z nią wzrokiem. Niewątpliwie widoczny jest tu wpływ innych stylów portretowych, takich jak fotografia amatorska, które zwracają uwagę na indywidualny wyraz twarzy. W rezultacie zdjęcie dokonuje podwójnego adresowania. Efektem studyjnej sytuacji fotografowania jest neutralne, „publiczne” spojrzenie, podczas gdy ukierunkowanie wzroku kobiety wskazuje na prywatny, osobisty charakter obrazu. To zresztą kolejna cecha charakterystyczna sowieckiej fotografii studyjnej, która częstokroć odzwierciedla doświadczenie indywidualne.

Podsumowując, należy podkreślić, że wyróżnikami fotografii studyjnej w ogóle, jako specyficznej formy reprezentacji wizualnej, nie są sceneria studia ani osoba wykonującego zdjęcie profesjonalisty, lecz założenie – tak przez fotografa, jak i modela – wysokiego stopnia normatywności w wyobrażeniach o ciele i orientacji na wzorzec. Z kolei cechą specyficzną dla fotografii studyjnej obszaru sowieckiego jest istnienie wyraźnie zaznaczonego wzorca, przy jego jednoczesnej ograniczonej realizacji. Charakterystyczny dla tego kręgu kulturowego jest również złożony sposób budowania tożsamości postaci na zdjęciu, w ramach którego określenia „kolektywne” i „osobiste” („publiczne” i „prywatne”) nie przeciwstawiają się sobie, lecz wzajemnie się określają.

Tłumaczenie: Anastasia Nabokina

 

 

[1] Artykuł z książki Империя света: фотография как визуальная практика эпохи „современности”, (Москва: Новое Литературное Обозрение) (2011). Tłumaczenie z języka rosyjskiego Anastasia Nabokina.

[2] Zob. artykuły Р. Сарторти, Е. Доренко, Г. Орловой, Е. Деготь, Б. Гройса w: Советская власть и медиа, red. Х. Гюнтер, С. Хэнсген, (С.-Петербург: Академический проект) (2005), s. 145–227.

[3] Dobrym wprowadzeniem do zagadnienia jest książka Quetina Bajaca: Q. Bajac, LImage révélée. Linvention de la photographie, (Paris: Gallimard – Découvertes) (2001).

[4] J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, (Cambridge: MIT Press) (1990).

[5] J. Tagg, The Burden of Representation: Essay on Photographies and Histories, (Minneapolis: University of Minnesota Press) (1993), s. 4.

[6] N. Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, tłum. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.) (2011).

[7] Zob. na przykład: В.П. Жуковский, Гигиена семьи и обиходной жизни доктора, (С.-Петербург) (1893).

[8] Zob. na przykład: zbiór porad i wskazówek na różne okazje w życiu rodzinnym i publicznym: jak zachowywać się w towarzystwie na chrzcie, imieninach, ślubach, jubileuszach, proszonych obiadach, balach, rautach, spacerach, w teatrze, na maskaradach itd. (А. Якобсон, Правила светской жизни и этикета. Хороший тон, Типо-Литография, (С.-Петербург) (1889). Reprint: (Москва: РИПОЛ), (1991)).

[9] Jak pokazuje O. Bułgakowa, ważnym pośrednikiem w przyswajaniu i utrwaleniu tych wyobrażeń było kino. Zob. О. Булгакова, Фабрика жестов, (Москва: Новое Литературное Обозрение) (2005).

[10] Oczywiście istnieje również wiele zdjęć osób, których kultura ciała w studiu i poza nim nie różniły się. Jednak to właśnie przypadki niedopasowania jaskrawo uwidaczniają reżim cielesny fotografii studyjnej. Zdjęcie studyjne kogoś o arystokratycznej kulturze cielesnej jest w jakimś stopniu tautologią. Nieprzypadkowo w tym środowisku rozpowszechnia się fotografia amatorska, gdyż jego reprezentantom szczególnie łatwo przychodzi odejście od zwyczajowych póz.

[11] Za zwrócenie uwagi na ten fakt wyrażam wdzięczność Konstantynowi Bogdanowowi.

[12] Por. О.Б. Вайнштейн, Денди: мода, литература, стиль жизни, (Москва: Новое Литературное Обозрение) (2006), s. 145–148.

[13] Szczególnie interesujące są pozy przyjmowane na przedrewolucyjnych fotografiach grupowych, kiedy nie było możliwości kontrolowania ustawienia każdego człowieka – niektórzy zachowują cielesny kanon w całości, inni zmieniają ją całkowicie lub częściowo.

[14] Temat ten wymaga dodatkowej analizy, gdyż rosyjska fotografia studyjna w ogóle jest słabo zbadanym obszarem.

[15] Zdjęcie z archiwum rodzinny Batałowych (Samara). Dzięki uprzejmości autorki artykułu.

[16] Zdjęcie z archiwum rodziny Woroncowych. Dzięki uprzejmości autorki artykułu.

[17] N.S. Timasheff, The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia, (New York: E.P. Duton & Company) (1946); V.S. Dunham, In Stalin’s Time. Middleclass Values in Soviet Fiction, (Cambridge: Cambridge University Press) (1976); C. Kelly, Refining Russia. Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin, (New York: Oxford University Press) (2001); О. Булгакова, Фабрика жестов…, dz. cyt.

[18] Tę pracę, jak i inne obrazy Bogorockiego, można zobaczyć na stronie wirtualnego muzeum Masłowka – Miasto Malarzy (Масловка – Городок Художников): http://www.maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73 (dostęp 20 lutego 2018)).

[19] Zdjęcie z kolekcji autorki artykułu, kupione na pchlim targu niedaleko stacji Mark w Moskwie w 2007 r. Dzięki uprzejmości autorki artykułu.

[20] Podobne zdjęcia zostały przedstawione na wystawie „Fotografia i dokument. 1880–1950” w ramach Fotobiennale 2006.

[21] S. Fitzpatrick, “Becoming cultured. Socialist realism and the representation of privilege and taste”, [w:] tejże, The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia, (New York: Cornell University Press) (1992); В.В. Волков, “Концепция культурности, 1935-1938 годы: Советская цивилизация и повседневность сталинского времени”, Социологический журнал 1–2 (1996), s. 203–221; Н.Н. Козлова, “Социально-историческая антропология”, (Москва: Ключ-С) (1999), s. 151–169.

[22] Por. „jeżeli Rosjanka zapragnie wyglądać szykownie, to nie pójdzie ani do krawca, ani do sklepu po ubranie, tylko skieruje się prosto do fryzjera” (О.Б. Вайнштейн, “Улыбка чеширского кота: взгляд на российскую модницу”, [w:] Женщина и визуальные знаки, red. А. Альчук, (Москва: Идея-Пресс) (2000), s. 38).

[23] Zdjęcie z archiwum rodziny fotografa Olega Jakowlewa. Publikowane dzięki uprzejmości autorki artykułu.

[24] Rodzaj kolażu fotograficznego nie jest nowy, pojawia się on już w XIX wieku.

Oko artysty. Fenomenologia zmysłów w filmie Młyn i krzyż Lecha Majewskiego [Polish]

Iwona Grodź

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2018, vol.3, no. 1, pp. 13-26.

 

Iwona Grodź

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 

Oko artysty. Fenomenologia zmysłów w filmie Młyn i krzyż Lecha Majewskiego

 

Abstrakt

Tematem artykułu jest tajemnica widzenia „zaszyfrowana” w filmie Lecha Majewskiego Młyn i krzyż (2010) oraz obrazie Pietera Bruegla z 1564 roku: Droga krzyżowa, który był dlań inspiracją – analizowana w różnych kontekstach, odsłonach, planach, poziomach, relacjach. Tajemnica widzenia dzieła sztuki rozumiana jest bardzo szeroko, ale przede wszystkim jako „wartość dodana” do tego, co pierwotnie podlegało oglądowi, analizie, zestawieniu. To, co jest wypowiedzią metatekstową wobec, zarówno wypowiedzi malarza, jak i reżysera. Jest także autorską interpretacją wskazanego materiału wizualnego.

The subject of the article is the mystery of vision “encrypted” Pieter Bruegel’s 1564 painting: The Way of the Cross and in inspired by it Lech Majewski’s film Mill and Cross (2010) where he analyses Bruegel’s painting . in different contexts. The practice of seeing a work of art is understood very broadly, but above all as “added value” to the primal act to viewing, analysis, compilation. It is a metatextual statement to both the painter’s and the director’s works. It is also an original interpretation of the indicated visual material.

 

Słowa kluczowe: zmysły i kino, Lech Majewski, Młyn i krzyż, Pieter Bruegel

Keywords: senses and cinema, Lech Majewski, Mill and cross, Pieter Bruegel

 

 

 

To zadziwiające, że obraz jest trwalszy od ciała, ślad trwalszy od życia, tak jakby całe skomplikowane królestwo tkanek, komórek, cząsteczek i atomów wzrastało jedynie, aby się rozpaść, a ślad, zaledwie kilka reakcji elektromagnetycznych na cienkim pasku taśmy – trwa[1].

Czyż sztuka nie jest najbliższa tajemnicy poznania wszechrzeczy? Lech Majewski powiedział niegdyś, że wierzy filozofom, który twierdzą, iż to właśnie dzięki artystycznym przekazom „dosięgamy gwiazd”, zbliżamy się do metafizyki[2]. Do tego, co dla „oka pasywnego” – a więc takiego, które może być „widziane” przez innych – ukryte, a dla „aktywnego” – widzącego – jawne. Nie jest novum stwierdzenie, że oko zostało okiełznane, ujarzmione właśnie przez artystów, dzięki sztuce, która oku patrzącemu przydała świadomości, przemieniła w oko widzące i rozumiejące, w końcu – w oko miłujące[3]. Spowodowało to też bardzo ważne rozdzielenie ról w „dramacie widzenia” oraz zjawisko tzw. wymienności perspektyw, które zachodzi między:

 1. artystą‒autorem, którego oko jest zawsze okiem aktywnym, ale ukrytym w artystycznym przekazie lub za nim;
 2. bohaterem/bohaterami świata przedstawionego dzieła sztuki, którego/których oko – w zależności od zajmowanej pozycji czy etapu wewnętrznej przemiany – może być aktywne i ujawnione albo pasywne, również ukazane;
 3. widzem/widzami, którego/których postrzeganie może być pasywne, bo świadomie projektowane/modelowane (przyjęcie roli bohatera, choć będącego poza światem przedstawionym dzieła) albo aktywne i ujawnione (wejście w rolę „powtórzonego” artysty).

Wymienność perspektyw w dziele sztuki jest przedmiotem zainteresowania m.in. teoretyków zajmujących się zjawiskiem autobiografizmu, biografizmu i autotematyzmu[4]. W niej „zaszyfrowana” jest też metafizyka, gdyż to właśnie w ruchomych granicach między: „ja” empirycznym, porte-parole i „ja” sylleptycznym[5] – ukryte jest „oko metafizyczne” artysty‒autora. Magdalena Podsiadło przypomniała te trzy typy wypowiedzi autobiograficznej i wyjaśniła je, odwołując się do literaturoznawczych badań Ireny Skwarek i Jerzego Smulskiego[6]:

 1. porte-parole – „wycofanie się autora z diegezy i umieszczenie w niej swojego reprezentanta”, tworzy się wówczas relacja nazwana: „związkiem podobieństwa”, objawia się ona przede wszystkim w świecie fikcji, a preferowaną formą jest: „wyznanie”[7];
 2. „ja” empiryczne – „będzie dążyć do zachowania tożsamości między bohaterem, narratorem oraz bohaterem”, powstaje wówczas „związek tożsamości”, typowy dla dokumentu, filmowej awangardy, dla których preferowaną formą jest „świadectwo” (głównie za sprawą wprowadzenia do filmu samego reżysera)[8];
 3. „ja” sylleptyczne – „będzie starało się wprowadzić osobę autora do opowiadania, a równocześnie zaprzeczyć jego tożsamości z twórcą”, tworzy się wówczas „związek autentyczności towarzyszącej niepodobieństwu”, typowy dla filmowej fikcji łączonej z rzeczywistością, standardowo przybiera on formę „wyzwania”[9].

Tematem artykułu jest więc przede wszystkim tajemnica widzenia – „zaszyfrowana” w filmie Lecha Majewskiego Młyn i krzyż (2010) oraz obrazie Pietera Bruegla z 1564 roku: Droga krzyżowa, który był inspiracją dla reżysera – analizowana w różnych kontekstach, odsłonach, planach, poziomach, relacjach. Tajemnica widzenia dzieła sztuki rozumiana jest bardzo szeroko, ale przede wszystkim jako „wartość dodana” do tego, co pierwotnie podlegało oglądowi i analizie. Artykuł jest zatem wypowiedzią metatekstową wobec zarówno wypowiedzi malarza, jak i reżysera. Jest także autorską interpretacją wskazanego materiału wizualnego.

***

W kontekście omawianego filmu ważny jest niewątpliwie temat, a więc podjęcie zagadnienia percepcji sztuki i zmysłowego aspektu jej odbioru, który mniej lub bardziej łączy się z zagadnieniem autotematyzmu. Magdalena Podsiadło zauważyła, że „Artystyczna biografia – prawdziwa bądź fikcyjna – otwiera się na losy twórcy poddającego ją interpretacji. Nawet jeśli narracja nie odsłania autora dokonującego aktu wypowiadania, postać artysty staje się sygnałem kierującym uwagę odbiorcy w stronę twórcy filmowego obrazu”[10]. Często bywa tak, że „(…) dzieła i życiorysy konkretnych artystów zostały zagarnięte przez osobiste doświadczenie twórcy kinowego (jak w biografiach filmowych Szpilmana czy Caravaggia)”[11] – pisała Podsiadło. Wówczas „Losy reżysera i bohatera łączą się w subiektywnej interpretacji autora, tworząc złożoną, dopełniającą się wzajemnie wypowiedź na temat sztuki”[12]. To przypadek Młyna i krzyża[13]. Wspólnota twórców ujawnia się wówczas, gdy przyświecają im te same idee, np. artystycznej wolności, wiary w moc sztuki i wpływania za jej pośrednictwem na widzów[14]. Takie ustalenie przypomina o podwójnym kodowaniu na każdym poziomie dzieła artystycznego. Artysta‒reżyser (podmiot utworu) staje przed „wyzwaniem”, jakie stawia mu inny artysta. Mamy więc do czynienia z relacją: „oko aktywne artysty‒malarza” kontra „oka aktywne artysty‒reżysera”, dla którego to pierwsze było inspiracją, a więc zamieniło go także w odbiorcę. Tutaj ujawnia się kolejna podwójna płaszczyzna: oko aktywne, ale ukryte przechodzi metamorfozę i staje się okiem pasywnego, bo już ukrytego (modelowanego) odbiorcy. Artysta staje się również bohaterem – w Młynie i krzyżu pojawia się oko pasywnego, widzianego porte-parole: malarza (postać ze szkicownikiem w filmie) i reżysera (można założyć, że w jakiejś mierze jest nim młynarz). Takie spojrzenie umożliwia więc wskazanie dodatkowo oprócz – oka metafizycznego artysty – także oko metafizyczne bohatera filmu i oko metafizyczne projektowanego widza. Każdorazowo poszczególne role muszą być zestawione z innymi, żeby w sferze ich przenikania się można było zobaczyć tajemniczą nić związku-porozumienia, a więc:

 1. „oko” bohatera: bohater–artysta; bohater–inny bohater; bohater–widz.
 2. „oko” odbiorcy: widz–artysta; widz–inny widz; widz–bohater.

Uzasadnia to konieczność zadania pytania, czy sztuka komunikuje się z siłą wyższą. Odpowiedzi na nie udzielić może zaproponowanie spojrzenie na film Majewskiego przez pryzmat sensualny, uznanie, że to poznanie zmysłowe może uwrażliwić odbiorcę na pogłębione doznanie estetyczne, dzięki któremu możliwe są nie tylko przyjemność, ale i wyzwolenie, owa metafizyka. Potwierdza to także reżyser, który w 2002 roku przy okazji realizacji innego filmu: Ogród rozkoszy ziemskich (2004; dzieło zainspirowane obrazem innego znanego malarza – Hieronima Boscha) wydał książkę pod znamiennym tytułem Metafizyka. Warto ten fakt odnotować, bo choć dotyczy innego artystycznego wyzwania, innego czasu i „materiału analitycznego”, uświadamia, że odbiorców twórczości Majewskiego cechuje do pewnego stopnia wiara. Przeżycie estetyczne urasta w jego filmach do rangi zbawczego, metafizycznego fetyszu. W ten sposób również film utrwala życie, przeciwdziała zapominaniu, ale też jest narzędziem obnażającym okrutny mechanizm przemijania i śmierci[15].

Młyn i krzyż Lecha Majewskiego był projektem, który zabrał reżyserowi sporo czasu. Magdalena Lebecka przypomniała, że ta „filmowa próba wniknięcia w uniwersum obrazu Pietera Bruegla Starszego Droga na Kalwarię (olejny obraz na desce, obecnie znajdujący się w wiedeńskim muzeum Kunsthistorisches Museum), tylko na etapie postprodukcji zabrała reżyserowi aż dwa lata”[16]. Lebecka zauważyła, że „Można by przypuszczać, że eschatologiczna wizja Boscha wytyczyła drogę Majewskiego do Bruegla. Jednak tej hipotezy reżyser nie potwierdza. Przyznaje natomiast, że Petera Dziwnego zawsze zaliczał do artystów dla siebie najważniejszych”[17].Z propozycją współpracy, po obejrzeniu Angelusa (2001), pojawił się Michael Gibson – „uznany autorytet w dziedzinie flamandzkiego malarstwa”[18], który pragnął zrealizować film edukacyjny, dokumentalny na podstawie wydanej w wersji polsko-angielskiej książki Bruegel. Młyn i krzyż[19]. Ostatecznie jednak powstał filozoficzny esej, a więc gatunek, który dawał większe pole do pracy wyobraźni.

 ***

Ironista, w przeciwieństwie do metafizyka, który wierzy w istnienie prawdziwej natury, zarówno świata, jak i człowieka, utrzymuje, że człowiek jest jedynie „pozbawioną ośrodka siecią przekonań i pragnień”[20].

 

Od wieków przyjmuje się za prawdę twierdzenie, że sztuka to jedyna sfera, a artysta to jedyna ludzka istota, która może „działać przeciw nicości ziemskiego świata”[21]. Immanentnie przyznaje się jej pierwiastek metafizyki, a więc czegoś, co jest ponad fizyką, naukową możliwością wyjaśnienia zjawisk dzięki wierze w rozum, doświadczenie czy choćby zmysły[22]. Takie podejście umożliwia również wspomniany obraz Droga krzyżowa, od lat skłaniający do stawiania kolejnych pytań, przykładowo, dlaczego cierpienie Jezusa jest na obrazie Bruegla niewidoczne? Dlaczego zostało celowo ukryte? Jak uzasadnić użycie aż siedmiu perspektyw w obrazie?[23] Wskazać można przecież punkt widzenia: malarza, jego mecenasa, młynarza, sprzedawcy chleba, płaczącej grupy kobiet, Weroniki, Estery, tłumu ludzi. Polifoniczność spojrzeń jest niespotykana i może odsyłać do zmian sposobu widzenia, które w nauce zainicjowały odkrycia choćby Mikołaja Kopernika (De revolutionibus orbium coelestium, największe zdarzenie naukowe epoki, ogłoszono w 1543 roku)[24].

Warto kilka uwag poświęcić samemu obrazowi malarskiemu. Powstał on w czasie gdy filozofia nowożytna dokonała rozdzielenia nauki i metafizyki. Był to czas kontrreformacji i panowania katolickiej Hiszpanii we Flandrii. Gibson przypomniał jednak, że za dwa lata sytuacja miała się odmienić: „w sierpniu 1566 roku zwolennicy reformacji przystąpili do kontrataku i Flandrią wstrząsnęła fala brutalnych, masowych napaści na kościoły katolickie. W oczach protestanckich kaznodziejów malowidła i rzeźby kościelne były równoznaczne z bałwochwalstwem: w trakcie zaledwie trzech tygodni lud Flandrii, doprowadzony do ostateczności, zdewastował w całym kraju ponad czterysta świątyń, niszcząc rzeźby i paląc niezliczoną liczbę malowideł”[25]. Tak więc historycy sztuki dość jednoznacznie sugerują, że Bruegel wprowadził do swoich dzieł elementy narodowościowe, o wyraźnie historycznym znaczeniu[26]. Ponadto zrezygnował z jednej perspektywy na rzecz wielu punktów widzenia, a więc wielu płaszczyzn w obrazie. Pisała o tym szerzej Maria Rzepińska: „Zdarzenie główne jest zawsze umieszczane tak, że bardzo trudno w pierwszej chwili je odszukać. Czytelność akcji w jego obrazach jest w ogóle utrudniona z góry przez wprowadzenie owych »równouprawnionych« w skali grup i epizodów, rozrzuconych po całej płaszczyźnie obrazu, nie poddanych ani hierarchii umownej, ani perspektywicznej. Aby odczytać wizualnie takie obrazy, jak Przysłowia flamandzkie, Zabawy dziecięce czy Walka karnawału z postem – trzeba wodzić okiem po kolei po różnych strefach obrazu i oglądać każdy epizod. Jest to inny sposób percypowania niż ten, jakiego wymagają obrazy typu włoskiego czy też obrazy flamandzkie przed Boschem – stworzone wyraźnie dla oglądu całościowego”[27]. Dlatego tak trudno jest nam dostrzec Jezusa na obrazie Droga krzyżowa, choć znajduje się na przecięciu przekątnych obrazu. To paradoks niewidzenia cierpienia, jego „przeoczenia”, zbagatelizowania, choć dotyczy najważniejszej postaci. Czy chodzi o „beznamiętność” czy „bezradność” bohaterów z obrazu[28]? To kwestia godna uwagi. Hiszpanie okazali się bardzo okrutni i obojętni wobec protestantów – Flandrów, tak jak postaci z obrazu malarskiego wobec męki Jezusa.

Zaproponowana we wstępie metafora oka sugeruje istnienie szeregu wątpliwości, typu: która z postaci obrazu i filmu „widzi” albo jest częścią „historii/narracji drogi” (1), „młyna” (2), „krzyża” (3)? Przypomnę, że zwykle droga symbolizuje trud i zmianę. Młyn – oznacza życiodajny „przemiał” (przemianę) i ziemskie, rutynowe życie. Krzyż odsyła do idei ofiary i cierpienia. Następne pytanie to: którzy z bohaterów w końcu są mediatorami między wskazanymi opowieściami? Przynajmniej na kilka niejasności można odpowiedzieć już na tym etapie[29].Jakie zatem wydarzenia widzą poszczególni bohaterowie utrwaleni w obrazie i filmie? Malarz przede wszystkim cierpienie Jezusa? W filmie jego ogląd jest szerszy, bo – jak sam mówi – postępuje jak pająk, ogarnia wzrokiem szerszy horyzont, dysponuje większą wiedzą, dystansem. Dostrzega więc także cierpienie innych, przykładowo Matki Boskiej i zgromadzonych wokół niej kobiet. Może w tajemniczy sposób (gest ręki) porozumiewać się z młynarzem. Podobnie większym horyzontem postrzeżeniowo-poznawczym względem obrazu dysponuje mecenas malarza, młynarz, sprzedawca chleba i Weronika, choć nie do końca zwykli ludzie (tłum), którzy w filmie zajmują się po prostu swoimi sprawami, a uwiecznieni w obrazie wpatrują wytrzeszczonymi oczami w przestrzeń przynależną potencjalnym, przyszłym widzom. Niewątpliwą tajemnicą owiana jest także perspektywa Jezusa. Nie jest ona dana odbiorcom – jego twarz jest niewidoczna, a ofiara początkowo niezrozumiała. Zgodnie z monologiem wewnętrznym Matki Boskiej, który słyszymy w filmie, Jezus rozumiał, co to znaczy „nie widzieć” zmysłami rzeczywistości i żyć w ciemności: „Nie rozumiem. Kiedy dorastał, jego życie było pisane ognistymi literami na niebie. Obwieszczał, kto ma umrzeć, a kto żyć. (…) Dorósł i wszystkich zadziwił. Bez draśnięcia. Doszedł do bram nieba. Ogień przeznaczenia oświetlał mu drogę. Jezus przyniósł płomień losu. Rozjaśnił, wszystko zależało od niego…”. Po scenie ukrzyżowania natomiast słyszymy z offu: „Nie urodził się bez powodu. Wniósł jasność w ten świat, zagrożenie dla głupoty, rutyny, zwyczaju, ludzi żądnych pieniędzy, władzy, pustych słów. Rutyna i przyzwyczajenie odniosły zwycięstwo. Nie rozumiem tego”. Niezwykłość syna Boga polegała właśnie na tym, że miał on moc zgładzania ciemności, którą w jego czasie stanowiły obrazy (niebezpieczne, bo jednoznaczne, wyuczone schematy poznania albo „wizualne pułapki” stworzone przez cudze postrzeganie), a nie ich brak. Chrystus „rozjaśniał” świat. W ten sposób przeciwdziałał stereotypowemu postrzeganiu, rutynie, skostnieniu.

Kulista, a więc tradycyjnie doskonała budowa oka pozwalała zrozumieć mechanizm odwróconego widzenia. Tajemnicę obrazu ukrytego jakby pod powiekami, widocznego dopiero po jakimś czasie. Widzieć to rozumieć, ale nie spontanicznie, a często poprzez wyuczenie, „zaprogramowanie”. Dlatego w oczach patrzącego „gnieździ się” ciemność. Obraz uobecnia się nieświadomie w swoim rewersie na siatkówce. Dopiero w wyzwolonej głowie rodzi się rozumienie–widzenie. Tak jak metafizyka rodzi się niejako po zanegowaniu fizyki, a więc tego, co poznawalne. Na tak określonej granicy można rozpocząć poszukiwania oka artysty, bohatera i widza zarówno w obrazie Petera Bruegla, jak i filmie Lecha Majewskiego. To nie tylko granica wyobrażona w postaci prostej linii, ale także ukryta za życiodajnym młynem (przywodzącym na myśli wieżę Babel pomieszanych języków, nie tylko werbalnych, ale i wizualnych) i uwikłana w „niedoskonałość” naturalnej pajęczej sieci.

***

 Prawda jest tym, co wyklucza się wzajemnie,
a fizycy dopowiadają, że dobra teoria musi zawierać swoje przeciwieństwo
[30].

O ile Bosch jest wizjonerem i prorokiem,
to Bruegel – filozofem najwybitniejszym wśród malarzy.
A także uważnym obserwatorem
[31].

Poszukiwanie „oka” autora‒artysty w filmach o sztuce, o artyście, a więc w relacji artysta–inny artysta wiąże się z sytuacją podwójnego kodowania. Korespondencja między malarzem renesansowym– Pieterem Brueglem Starszym– a współczesnym reżyserem filmowym jest niewątpliwie fascynująca, ale i obarczona wieloma trudnościami. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że malarz dysponuje okiem aktywnym/widzącym, ale chodzi o świadomość podstawową, umożliwiającą mu, po pierwsze, kopiowanie widzianej rzeczywistości ze wszystkimi jej fizycznymi i metafizycznymi właściwościami (stąd element zdziwienia), po drugie – tworzenie parabolicznych jej interpretacji. Takie możliwości są typowe dla autorskiej strategii świadka. Oko drugiego, tj. reżysera filmowego, przez swą wtórność jest bardziej świadome; Lech Majewski nie tylko widzi, rozumie, ale także kreuje, stwarza nowe sytuacje nadawczo-odbiorcze, np. zmienia czas, miejsce akcji, medium i narzędzia, służące kreacji obrazu. Na tym etapie ważna jest również pamięć o znaczeniu dla wizji reżyserskiej inspiracji pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, współtwórcy scenariusza Młyna i krzyża Michaela F. Gibsona, który przyjmuje rolę narratora, choć w skończonym materiale nie słyszymy jego głosu. Innym artystą, z którym współpracował Majewski, był autor zdjęć – Adam Sikora. Zarówno Gibson, jak i Sikora realizowali autorską strategię artysty‒kreatora[32]. Tak powstał wideo-fresk, który można oglądać w nowej przestrzeni – w muzeum.

W relacji artysta–bohater ponownie ważne jest podwójne ujęcie, a więc pamięć zarówno o autoportrecie Bruegla ukrytym w obrazie Droga Krzyżowa, jak i autobiografizmie „zaszyfrowanym” w filmie Młyn i krzyż. Sprawę komplikuje trudność utożsamienia reżysera z konkretną postacią w obrazie czy filmie. Dlatego warto wskazać kilka osób i bliżej przyjrzeć się ich punktom widzenia. Przykładowo młynarz – ma szeroką perspektywę, mieszka na górze, ale działa wyraźnie „na rozkaz” malarza. Obrazuje strategię świadka, co najwyżej pomocnika lub psychoterapeuty artysty. Ten z kolei każdorazowo postrzega coś innego. Dysponuje „okiem ruchomym”, „żywym”, bo „wieloperspektywicznym”. Przykładowo jako malarz widzi cierpienie Jezusa – ziemskie, pozornie bezsensowne. Jako sprzedawca chleba dostrzega znaczenie pracy młynarza i wartość wypiekanego chleba. To też rodzaj cierpienia – ziemskiego, potrzebnego, bo sprowadzającego się do konieczności produkowania mąki, tego, co jest skojarzone z codziennością, dobrobytem i bezpieczeństwem. Spoglądając na świat przez pryzmat młynarza, artysta‒reżyser widzi, ale tylko to, co jest związane z życiem doczesnym, nie dostrzegając cierpienia Jezusa. Z uwagi na to jednak, że młynarz jest „artystą” w swoim fachu, ma władzę niczym ziemski bóg. Można się zastanowić, czy tak naprawdę nie jest ślepy, jedynie „udając” widzenie, lecz jest też kreatorem (ziemskiej) rzeczywistości.

Przejścia w filmie na wyższe piętra wtajemniczenia umożliwia kilka postaci, przykładowo malarz to porte parole reżysera, który przestaje być tożsamy już tylko z młynarzem czy sprzedawcą chleba. To przejście umożliwia „perspektywa pająka”, a więc większa świadomość obrazu nieruchomego i ruchomego (film) oraz jego znaczenia, symboliki, możliwości interpretowania, możliwego we wszystkich wymiarach: długości, z którą wiąże się czytanie od lewej do prawej życia jak Księgi (tę perspektywę jako pierwszy zasugerował analizując Drogę krzyżową Gibson); wysokości, która sugeruje wielość możliwych odczytań symboliki na osi wertykalnej obrazu, np. przydanie tajemnicy i znaczenia skale, na której stoi młyn, a która jest – w sensie fizycznym – najbliżej nieba; głębi, z którą wiązać można wielość planów na obrazie, a w filmie zabieg zwany kompozytowaniem; ostatecznie też czasowości obrazu, z którą wiąże się zabieg symultanicznego przedstawienia na jednym malowidle wydarzeń rozgrywających się w różnym czasie i przestrzeni, a w przypadku filmu – dowód na możliwość „wskrzeszenia”, dzięki nowym mediom, starego obrazu w nowej czasoprzestrzeni.

Na koniec pozostaje zasadnicze pytanie, kim jest tak naprawdę Jezus w obrazie malarskim, a następnie filmowym. Według Biblii Mesjasz to Syn Boga. W obrazie, przynależnym do sfery profanum, jest zwykłym człowiekiem. W filmie, który obecnie zatracił już niemal swoją materialność, stał się czystą kreacją wyobraźni, medium wirtualnym, jest przede wszystkim synem rozpaczającej kobiety, dzieckiem. To dzięki emocjom, takim jak miłość oraz wrażliwości i pamięci innych, staje się postacią ze sfery sacrum. W ten sposób mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. Postaci, które w rzeczywistości nie zostały dostrzeżone, z czasem nabrały znaczenia. Film przypomina i utrwala ten fakt. Staje się w tym sensie medium metafizycznym.

Oko artysty‒reżysera ujawnia się w ostatniej scenie, w której kamera znajduje się w muzeum w Wiedniu. Kamera filmuje wnętrze sali, wiszące na ścianie malowidło Droga krzyżowa. Następnie powolnym ruchem zaczyna oddalać się od tego miejsca. Obraz jest wyraźny, ale im dystans jest większy, tym on staje się mniejszy. W końcu niknie z naszego pola widzenia. To oddalenie się ujawnia znaczenie upływu czasu, przemijania, zapominania, znikania obrazów (stopniowo nawet tych utrwalonych, uznanych arcydzieł), a wraz z nimi ludzi, tematów, spraw, konfliktów, jak w wirtualnej przestrzeni nowych mediów, ale też przestrzeni kreacji nowych światów.

Oko zmysłowe malarza‒bohatera‒Bruegla ujawnia się w jego autoportrecie „ukrytym” w obrazie. To oko przerażone i przerażające, bo widzące czas i jego upływ w niejako jednocześnie. W filmie takie oko jest porównane do oka pająka, oka przyrody: żywej, dzikiej, doskonałej w swojej niedoskonałości, bo zdolnej do precyzyjnego kopiowania rzeczywistości, a nie jej kreowania. To w tym oku – jak w sieci – jest „gniazdo” – początek, bezpieczeństwo, życie, ale i śmierć, jeżeli uświadomimy sobie, że to też pułapka, a więc krzyż dla „złapanego”.

Oko zmysłowe widza/widzów to otwarcie na zmianę, to wybór własnej drogi, a więc wyrwanie się z „ziemskiego młyna” zdarzeń, spraw, sensów na rzecz możliwości, jakie dają inne spojrzenia. Tajemnicą jest więc konieczność podjęcia wyzwania, trudu zmierzenia się z niewiadomą, wolnością w widzeniu i rozumieniu. W takim oku fizyką jest wielość obrazów, swoisty młyn obrazów, z których trzeba się wyzwolić, przejść przez etap wymienności perspektywy, a więc: młyna, drogi i krzyża widzianych przez malarza i reżysera. Następnie znaleźć się w oku obrazu, na krzyżu. Ponownie wejść w ciemność.

Obraz malarski jako – niedoskonała, ale istotna poznawczo – kopia wyobrażenia rzeczywistości, wskazuje dość jednoznacznie, że nie ma świata bez mitu, a więc też potencjalnie ukrytej w nim deziluzji. Dlatego każdy widz, prędzej czy później, zadaje sobie odwieczne pytanie: czy widzi to, co wie na temat świata, czy to, co pojmują jego zmysły? Każdorazowo mamy więc przed sobą wybór: czy percypowany obraz „otwiera” tylko nasze oczy (zmysłowe poznanie), czy także nasz umysł (wiedza)? Gdzie jest prawda widzenia, obrazu, przeznaczenia[33]? Czym jest w końcu tzw. omyłkowa prawda (falsetruth)[34]? Czy koło życia, przysłowiowe koło fortuny, jest w stanie ją obnażyć[35]? Metafizyka Młyna i krzyża ujawnia się także w momencie stawiania takich pytań przez jego twórców.

Bibliografia

Achtelik Aleksandra, „Drugie oblicze Lecha Majewskiego, czyli powieść Metafizyka”, Postscriptum 1-2 (2003).

Bakuła Bogusław, Człowiek jak dzieło sztuki. Z problemów metarefleksji artystycznej, (Poznań: Wydawnictwo WiS) (1994).

Balbus Stanisław, „Interdyscyplinarność – intersemiotyczność – komparatystyka”, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. Stanisław Balbus i in., (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN) (2009).

Balbus Stanisław, Intersemiotyczność a proces historycznoliteracki, (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ) (1990).

Białostocki Jan, Bruegel – pejzażysta, (Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN) (1956).

Biedrzycki Krzysztof, Wariacje metafizyczne: szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, (Kraków: Wydawnictwo Universitas) (2007).

Bobowski Sławomir, Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia, (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) (2007).

Cembrzyńska Patrycja, „Pajęcza sieć obrazów Lecha Majewskiego”,Tygodnik Powszechny, 6:96-100 (2011).

Czapliński Przemysław, „Wyliczanka”, czyli gry Greenawaya [“Drowning” – which is Greenaway’s game], w: Poloniści o filmie [Polish philologists about the film], red. Marek Hendrykowski, (Poznań: Wydawnictwo UAM) (1997).

Czekalski Stanisław, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM) (2006).

Gibson Michael F., Majewski Lech, Bruegel. Młyn i krzyż, (Olszanica: Wydawnictwo Bosz) (2010).

Gwóźdź Andrzej (red.), Filmowe światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku, (Katowice: Wydawnictwo Śląsk) (1998).

Hendrykowski Marek, „O podmiotowym charakterze wypowiedzi filmowej”, w: Studia z poetyki historycznej filmu, red. Alicja Helman, Tadeusz Lubelski, (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) (1983)

Kuśmierczyk Seweryn, Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, (Warszawa: Wydawnictwo Skorpion) (1999).

Lebecka Magdalena, Lech Majewski, (Warszawa: Wydawnictwo Więź) (2010).

Lebecka Magdalena, „Sprawozdanie z produkcji filmu Lecha Majewskiego Młyn i krzyż”, Kino, 1:88 (2009).

Lech Majewski, http://www.lechmajewski.art.pl/recenzje.php?id=41/, data dostępu 6 września 2018.

Majewski Lech, „Alchemik”, rozm. Magdalena Lebecka, Film&TV Kamera 2:4-15 (2007).

Majewski Lech, „Algorytm natury”, rozm. Piotr Zawojski, Opcje 3:36-41 (2011).

Majewski Lech, „Bruegel ma zawsze widownię”, rozm. Tadeusz Sobolewski, Gazeta Wyborcza (Duży Format) 10:14-17 (17.03.2011) (2011).

Majewski Lech, „Collage sztuki i technologii”, rozm. Magdalena Lebecka, FilmPro 1:71-77 (2010).

Majewski Lech, „Okradanie śmierci”, rozm. Grażyna Arata, Kino 3:25-26 (2004).

Majewski Lech, „Sztuka, która umożliwia zadomowienie”, rozm. Anna Bielak, Maria Lisok, Ekrany 1-2: 78-82 (2010).

Majewski Lech, „Szukam rajów”, rozm. Jerzy Wójcik, Rzeczpospolita 59:A9 (2004).

Majewski Lech, „Wierzę filozofom, że sztuka komunikuje się z siłą wyższą”, rozm. Anna Fuksiewicz, Kino 2:15-17 (2011).

Majewski Lech, Metafizyka, (Kraków: Wydawnictwo Literackie) (2002).

Marczak Mariola, Poetyka filmów religijnych, (Kraków: Wydawnictwo: Arcana) (2000).

Młyn i Krzyż, http://www.themillandthecross.com/, data dostępu 6 września 2018.

Nowakowski Jacek, W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego, (Poznań: Wydawnictwo UAM) (2012).

Podsiadło Magdalena, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, (Kraków: Wydawnictwo Universitas) (2013).

Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. Wacław Jan Popowski, (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.) (1996)

Skwarek Irena, Dlaczego autobiografizm? Powieści autobiograficzne dwudziestolecia międzywojennego, (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) (1986).

Smulski Jerzy, „Autobiografizm jak postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale prozy współczesnej”, Pamiętnik Literacki 4 (1988).

Zajdel Jakub, Lech Majewski – pejzaż po burzy, w: Autorzy kina polskiego, tom 3, red. Grażyna Stachówna, Bogusława Zmudziński, (Kraków: Wydawnictwo Rabid) (2008).

Zawojski Piotr, Poezja kamerą (za)pisana. Od Wojaczka do KrwiPoety (i Szklanych ust), strona internetowa: www.zawojski.com/2008/11/24,data dostępu 6 września 2018.

 

Przypisy

[1] Lech Majewski, Metafizyka (fragmenty), http://www.lechmajewski.art.pl/ksiazki.php?id=11, data dostępu 6 września 2018.

[2] Zob. Lech Majewski, „Wierzę filozofom, że sztuka komunikuje się z siłą wyższą”, rozm. A. Fuksiewicz, Kino 2: 15-17 (2011).

[3] Por. Georges Bataille, Historia oka, oprac. Tadeusz Komendant, (Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria) (2010).

[4] Por. Maria Czermińska, „Postawa autobiograficzna”, w: Studia o narracji, red. Jan Błoński, Stanisław Jaworski, Janusz Sławiński, (Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich) (1982); Marek Hendrykowski, „O podmiotowym charakterze wypowiedzi filmowej”, w: Studia z poetyki historycznej filmu, red. Alicja Helman, Tadeusz Lubelski, (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) (1983); Magdalena Podsiadło, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, (Kraków: Wydawnictwo Universitas) (2013).

[5] Magdalena Podsiadło, „Trzy typy wypowiedzi autobiograficznych”, w: tejże, dz. cyt., s. 107: „Sygnały autobiograficzne stanowią grupę powracających chwytów, tematów, motywów i sposobów prezentacji, które zapraszają odbiorcę do autobiograficznej lektury. (…) Projekt «ja» zawarty w filmie determinuje kompozycję świata przedstawionego, stopień fabularyzacji prezentowanej historii, posługiwanie się fikcją albo dokumentem, subiektywizacją, kreacją czy strategiami obiektywizującymi, a także wyznacza odbiorcy odmienne zadania autobiograficzne do rozwiązywania”.

[6] Przywołują oni najważniejsze przejawy postawy autobiograficznej. Zob. Irena Skwarek, Dlaczego autobiografizm? Powieści autobiograficzne dwudziestolecia międzywojennego, (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) (1986), s. 30; Jerzy Smulski, „Autobiografizm jak postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale prozy współczesnej”, Pamiętnik Literacki 4 (1988).

[7] Magdalena Podsiadło, „Trzy typy wypowiedzi autobiograficznych”, dz. cyt., ss. 108 i 119-126.

Czasami te typy występują w postaci czystej, ale zasadniczo o wiele częściej dochodzi do ich łączenia, swobodnego przechodzenia, przenikania.

[8] Magdalena Podsiadło, ss. 108 i 112-118.

[9] Por. Magdalena Podsiadło, ss. 108 i 126-133. Magdalena Podsiadło zauważa, że w twórczości Lecha Majewskiego dominuje: „ja” sylleptyczne oraz forma „wyzwania” rzucona odbiorcy (por. Pokój saren. Opera autobiograficzna, M. Podsiadło, s. 110).

[10] Magdalena Podsiadło, s. 94.

[11] Magdalena Podsiadło, s. 94.

[12] Magdalena Podsiadło, s. 95. Magdalena Podsiadło w tym kontekście wymienia następujące filmy: Andriej Rublow (1966, Andriej Tarkowski); Pogarda (1963, Jean-Luc Godard); Wszystko na sprzedaż (1968, Andrzej Wajda), Po drodze (1979, Márta Mészáros) itp.

[13] Zob. oficjalna strona filmu Młyn i krzyż: http://www.themillandthecross.com/, data dostępu 6 września 2018. Pozostaje pytanie, dlaczego akurat ten film został wskazany jako ważny dla ogólniejszego zagadnienia doświadczenia zmysłowego. Zarówno obraz, jak i za jego pośrednictwem film „dotyka” i opowiada o „sytuacji na granicy”: tego, co poznawalne i tajemnicze, pewne i wątpliwe, obiektywne i subiektywne, artystyczne i rzemieślnicze/codzienne, a więc fizykalne i metafizyczne jednocześnie.

[14] Zob. oficjalna strona Lecha Majewskiego, http://www.lechmajewski.art.pl/wiadomosci.php, data dostępu 6 września 2018. Stan badań na temat twórczości Lecha Majewskiego sprowadza się przede wszystkim do dwóch książek: naukowej monografii Jacka Nowakowskiego W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) i popularyzatorskiej publikacji Magdaleny Lebeckiej Lech Majewski (Warszawa: Wydawnictwo Więź, 2010); a także licznych artykułów wyszczególnionych w bibliografii do artykułu. Wybrany film doczekał się zasadniczo nielicznych analiz.

[15] Lech Majewski w swojej Metafizyce zanotował: „Chronologia? Czemu nie. Ostatecznie jakieś siły uporządkowały nasze egzystencje dziwnymi «przed» i «po», mamiąc nas logiką przyczynowo-skutkową, a my, zagubieni i osamotnieni, wierzymy, że wczoraj poprzedziło dzisiaj, a jutro zastąpi wczoraj, jakby nie rozumiejąc, że jutro i wczoraj są złudzeniami potwierdzonymi jedynie rozpadem materii, jedynym zegarem wszechrzeczy, ową energią ciała, lecz nie ducha” (zob. Lech Majewski, Metafizyka, dz. cyt.).

[16] Magdalena Lebecka, „Młyn i krzyż – Bóg wstrzymał oddech”, w: tejże, Lech Majewski, dz. cyt., s. 157.

[17] Magdalena Lebecka, ss. 157-158. Dalej czytamy, że „Jeszcze przed wyjazdem z Polski, ponad trzydzieści lat temu, przygotowywał inscenizację Króla Edypa Sofoklesa dla «Teatru Studio» Józefa Szajny. Tę antyczną tragedię zinterpretował, posługując się właśnie kluczem brueglowskim. Spektakl, jak wiele innych pomysłów artysty, nie został zrealizowany. Silna fascynacja autorem «Pór roku» jednak przetrwała. To był potencjał czekający na impuls z zewnątrz” (zob. Magdalena Lebecka, s. 158).

[18] Magdalena Lebecka, s. 158.

[19] Zob. Michael F. Gibson, Lech Majewski, Bruegel. Młyn i krzyż, (Olszanica: Wydawnictwo Bosz) (2010).

[20] Richard Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. Wacław Jan Popowski, (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.) (1996), s. 126.

[21] Por. Przemysław Czapliński, “Wyliczanka”, czyli gry Greenawaya [“Drowning” – which is Greenaway’s game], w: Poloniści o filmie [Polish philologists about the film], red. Marek Hendrykowski, (Poznań: Wydawnictwo UAM) (1997).

[22] Najprościej rzecz ujmując: „Projekt metafizyki jest absolutny. Chodzi o wyjaśnienie bytu (dlaczego jest?) i poznanie jego istotnych właściwości (czym jest?), np. istoty czy przyczyn, relacji koniecznych, co może stanowić podstawę dla wypracowania kryteriów wiedzy pewnej. Według niektórych koncepcji metafizyki, jej przedmiot leży poza obrębem doświadczenia. Dlatego metafizykę krytykuje się z pozycji sceptycznych, empirystycznych, pozytywistycznych i scjentystycznych” – Kazimierz Leśniak, „Wstęp”, w: Arystoteles, Metafizyka, (Warszawa: PWN) (1983), ss. xii-xiii.

[23] Lech Majewski wielokrotnie wspominał eksperyment, który wykonała przed przystąpieniem do realizacji filmu, a który polegał na komputerowym wyeliminowaniu z obrazu wszystkich bohaterów i przyjrzeniu się pustemu krajobrazowi. Okazało się, że nie można dostrzec go w przedstawiony sposób używając statycznego „oka” (na przykład kamery). Podobne zdolności ma tylko „oko” żywe, ruchome, a więc ludzkie (Zob. materiał dołączony do filmu na DVD).

[24] Z jednej strony odkrycie ruchu Ziemi przydało jej znaczenia i zasugerował możliwość istnienia wielu tajemnic, które są jeszcze niewyjaśnione, zbliżyło też do człowieka i jego ziemskich spraw, choćby w tym sensie, że wiedza na jej temat „pozwoliła się okiełznać”. Z drugiej strony sprawy ziemskie przestały być już tak oczywiste, stałe i niezmienne, jak się początkowo wydawały. Ruch nadał Ziemi „walor filmowy”, a ten przyczynił się do myślenia o niej także w kontekście metafizyki. Obraz rzeczywistości, jaki dzięki takiej wiedzy powstaje, jest kompromisem: iluzją zmysłów „przefiltrowaną” przez pojmowanie rozumowe.

[25] Michael F. Gibson, Lech Majewski, Bruegel. Młyn i krzyż, dz. cyt., s. 20.

[26] Pisała na ten temat Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, (Wrocław: Wydawnictwo: Ossolineum) (1986), s. 198.

[27] Maria Rzepińska, ss. 200-201.

[28] Zob. Jacek Nowakowski, „Kalwaria raz jeszcze – Młyn i krzyż”, w: tegoż, W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego, (Poznań: Wydawnictwo UAM) (2012), s. 220.

[29] Próba analizy tajemnicy wielości perspektyw w obrazie Droga krzyżowa znajduje się także w filmie dokumentalnym, który powstał przy okazji realizacji filmu Młyn i krzyż–Lech Majewski. Świat według Bruegela (2009, Dagmara Drzazga; zob. informacje na temat filmu: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4223549, data dostępu: 6 września 2018): „to, między innymi, chce nam powiedzieć wielki malarz i filozof: najważniejsze wydarzenia dzieją się w chaosie codzienności, niezauważane przez współczesnych”.

[30] Magdalena Lebecka, „Młyn i krzyż – Bóg wstrzymał oddech”, dz. cyt., s. 160.

[31] Lech Majewski, „Collage sztuki i technologii”, rozm. Magdalena Lebecka, FilmPro 1: 71-77 (2010).

[32] Patrycja Cembrzyńska w kontekście wystawy prac Majewskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie (01.04-05.06.2011) pisała: „Czy Majewski chce powiedzieć, że artystyczna kreacja nosi boskie znamię? Raczej mimochodem przypomina jedną z najstarszych mitologii sztuki, świadom, że mit artysty-kreatora, podobnego bogom, jego własna epoka poddała dekonstrukcji. Zresztą filmowy Bruegel wybiera na swojego «nauczyciela» nie Boga, który gwarantuje wsteczny sens tego, co stworzone, a pająka. Nie ma bowiem początku dzieła, nie powstaje ono ex nihil, tylko w sieci obrazów, którą artysta-pająk może cierpliwie, z mozołem tkać; to wątkiem, to osnową łączyć się z dziełami przeszłości” (zob. Patrycja Cembrzyńska, „Pajęcza sieć obrazów Lecha Majewskiego”, Tygodnik Powszechny 6: 99 [2011]).

[33] Zob. Michael F. Gibson, Lech Majewski, dz. cyt., s. 111.

[34] Zob. Michael F. Gibson, Lech Majewski, s. 112.

[35] Zob. Michael F. Gibson, Lech Majewski, s. 113.

The body of the viewer and immersive audio-visual art. The somatic character of new Japanese experimental film

Agnieszka Kiejziewicz

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2018, vol.3, no. 1, pp. 27-42.

 

Agnieszka Kiejziewicz
Jagiellonian University

 

 

 

The body of the viewer and immersive audio-visual art. The somatic character of new Japanese experimental film

 

Abstract

The author of this article aims at presenting the somatic character of the audiovisual experiments created by the Japanese directors after the year 2000. Focusing on their postulates, stating that the experimental film should “touch the viewer” and can “be felt,” the author analyses the chosen installations, audiovisual performances and screenings to show how the corporeality of the spectator becomes a part of the film. Moreover, the artists discussed in this article employ different methods of creating the somatic character of their works. The author mentions such artists as Takashi Makino, Rei Hayama, Kazuhiro Goshima and Ai Hasegawa, especially emphasizing the techniques they use to contemplate the possibilities of interacting with the body of the viewer. They combine live music and projection of audio-visual materials on several surfaces, edit the filmed sequences during the screening, depending on the reactions of the public, and prepare the viewer to understand the installations by providing them with elaborate technical descriptions or dilemma charts. In the presented article, the author reconsiders the meaning of the appearance of the viewer for the new Japanese experimental filmmakers, wondering why the directors are playing with the boundaries of audience’s understanding and are balancing between offering a comforting audiovisual spectacle and disturbing the viewer’s perception.

 

Keywords: Japanese audiovisual experiment, new avant-garde, Takashi Makino, Rei Hayama, Kazuhiro Goshima, Ai Hasegawa

Introduction

The directors of new Japanese experimental film, a phenomenon that has developed rapidly since 2000[1], are primarily focused on the viewer’s perception and their place in the process of “being touched” by the work of art[2]. They wish to influence the observer, initiate changes in their perception (for example, opening them up to new forms of visual art), and underline the significance of “feeling the film.”[3] Here, the main concern of the artists is, using terminology introduced by Luke Hockley in his Somatic Cinema[4], “the body of the viewer.” This means that screenings of their films (or displays of audio-visual installations in galleries), are designed to be perceived by all of the senses, to immerse the viewer into the audio-visual spectacle. They are often accompanied by ‘dilemma charts’, instructions, to-do lists and models that can be touched, or surroundings to be discovered. The corporeality of the observer becomes a part of the performance – one of the elements of the scenography, a lens filtering the picture, or even another screening surface.

The artists discussed in this analysis employ different means of fulfilling these schemes. For example, Takashi Makino combines live music and projection of audio-visual materials on several surfaces with simple 3D technique, called Pulfrich effect. Moreover, Hayama and Makino edit the filmed performances during the screening, depending on the reactions of the public and their personal feelings. Kazuhiro Goshima[5], another artist covered in this article, prepares the viewer to understand his installation by providing them with complex technical descriptions to be learned before the performance/screening. Ai Hasegawa[6], a biologist and computer graphics animator, even invites the viewer to contemplate the possibilities of their body. By offering false biological theories supported by convincing audio-visual material, anatomic models and dilemma charts, Hasegawa invites the viewer to undertake a game of imagining possible future scenarios for humankind. According to the artists, their works – using Hockley’s words to summarize the aims of the new generation of experimental audio-visual directors – are designed to enable the viewer to “experience the immersive qualities that are part of cinematic experience.”[7]

Moreover, the somatic character of the majority of the new Japanese audio-visual experiments can be made even more visible by comparing the directors’ achievements and goals with Hockley’s theory. He points out that experimental film often manifests “the shift from considering ‘viewer, screen’ and instead asserts the primacy of the ‘viewer-screen’ paradigmatic relationship as the key way through which to better understand the cinematic experience.”[8] In the optics of representatives of the new Japanese experimental movement, accepting the leading role of this new relationship allows for focussing on – again using Hockley’s term – “mindfulness.” If understood as “a practice of bringing one’s attention to bear on the present moment,”[9] it situates the process of the viewer gaining awareness (of their body or another aspect chosen by the artist) in the center of the artistic pursuits of the Japanese experimental directors. Writing about the somatic aspects of cinema, Hockley proposes perceiving film as “a type of transitional object”[10] and cinema as a “transitional phenomenon” . This corresponds with the point of view of moving pictures manifested by the directors[11]. For example, Takashi Makino perceives the moment of screening as a “creative collaboration with filmmaker and audience, in which each act of watching gives birth to a new cosmos”[12], and as “an act of true creativity.”[13] In his view, a film screening can initiate the process of transition of the viewer from one mental state to another – designed by, or at last expected, the director.

In considering the boundary-breaking works of this young generation of Japanese directors and their creative approaches to inter-media concepts, as well as their fascination with new technologies, their work can also be classified as “expanded cinema.”[14] Introducing Le Grice’s definition[15], it can be seen that these new Japanese experiments expand the boundaries of film and performance, going further than the experimental artists of Japan’s 1960s, ’70s and ’80s. After the year 2000, the ‘expanded’ character of the new wave of Japanese experimentation is intangibly connected to the emergence of new technologies, such as computer processing of images or the use of 3D. However, although primarily aimed at offering an experience distinct from live-action popular films[16], this expansion is often created with consideration of the position of the viewer.

This article will examine how these award-winning Japanese artists of the new avant-garde movement invite the viewer to immerse themselves in their installations and screenings, to transgress the boundaries of the body, religion and political views, and contemplate “film as a film.”[17] The audio-visual installations described in this article were chosen from different thematic areas, and represent artists with diverse views on the problem of the somatic character of their works. However, they all share the same approach to developing the concept of the new avant-garde movement, agreeing that the need to immerse the viewer should shape their artistic pursuits.

Toward The Tactile Visions

After several solo projects and collaborations with people from outside the world of art[18], members of the Collective [+] group[19] Rei Hayama and Takashi Makino decided to work together. This resulted in an audio-visual performance they call Toward The Tactile Visions[20]. The project, which had two screenings (the first in Chiang Mai, Thailand, on May 12th 2018, and the second in Bangkok on May 15th 2018[21]), workshops and meetings with audiences, was put together with Arnont Nongyao[22] and curated by Pathompong Manakitsomboon. Toward The Tactile Visions was designed to bring together the areas of interests of the artists to create an inter-medial experience for the viewer.

Here, it is worth mentioning the objectives and backgrounds of the artists before we present, later on, the connections between their different styles. Rei Hayama[23] studied at the Department of Moving Images and Performing Arts at Tama Art University,[24] but her films have also been screened abroad, including in the Netherlands, Slovakia, Germany, Belgium, and the USA[25]. Hayama’s films are deeply inspired by her childhood memories of living in a forest with her parents, where she was able to experience close contact with nature and observe the life cycles of particular species. She was inspired by birds the most, so in her films one can find many references to these “mysterious creatures,”[26] as she calls them. Hayama connects the creative process to her moods, describing it in this way: “I’m making films like making a forest. This is what I feel through my creative thought process; the feeling tells me how the fiction and reality is like a house and nature, and how we traverse between these two worlds again and again.”[27] The core concept of Hayama’s pictures is the act of transformation (often into a bird)[28], but she also references other symbolic figures: men, children, memory and nature. The filmmaker uses them to explain the relations between technological development and the longing for the past, when people existed closer to nature[29]. What’s more, the artist claims to take the perspective of “a bird’s-eye view,”[30] which she explains in her manifesto: “[…] I think about the thing that has been lost or neglected from an anthropocentric view of the world. I attempt to fall off from the arbitrary illusion of human’s »height«, transport nature into the space of human’s thought by the temporal art that makes time for thinking about what we are, and what is the relationship between human and others. My works are based on an allegorical plot, and it told by poetic writings and symbolical images such as recorded body action. There are some key factors often appear in work such as bird’s eye viewpoint, forest, pretend (play), the non-human leading character.”[31] In this case, it can be seen that Hayama seeks to avoid the anthropocentric point of view and gives voice to the animals instead, in an attempt to deliberate their gaze upon the human world[32].

In contrast to Rei Hayama, Takashi Makino[33] rejects decipherable visual forms and symbols, focusing on the abstract. He debuted in 2004 with a short film, EVE, which pointed the way ahead for the artist’s further development. As the filmmaker has indicated, he is searching for the best and most intimate way to show the tremendous character of the cosmos and make the liminal experience of ‘touching the void’ as palpable as possible. Makino’s pursuits stem from an accident he suffered when he was young, and a series of visions he then experienced. Subsequently, he found that film works for him as a tool for explaining his feelings, and similarly to Hayama, bring back memories and make them accessible to viewers[34]. To create, as he calls it, the “perfect film,”[35] Makino tests the viewer’s ability to understand his experimental visions of whirling shapes and colours. While explaining his choice of the artistic means, the director observes: “None of the creatures that exist in the world are born of their own volition; when they first achieve awareness, they find themselves adrift in chaos. It is only by creating cosmos that they are able to overcome the fundamental meaningless and fear of existence”[36].

The third member of the Toward The Tactile Visions project, Arnont Nongyao, experiments with the connections between sound and moving pictures, and considers film as an illustration of sound. Nongyao is a debutant, who had his first solo exhibition, entitled Another Sound, at the beginning of 2018[37]. As he describes his own objectives, his main aim is “exploring an approach to communications and the concept of life passing-on through sonic and visual mediations.”[38] Nongyao contributed to Toward The Tactile Visions mostly by adding sound to the filmed footage, using his previous experience of working on Another Sound. On the project, he considered sound samples to be a unique language that helped him communicate with his fellow artists, getting around the Thai/Japanese language barrier that forced them to communicate through experimental compositions[39]. It’s worth indicating that Nongyao’s performances are very similar to Makino’s: he shows films, mostly of whirling shapes and colours, on surfaces other than normal screens, accompanied by live music. The artist also works with scripts that can be modified on the fly during the screenings, based on live observation of the audience’s reactions.

The pictures and sounds included in the final version of Toward The Tactile Visions clearly bear a resemblance to previous works by Hayama, Makino and Nongyao individually. As the artists indicate on the event’s Facebook page[40], they aim to show the relationship between the medium and the emergence of “the consciousness and awareness of cinema as the real cinematic event.”[41] They also emphasise that contact with experimental/expanded cinema “contaminates”[42] the viewer – creating the ability to connect his body to the sound and image he experiences. Toward The Tactile Visions was designed with the purpose of teaching audiences about the diversity of possible cinematic forms that differ from narrative cinema. In their description, the artists also use the term “to touch” experimental cinema, and this idea underlines the somatic character of their work.

The first screening took place at Chiang Mai University Art Center, with the venue being a giant white cube that allowed the artists to project the films on every wall in the room. Later, the group discussed how the location significantly influenced the way they modified the event, and how the screening itself went totally differently than the second one in Bangkok. Apart from the displays of cameras and musical instruments placed around the venue, other items related to the film were set out. Among these were branches without leaves, specially prepared by Hayama to underline the theme of nature in the film. Moreover, the artists used their bodies as parts of the scenography, freely moving around the white cube and casting shadows on the screens. Some of the images in the film are Makino’s ‘noisy supernovas’ – colourful collages, changing from deep rose to blue, or light dots moving down the screen. Between the whirling abstractions, various distorted, enlarged shapes of recognisable items emerge, such as parts of plants, tools, animals and even people recorded during their daily routines. It is significant here that the artists are visible to the viewers throughout the screening, sometimes even stepping in front of the screen, continuously engaged in the process of creating the performance. It is worth noting that because of the shape of the venue, the second screening at the Alliance Française center in Bangkok was restrained to one big screen, with some additional effects projected onto the walls closest to the screen. Explaining the differences between two venues and their influence on the project, Hayama observed:

“At Alliance Française center, we did perform at the normal cinema. It was a very interesting contrast to our previous performance at Chiang Mai University. At Alliance Française center, we felt sort of limitation of the space for our performance because the space is well designed for screening cinema. In the end, we decided to add two small stand screens on both sides of the main screen. I put one guitar in front of the main screen, and the long strip of clear 16mm film was going through the string. The film strip was run through the middle of the audience to where the projector set and kept making a sound of the guitar. (At Chiang Mai University, I set the black film strip went through the tree branch instead of the audience. And the tree gradually made a scratch on the film during the performance.) Their audience could hear the image and see the sound. It also made the audience noticed the film and the situation of cinematic space.”[43]

The postulate of allowing the viewer to ‘touch’ the film was also fulfilled in another significant way. A projector was pointed at the audience, displaying images on the backs of the viewers’ heads and faces, making another screen out of their skin. As such, observers were also able to follow the images on their bodies and the bodies of the other audience members. The immersive character of the screening was reinforced by this attempt to make the viewer the center of the picture, liberating the picture from the confines of screens. The colours and movements of the projected images let the audience feel as though they were floating in a sea of pictures.

In Toward The Tactile Visions, these three artists came together to merge the styles and objectives known from their previous works. The visual collages of Makino, the focus on the environment and living creatures of Hayama, and the search for experimental sounds by Nongyao, were all brought together to fulfil the postulates of haptic cinema.

This May not be a Movie

Kazuhiro Goshima[44] began his film experiments slightly before the increase in popularity of this kind of artistic activity that occurred in 2000[45]. This visual creator debuted as a freelance media content designer in the mid-1990s, but soon gave up the commercial market and devoted himself to new forms of expression as an experimental filmmaker[46]. In his work, Goshima is mostly focused on the role of light and shadow, which in his hands shape not only recognizable images but also have the power to make their surroundings come alive. For example, in his 2013 Shadowland, the shadows are the “breath of the city” that gives the metropolis its unique identity[47]. From early on, Goshima has also been interested in playing with viewer’s perceptions. Using sudden close-ups and sudden disappearances of objects[48], experimenting with movement and the viewer’s position[49], or connecting sounds with blurry pictures, he makes audiences guess the final shape of the presented scene[50]. However, even though Goshima has been busy deliberating on the position of the viewer from the beginning, his first work engaging the viewer’s body could be said to have a somatic character, and appeared in his portfolio in 2014. This is an audio-visual installation entitled This May not be a Movie.

Analysing Goshima’s film, it is worth starting with Le Grice’s article Problematising the Spectator’s Placement in Film[51], which launched a polemic against Christian Metz’s paper The Imaginary Signifier[52]. Le Grice comments on the theoretical approach Metz manifests toward the role and condition of the viewer of experimental film. Following Metz’s findings, Le Grice focuses on the mechanisms of identifying viewers, while encountering (using Metz’s terminology) “inhuman sequences” in avant-garde films that “eliminate the portrayed character or even eliminate all photo-recording.”[53] He makes the observation (which could be useful when analysing Goshima’s films), that viewers might “identify with the camera.”[54] He says that this means identification with the mechanism, as well as the “authority behind the narrative order.”[55] Nevertheless, Le Grice tries to explain the place (and situation of the body) of the viewer trying to understand experimental films in which there are no narrative patterns visible. He concludes that “[…] it is necessary to assume that the spectator must produce an auditory and specular construction for the film which is not directly that of the film presented – the spectator must be expelled from the film text in order to produce the conceptual construct as an act of the symbolic.”[56]

The situation of the viewer explained above seems to describe the shape of the projection and the viewer’s identification process, as designed by Goshima in This May not be a Movie. Here, Goshima raises the question of what a film is, and at which point the viewer starts perceiving the sequence of moving pictures as a consistent film production[57]. As he pointed out in an interview for The Japan Times[58], he used the Japanese term dōga, translated into English as ‘movie’, ‘film’, ‘motion picture’, or even ‘cinema’. However, in the Japanese language dōga is comparable to the term eiga (which also translates as ‘film’). It is thus perceived as meaning ‘motion picture’ – expressing different content and emphasising that the work, as Goshima sees it, is “composited from still frames.”[59] Explaining the reasoning behind his work, the author says: “When you think about the fuzziness of meaning of the wider application of eiga in its broad conceptual sense, you realize that it is the product of multiple mechanisms. I created one mechanism that pushes it to its limit in one direction, and by doing so I hoped to expand the breadth of its conceptualization. That’s why although the title is »This May Not Be a Movie«, its real message is »It’s possible to alter the meaning of ‘movie’ any number of times«.”[60]

This May not be a Movie is in fact an audio-visual installation, built out of screens, fibre-optic cables, a lattice, am image sensor and a movie camera, situated in the center of a small room. For their first glimpse, it gives viewers no hints about its purpose or the meaning of the images displayed. The blurry, colourful images on the screen are pictures of several hundred lines of light that appear after changes in the brightness of each pixel on a piece of 4×5 inch film[61]. This is accompanied by an explanatory movie[62], from which the viewer can learn that behind the displayed images are the simple sequences of a Japanese man waving two white flags, running or riding a bicycle, as well as three people walking. This technical addendum explains the technological process and allows viewers to better understand the concept. However, it is impossible to fully experience the installation, as well as depict its meaning, without engaging with these additional materials. Here, Goshima seeks to show the viewer how the optical illusion of seeing a film works, stating that the amount of information the observer receives “exceeds the reality.” The director states that such experimental art can power the imagination and leave room for new interpretations of the objects so viewed. In this case, he re-examines the relationship between the viewer’s perception and the medium, focusing on the lack of identification of the observer with the presented pictures. Instead, he offers a pure description of the technological process, which reveals the boundaries of the viewer’s perceptions and its constraints. It can be stated that the center of Goshima’s installation is not the process itself, but the observer, whose body receives a new position – an imperfect lens that distorts the original picture.

The Mother of species

The last project described in this article was designed by Ai Hasegawa, a biologist and visual creator, who speculates on possible future scenarios and combines audio-visual art with her scientific background. So far, Hasegawa has presented such installations as the widely-discussed (Im)possible Baby[63], and The Extreme Environmental Love Hotel[64], in which she tackles socially important topics such as biotechnological modifications to human genomes, and environmental issues. Similar themes also appear in her 2013 installation I Wanna Deliver a Dolphin[65].

The artist approaches issues of overcrowding, overdevelopment, and environmental crisis through presentation of an alternative, even grotesque form of human reproduction – delivery of  endangered species[66]. Giving birth to animals (such as a dolphin, tuna or shark) could, according to Hasegawa’s speculation, satisfy humankind’s need to reproduce, as well as its need for nutrition[67]. The idea for her I Wanna Deliver a Dolphin audio-visual installation emerged when the artist turned thirty and she started thinking about having her own children. In an interview for an online magazine, Shift, she said that “I had turned 30, and was at an age when I would have to seriously think about having children. At the same time, there was a lot of news coverage surrounding environmental issues. Such news reports made me think about overpopulation and the food problem, and I thought, »are more humans necessary? Would children be happy being forced into this deteriorating world?«” In this case, it can be pointed out that I Wanna Deliver a Dolphin was a result of the author’s consciousness of her bodily changes, and a need for sharing that awareness with a broader audience.

As an example of an ideal species for becoming a human baby, the artist chose the Maui’s dolphin, which has the right size to be grown in a human placenta. Combining a highly suggestive fragment of film showing the birth of a dolphin and its first moments, with footage of a human mother and a model of a placenta displayed next to the screen, Hasegawa tricks the viewer into considering the possibility of the depicted situation. The scientific descriptions that accompany the screening seem to suggest the possibility of the process, further legitimized by technical details[68]. What’s more, the author presents a ‘dilemma chart’ and invites the viewer to consider whether they would like to deliver an endangered species. It’s worth pointing out that the project asks the question from a non-western, non-male perspective, which fact was especially praised by the jury of the 2014 Core 77 Design Awards[69]. The dilemma chart that accompanies the film is designed for female viewers to follow,[70] and in doing so imagine themselves in the situation presented on the screen. Here, the observer, tricked by the mock technical details designed to convince viewers of the truth presented on-screen, is invited to reconsider the abilities of their body. Moreover, the artist questions the motivation and morality of the viewer in imagining the possibility of giving birth to an endangered species, only to eat it for its unique, luxury meat. It is significant that while approaching the installation in the exhibition space, the viewer is not informed that the dolphin is a robot (and that the whole birthing process is simulated by an actress). The simulation is also enhanced with various graphic details, such as blood filling the birthing pool.

Following the primary aim of expanded cinema, Hasegawa pushes the boundaries of the relationship between audiences and audio-visual material, as well as encouraging immersion in the projection and a response to questions of a moral and even religious character. Here, the body of the viewer is a transmitter of meanings, which seems to be perfectly illustrated by a quotation from Vivian Sobchack’s Carnal Thoughts: “the film experience is meaningful not to the side of our bodies, but because of our bodies. Which is to say that movies provoke in us the »carnal thoughts« that ground and inform more conscious analysis.”[71]

Conclusion

The appearance of the body of the viewer – exposed to a cacophony of sounds, colours and the insecurity resulting from seeing controversial or thought-provoking content – becomes the reason for creating such encounters in moving pictures as those presented by the Japanese experimental directors discussed in this article. They are checking the boundaries of audiences’ understanding, continuously balancing between shocking and comforting them. What’s more, the artists are often genuinely interested in receiving feedback from their audiences, and they collect opinions on the emotional states the viewers reached during the screenings – becoming something like researchers on human perception. The somatic character of these new Japanese audio-visual experiments could be a subject of further interest, as these three directors at least are not stopping pursuing new methods of fulfilling their postulates. As such, it can be assumed that in the next few years the list of experiments, following their achievements presented in this article, will be expanded.

 

References

これは映画ではないらしい THIS MAY NOT BE A MOVIE, https://www.youtube.com/watch?v=E4i-3Pc6nCE&feature=youtu.be, date accessed 17 June 2018 [Kazuhiro Goshima’s technical details explanation film].

Ai Hasegawa, http://aihasegawa.info/, date accessed 15 June 2018.

Arnont Nongyao, http://www.arnontnongyao.com/arnontnongyao.com/Another_Sound.html, date accessed 15 June 2018.

C77DA, http://designawards.core77.com/Speculative-Concept/48066/Im-possible-Baby, date accessed 14 June 2018.

Delgado Monica, Hinojosa José S., “Interview: Rei Hayama”, desistfilm, http://desistfilm.com/interview-rei-hayama/ (2014).

Dunne Anthony, Raby Fiona, Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming (Cambridge: MIT Press) (2013).

Hayama Rei, Private conversations with Rei Hayama (2017-2018), [the interviews in the author’s archive].

Hockley Luke, Somatic Cinema: The relationship between body and screen – a Jungian perspective, (New York: Routledge) (2014).

IFFR, https://iffr.com/en/persons/arnont-nongyao, date accessed 17 June 2018.

Kazuhiro Goshima, http://www.goshiman.com/hp/04profile_e.html, date accessed 28.03.2016.

Kiejziewicz Agnieszka, “Enter the metaphysical cosmos: the visualizations of the universe in Japanese experimental cinema”, Maska. Anthropology Sociology Culture 29 (2016), pp. 147-156.

Kiejziewicz Agnieszka, “Literary inspirations in Japanese audio-visual experiment. Rei Hayama’s film art”, Problems of Literary Genres 61:1 (2018) [in print].

Kiejziewicz Agnieszka, Conversations with Rei Hayama (2018), [the interview with Rei Hayama, the material in the author’s archive].

Kiejziewicz Agnieszka, “The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era”, Transmissions: the Journal of Film and Media Studies 1:1 (2016), pp. 99-114.

Kiejziewicz Agnieszka, „Wybrane aspekty rozwoju nowego japońskiego kina eksperymentalnego po 2000 roku na przykładzie twórczości Kazuhiro Goshimy”, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 17:2 (2017), pp. 7-19.

Le Grice Malcolm, Experimental Cinema in the Digital Age, (London: Palgrave) (2001).

Light Cone, https://lightcone.org/en/filmmaker-2639-rei-hayama, date accessed 14 June 2018.

Light Cone, Makino Takashi. Still in Cosmos, http://lightcone.org/en/film-7445-still-in-cosmos, date accessed 17 June 2018.

Makino Takashi, http://makinokino.exblog.jp/, date accessed 15 June 2018.

Makino Takashi (ed.) Plus Documents 2009-2013, (Tokyo: Engine Books) (2014).

Marks Laura U., The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, (Durham: Duke University Press) (2000).

Metz Christian, “The Imaginary Signifier”, Screen 16:2 (1975), pp. 14-76.

Rees Al, History of Experimental Film and Video, (London: Palgrave Macmillan) (2011).

Rei Hayama, http://reihayama.net/, date accessed 14 June 2018.

Ross Julian, “Interview: Takashi Makino”, Filmcomment (2014), http://www.filmcomment.com/blog/interview-takashi-makino/, date accessed 15 June 2018.

 

Sas Miryam, Experimental Arts in Postwar Japan: Moments of Encounter, Engagement, and Imagined Return, (Cambridge: Harvard University Press) (2011).

Shaneen Marianne, “Takashi Makino’s 2012”, BOMB – Artist in Conversation Magazine 130 (2015), http://bombmagazine.org/article/2000042/takashi-makino-s-em-2012-em, date of access 13 June 2018.

Shift. Japan-based international online magazine features creative culture, http://www.shift.jp.org/en/archives/2016/02/ai-hasegawa.html, date accessed 11 June 2018.

Sobchack Vivian, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, (Berkeley: University of California Press) (2004).

The Japan Times, http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/02/05/arts/kazuhiro-goshima-sheer-amount-information-4k-exceeds-reality/#.VvmZ4kcoN8h, date accessed 28.03.2016.

Toward the Tactile Visions, https://web.facebook.com/events/2087048401511185/, date accessed 10 June 2018 [event’s webpage].

Toward the Tactile Visions, https://www.youtube.com/channel/UCcglLozI4B7M0IZS81hDj1g, date accessed 15 June 2018 [performance video recording, excerpt].

Wro Art Center, http://wrocenter.pl/pl/ai-hasegawa-jp-i-wanna-deliver-a-dolphin/, date accessed 18 June 2018.

Vacheron Joel, “Kazuhiro Goshima: After the Metabolic Cities”, 12th Biennial of Moving Images in Geneva, (JRP | Ringier, Centre St-Gervais, Genève) (2007).

Youngblood Gene, Expanded Cinema, (New York: P. Dutton & Co., Inc.) (1970).

 

 

Notes

[1] The new Japanese experimental film movement first emerged in 2000 as a continuation of the artistic attempts of previous generations of Japanese independent filmmakers. Artists such as Rei Hayama, Takashi Makino, Shinkan Tamaki, Kazuhiro Goshima and others not mentioned in this article, all wanted to revive the artistic means that seemed to have long disappeared since the video revolution of the 1980s, and the development of multiplex cinema in Japan in the 1990s. For more on the subject, see for example: Agnieszka Kiejziewicz, “The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era”, Transmissions: the Journal of Film and Media Studies 1:1 (2016), pp. 99-114.

[2] See: Takashi Makino (ed.) Plus Documents 2009-2013, (Tokyo: Engine Books) (2014), pp. 4-7, 14. In a manifesto published by Collective [+], together with a short lexicon of their works, the artists underline the importance of influencing the viewer and inviting them to contemplate experimental and expanded works. Explaining the purposes of their artistic pursuits, the artists often use the phrase “to touch the viewer” – relating the act of communication between the creator and the observer to senses other than sight.

[3] See: Marianne Shaneen, “Takashi Makino’s 2012”, BOMB – Artist in Conversation Magazine 130 (2015), http://bombmagazine.org/article/2000042/takashi-makino-s-em-2012-em, date of access 13 June 2018. Summarizing Makino’s aims and achievements, Marianne Shaneen observes that Makino describes the screenings as “creative collaboration with filmmaker and audience”. Also, she points out that his art is “[…] an embodied, perceptual engagement with the continually transforming materiality […]” which generates “sensations of sublime transcendence—an inspiring model for experiencing everyday realities, as well as cinematic ones”.

[4] Luke Hockley, Somatic Cinema: The relationship between body and screen – a Jungian perspective, (New York: Routledge) (2014), p. 1.

[5] The artist’s website, see: Kazuhiro Goshima, http://www.goshiman.com/hp/04profile_e.html, date accessed 28.03.2016.

[6] The artist’s website, see: Ai Hasegawa, http://aihasegawa.info/, date accessed 15 June 2018.

[7] Luke Hockley, p. 6.

[8] Luke Hockley, p. 7.

[9] Luke Hockley, p. 7.

[10] Luke Hockley, p. 7.

[11] In the optics of the Japanese experimental artists discussed herein, the transitional character of cinema is related to the postulate that a film screening should change the viewer – develop their perception, initiate metaphysical reflection upon reality and teach them to read the meaning behind the experimental forms. As Takashi Makino points out: “While the audience experiences the film’s visual and sonic display, nonetheless, they are free to dwell into their own imagination. What fascinates me most about film expression is the potential for what is presented on the screen to collide with each individual viewer’s emotional landscape, and the new ‘image’ created inside the viewer’s mind resulting from this collision.” More, see: Makino Takashi, http://makinokino.exblog.jp/, date accessed 15 June 2018.

[12] Marianne Shaneen.

[13] Marianne Shaneen.

[14] Malcolm Le Grice, Experimental Cinema in the Digital Age, (London: Palgrave) (2001), p. 273.

[15] Malcolm Le Grice, pp. 273-274. Le Grice offers the following definition of expanded cinema: “The concept of Expanded Cinema was part of this [during the 1960s – author] general move by artists to break old artistic boundaries, explore cross-media fusions, and experiment with new technologies but, most importantly, to challenge the constraints of existing art discourses.”

[16] Makino states that Hollywood films predetermine certain images should be perceived – for example, those rendered in 3D. According to him, experimental cinema can offer an individual approach to the viewer that doesn’t determine the patterns of their reception; therefore it stands against mainstream cinema. For more, see: Ross Julian, “Interview: Takashi Makino”, Filmcomment (2014), http://www.filmcomment.com/blog/interview-takashi-makino/, date accessed 15 June 2018.

[17]See: Malcolm Le Grice, p. 275.

[18] For example, Takashi Makino has worked with musicians and composers, such as Jim O’Rourke. Moreover, Hayama was often accompanied by her sister, who helped with filming natural landscapes (for example, in the film Their Bird [2010-2012, 8 mm film and video, 13 min]).

[19] Currently, [+] is working more as a screening organizer group, not a group of artists pursuing the similar aesthetic objectives. For the project Toward The Tactile Visions, Hayama and Makino collaborated as individual artists, not the members of [+], what seems to be significant from the point of view of the mentioned directors. That decision of creating an independent project had not only the financial implications, but also allowed inviting Arnont Nongyao to the joint project.

[20] The only public information about the project was published on the Facebook event’s site. See: Toward the Tactile Visions, https://web.facebook.com/events/2087048401511185/, date accessed 10 June 2018 [event’s webpage].

[21] Excerpts from video recordings of the performances can be checked out on the Internet, see: Toward the Tactile Visions, https://www.youtube.com/channel/UCcglLozI4B7M0IZS81hDj1g, date accessed 15 June 2018 [performance video recording, excerpt].

[22] See: IFFR, https://iffr.com/en/persons/arnont-nongyao, date accessed 17 June 2018. Arnont Nongyao (1979) is an experimental filmmaker from Thailand. He is mostly focused on searching for experimental sounds and vibrations – which he then incorporates into his films. So far, he has directed such films as: Mr. Weirdo and Anomalous Space (2003, short), A Perfect Disaster (2004, co-director), All the Chapter of the Song You Ate Me (2006, short), Anonymous (2013, documentary), Drink Sky On Rabbit’s Field (2014, short), Sound Inventing & Inside Inventor (2015, short), and Ghost Rabbit & The Casket Sales (2015, short).

[23] Biographical information and the Rei Hayama’s objectives were also presented in the author’s article, “Literary inspirations in Japanese audiovisual experiment. Rei Hayama’s film art”, Problems of Literary Genres 61:1 (2018) [in print].

[24] Light Cone, https://lightcone.org/en/filmmaker-2639-rei-hayama, date accessed 14 June 2018.

[25] Rei Hayama, http://reihayama.net/, date accessed 14 June 2018.

[26] Monica Delgado, José S. Hinojosa, “Interview: Rei Hayama”, desistfilm, http://desistfilm.com/interview-rei-hayama/ (2014).

[27] Monica Delgado, José S. Hinojosa. The quotation is presented in its original form.

[28] Hayama Rei, Private conversations with Rei Hayama (2017-2018), [interviews in the author’s own archive].

[29] Hayama Rei.

[30] Monica Delgado, José S. Hinojosa.

[31] Rei Hayama.

[32] However, it should be pointed out that the artists also take inspiration from western literature (for example, the poetry of Paul Valéry), films such as Béla Tarr’s Werckmeister Harmonies (Werckmeister harmóniák, 2000), and Pier Paolo Pasolini’s works, as well as the performative art of Ana Mendieta.

[33] Fore more about Takashi Makino, see: Kiejziewicz Agnieszka, “Enter the metaphysical cosmos: the visualizations of the universe in Japanese experimental cinema”, Maska. Anthropology Sociology Culture 29 (2016), pp. 147-156.

[34] Marianne Shaneen.

[35] Marianne Shaneen.

[36] Light Cone, Makino Takashi. Still in Cosmos, http://lightcone.org/en/film-7445-still-in-cosmos, date accessed 17 June 2018.

[37] Arnont Nongyao, http://www.arnontnongyao.com/arnontnongyao.com/Another_Sound.html, date accessed 15 June 2018.

[38] Arnont Nongyao.

[39] Arnont Nongyao.

[40] Toward the Tactile Visions, https://web.facebook.com/events/2087048401511185/, date accessed 10 June 2018 [event’s webpage].

[41] Toward the Tactile Visions.

[42] Toward the Tactile Visions.

[43] Agnieszka Kiejziewicz, Conversations with Rei Hayama (2018), [the interview with Rei Hayama, the material in the author’s archive].

[44] I wrote about the role of the technologies used by Goshima in his films between the 1990s and 2016 in an article: Agnieszka Kiejziewicz, “The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era”, Transmissions: the Journal of Film and Media Studies 1:1 (2016), pp. 102-104.

[45] Kazuhiro Goshima, http://www.goshiman.com/hp/04profile_e.html, date accessed 28.03.2016.

[46] Agnieszka Kiejziewicz, “The technologies…”, pp. 102-104.

[47] Agnieszka Kiejziewicz, “The technologies…”, pp. 102-104.

[48] For example, in such films as Uncertain camera (2009), or In the forest of shadows (2008).

[49] For example, in Relative position (2012).

[50] For example, in Looking and listening (2014).

[51] Malcolm Le Grice, pp. 172-183.

[52] Metz Christian, “The Imaginary Signifier”, Screen 16:2 (1975), pp. 14-76.

[53] Malcolm Le Grice, p. 177.

[54] Malcolm Le Grice, p. 179.

[55] Malcolm Le Grice, pp.179-181.

[56] Malcolm Le Grice, p. 183.

[57] Kazuhiro Goshima, http://www.goshiman.com/hp/04profile_e.html, date accessed 28.03.2016.

[58] The Japan Times, http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/02/05/arts/kazuhiro-goshima-sheer-amount-information-4k-exceeds-reality/#.VvmZ4kcoN8h, date accessed 28.03.2016.

[59] The Japan Times.

[60] The Japan Times.

[61] Kazuhiro Goshima.

[62] The explanatory movie was also posted on YouTube, see:  これは映画ではないらしい THIS MAY NOT BE A MOVIE, https://www.youtube.com/watch?v=E4i-3Pc6nCE&feature=youtu.be, date accessed 17 June 2018 [Kazuhiro Goshima’s technical details explanation film].

[63] Ai Hasegawa, http://aihasegawa.info/, date accessed 15 June 2018.

[64] See: Shift. Japan-based international online magazine features creative culture, http://www.shift.jp.org/en/archives/2016/02/ai-hasegawa.html, date accessed 11 June 2018. The (Im)possible baby project is another example of Hasegawa’s speculative design. It was created to “stimulate discussions about the social, cultural and ethical implications of emerging biotechnologies that could enable same-sex couple to have their own, genetically related children.” The artist analyzed the DNA data of a lesbian couple, and comparing their genotypes, visualized the look of their potential children (two girls). Hasegawa used these simulation models to create a set of fictional photos, showing the unique moments that could have happened (for example, family meals and celebrations). The results were presented around the world as photo exhibitions, as well as in a 30-minute documentary, made with the help of the Japanese national television, NHK.

[65] I Wanna Deliver a Dolphin was also exhibited in Poland, thanks to the artist’s cooperation with the Wro Art Center in Wrocław. See: Wro Art Center, http://wrocenter.pl/pl/ai-hasegawa-jp-i-wanna-deliver-a-dolphin/, date accessed 18 June 2018.

[66] Ai Hasegawa.

[67] Ai Hasegawa.

[68] See: Ai Hasegawa. The technical details, presented together with the film and model, are as follows: “To make it possible for a human mother to deliver a dolphin from her womb, there is a need to synthesize »The Dolp-human Placenta«. The usual human placenta interacts to pass from mother to baby oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, antibodies (Immunoglobulin Gamma, IgG) and so on. The Dolp-human placenta blocks the delivery of IgG to the baby. The placenta originates from the baby’s side, which in this case is a dolphin, and not from the human side. This avoids the ethical and legal difficulties associated with reproductive research involving human eggs. The decidua is formed by implantation of the egg. Usually, foreign cells in the body (for example from other individuals) are attacked by the immune system, but inside the decidua they are tolerated. However, even though the decidua accepts cells from other individuals, non-human cells would still be attacked. In the dolp-human placenta’s case, it has been modified to distinguish mammal from non-mammal cells, making it even more tolerant” [excerpt].

[69] Ai Hasegawa. The Core 77 Design Awards are awarded annually to the best practitioners of such areas of design as open design, interaction, design concepts, consumer products, visual communication, and so on.

[70] Reading the provided dilemma chart, viewers can find questions such as: Can you take responsibility for another person’s life? How about an animal child? Do you think your child is going to have a happy life in this world?

[71] Vivian Sobchack, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, (Berkeley: University of California Press) (2004), p. 60.

Historical insight into The Danube Exodus cinematic installation by Péter Forgács

Kamil Lipiński

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2018, vol.3, no. 1, pp. 43-58.

 

Kamil Lipiński
Adam Mickiewicz University

 

 

 

Historical insight into The Danube Exodus cinematic installation by Péter Forgács

 

 

Abstract

The article examines the wide-screen installation The Danube Exodus: Rippling Currents of the River (2002-2006) by Péter Forgács. Forgács designed it in collaboration with the Getty Team and the Labyrinth Project in heterotopic terms that revert events in time and space using various mutual juxtapositions, generated by viewers on a tactile interface. The expansion of cinema into museum spaces from the 1990s is understood as an open, work-in-progress mode of exhibition that entangles spatial arrangement. The film at the heart of the installation begins by placing two heterotopic journeys of exile in comparative context: Slovakian Jews being ferried along the Danube to Jerusalem, and the resettlement of Bessarabia Germans to Polish territory, also via the Danube. This comparative study of migratory aesthetics reflects the contemporary drive to fill the white spaces on the map of Europe. This article retraces the contexts of the immersion of this haunting journey from the past in new intersections that move from a description of the specificity of found footage to wide-screen panorama.

 

Keywords: found footage, heterotopia, spacing, wide-screen panorama, comparative study, exhibition

 

Introduction

In an article entitled Beyond the White Cube, Peter Weibel outlined the need for a “colonial remix” seen from the point of view of global culture, to demonstrate alternative ways of remapping visual culture

 

[1]. In discussing spatial analysis, we shall present various ways of reading The Danube Exodus: Rippling Currents of the River as an example of relocating the cinematic experience to an expanded environment, enriched with a haptic experience via user interface. To begin with, my interest is in conceptually nailing down the concept of heterotopia introduced by Michel Foucault, and to propose it as a new perspective of interpretation, building upon the writings of Victor Burgin and Gertrud Koch. Foucault’s concept could contribute to demonstrating how film fragments are interspersed within complex installations, derived from various times, as a mirror reflection of society. Having discussed the philosophical framework of heterotopia, I would then like to focus on the historical events outlined by The Danube Exodus: Rippling Currents of the River, to reveal how the juxtaposition of vision inscribed in the visual horizon of the fragmentation of images can be understood in terms of cinematographic heterotopy. Analysing the philosophical premises, let us investigate how the heterotopic journey introduces the history of the Eastern European region and situates its concerns within the broader, more current European high-cultural revival of amateur chronicles.

The second part of this essay offers an insight into the parallel timelines employed in The Danube Exodus to examine the similarities and differences between them. Insight into the archival found footage used in the film enables us to observe several overlapping narratives, derived from various periods, to build up a powerful wide-screen vision of Eastern Europe across the centuries. The installation provides heterotopic insights into the emerging interactive display used in The Danube Exodus project. Using various angles, this wide-screen panorama shows the ways in which we contest the primacy of monocular vision in the era of “polycentric vision”, restored by media archivists in numerous forms[2]. This installation presents the imaginative potential of various historical pieces of evidence that open up the circulatory, fragmentary horizon of contemporary aesthetics.

The concluding section presents a brief analysis of the ways in which we could interpret the immersive mode of The Danube Exodus’s historical storytelling, as inscribed in the manifold visual documentation. This visual journey, in situ, provides an insight into the visual testimonies of the past and lets us rethink the differences between ‘exile’ and ‘resettlement’ as two different strategies of movement, or displacement, in the era of genocide. The installation unfolds different modes of using “interactive memory strategy”, composed of moving images and stable documents, to mirror the wider circulation of “diversified representation“ in galleries at the beginning of the 21st century[3].

A heterotopic grid

Before we discuss The Danube Exodus, a glimpse at cinematic transformations will provide some useful aesthetic premises for the inscription of cinema in the art gallery, because – as Raymond Bellour famously observed – “cinema can also be reinvented, an another cinema, by other means.”[4] The principal drive of the media landscape emphasizes excessive concern on placing the viewer in new spaces that enrich the wider discourse with the conceptual collage of historical narratives. Since the 1990s, Victor Misiano has stressed the emergence of the role of the “curator-mediator”, which is marked by curatorial cooperation. This contributes to the drawing of a new face for museums, which “…opens up into its network of trustees, their affiliations with multinational corporations, and finally the global system of late capitalism proper, such that what used to be the limited and Kantian of a restricted conceptual art expands into the very ambition of its reach and is transformed into a cognitive mapping itself (with all its specific representational contradictions)”[5]. This modus operandi shifts the insistent promotion of the artist as designer, contemplation over function and the openness of the aesthetic resolution. In this respect, one could map out capitalism and adopt DJs and computer programmers as forms leading towards direct physical experience, relying upon the recombination of works with other pre-existing products that themselves rely upon re-appropriation, quotation, and parasitism. Therefore, one could argue, as Jean-Christophe Royaux did, that “…we can find cinema after cinema in most of the works of the post-minimalist generation”[6]. In developing his arguments, Royaux uses his concept of the “cinema of exhibition” to outline the ways in which one can “designate the particular forms of syntax of the exhibition”[7]. In tracing the transformations of moving images in gallery art and museums, Victor Burgin sought also to reaffirm that “the concept of heterotopia to real external places, he nevertheless arrives at his discussion of heterotopias via a reference to utopias – places with no other substance than that of representation: material signifiers, psychic reality and fantasia”[8]. Bringing forth this point of view, bear in mind that Michel Foucault laid out the premises of heterotopia in Des espaces autres in his lecture at the Cercle d’études architecturales, wherein he situated this perspective at the intersection of what’s real and what’s imaginary. In Foucault’s view, there are six relations between discursive, heterogenic spaces of heterotopia, with two of them being particularly worth applying as a method and form of interpretative explanation. In particular, Gertrud Koch lists the third and fourth principle of building a “heterotopic grid” that spans both painting, sculpture, architecture and photography[9]. Foucault’s concept defines the extension of the idea of the dispersion of knowledge and implies “juxtaposition in one single, real place, several places that are themselves incompatible”[10]. Among notable examples of these concepts, Foucault lists theatres, cinemas and gardens. In turn, according to the fourth principle of heterotopy, there is the possibility of making temporal juxtapositions, of “layers of time” – epochs called ‘heterochrony’ by Foucault. Inspired by Friedrich Nietzsche’s concept of nihilism, Foucault pointed out the necessity of death in every culture (the end of life, decay and disappearance). These interspersed cultural lines present the ways in which “…our experience of the world is less that of the long life developing through time than that of the network that connects points and intersects with its own skin”[11]. In this sense, this heterotopic grid can be conceived as a spatiotemporal framework to demonstrate the evolutionary course of historical events, and the need for thinking in terms of a ‘set of relations’ that ‘delineate sites’ and co-create our presence as a ‘configuration’. Oscillating primarily between utopian and dystopian qualities, heterotopia aims at “indefinitely accumulating time” in museums and galleries[12]. These spaces build “…the counter-sites, a kind of effectively enacted utopia in which the real sites, all the real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested and inverted. Places of this kind are outside of all places, even though it may be possible to indicate their location in reality”[13]. In this respect, social reality reflects an inverted society. Although it never becomes a real space, it does, however, have its roots in real spaces. This dimension of signifiers embodies ‘distorting mirrors’, and discovers the space of the ‘other’ as a space illusion that encapsulates “the dreams and desires of society”[14]. Inspired by Friedrich Nietzsche’s idea of perspectivism and parallel interpretations of history, Foucault argued that heterotopia entails “…in this way a sort of perpetual and indefinite accumulation in an immobile place, this whole idea belongs to our modernity. The museum and the library are heterotopias that are proper to western culture of the nineteenth century”[15]. Heterotopia considered as an atlas of singularities is an archive that, as a mobile ship, has all of these traits. Georges Didi-Huberman suggested that it can be adopted in various contexts on the epistemological, aesthetic and political levels.

Inspired by Foucauldian thinking, Victor Burgin argued that this concept could be extended in many ways to a nascent “cinematographic heterotopia” as a utopian society – “out of time”. In Burgin’s discussion, this concept is extended by reference to Félix Guattari’s post-media aesthetics to describe “media-based imagery”, which relies upon the ‘ecology of mind’ (écologie de l’esprit) and infiltration of subjectivity by the media. This immersion in manifold representations explains the ‘recycling’ desire for exploration and the re-use of existing aesthetic forms. Specifically, these works can be used as a figure of parataxis derived from rhetoric to describe situations “…in which the relations are not given, but deduced”[16].

Expanded space

Further insight can be gained by examining the tactile interface used in the installation that allows viewers to navigate the found footage journeys of the refugees escaping the heterotopic ship. In The Danube Exodus, two timelines can be found, as well as additional historical context that acts as an information carrier under the influence of contact with the body’s surface. When viewing the installation, audiences can choose between three main narrative threads: the boat captain, the Jewish exodus, and the German exodus. In this circular environment, touch determines the selection of images on the screens. Through this tactile mapping of the stories, we can select particular variants of the stories that demonstrate the experience of spatiality, and the flows of moments and memories presented in the context of new configurations. Visitors can select one of eighteen three or five-minute sequences from different ethnic areas, enriched with interviews. The four-and-a-half hour film-strip, composed of five ninety-minutes films, that is used in The Danube Exodus is understood as a metaphor of relativism seen in five split-screens, which emphasizes the incongruence of two reconstructions. This impression of an ‘enlarged’ installation relies upon entering into the dialogue between the recipient and the represented subject, which represents the three main threads (the captain, the Jewish exodus, and the German exodus). The use of an immersive interactive menu system draws attention to the travel experience, directed and dictated by touch displays. These histories, displayed on a five-screen panoramic display, reflect the specific configuration of the mobile camera and present the way that cinema inherits the concept of the mobile eye (l’oeil mobile) from modern painting. “Polyvision” exceeds the frontality of one of several different screen, while continuing to bring dramas and scripted places into play”[17]. Putting in motion specific segments allows the viewers to immerse themselves between two realms of overlapping historical narratives in a heterotopic fashion: the journey between Slovakia and Haifa, and in parallel, the journey of the deported Germans to Poland.

These two journeys provide an interesting account of two possible ways of thinking about migration and re-settlement in historical narratives with multiple points of view. The two main historical narratives receive additional context sourced from the special collection of the Luigi Ferdinando Marsili Research Library – an early eighteenth century six-volume encyclopaedia about the Danube. In explaining the origins of the encyclopaedia, Zaia Alexander and Marsha Kinder stated that it was executed “On the commission of Holy Roman (Hapsburg) Emperor Leopold I, an Italian military engineer prepared a map of the country recaptured from the Turks – Hungary. In addition, there were three huge leather-bound albums in each volume concerning different aspects of the region, especially the richness of the flora and fauna of the Danube river and the breadth of Marsili’s interests”[18]. This web-like narrative encompasses not only a hyphological narrative, but also two forms of scores interpreted in terms of the span of the river itself, and some if it is included as complementary audio-visual material for the two main journeys.

An archival journey

Briefly introducing the aesthetic context in which The Danube Exodus project emerged, let’s note that Forgács primarily initiated his research by collecting and reconstructing private, archival and visual diaries derived from various sources. Forgács mainly collected this footage by publishing an announcement in certain journals, and on the basis of the responses, assembled “…pre-existing images, regrouped and overworked by artists engaging the viewer in reflection […] on the history and film of occidental clichés”[19]. Some of these conceptual solutions for restoring sound and images date back to the late 1970s, drawing inspiration from the film Private History by Gabor Bódy and Peter Timar.

Forgács began his work in the neo-avant-garde environment, where he experimented with multifarious audio-visual forms with sound effects, commentaries and montage. Later, he was invited to edit the fourth themed issue of the Infermental international video journal. From the late 1970s onwards, Forgács also worked with Group 180 as a recitativo, in which he created commentaries on juxtaposing sound and image. Inspired by Sándor Kardos’s Horus archive, in 1983 Forgács then began – with the help of the Budapest Photo & Film Archives Foundation – collecting found footage from the 20th century. After gathering materials and interviewing the families of the survivors, Forgács juxtaposed a variety of visual documents, such as family photos and official diaries.  In 1998 he built a story shedding new light on the paths of resettlement caused by the Holocaust. The Danube Exodus presents two separate spaces in its story, located in two crucial sequences in the various configurations of its 40 hours of material controllable through the tactile interface. The film gives interesting insight into the 60-minutes of 8 mm film made by the boat’s captain, Nandor Andrásovits. The film was lent to Forgács by the captain’s widow, who documented his travels around Europe. Forgács and the Labyrinth Project used the film as “found footage for a newly-edited narrative that incorporates resonances and ironies within these historic encounters”, collected together at the Cultural Research Institute in Budapest. This narrative was navigated by the touch-screen interface to revive them during art exhibitions. This work includes forty-nine minutes of outtakes from the Jewish voyage that Forgács received from historian-archivist Janos Varga, who originally inherited the material from Andrásovits’ close friend Zelan Pathanazy[20]. In brief, Forgács presented a vision of a Jewish-German exodus based on two separate stories, both, however, being connected.

The escape project for fear of anti-Semitism was implemented by the president of the orthodox community in Bratislava Aron Grünhut on two borrowed ships to Palestine. The first of the two journeys shown in the film presents the vicissitudes  of 608 Slovak Orthodox Jews escaping from Bratislava in 1939, on an extraordinary, epic journey along the Danube to the Black Sea towards Palestine. This amateur documentary provides insight into the on-board life of refugees on their two-month journey, and it could be interpreted as the embodiment of a heterotopia set on a spaceship. The focus is primarily on Noemi Julia , a steamship previously used by holidaymakers cruising the Danube. The journey of the Slovak and Hungarian Jews from Bratislava through Central Europe along the Danube River, via Romania and Bulgaria to Palestine, included several hundred people from a large community which had been assigned to extermination by the Nazis. This migration presents the spatial displacements aboard the Queen Elizabeth as it travelled along the river Danube from Slovakia to the Black Sea, with the ultimate goal of Haifa in Palestine. The total length of its journey was 1446 km Given the British restrictions on Jewish emigration and entry to Palestine, each of the refugees was restricted to taking a fifty-kilometer bag for the Danube cruise of 1446 kilometers.  In the beginning, their route led on the Danube waters crossed the territory of Bulgaria. Despite the British protests, a group of refugees managed to enter the vessel Noemi Julia in the port of Sulima on the Black Sea and sail to Haifa after eighty-three days. Most of the presented scenes abound with a positive resolution. We observe scenes showing the wedding on the ship and, to a large extent, the rather joyful atmosphere of everyday customs and prayers. However, some scenes are accompanied by moments of fear when drinking water is lacking. Each passenger was assigned two glasses of water daily, and all passengers suffered from sea sickness during a storm. The documentary of Nándor Andrásovits presents in an intimate light the journey by ship across the Black Sea and then towards Palestine. In the final part, we can observe how the Jewish group, when finally arriving in Haifa on the ship Noemi Julia, is arrested by the British government in order to clarify the matter. Fortunately, after a month they are released and can enjoy freedom in Palestine. Thus they became a part of 500,000 Jewish settlers living under the British Mandate. Based on the reconstruction of archival materials, Forgács asks in this documentary work about the fate of a select group of history of the Chosen People returning to their spiritual capital. . In Forgács’s vision, this collision of narratives demonstrates a microhistory of fleeing Jews reminiscent of the history of repatriation of the Chosen People to the Promised Land. It is worth noting that, in general, during World War II, seventy-seven thousand people escaped from the Third Reich through the Danube. . This exilic movement reflects the Jewish return to the promised land as a fortunate escape from the phantom of genocide that was spreading across Europe.

The German resettlement   

The second of the two journeys of inquiry presented by Forgács was filmed by captain Andrásovitz the following year, in 1940. The narrative illustrates the voyage of natives of the Bessarabia Germans who tried to escape their resettlement by the Red Army to Third Reich. Accepting the proposition to be resettled in occupied Poland in accordance with the agreement between Hitler and Stalin, the refugees decided to abandon their homeland themselves. Andrásovitz’s ship was then chartered to resettle the Bessarabia Germans displaced from Romania at the turn of October and November 1940 resulting in the Soviet Annexation of Bessarabia. As a part of the wider narrative of the Holocaust, this footage is a record of the seven-week repatriation  of 93,000 German farmers (Volksdeutsche), escaping along the Danube by boat. The Soviets paid the Third Reich in wheat and coal, and promised to pay compensation to the displaced upon arrival. Initially, the Germans were transported by carts to the river jetties, where the Erzsébet Királyne ship, led by Commander Nandor Andrásovits, and one of the twenty seven transport vessels waited for them. Erzsébet Királyne took 600 passengers during each trip. . The cruise began at Reni and led to Semlin, where the Germans were examined. Then they were transported to Galati and then to Russe. From there, they were transported by train to Prague and to camps in the Third Reich. The action ended on November 16, 1940. Some of the Bessarabian Germans were later settled in the lands of Poles expropriated by the Nazis. In the final part of the history, Forgács introduces a micro-narrative about one anonymous relocated family in 1942 to Kościan, near Poznań. At some point, Polish owners appear there, asking for the return of the precious violin, probably the Stradivarius brand, left there because of a rush when leaving the house. However, they leave without the violin. The Bessarabian Germans in 1945 left the territory of Greater Poland and went to the West towards Frankfurt.

The difference between these two journeys lies in the emotional approach that Forgács takes, given that the deportation of the Jews and Germans are separate, albeit related stories. In the first story, the Jews enjoyed the journey, dancing, and singing, as they had saved their lives from the threat of extermination. In contrast, the Germans Exodus is shown in a nostalgic light, with the farmers mourning the loss of their homes and estates in exchange for unsure promises of abandoned territory. In contrast to the Jewish happiness, the Bessarabia Germans regretted leaving their homes and estates. These remote stories can be seen in terms of “intensities”, according to which “stupefaction, terror, anger, hatred, pleasure and all the intense emotions are always displacements within a place”, and present “the term emotion into motion that leads to its own exhaustion, an immobilizing motion, an immobilized mobilization”[21]. According to Forgács, this story builds an intimate insight into their lives and differences in their motives not only at the historical level, but also in the assigned fate of exile to which they were condemned and had to conform.

The dual nature of the installation

Let us return to the question of how The Danube Exodus can attempt to answer questions about the nature of cinematographic heterotopia, showing the dual nature of the installation between the real and imaginary spaces, which create a space for “openness inaugurating dialogue”[22]. Let us also note that heterotopia can be used as a starting point for thinking about this complex installation, which spans film, interactivity and use of a website designed by the Getty’s Design Team and the Labyrinth Group. The installation can be perceived in terms of “constellation” as the “horizontal textual organization of objects which brings into play a different definition of cinema, one that is minimal but sufficient, as a set of ways of passing from one (any) element to another”[23]. It should be emphasized that along with the emergence of the forms of “expanded cinema”, this extended narrative (traceable from the 1960s) characterises both “emancipation or extension within the field of exhibition, and they also reflect a collective need to imagine other kinds of relationship with the spectator (a tunnel, a ‘touch screen’)”[24]. Moreover, interactivity has enriched mental activity with, in this case, the ability to touch and play with the film, making it possible to shape the images projected in the installation. In a similar manner, this form of “haptic perception is usually defined by psychologists as the combination of tactical, kinaesthetic and proprioceptive functions, the way we experience touch both on the surface of an inside our bodies”[25]. Some insight into the theoretical articulation of touch aesthetics is given in Walter Benjamin’s writings, in which he stresses the relationship between optics and tactility assigned to the realm of copies (Abbild), which thereby demand contemplation, absorbed attention and a fixed gaze that sees into the distance and demands to be looked at. The installation’s value is brought about through the dominance of the copy, which brings the masses closer to the reality in exchange for losing the aura, the cult value associated with the original, optical image (Bild). This double recounting and documenting of reality engages in an interplay between the context of art and the language of science, as well as demonstrating how “techniques and practices come and go from the laboratory to the atelier and vice-versa”[26]. In other words, the interface designed by the Getty Team and the Labyrinth Group presents a transmedia journey that covers five screens (each of which is two meters high and three meters wide), creating a fifteen-meter-wide panorama. Perceptually immersed in this panoramic view, “the audience is immediately surrounded on all sides by a three-dimensional interior, the faux terrain, which is imperceptibly connected to the two-dimensional visual action and often makes the visual frontier untraceable”[27]. Interestingly, panorama considered as a form of “popular entertainment lost their importance after 1900, however, their principles have survived the cinematic camera’s pan and static shot movements”[28]. The Danube Exodus’s expanded view demonstrates that “an entire world is in the flux as if one is inside a train, where the fragments of the outside view are “seen through the window”[29]. More specifically, the Getty Team and the Labyrinth Project have designed a wide-screen panorama that covers both a “circular” environment and “panoramic” cinema.

This polycentric vision of narrative visual culture permits entry into dialogue and stimulates the movement of circular panoramas, hovering on the edge of the many visual shreds of evidence. Note that the multi-layered, non-linear storyline designed by Labyrinth for the interface could be compared to a hyper-textual rhizome, vaguely inspired by Jorge Luis Borges’ The Garden of Forking Paths. In particular, the Jewish Exodus of refugees can be used as an illustration of the return home of the ‘chosen ones’, while the journey of the Bessarabia Germans presents a vision of homesickness and a feeling of permanent loss. This spatial decoupage of two different historical stories shows the mutual similarities and differences between them. In this installation’s circulation, the images in-between the screens could be compared to Bruno Latour’s concept of “circulative reference”, as a method of “drawing things together”. Building on the principle of sustainability and formal changeability, the kinaesthetic nature of the work makes an impact on the status of stable artefacts in the dynamic and liquid architecture of work-events. Through selection of maps and variants of the presented history, viewers can manoeuvre between the paths of history, primarily between movement and Taoist no-movement . This interplay between photography and cinematic movement enables us to juxtapose images in different spaces and times, interpreted as a potential process under construction, an ‘any space’, fundamental to Deleuzian time-images. One can see in this interactive installation how “the digital and visual interface is at the same time divided between aesthetics and operability”[30]. More specifically, Laura Mulvey suggested that the audio-visual universe could now be “halted or slowed down or fragmented”[31]. Therefore, Raymond Bellour probably argued that these kinds of installations “may seem to be the effect of so-called ‘crisis’ within cinema and the difficulties of contemporary art of which installations are probably the most vivid manifestation”[32]. From this angle, the juxtaposition of images can be perceived as “one of the effects of the games of visible figures. The efficiency of the cinema out of is that “the works make speak, and make speeches about them”[33]. In other words, this sensual formation arises from the fact of the interlacing fragments of micro-narrative inscribed in the context of dialogical inter-spaces of the refugees’ flight, which allows for a meandering within the audio-visual journey. The soundtrack to The Danube Exodus can be described as heterotopic, as it combines different musical traditions that owe much of their power to the hypnotic, mesmerizing score by Tibor Szemzö, which draw on the composition of the rhythm of the narrative and solemn music, “in harmonic tones”, with bells, the rhythm of marching soldiers, “occasional voices and the sound of water”[34]. These musical noises are combined with natural ambient river and waterfront sounds by McKee of Earwan Productions, the mechanical rhythms of the ship’s engines, regional music, the songs and prayers of the refugees, and the voices of the Captain and his crew. The virtual space of the interface entangled in the visual dimension of the film’s projection contributes to the production of an environment in which we can encounter displaced pieces of film (the internet, the media and so on), but also the psychical space of a spectating subject that Baudelaire first identified as “a kaleidoscope equipped with a consciousness”[35]. Significantly, kaleidoscopic circulation of images “hinges on fragmentary, circular and repetitive short sequences in response to which the viewing subject as a subject of signifier may come into being on Mobius band of impressions and imaginations”[36]. This perspective particularly represents the specific orientation towards a post-medium condition resulting in the emergence of “expanded space beyond the confines of the movie theatre” within the gallery and museum. To explain this drive to recycling games with representations, Victor Burgin argued that being immersed in a spatial environment, “visitors of art galleries have encountered a wide range of works that make more or less direct reference to the cinema – from works by artists that manipulate existing footage from mainstream films in order to isolate and explore cinematographic conventions”[37]. The Danube Exodus interactive project creates a situation in which “moving image work relies on loop and reprise, on para-tactical elements rather than on continuous temporal progress”[38]. This specific narrative proceeds in a different order, in accordance with the touch-screen images immersed in the “spaces and moments of the story” to present a wandering “new spatiotemporal structure of difference constructed by new telecommunication techniques”[39]. Visitors can easily decide which parts of the story will be seen and in what order, as we become not only visitor and witness, but also creator. This dialogue, even if highly illusive and insufficient, seems to provide an insight in to the archival footage used, that could be used as a function of experimental, laboratory study in order to revive fragments of moving pictures reconstructed in the more accessible way for a contemporary perceptual needs of the viewer. In Robert Simanowski’s view, “the mapping is a perfect symbolic form of our time, not primarily for its realization to the database paradigm of the endless and unstructured collection of data records, but for its modus to turn the data to us to explore”[40].  Thus, in The Danube Exodus one can enter into a dialogue with works based on navigation, dictated by an interactive menu created by the viewer via the touchscreen interface. More specifically, the sequencing and composition of the narrative permit forward movement without the possibility of returning to the previous sequence. This passing between the spaces of history enables viewers to enter into narrative passages and navigate between them in a one-way direction. And according to Heraclitus, this “irreversibility of history” shows that no one can enter the same river twice…

Conclusion   

Let me note very briefly that the importance of The Danube Exodus lies rather in the questions and difficulties that emerge from spatial, non-linear, deconstructed stories in the light kinaesthetic juxtapositions aboard the ship. Observing the vicissitudes of the refugees seen in the film footage lets us reiterate Hannah Arendt’s long-lasting diagnosis “that the symbol of the twentieth century of the people deprived of their rights and refugees deprived of the homeland, confirms it with amazing accuracy”[41]. If we accept this remark, we can open up a renewed dialogue with representations of migratory aesthetics derived from the past, and point out the role of the relocation processes in order to rethink art cinema. This perspective seeks application of Foucault’s claims, conceived in terms of the heterotopic grid, as a way of perceiving a manifold visual interpretation of the archives as a fruitful tool for historical research. The Danube Exodus project provides an interesting account of the perspectives of interpretation of “Holocaust-effects” as ways of seeing an experience by means of “repetition and obscuration”[42]. An audience immersed in this installation can embark on a metaphorical journey within the imaginary geography of historical Eastern Europe, as seen through the prism of “immersive strategies of panoramic installation”[43]. Through this “fusion of horizons”, one can see a curatorial drive to recombining and reading interdiscursive areas because, as Gregor Stemmerich puts it, “the basic idea of a work of art should be an integrated part of a situation, place or location – not in order to harmonize the relationship between the artwork and its surroundings and evoke complex issues, possibly interconnecting various discourses related to it that would normally be barred from consciousness”[44]. The importance of found footage archives lies in the how the combination of signifiers of Western and Eastern cultures produces a vision of found footage heterotopia. This provides insight into the way we think about the juxtaposition of story immersed within a wide-screen narrative, rediscovered post-mortem. In particular, this mapping of specific elements of spatial graphics allows us to immerse ourselves in an unexplored atmosphere of forgotten history, viewed through the prism of “integrated humanities”. The use of amateur chronicles is a particular method by which we can understand found-footage heterotopia, comprehending it as a place in which the history of Eastern and Western technology, amateur filmmaking and the professional model of curatorship intermingle, not being ideologically invisible. However, found footage re-entangled in an art installation partially loosens the narrative, to rediscover overlapping ontologies and the way in a “material form in which they are presented as archives in the form of installation”[45]. The question is, however, whether this project preserves the principle of aesthetic historicity, which relies upon the premise of correspondence and metamorphosis defined by Jacques Rancière as having three features. Primarily, the sentence, the episode, the image is isolated to express its nature and the tonality of the collection. Furthermore, it provides the possibility of correspondence, through which all manner of signs of nature come into resonance or dissonance. This “combination of characters coincides vaguely with the object or develops in the form of significant living”[46]. If we accept these premises, the migration of peoples looking for recognition by inscription in their situation are placed in a context “making it possible to transform the artificial into something living, and the repetitive into something unique”[47]. The installation’s multi-screen projection, connected with the interface of this heterotopic installation, reflects The Danube Exodus’s formal complexity and mobilizes the imagination. More specifically, circulation of images increases the role of amateur, private archives in reviving the collective memory. The Danube Exodus panoramic installation can be read plurally, comparatively challenging us to play, however vertiginously, within the screens. Art cinema considered as “ghost visions” could provide a direction toward thinking about alternative ways of returning to the historical event by filling the ‘white space’ in the history of refugees’ journeys across the map of Europe.

References

Alexander Zara, Kinder Marsha, The Danube Exodus: The Rippling currents of the River, (Budapest: Ludwig Museum) (2006).

Bal Mieke, “The discourse of the museum”, in Thinking about exhibitions, ed. Reesa Greenbard, Bruce W. Ferguson, Sandy Nairne, (London & New York: Routldge) (1996).

Bal Mieke, Double exposures. The subject of cultural analysis, (New York & London: Routledge) (2012) .

Bellour Raymond, “D’un autre cinema”, in La Querelle des dispositifs: cinéma, installations, expositions, (Paris: P.O.L.) (2002).

Blümlinger Christa, “Culture de remploi- questions du cinema”, Trafic 50 (2004).

Burgin Victor, “Possessive, Pensive and Possessed”, in The Cinematic, (London & Cambridge, Whitechapel) (2006).

Burgin Victor, “Interactive Cinema and Uncinematic”, in Screen Dynamics. Mapping the borders of the cinema, ed. Gertrud Koch, Volker Pantenburg, Simon Rothohler, (Vienna: Österreichisches Filmmuseum) (2012).

Burgin Victor, “The Time of Panorama”, in Situational Aesthetics. Selected Writings by Victor Burgin, ed. Alexander Streitberger, (Leuven, Leuven University Press) (2009).

Dénis Sébastien, “Esthétique de l’archive”, in Arts plastique et Cinéma, CinémAction 122 (2007).

Derrida Jacques, “Malabou Christine”, in Counter-Path. Travelling with Jacques Derrida, trans. David Wills (Stanford: Stanford University Press) (2004).

Feigelson Kristian, “The Labyrinth. The Strategy of Sensitive Experimentation. A Filmmaker of Anonymous”, in Kinokultura http://www.kinokultura.com/specials/7/feigelson.shtml (date accessed: 20 May 2016).

Foucault Michel, “Of other spaces”, trans. Jan Miskoviec, Diacritics 16:1 (1986).

Fourmentraux Jean-Pierre, “Introduction”, in Images interactives. Art Contemporain. Recherche et création numérique, (Paris: La Lettre Volée) (2016).

Grau Oliver, “Into the Belly of an Image. Historical aspects of Virtual Reality”, Leonardo 32:5 (1999).

Groys Boris, “Art in the Age of Biopolitics. From Artwork to Art Documentation”, in Art Power, (Cambridge & London: MIT Press) (2008).

Habermas Jürgen, Staatsbürgerschaft und nationale Identität: Überlegungen zur europäischen Zukunft, (St. Gallen: Erker) (1991).

Jameson Fredric, Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism, (Durnham: Duke University Press) (1991).

Koch Gertrud, Die Verkehr der Illusion. Der Film und die Kunst, der Gegenwart, (Berlin: Suhrkamp) (2016).

Koch Gertrud, “Introduction”, in Screen Dynamics. Mapping the borders of the cinema, eds. Gertrud Koch, Volker Pantenburg, (Vienna: Österreichisches Filmmuseum) (2012).

Latour Bruno, “Instituting of the artworks”, Residents, (Paris: PUF) (2007).

Latour Bruno, “L’art de faire science”, Movements 62 (2012).

Lyotard Jean-François, “L’acinéma”, in Cinéma: théorie, lectures, ed. Dominique Nogeuz (Klincksieck: Paris) (1973).

Lyotard Jean-François, “Petites ruminations sur le commmentaire d’art”, in Opus International 70/71 (1979).

Magagnoli Paolo, Documents of Utopia. The Politics of experimental documentary, (New York: Wallflower Press) (2015).

Marks Laura U, The Skin of the Film. Intercultural cinema, embodiment and the senses, (Durnham/London: Duke University Press) (2000).

Mulvey Laura, The Pensive Spectator in The Death in 24th Second. Stillness and the Moving Image, (London: Reaktion Books) (2006).

Ollmann Leah, The Danube Exodus: The Rippling Currents of the River, (Budapest: Ludwig Museum) (2002).

Rancière Jacques, “L’historicité de cinema”, in De l’histoire au cinéma, ed. Antoine de Baecque, Christian Delage, (Bruxelles & Éditions Complexe) (1998).

Royaux Jean-Christophe, “Towards a Post-Cinematic Space-Time”, in Brillo Box Illuminated, ed. Sarra Arrhenius, Magdalena Malm, Christophe Ricupero,  (Stockholm: IASPIS) (2003)

Van Alphen Ernst, Caught by History: Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature, and Theory, (Stanford: Stanford University Press) (1997)

Simanowski Robert, Digital art and meaning. Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Installations, (Minneapolis & London: University of Minnesota Press) (2011)

Shohat Ella, Stam Robert, Narrativizing Visual Culture, Towards a Polycentric Aesthetics in Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff, (London & New York: Routledge) (1998)

Stemmerich Gregor, White Cubes, Black Box and Grey Areas: venues and values, in Art and the Moving Image, ed. Tanya Leighton, (London: Tate Publishing) (2005)

Weibel Peter, “Beyond the White Cube”, in Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective, ed. Peter Weibel, Andrea Budensieg, (Ostfidern: Hatje Cantz Verlag) (2007)

Trembley Stephanie Moisdon, “Time as Activity”, in Brillo Box Illuminated, ed. Sarra Arrhenius, Magdalena Malm, Christophe Ricupero, (Stockholm: IASPIS) (2003)

Notes

[1] Peter Weibel, “Beyond the White Cube”, in: Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective, ed. Peter Weibel, Andrea Budensieg, (Ostfidern: Hatje Cantz Verlag) (2007), p. 143.

[2] Ella Shohat, Robert Stam, “Narrativizing Visual Culture, Towards a Polycentric Aesthetics”, in: Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff, (London & New York: Routledge) (1998), p. 46.

[3] Kristian Feigelson, “The Labyrinth. The Strategy of Sensitive Experimentation. A Filmmaker of Anonymous”. in: Kinokultura, http://www.kinokultura.com/specials/7/feigelson.shtml (date accessed 20.05.2018).

[4] Raymond Bellour, “D’un autre cinema”, in: La Querelle des dispositifs: cinéma, installations, expositions, (Paris: P.O.L.) (2012), p. 168.

[5] Fredric Jameson, Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism, (Durnham: Duke University Press) (1991), p. 157.

[6] Jean-Christophe Royaux, “Towards a Post-Cinematic Space-Time”, in: Brillo Box Illuminated, ed. Sarra Arrhenius, Magdalena Malm, Christophe Ricupero, (Stockholm: IASPIS) (2003), p. 110.

[7] Jean-Christophe Royaux, p. 110.

[8] Victor Burgin, Possessive, Pensive and Possessed, in The Cinematic, (London & Cambridge, Whitechapel) (2006), p. 199.

[9] Gertrud Koch, Die Verkehr der Illusion. Der Film und die Kunst, der Gegenwart, (Berlin: Suhrkamp) (2016), p. 224.

[10] Michel Foucault, Of other spaces, trans. Jan Miskoviec, “Diacritics” 16:11 (1986), p. 24.

[11] Michel Foucault, p. 22.

[12] Michel Foucault, p. 13.

[13] Michel Foucault, p. 14.

[14] Paolo Magagnoli, Documents of Utopia. The Politics of experimental documentary, (New York: Wallflower Press) (2015), p. 28.

[15] Michel Foucault, p. 13.

[16] Victor Burgin, “Interactive Cinema and Uncinematic”, in Screen Dynamics. Mapping the borders of the cinema, ed. Gertrud Koch, Volker Pantenburg, Simon Rothohler, (Vienna: Österreichisches Filmmuseum) (2012), p. 102.

[17] Raymond Bellour, “D’un autre cinema”, in: La Querelle des dispositifs: cinéma, installations, expositions, (Paris: P.O.L.) (2012). p. 166.

[18] Zara Alexander, Marsha Kinder, The Danube Exodus: The Rippling currents of the River, (Budapest: Ludwig Museum) (2006), p. 13.

[19] Sébastien Dénis, “Esthétique de l’archive”, in: Arts plastique et Cinéma, CinémAction, 122 (2007), p. 266.

[20] Zara Alexander, Marsha Kinder, p. 13.

[21] JeanFrançois Lyotard, “L’acinéma”, in: Cinéma: théorie, lectures, Textes réunis et présentés par Dominique Noguez, Revue d’Esthétique (Klincksieck: Paris) (1973), p. 365.

[22] Robert Simanowski, Digital art and meaning. Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Installations, (Minneapolis & London: University of Minnesota Press) (2011), p. 128.

[23] Jean-Christophe Royaux, p. 110.

[24] Stephanie Moisdon Trembley, “Time as Activity”, in: Brillo Box Illuminated, ed. Sarra Arrhenius, Magdalena Malm, Christophe Ricupero, (Stockholm: IASPIS) (2003), p. 84.

[25] Laura U Marks, The Skin of the Film. Intercultural cinema, embodiment and the senses, (Durnham/London: Duke University Press) (2000), p. 162.

[26] Bruno Latour, “L’art. de faire science”, Movements 62 (2012), p. 92.

[27] Oliver Grau, “Into the Belly of an Image. Historical aspects of Virtual Reality”, Leonardo 32:5 (1999), p. 167.

[28] Victor Burgin, “The Time of Panorama”, in: Situational Aesthetics. Selected Writings by Victor Burgin, ed. Alexander Streitberger, (Leuven, Leuven University Press) (2009), p. 295.

[29] Victor Burgin, p. 295.

[30] Jean-Pierre Fourmentraux, “Introduction”, in: Images interactives. Art Contemporain. Recherche et création numérique, (Paris: La Lettre Volée) (2016), p. 6.

[31] Laura Mulvey, “The Pensive Spectator”, in: The Death in 24th Second. Stillness and the Moving Image, (London: Reaktion Books) (2006), p. 181

[32] Raymond Bellour, D’un autre cinema, op. cit.. p. 41.

[33] JeanFrançois Lyotard, “Petites ruminations sur le commentaire d’art”, Opus International, 70/71 (1979), p. 17.

[34] Leah Ollmann, The Danube Exodus: The Rippling Currents of the River, (Budapest: Ludwig Museum) (2002), p. 20.

[35] Victor Burgin, “Possessive, Pensive and Possessed”, in: The Cinematic (London & Cambridge, Whitechapel) (2006), p. 220.

[36] Gertrud Koch, “Introduction”, in: Screen Dynamics. Mapping the borders of the cinema, ed. Gertrud Koch, Volker Pantenburg, (Vienna: Österreichisches Filmmuseum) (2012), p. 104.

[37] Gertrud Koch, p. 102.

[38] Gertrud Koch, p. 107.

[39] Jacques Derrida, Christine Malabou, Counter-Path. Travelling with Jacques Derrida, trans. David Wills, (Stanford: Stanford University Press) (2004), p. 18.

[40] Robert Simanowski, p. 181.

[41]Jürgen Habermas, Staatsbürgerschaft und nationale Identität: Überlegungen zur europäischen Zukunft, (St. Gallen: Erker) (1991), p. 25.

[42] Ernst Van Alphen, Caught by History: Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature, and Theory, (Stanford: Stanford University Press) (1997), p. 106.

[43] Ernst Van Alphen, p. 203.

[44] Gregor Stemmerich,White Cubes, Black Box and Grey Areas: venues and values”, in: Art and the Moving Image, ed. Tanya Leighton, (London: Tate Publishing) (2005), p. 64.

[45] Christa Blümlinger, Culture de remploi- questions du cinéma, Trafic, 50 (2004), p. 350.

[46] Jacques Rancière, “L’historicité de cinema”, in: De l’histoire au cinéma, ed. Antoine de Baecque, Christian Delage, (Bruxelles & Éditions Complexe) (1998), p. 49.

[47] Boris Groys, “Art in the Age of Biopolitics. From Artwork to Art documentation”, in: Art Power, (Cambridge & London: MIT Press) (2008), p. 64.

 

Tactile epistemology: sensoria and the postcolonial

Marta Stańczyk

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2018, vol.3, no. 1, pp. 89-99.

 

Marta Stańczyk

Jagiellonian University

 

 

Tactile epistemology: sensoria and the postcolonial

 

Abstract

In this article the author focuses on the so called “tactile epistemology” in postolonial studies – different cognitive and representational modes that enable create subversive narrations negotiating new relations between centre and margins. Affective, multisensory, synaesthetic body is an archive of power relations, an experience of colonization and – most of all – a discoursive transgression, reversing ideology based on the Western eye. The main goal of this article is to present three most influential theoretical stances connecting sensoria with the Other. The concepts of Laura U. Marks, Milena Marinkova, and Sara Ahmed are illustrated with the examples form Claire Denis’ and Urszula Antoniak’s oeuvre.

 

Keywords: tactile epistemology, senses, embodiment, Laura U. Marks, Sara Ahmed, Milena Marinkova

 

 

 

The distance from this sentence to your eye is my sculpture.

(Ken Friedman, Fluxus score, 1971)

 

 

Will Higbee coined the term “cinema of transvergence” in order to enable film scholars to “better appreciate how postcolonial and diasporic cinemas engage, function and produce meaning within and across national and transnational positionings.”[1] Through this notion he tries to ephasize the possible inversion between centre and margin, the dynamics of differences, and the negotiation of meanings and power relations. Furthermore, the concept alters cinematic experience by changing the form of storytelling. Its focus on minorities renarrates traditional relations in movies and its deconstruction of the cinematic form constitutes the apology of différance. One of the most important methods of deploying it is, as Laura U. Marks calls it, a tactile epistemology.[2]

Affective and sensuous incentives improve subversive narrations in postcolonial prism. Body language helps in coping with dominant discourses and in expressing the experience of the other – the experience of physical and mental colonization. Marks introduced term “haptic visuality”, which highlights the meaning of defiance and a fact that receiving input is influenced by the experience of migration, exile, dispersion, eradication, etc. Such scholars as Marks, Milena Marinkova or Sara Ahmed, in their critique of the Western discourse of the other, confide in a multisensory experience and memory of senses. They link this discourse to ocularcentrism and – taking Foucauldian approach to depict mastering and objectification of others – reject gaze as a form of wielding power. We can find a cinematic depiction of this formula in Black Venus’ (2010, Abdellatif Kechiche) opening scene where the body of an enslaved heroine is being objectified by scientifical (and, therefore, disciplinary) discourse. Another cinematic example is Yes (2004, Sally Potter) – a love affair between Irish-American biologist and Lebanese chef (medic doctor before imigration) is conflicted by stereotypical views and cultural prejudices. Their bodies „remember” uneven relations between centre and margin.

For this reason scholars like Marks and Marinkowa focus on the body. The issue of embodiment is not only an individual matter, but also a map of cultural differences and power relations. Moreover, a multisenory perspective enables disrupting dominant discourses and creates a new language entangled in the postcolonial discourse. As Marinkova writes, “the tangible (in reality and in representation) becomes an uneasy witness to the impossibility of narrating incommensurable languages and experiences.”[3] Tactile epistemology provides an alternative; it supports subversion.

 

Laura U. Marks: the skin of the other

 

In The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses Laura U. Marks writes about a “turn to the nonvisual senses [which] has been in part a response to the perceived imperialism of vision, the alignment of visual information with knowledge and control.”[4] American researcher finds a negotiating potential in haptic visuality – an embodied experience can be a very useful term for describing movies and their reception in the context of dispersion: “Haptic visuality implies making oneself vulnerable to the image, reversing the relation of mastery that characterizes optical viewing.”[5] Marks reckons that this type of visuality is connected with discrediting viewing habits, enabling different level of involvement, suggesting the shift of meaning, and even giving the impression of seeing someting for the first time. This perceptive renewal is not only a matter of aesthetics, but also ethics. The body might be a foundation for the redefinition of representational system. Based-on-body encounter with the other rejects a negative tendency to annex margins which is typical for the Western ocularcentrism. It emphasizes the incompatibility of some languages and experiences rather than the illusion of the possible identification.

In Touch. Sensuous Theory and Multisensory Media Marks writes about the hapticity as founded not on touch itself, but on body – viewers should stay on the image’s surface, contemplate it texture, shape, colour, etc. and feel affective resonance through them.[6] Intercultural cinema is shaped by cultural memory, fingerprints left not by the disgraced, ideological and orientalistic eye but an ambivalent sense of touch, which recalls aggresion and enables emancipation through different bodily discourses. Marks seems to agree with Jennifer Fisher who contradicts Elizabeth Grosz’s statement that touch has no memory: “touch implicates what is most clearly the performative present of æsthetic experience.”[7] It invokes memory so “[t]o describe the effects of such video [or, in general, cinematic – M.S.] works  requires paying attention to the viewer’s body, specifically what happens when the video image dissolves out toward the viewer and invites the viewer to invest all his or her senses in the act of seeing.”[8] Viewers open themselves for the experience of the other.

Haptic visuality and sensuous aesthetics create counter-memory in spite of the discourse of “empowered eye.” Marks writes about the Western type of visuality which objectifies others, and separates and masters external and internal words.[9] One cannot trust visual information and traditional techniques used in postcolonial statements as they are made of oppressive material. In a spirit of Edward Said: eyes are tools of imperialistic inclinations. Do not believe what you see – it is only an ideological discourse. It is possible to gain knowledge through physical contact,[10] but one should remember that visceral, haptic or tactile epistemology can be used arbitrally. And this is the case of Terrence Malick’s The New World (2005) where Powatan Native American tribe’s communication – or tactile epistemology – is depicted as simpler and harmonious but primitive, unsufficient and limited. John teaches Pocahontas how to speak – through knowledge he reaffirms his authority as male and “civlised” (an already ideologically and eurocentrically inflicted term).

This example shows possible limitations of haptic poetics but simultaneously it legitimizes this aesthetics by underlining the cultural and political dimension of the sensorium. Returning to Marks, “[u]ltimately phenomenology can account for how the body encodes power relations somatically. It can acknowledge that embodiment is a matter of individual lifemaps as well as cultural difference. These matters are important for understanding intercultural experience, where traumas and more ordinary histories become encoded in the body. When intercultural films and videos appeal to the different power relations involved in looking and in touching, they remind us that these power relations are built into cultural organizations of perception.”[11] Therefore tactile epistemology enables dialogue between an image and its viewer – through his or her body. Marks makes a list of possible aesthetic means – for example blurred, grained image and decaying film.[12] Phenomenological intentionality and activisation of the viewer though, is what interests her most in subversive potential of haptic visuality. Marks states that “[t]he ideal relationship between viewer and image in optical visuality tends to be one of mastery, in which the viewer isolates and comprehends the objects of vision. The ideal relationship between viewer and image in haptic visuality is one of mutuality, in which the viewer is more likely to lose herself in the image, to lose her sense of proportion.”[13] Tactility is constructed around dialogue – oscillation between identificaton and immersion, dialectical movement between surface and depth. Interaction supersedes cinematic illusion, while making place for alternative narrations or simply for the story of the other.

Claire Denis’ oeuvre helps embody theoretical approaches to sensoria and the postcolonial. The French director narrates postcolonial relations using mostly multisensory aesthetic. Films such as Chocolate (1988) show how an embodied vision develops engaged spectatorship. Denis is known for rejecting classical film conventions, using static and extended shots without many dialogues, being sensitive to the form of an image, and creating poetic, sensual atmosphere. These distinctive traits place her in the middle of haptic cinema’s concepts. The director focuses on her characters’ bodies and their relations with space. Her trade marks converge with her autobiography and political views too – raised in West Africa in few French colonies, Denis shows engagement in postcolonial issues which is perfectly depicted in her debut film.

Chocolate tells a story of a young woman, France, who comes back to Cameroon where she lived as a child. She reminisces her childhood and her family’s houseboy, named Protée. Names of these characters are significant as they unveil power relations in French colony. As a girl, France was fascinated with him who seemed to be very different from her family and other employers and simultaneously she was humiliating him transferring her elders’ condescension. Nonetheless, their proximity was starting to dissolve borders between center and margins embodied in these characters. This is a work in progress, searching – or building – an intimate relations which was not easy. There is also a counterexample – France’s mother feeling sexual tension towards Protée and, after being rejected (because of her master attitude mostly), forcing her husband to post the houseboy to outdoor duties.

In one of the sequences the father explaines France what the horizon line is: a line which does not exist in physical sense but is still recognized by everyone. It is not only a symbol of racial boundaries – the definition shows how the figure of the other operates as an embodied entity as long as the horizon line is something that is embed in space. The hapticity of Denis’ film can be shown in three short scenes. First one represents the mutual fascination and blures seemingly natural lines. Protée, France and her mother visit Nansen, a fanatical missionary – an artificial dialogue between the priest and the young woman is being intersected with strange rite de passage: Protée and France watching dead, bitten house animals when the houseboy puts a crow’s tarsus near girl’s hand and smears her arm with the bird’s blood. The director emphasises skin and touch in a close-up. Hapticity is hightened through cross-cutting with a theatrical scene (in long shot) in which, main representatives of colonial power are involved. An oscillation between optical and haptical visuality confers a texture to moving image. Viscerality of this sequence shows that real dialogue is not necessary lingual and colour of skin can be hidden. Although the second mentioned sequence presents an over-exposure of the skin of the other. In his free time Protée was trying to have a shower when he was peeped by France and her mother coming back from a stroll. This event causes a breakdown – Protée starts crying as he feels abused  and objectified by the (white) gaze. His subjectivity and embodiment are limited to the level of the skin and its colour causing internalization of being not-a-norm. There is no balance between embodiment and image in the imperial eye paradigm.

The last scene I chose to explain tactility of power relations in Chocolate is near the movie’s finale:Denis shows her deliberate use of tactile epistemology and haptic aesthetics in her films since she believes in skin as a medium of cultural memory and traumatic encounters. During the night France comes to visit Protée who is now assigned to backyard worshop. They are staring at each other silently while he grabbes a pipe and suggests her to do so too, ignoring the fact that it was hot and could burn their palms. After that he leaves and disappears in the dark. It is another example of cancelling borders between races, but also of leaving a trace; the memory makes Protée France’s eternal companion but associates it with pain. This connotation reappears in Denis’ cinema. She came back to West Africa with White Material (2009) in which the interference of bodily boundaries is shown as a ferocious, but essential attempt to break the power relations. Rape is inflicted on viewers affectively: “[w]hen vision is like touch, the object’s touch back may be like a caress, though it may also be violent, as Steven Shaviro argues – a violence not toward the image but toward the viewer.”[14] Viewers are touched and forced to ethically driven reception, in spite of a pleasurable identification.

 

Milena Marinkova: micropolitical filming

 

Marks’ theses are very influential and not only among film studies scholars. Amongst her followers, Milena Marinkova, who is known rather for her research on the ground of Canadian literature, uses the term „haptic visuality” to describe postcolonial entanglement and transnational issues in her book Michael Ondaatje: Haptic Aesthetics and Micropolitical Writing she used “haptic visuality” to desribe postcolonial entanglement and transnational issues. She argues – after Marks and Merleau-Ponty – that touch cannot be reduced to skin, but it is rather connected with embodiment. We should not locate it in one organ; it is dispersed, permeable and not isolated from the rest of sensorium. So “embodied haptic acts of proximity” transverse “the personal by social and political structures,”[15] and blur boundaries between art and reality, representation and body. Furthermore the body, being under the influence of dominant regimes, can provide a ground for redefinition of these regimes with their discourses. Marinkova notices that the embodiment of Western gaze dislocates the main direction of perception process – viewers get their attention directed to their viewing practices. For Canadian scholar, it is a matter of style: multisensory, fluid and open to non-normative connections. “Such an aesthetic forges an intimately embodied and ethically responsible relationship among audience, author, and text”[16] and it has an empowering micropolitical potential. Haptic aesthetics and embodiment are individual and collective issues, subjective and social simultaneously. Personal is political. Bodies are political. Haptic cinema can rejoice “in the exploration of the intimate space of the bodily and the microsocial space of the interpersonal.”[17]

Marinkova reconsiders an identification referring to Dominick LaCapra’s concept:

He has argued that art should invite „empathic unsettlement” by relying on the reader’s/viewer’s affective response to another but also recognizing the differences between them. This formulation is premised on the intersubjective power of affect to move and be moved, and thus transcend the boundaries of the self and encounter difference. The encounter, however, is not followed by a return to sameness through crude identification — recognizing oneself in the other and thus sympathize with them — but by the ethical recognition of the opacity and unassimilability of alterity.[18]

Canadian scholar puts an emphasis on rejecting identification as a psychological relationship with characters. Being founded on gaze, it is not neutral, and the impression of being natural is strictly ideological. Eye, contemplation, perception – those are tools of knowledge which can be a form of aggression and wielding power. Gaze colonizes others and produces subalterns; its mechanisms and intents are obscured by film grammar. Therefore, cinema requires a new language. Marinkova thinks that there is a solution from cultural usurpation of the other – the ocularcentrism and its mastering inclinations can be relinquished. “Instead of supplementing the already available knowledge, however, the tangible (in reality and in representation) becomes an uneasy witness to the impossibility of narrating incommensurable languages and experiences, and an unsettling trace of proximity that disrupts dominant discourses.”[19]

The power–knowledge dynamics can be exposed by a subversive alternation from gaze to skin, from center to margin and from imperial discourse to “Philomela’s tapestry” – new ways of expressing stories of misery and experienced cruelty. Nude Area (2014, Urszula Antoniak) can be a cinematic example of these thesis. The film starts with a quotation from Roland Barthes’ Fragments d’un discours amoureux, yet the main topic is not love but rather seduction understood as a war. The main tool in this battle is the eye – it tracks, peeps, scans, leers, ogles, scrutinizes; it imposes conditions and demands mutuality. Moreover, gaze can be accepted or rejected by the body. Seducing is violent – people try to enforce their will upon each other. In Antoniak’s film the impression of fighting for dominant position is emphasized by different cultural and ethnic background of two lovers: European, rich, liberal Naomi and Arabic, working class, conservative Fama. Naomi provokes other girl, seduces her and gets control over her using both her gaze and language. Fama is more humble, submissive – she surrenders and protects only one intimate part: her hair.

The first sequence, in which we can see  body parts washed over under the shower, is a key to the aesthetics of the film. The skin is shown in close-ups, revealed in its very tactility, and the entire scene is suggestive, erotic and sensual. Next ones are, on the contrary, very static. First we see Fama’s face in a portrait-like close-up. It appears three times anticipating three movie parts. Next we can see Naomi in a tram or rather her reflection – she is an observer, maybe even a predator. She initiates their meeting and subordinates Fama initially. In the restaurant, where Muslim girl works as a waitress, Naomi humiliates her only to prepare a spectacle of apology later. After, she dresses up like her lover, putting a wig on her head even. Naomi is avid, voracious and simply fascinated by Fama’s sensual beauty and ethnically-founded mysteriousness. During her first visit in her lover’s room Naomi touches and smells everything. The scene resembles an act of appropriation in which girl’s gaze was only a prelude to total enthrallment. Fama surrenders and open up for Naomi’s sensuous insatiability, letting her touch and smell also her hair, a tactile proof of being the other. At some point roles are changing – Fama distances herself from Naomi. She gives her a handful of hair she cut in the process of emancipation from a colonizer. The other learns how to gain empowerment – through the reversal of gaze and the exploitation of touch.

As Nude Area shows, touch and hapticity can be very ambivalent, and Marinkova evokes skeptical voices in her monography. Claude Gandelman “points at the (ab)use of hapticity in ideological discourse”[20] – marxist critics reproach haptic paradigm as an aesthetisation of political discourse. Ernst Gombrich alerts to embracing hapticity “for compromised historicist discourses”[21] and Constantina Papoulias and Felicity Callard completely reject an emancipating potential of the affect. David Howes notices that affects, tactility and multisensory apparatus advocate the “sensual” logic of the late capitalism.[22] But it is Sara Ahmed who actually presents more balanced but still very productive theses.

 

Sara Ahmed: (e)strange(d) encounters

 

One of scholars Marinkova mentions as example of having a skeptical attitude to haptic cinema is Sara Ahmed. The author of Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality focuses on a subaltern treated as a stranger by many techniques of differentiation. Her book introduces an interesting approach to the other – being a stranger is not an ontological issue, but epistemological one. It is a matter of recognizing others and oneself in an environmental network. Ahmed – not especially interested in art works – creates a critical standpoint for “sensual postcolonialism.”

Ahmed writes that “there are some-bodies who simply are strangers, and who pose danger in their very co-presence in a given street,”[23] but she also points out at an opposing worldview, where we can find the illusion of an ultimate appropriation. Both stances develop “the fetishism of figures”[24] in which case a stranger becomes an abstraction deprived of political meaning and the particularity of an embodiment. He or she is needed only to finalize the process of an individuation. “The journey towards the stranger becomes a form of self-discovery, in which the stranger functions yet again to establish and define the ‘I’.”[25] This is not only the case of  “eye-to-eye” meetings, but also, “skin-to-skin” encounters. This “meeting is not between two subjects who are equal and in harmony; the meeting is antagonistic.”[26] Ahmed refers in the same way to colonialists’ discourse: it is “not only the territorial domination of one culture by another, but also forms of discursive appropriation: other cultures become appropriated into the imaginary globality of the colonizing nation.”[27] And thus the status of proximity – and tactility – appears ambivalent being entangled in “regimes of difference,”[28] and we should remember that “the strange encounter is played out on the body, and is played out with the emotions.”[29] To sum up, affective and sensuous apparatus may not always be a perfect method(ology), but it is essential for giving back the other his or her voice and body.

Ahmed emphasizes that viewer or reader has a “close” bond with the body of text which “demands a more responsible reading, a reading which admits to its limits, its partiality and its fragility.”[30] The impression of “being touched” reinforces not only aesthetic reactions, but also ethical ones. There is a shift of meanings and boundaries, bodily and subjective borders. As Elisabeth Grosz mentions, “It is in no sense a natural body, for it is as culturally, racially, sexually, possibly even as class distinctive, as it would be clothed”[31] – and although Ahmed writes about it as an example of a theory avoiding analysis, she agrees with the necessity of approaching bodies in their culturally inflicted matter, not only representations. It is not the surface, but the very “effect of the surface”[32] which interests her most. Skin can be a visual mark of difference and “a moment of undecidability”[33] – a gate or leakage, where the subject risks its interiority and its integrity. This thesis echoes Laura U. Marks’ statement about hapticity as a form of dissolving oneself in a contact with image. The difference is placed between antagonism and eroticism which, according to Marks, drives haptical and optical visuality, whereas for Ahmed it is all about conflict. Adding affects to haptic theories, she treats skin as a canvas “where the intensity of emotions such as shame are registered (…) the skin registers how bodies are touched by others.”[34] Touch, a “fleshy metonymym,”[35] expresses a tension between particular bodies and social space.

Although the main phenomenological reference for multisensory and haptic theories is Maurice Merleau-Ponty, Ahmed’s book correlates with Bernhard Waldenfels’ Phenomenology of the Alien.[36] German philosopher reconsiders alien-experience as a phenomenon that permeates our everyday experiences with immediate implications for the social, political, and ethical life. He draws boundaries between human beings in process of perception, bending xenological phenomenology with material one. We tend to identify ourselves through a separation from milieu – other things, people, places, etc. Our own boundaries are tantamount to the boundaries of the alien, so our relations with the other are a relation of proximity, embodied and haptic. Sara Ahmed’s writes that “to withdraw from a relation of physical proximity to bodies recognised as strange is precisely to be touched by those bodies, in such a way that the subject is moved from its place. In this sense, the stranger is always in proximity: a body that is out of place because it has come too close.”[37] The mechanism is a foundation for such semi-sociological, semi-cinematic structures as exclusion through inclusion. The concept was coined by Giorgio Agamben but Thomas Elsaesser implemented it in film studies describing one scene in Hidden (2005, Michael Haneke).[38] During dinner in Laurents’ house there is a black woman who is physically present but poignantly erased from the rest of company by her total silence. Her presence is ephasized by her skin colour as long as the film’s main topic deals with racial and postcolonial issues, and that is why she is exposed and marginalized at the same time. Her alienation is embodied and sensed by the viewers.

For Ahmed and other above mentioned scholars, thinking of skin as always exposed and touchable is paradigmatic – as in the example of Protée, Fama or Saartje. Sensuous, tactile aesthetics emphasizes the oppression of the eye as an organ of domination. Their bodies are colonized but they can find their subjectivity in the embodiment. It can have a therapeutic meaning for the previous “other,” shifts his or her cultural position, neutralizes stereotypes and creates a subversive language of transgression. It implicates a non-normative way of viewing engagement with an image – an identification is replaced by an interaction. This tactile epistemology forms a “sculpture” – an almost physical encounter. Haptic or multisensory cinema creates proximity that imposes new ways of contact with the other without usurpating rights to his or her identity.

 

References

Ahmed Sara, Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality, (London and New York: Routledge) (2000).

Elsaesser Thomas, „Performative Self-Contradictions. Michael Haneke’s Mind Games”, in A companion to Michael Haneke, ed. Roy Grundmann, (Oxford: Blackwell Publishing) (2010).

Fisher Jennifer, Relational Sense: Towards A Haptic Æsthetics, http://www.david-howes.com/senses/Fisher.htm, date accessed 20 September 2016.

Grosz Elizabeth, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, (Sydney: Allen & Unwin) (1994).

Higbee Will, „Beyond the (trans)national: toward a cinema of transvergence in postcolonial and diasporic francophone cinema(s)”, Studies in French Cinema 7:2 (2007).

Marinkova Milena, Michael Ondaatje: Haptic Aesthetics and Micropolitical Writing, (New York: Continuum International Publishing Group) (2011).

Marks Laura U., The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, (Durham and London: Duke University Press) (2004).

Marks Laura U., Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media, (Minneapolis and London: University of Minnesota Press) (2002).

Waldenfels Bernhard, Podstawowe motyy fenomenologii obcego, (Warszawa: Oficyna Naukowa) (2009).

 

[1] Higbee Will, „Beyond the (trans)national: toward a cinema of transvergence in postcolonial and diasporic francophone cinema(s)”, Studies in French Cinema, 7:2, p. 80.

[2] See: Marks Laura U., The Skin of Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, (Durham and London: Duke University Press) (2004).

[3] Marinkova Milena, Michael Ondaatje: Haptic Aesthetics and Micropolitical Writing, (New York: Continuum International Publishing Group) (2011), p. 17.

[4] Marks Laura U. (2004), p. 194.

[5] Marks Laura U. (2004), p. 185.

[6] Marks Laura U., Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media, (Minneapolis and London: University of Minnesota Press) (2002), p. 13.

[7] Fisher Jennifer, Relational Sense: Towards A Haptic Æsthetics, http://www.david-howes.com/senses/Fisher.htm, date accessed 20 September 2016.

[8] Marks Laura U. (2004), p. 189.

[9] Marks Laura U. (2004), p. 133.

[10] Marks Laura U. (2004), p. 138.

[11] Marks Laura U. (2004), pp. 152-153.

[12] See: Marks Laura U. (2004), pp. 171-176.

[13] Marks Laura U. (2004), p. 184.

[14] Marks Laura U. (2004), p. 184.

[15] Marinkova Milena, p. 4.

[16] Marinkova Milena, p. 4.

[17] Marinkova Milena, p. 4.

[18] Marinkova Milena, p. 16.

[19] Marinkova Milena, p. 17.

[20] Marinkova Milena, p. 21.

[21] Marinkova Milena, p. 21.

[22] Marinkova Milena, p. 21.

[23] Ahmed Sara, Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality, (London and New York: Routledge) (2000), p. 3.

[24] Ahmed Sara, p. 4.

[25] Ahmed Sara, p. 6.

[26] Ahmed Sara, p. 8.

[27] Ahmed Sara, p. 11.

[28] Ahmed Sara, p. 13.

[29] Ahmed Sara, p. 39.

[30] Ahmed Sara, p. 40.

[31] Grosz Elizabeth, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, (Sydney: Allen & Unwin) (1994), p. 142.

[32] Ahmed Sara, pp. 42-43.

[33] Ahmed Sara, p. 45.

[34] Ahmed Sara, p. 45.

[35] Ahmed Sara, p. 49

[36] See: Waldenfels Bernhard, Podstawowe motyy fenomenologii obcego, (Warszawa: Oficyna Naukowa) (2009).

[37] Ahmed Sara, p. 49.

[38] Elsaesser Thomas, „Performative Self-Contradictions. Michael Haneke’s Mind Games”, in A companion to Michael Haneke, ed. Roy Grundmann, (Oxford: Blackwell Publishing) (2010), p. 72.

Prayer Wheels for the Other: Haunted by the Images: the film works of Tian Zhuangzhuang book review

Maciej Stasiowski

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2018, vol.3, no. 1, pp. 89-93.

Maciej Stasiowski
Jagiellonian University

 

 

 

Prayer Wheels for the Other: Haunted by the Images: the film works of Tian Zhuangzhuang book review

 

There is a sequence in The Horse Thief (1986), in which an elderly Buddhist monk spins his prayer wheel, sitting in close proximity to a flock of Himalayan vultures feasting on a corpse. Seen separate at first, in the next shot both of these activities are filmed together. On the Tibetan plateau, balance is maintained – there is place for religious practice and for ravenous devouring. As another shot supersedes the scene, we take on Norbu’s perspective. Whether he beholds the spectacle from a distance is debatable. Is he really witnessing the non-event described above, or is he just blankly staring at the horizon, as he does so often? The director intends to keep his audience guessing, beguiling them into arranging images into a coherent narrative on their own and draw their own conclusions.

Tian Zhuangzhuang’s cinema inhabits a niche that has been quite difficult to share with him. For all the facts, contexts, even story developments he decides to leave out, it offers sublime beauty that had drawn the attention of audiences worldwide, despite undergoing incredible hardships in the process of reaching them. The Blue Kite (1993), smuggled to Cannes, earned him not only a Grand Prix at the Tokyo International Film Festival in 1993, but a ten-year ban on making films. Nonetheless, in toto, his filmography – oscillating between arthouse “chamber pieces” and purely commercial ventures – remains confusing for critics and audiences alike, ever since his first “proper” films, from the robustly idiosyncratic On the Hunting Ground (1984), to his latest brash with heroic fantasy genre in The Warrior and the Wolf (2009). Thus, the director’s output puts a difficult task in front of the prospected spectator, although in no way does it match the challenge set before an academic scholar who intends to locate the entry point to his ouvré. Assuredly, Alicja Helman’s Haunted by the Images: the film works of Tian Zhuangzhuang (2016) not only sheds light on the Fifth Generation’s most enigmatic representative, but – alongside her past excursions into Chinese cinematography, Shades of Red (2010) on Zhang Yimou and Paths of Lost Time (2012) on Chen Kaige – does so with a flare that instantly turns the book into a primer of aesthetics and filmmaking language. The language, which even the Han majority of Chinese viewers found incomprehensible.

Fifth Generation directors – the first class admitted to the Beijing Film Academy after the Cultural Revolution – moved away from portrayals in which the rise of People’s Republic of China brings about liberation and prosperity to various ethnic minorities living within its bounds, toward an appreciation of their diverse cultures. In equal measure it was a struggle for linguistic innovation and unprecedented visual style. “Like their predecessors, the fifth generation favored a non-dramatic structure and depoliticized narration, but they went farther with scant dialogue and music as well as abundant ambiguities in characterization and narration.”

 

[1] Such shifts were connected to the post-Maoist revisionism, while also emerging as a critical reaction to past decades’ overtly ideological and literary plots. However, as Helman notes, even against this background Zhuangzhuang’s cinematic project remains slightly removed from his contemporaries’ pursuits, intending to capture modernity’s spirit. Instead, his films are permeated with a sense of timelessness.

This may sound somewhat paradoxical, given the fact that both his early features On the Hunting Ground and The Horse Thief take place in almost archetypal settings, whose historicity came from censors’ interventions (the date 1923, which we see in The Horse Thief’s opening credits, was meant to explain Tibet’s rural look as not yet “peacefully liberated” from its primitive condition by People’s Liberation Army in 1950), rather than stemming from events represented on screen. Haunted by the Images places emphasis on is the fact that while the director’s approach to historical cinema and, by default, to minority genre (or “minority discourse”,[2] as Yingjin Zhang termed this tendency) remains quite lush, his films don’t subscribe to an exoticism of his colleagues and forefathers from the Fourth Generation. Tian’s cinema sidesteps even this category. Engulfed by his films, we are likely to be drawn into rituals, practices, customs, which are shown in great detail, yet being given no extended explanation or commentary to actual meanings behind them. Hence, the Mongolian language in On the Hunting Ground wasn’t even dubbed for the cinemas. It is the spectator who remains a foreigner and needs to “grasp this difficulty”. Unsurprisingly, alienation reverberated also in these films’ revenues – The Horse Thief sold in 7 copies in comparison to the standard of 100 copies. Nevertheless, a modest success, as for his previous effort was distributed in two.

While admitting to Zhuangzhuang’s strategic “indigestibility”, Helman’s third detour into landscapes left by the Fifth Generation creators serves as much more than a simple biographic insight into successive, though not always successful moviemaking efforts of the Beijing native. It is a comprehensive cross-examination of films and aspects of culture, history, religion, and philosophy that silently underlie these productions. Moreover, this meticulous study has been executed without disregarding entries that don’t necessarily reflect Zhuangzhuang’s artistic niche carved out for him by Western film critics.

Unlike his filmography, the resultant portrait is diversified, yet not shambolic. “Tian…”, Helman writes, “…was the most radical [in the Fifth Generation’s] attempt at transforming the appearance of Chinese cinema. Other than his colleagues, who prolifically engaged the experiences of theory and tradition of Western film thought, [Zhuangzhuang] tried to invent everything anew, guided by his researcher and discoverer’s zeal.”[3] This “Otherness” – located, at times, geographically (Mongolia [On the Hunting Ground], Tibet [The Horse Thief], Japan [The Go Master]), otherwise, on the basis of social strata (Street Players, Rock ‘n’ Roll Kids, Li Lianying: The Imperial Eunuch) – found in Tian’s treatment of his characters and the communities they belong to and are rejected by, become the focal point of Helman’s traverse.

What discerns his most personal projects (here, among films that comprise this category, are: On the Hunting Ground, The Horse Thief, The Blue Kite, Springtime in a Small Town, Delamu, The Go Master), is the way in which he “…position[s] himself in the role of the discoverer, a traveller looking at the strange land with his unprejudiced eye, without referring to the accepted system of beliefs, […] without constraining himself to the limits of a particular genre, or his audience’s expectations.”[4] Adding, further on, that the practice most “…characteristic of him is the accentuation of documentary factors, non-conclusive nature of the plots, narrative composition that resembles a suite of images.”[5] This probably came as the greatest obstacle in truly appreciating Zhuangzhuang’s works, as the audiences – just as much as critics themselves – complained about the lack of classical storytelling. This way, Tian’s intrinsically personal creations are like poetic ethnographic studies informed by (but not entirely congruent with) an outsider’s perspective, while history rushes in as “borrowed scenery”.

Aside from the insightful analyses and historical contextualization that define Haunted by the Images, the feature that gives off a nuanced flavour to Helman’s 200-page study is the amount of space devoted to expounding the aesthetics of the Far-Eastern cultural sphere. Such moments, far from rare, are especially enriching when the author links specific traits in Zhuangzhuang’s style to distinctly oriental aesthetic philosophies of xuǎn xiàng (suspended thought), or a unifying purpose of communicating a spiritual, highly subjective reading of reality (qì yùn), which is in stark contrast to Plato’s concept of mimesis that underlies Western thought. In this light, what might appear as narrative ellipsis is revealed as compositional strategy employed to subjugate screened images to a “continuous flow of emotions” of the film’s protagonist. This confirms Yuwen’s (Springtime in a Small Town) temporal back and forth account, that blends retrospections, futurospections, as well as events that unfold in the present. In the same manner it allows the viewer to share Norbu’s (The Horse Thief) outcast perspective of misfortunes leading up to his death. This way, the author also explains how experiential and painterly – rather than ones belonging to the realm of literature – Zhuangzhuang’s films are, providing a narrative that perfectly reflects not merely the protagonists’ point of view, as, e. g., could be inferred from the fragmentary character of Tietou’s childhood memories refracting historical events of the Great Leap Forward in The Blue Kite (1993). Moreover, what is suggested in Haunted by… is the presence of a subjective “institution” proposed by Albert Laffey, namely that of le grand imagier (master of images), responsible for the dynamics of spectatorial immersion into Zhuangzhuang’s outsider habitats. In this respect, Helman traces Tian’s ethnographic “igneous intrusions” in the documentary traditions of Alberto Cavalcanti and Jean Rouch.

Traditionally articulated when representations of minority groups are involved, the theme of exclusion – in Zhuangzhuang’s films – migrates into cinematographic and editing techniques and strategies, of which the author takes note in regards to the 1986 cult film. “The Horse Thief gives a viscerally strong sense of Otherness, so strong that the audience feels nearly excluded from the spectacle whose meaning constantly eludes them. In total, it doesn’t succumb to expectations that the viewers hold toward “exotic” cinematographies, mainly presenting the oddness already tamed, rather than serving it to them in crudo.”[6]

As previously stated, imitating Zhuangzhuang’s compositional strategy was obviously not the encompassing aim on author’s behalf. Logical chapter structure combined with a well-paced itinerary of the inquiry should appeal in equal measures to Chinese Cinema buffs and newcomers alike. Film critics and occidental enthusiasts may find themselves aligned in a queue to the nearest bookstore or generating web traffic on websites listed in the book’s references list. Tian Zhuangzhuang used to defend himself from harsh criticism saying that his kind of cinema evidently lies in wait for a 21st century audience. Haunted by the Images would convince him that the wait is over.

 

Alicja Helman, Nawiedzony przez obrazy: Twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2016), 268 p.

The book reviewed here was funded by National Science Centre, decision number 012/05/B/HS2/04058

 

[1] Yingjin Zhang, Chinese National Cinema, (New York and London: Routledge) (2004), p. 236.

[2] Harry H. Kuoshu, “Cinema Exotica: Ethnic Minorities as the PRC’s “Internal Other””, in Celluloid China: Cinematic Encounters with Culture and Society, ed. Harry H. Kuoshu (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2002), p. 169.

[3] Alicja Helman, Nawiedzony przez obrazy: Twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2016), p. 4.

[4] Alicja Helman, p. 199.

[5] Alicja Helman, p. 201.

[6] Alicja Helman, p. 54.

Different levels of game genre. A Review.

Marcin Petrowicz

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2017, vol.2, no. 2, pp. 177-183.

 

Marcin Petrowicz

Jagiellonian University

 

 

Different levels of game genre. A Review.

 

The problem of genre is probably as ancient as literature itself; anyone who takes up this topic not only has to face the tradition of genre studies but also has to justify the validity of applying narrative fiction concepts to game studies. Therefore, Maria B. Garda’s book Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych (Interactive fantasy. Genre in digital games)[1] was a daring endeavour from its inception. Yet, after reading through the first chapter one abandons initial doubts regarding Garda’s thesis.

Genre been thoroughly examined not only in many academic disciplines dealing with different media, but also in popular discourse. Labels such as fantasy, gothic, thriller, or romance are used by researchers and connoisseurs of different media, and by novice amateurs, children, and unsavoury fans that are just learning to recognize and understand the vast landscape of different cultural artefacts. Marketing copywriters use genre tags to set expectations for their consumer base; media producers employ genre effects, using them as a recognizable means of communication. Garda argues that game culture in many ways replicates the Hollywood film complex, in which “genres are by definition not just scientifically derived or theoretically constructed categories but are always industrially certified and publicly shared”.[2] Yet the fact that these collections of conventions and effects are constantly used and transformed makes it almost impossible to create an ultimate definition of any genre. Furthermore, living in a world where different types of text converge, exchange, and leave their native platform—a postmedia landscape[3]—the quest for the academic definition of genre is so much more difficult. Therefore the author of the reviewed book writes, “That is why the goal of my work is not to define the concept of [game – M.P.] genre, but rather to examine the role of genre distribution of digital games in relation to similar divisions in film and literature”[4]. Inspired by the concept of genre layers[5], Interactive Fantasy introduces the original concept of merger models and analyzes an example of a well-established one: hardcore fantasy RPG.

 

Genre layers

 

Genre layers assign games to specific genres on different levels. In Interactive Fantasy… three such layers are presented: thematic, ludic, and functional. “Thematic genres relate to categories of semantic systems and are defined primarily on the basis of the representation”[6]. These genres are easily identified throughout any medium that uses any kind of narrative or figurative imagery. Fantasy, horror or western are examples of thematic genres; they are transmedial and mostly originate from creations preceding videogames, thus frequently the tools for their analysis are derived from literature and film studies. The second layer is the ludic genres that are defined by the rules, mechanics, and conventions of gameplay. A point-of-view perspective paired with a three-dimensional environment and shooting-based gameplay will result in an FPS (first-person shooter) game, for example, the Doom series (id Software, 1993–2016), while continuous time plus a commander’s perspective and a gameplay based on economy and military conflict will be an RTS (real-time strategy game) such as the StarCraft series (Blizzard Entertainment, 1998–2017). The Ludic genre is also transmedial, as there are card games (Gwent (CD Projekt RED, in public beta from 2017) and poker), roleplaying games (Warhammer Fantasy Roleplay (Games Workshop, 1986–2009) and The Witcher (CD Projekt Red, 2007–2015)) and wargames (Panzer General (Strategic Simulations, Inc., 1994) and Warhammer 40,000 (Games Workshop, 1987–present)) created for different media; but at the same time there are platformers (Super Mario Bros (Nintendo, 1985)), tile matching (Candy Crush Saga (King, 2012)) or dexterity games (Twister (Milton Bradley Company, 1966)) that could not have been transferred to any other platform than the original one. The third layer presented by Garda is the functional genres defined by the context of reception and the modes of participation. The author introduces two independent divisions of games within functional genres. The first relates to the declared goal of the product; whether it is an entertainment game or whether it has another purpose besides fun; the latter is the case of serious games, which can be further divided into educational games, advertisement games or persuasive games. The second division is based on the designed cognitive effort that the game requires from the player, resulting in either hardcore or casual games, as defined by Paweł Grabarczyk[7]. This is probably the most interesting and the least recognized genre layer, because although much is written in academia about serious games, there is little reflection on casual or hardcore games as genres.

 

Genre effects

 

Within each of the described genre layers, the games are divided by a different set of distinguishable features: narrative, gameplay, and social context. Yet, even within the categories the differentiators for each genre label are not of the same nature. FPSs are defined by environment whereas RTSs (real-time strategies) are defined by usage of time. Therefore, as Garda states, the role of the genre is less that of classification, but rather that of interpretation. To analyse this situation, she uses genre effects borrowed from Dominic Arsenault:

Playing a game is experiencing a constant flux of (genre, series or intertextual) markers, that depending on the individual spectator and his competences, can produce the genres effects that precise their expectations and prepare their favourable disposition for the upcoming semiotic sequence.[8]

A genre marker can be one of many differentiators for a single genre, like progression of character statistics in role-playing games, but a marker can also be used in several games of different genres, such as the multiple endings marker. Under this tag on the Steam platform there are listed such different games as triple AAA role-playing game The Witcher 2: Assassins of the Kings (CD Projekt Red, 2014), indie narrative adventure game The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013), or a visual novel Cinders (MoaCube, 2012). Genres arise, mix, and evolve so the gaming community and industry use not only names such as cRPG or FPS, but also tags, which Garda refers to as genre labels, which can either signify a whole genre, e.g. FPS, or also relate to just one genre marker, e.g. multiple ending.

 

Merger models

 

Upon those theoretical foundations, Maria Garda presents her original idea: genre merger models[9]. She argues that specific genres from different layers attract each other and have been historically proven to be popular clusters. For example, the ludic genre of HOPA (hidden object puzzle adventure) is frequently combined with the detective story theme and a casual mode of engagement, resulting in a recognizable historically embedded trend. Merger models describe a specific convention popular at a given time, “those relations change historically, as today many genres that were in the past associated with a hardcore mode of engagement open up to more casual practices”[10]. We could ask about the popularity of the WWII hardcore FPS model of the early 2000s, and how this model has changed now in a time of a possible revival of the model with the premiere of Call of Duty: WWII (Sledgehammer Games, 2017). Garda emphasizes that the list of layers is not complete and can be expanded with labels beyond what the gaming community considers genres. Two interesting additions would be the hardware and nationality layers. A collection of specific local merger models that are highly popular in a particular country could shed light on the national style of game development, while analysis of merger models related to a specific console would tell the story and reveal the strategy of the owner company.

Merger models ought not to be limited to genres; while this framework can serve to interpret a specific genre and its evolution, in my opinion it is more of a tool for writing histories of games. What it should provide us with is an insightful multidimensional map of interconnected trends in game development and its transformations over time. As presented in Interactive Fantasy, the merger model concept can be used to holistically and thoroughly describe a group of games, such as hardcore fantasy RPG, or to analyse chosen aspects of single or multiple games, as Garda does in the last chapters of the book.

 

The Exemplar Model

Fantasy

 

The fantasy genre as it is applied in video games is most indebted to J.R.R. Tolkien, his successors, and followers. Yet Garda does not limit herself to this genre core and presents a brief history that led to the creation of Middle-earth. She describes the inspirations of early fantasy writers (mythopoeic narratives, romantic nostalgy for the pre-industrial world and the English Fairyland) as the roots that set the genre’s standards for the following decades. Following the arguments from Tomasz Z. Majkowski’s monograph of the 20th century fantasy “In the Shadow of the White Tree”, Garda adapts her definition of fantasy based on three main characteristics:

 • its ‘otherness’, geographical and chronological distinctiveness from the areas identified with the common reality (…)
 • presence of fantastical elements motivated by magic,
 • conventional ancientness or ‘medievalism’[11]

Tolkien is also indirectly responsible for the popularity of magic and elves in 21st century popular culture, firstly by inspiring the nascence of tabletop role-playing games in the ‘70s and later with the film adaptation of Lord of the Rings (2001–2003, Peter Jackson). Not satisfied to just follow the history of fantasy popularity, Garda goes on to summarize the academic research dedicated to this genre. While it is not the main point of interest in the book, it is deep and thorough and can be an interesting read not only to uninitiated scholars.

 

Hardcore

 

The chapter devoted to hardcore games, or more precisely games that demand high cognitive engagement, is mostly focused on gamers’ culture and players’ typologies; it is the chapter that concentrates on the social context of games instead of the artefact itself. Following various researchers, Garda presents a history of the rise and fall of the gamer. Looking for the birth of the gamers she summons Greame Kirkpatrick, who places it in the middle of the ‘80s and points to British gaming magazines as the source of this identity[12]. The author of Interactive Fantasy rightly adjusts this statement to a Polish context, in which gaming culture experienced a similar boom in the ‘90s. On the other hand, she sees the beginning of the fall of the gamer in the Casual Revolution—the transformation of the video game industry in the early 2000, when developers opened their products to wider audiences who would not call themselves gamers, as described in Jesper Juul’s A Casual Revolution: Reinventing Video Games[13]. Garda follows the different definitions and characteristics of the engaged user and describes how the RPG genre relates to them. While for years role-playing was considered to be the definition of hardcore games, in her opinion it is more interesting to see the latest changes in that matter. As more and more developers adopt casual strategies for their work, we see titles that have the characteristics of role-playing, but are also more open to casual players, like Games of Thrones: Ascent (Disruptor Beam, 2013), which is analysed in a later chapter.

 

RPG

 

Role-playing games are one of the most popular and vital genres in games culture and even in trying to grasp the topic broadly, Garda has a lot to cover. Yet she does so in a brief but detailed and engaging form which covers the archaeology of computer role-playing games, presenting the details of the creation of Adventure (Will Crowther, 1975), the ancestor of all RPGs. Later Garda discusses the periodization of the genre as defined in Dungeons and Desktops by Matt Barton[14]. However, the most important part of this chapter is the reflection on the foundation elements of role-playing and especially how they changed over time. Nonetheless, the two defining traits of role-playing are just as relevant now as they were in 1998, when the book Garda quotes was published. These essential RPG genre effects are the character development system (aggregation of points) and the player’s diverse interaction with the game world (role-playing)[15]. The analysis of these elements gives insight into the genre’s roots and also its relationship with its tabletop counterpart.

The last part of Interactive Fantasy shows how the theoretical model conceived by Maria Garda can be used in analysis. Especially valuable is the ludic analysis of the roguelike genre, in which the author delves into the history of this convention, describes the revolutionary effect of Diablo (Blizzard North, 1996), and the recent popularity of neo-roguelike. This part not only presents an insightful research of a forgotten breed of games but is also a great example of a middle-range game analysis.

I am convinced that Interactive Fantasy. Genre in digital games will be an essential book in Polish game studies curricula. It is a great handbook for games genre theory, presenting all the necessary concepts for aspiring students. The different theories and wide range of topics related to fantasy role-playing games will make it also engaging reading for fans or avid gamers, as the academic nature of the publication does not make it inaccessible or overly complex. On the other hand, in Interactive Fantasy Maria Garda presents an original and inspiring theoretical framework that could be useful for seasoned game researchers. The genre merger model is an insightful concept that is open to further developments and, despite its name, should be developed and adopted to game aspects beyond just genres.

 

References

Altman Rick, Film/genre, (London: British Film Institute) (2000), p. 16.

Arsenault Dominic, Des typologies mécaniques à l’expérience esthétique: fonctions et mutations du genre dans le jeu vidéo (doctoral thesis) (2011), pp. 287-288. https://www.academia.edu/2999430/Des_typologies_m%C3%A9caniques_%C3%A0_lexp%C3%A9rience_esth%C3%A9tique_fonctions_et_mutations_du_genre_dans_le_jeu_vid%C3%A9o date accessed 11 November 2017.

Barton Matt, Dungeons and Desktops: The History of Computer Role-Playing Games, (Wellesley: A K Peters) (2008).

Celiński Piotr, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) (2013).

Garda Maria, “‘Limits of Genre, Limits of Fantasy’: Rethinking Computer Role-Playing Games”, in Cultural Perspectives of Video Games: From Designer to Player, ed. Adam L. Brackin and Natacha Guyot (Oxford: Inter Disciplinary Press, 2012)

Garda Maria, Interaktywne Fantasy. Gatunek w grach cyfrowych, (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) (2016).

Grabarczyk Paweł, “O opozycji hardcore/casual”, Homo Ludens: Czasopismo Ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. 1(7) (2015), pp. 89-109.

Juul Jesper, A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players, (Cambridge: The MIT Press) (2010).

Kirkpatrick Graeme, “Constitutive Tensions of Gaming’s Field: UK Gaming Magazines and the Formation of Gaming Culture 1981-1995.” Game Studies 12.1 (2012). http://gamestudies.org/1201/articles/kirkpatrick  date accessed 11 November 2017.

Majkowski Tomasz Z., W cieniu białego drzewa: powieść fantasy w XX wieku, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2013), p. 331.

Uchański Aleksy, Gawrysiak Piotr, Mańkowski Piotr, Biblia Komputerowego Gracza, (Warszawa: Iskry) (1998), pp. 231.

Voorhees Gerald, Call Josh, Whitlock Katie, Dungeons, Dragons, and Digital Denizens: The Digital Role-Playing Game (New York: Continuum) (2012)

 

Garda Maria, Interaktywne Fantasy. Gatunek w grach cyfrowych, (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) (2016).

 

[1] Maria Garda, Interaktywne Fantasy. Gatunek w grach cyfrowych, (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) (2016).

[2] Rick Altman, Film/genre, (London: British Film Institute) (2000), p. 16.

[3] Piotr Celiński, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) (2013).

[4] Maria Garda, p. 22.

[5] Gerald Voorhees, Josh Call, Katie Whitlock, Dungeons, Dragons, and Digital Denizens: The Digital Role-Playing Game (New York: Continuum) (2012).

[6] Maria Garda, p. 25.

[7] Paweł Grabarczyk, “O opozycji hardcore/casual”, Homo Ludens: Czasopismo Ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. 1(7) (2015), pp. 89-109.

[8] Dominic Arsenault, Des typologies mécaniques à l’expérience esthétique: fonctions et mutations du genre dans le jeu vidéo (doctoral thesis) (2011), pp. 287-288. https://www.academia.edu/2999430/Des_typologies_m%C3%A9caniques_%C3%A0_lexp%C3%A9rience_esth%C3%A9tique_fonctions_et_mutations_du_genre_dans_le_jeu_vid%C3%A9o date accessed 11 November 2017.

[9] Maria Garda, “‘Limits of Genre, Limits of Fantasy’: Rethinking Computer Role-Playing Games”, in Cultural Perspectives of Video Games: From Designer to Player, ed. Adam L. Brackin and Natacha Guyot (Oxford: Inter Disciplinary Press, 2012).

[10] Maria Garda, (2016), p. 27.

[11] Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa: powieść fantasy w XX wieku, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2013), p. 331.

[12] Graeme Kirkpatrick, “Constitutive Tensions of Gaming’s Field: UK Gaming Magazines and the Formation of Gaming Culture 1981-1995.” Game Studies 12.1 (2012). http://gamestudies.org/1201/articles/kirkpatrick  date accessed 11 November 2017.

[13] Jesper Juul, A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players, (Cambridge: The MIT Press) (2010).

[14] Matt Barton, Dungeons and Desktops: The History of Computer Role-Playing Games, (Wellesley: A K Peters) (2008).

[15] Aleksy Uchański, Piotr Gawrysiak, Piotr Mańkowski, Biblia Komputerowego Gracza, (Warszawa: Iskry) (1998), pp. 231.

War&Technology (Editorial)

Joanna Walewska

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2017, vol.2, no. 2, pp. 1-4.

Joanna Walewska

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

 

War&Technology (Editorial)

 

Jacques Derrida (2008), when asked if the attacks of 9/11 would become one of the major events of the last century, answered that it is symptomatic that we refer to this event by means of its date: 11 September, 9/11. He concluded that it was a “thing” which probably has the status of an event for which we do not have yet a proper name. Referring to Derrida’s words, W.J.T. Mitchell wrote (2011) that every history in fact consists of two histories, one focused on what actually happened, the other on the ways of interpreting and describing the events. The first type of historical narrative is focused on facts and figures, while the other is focused on images and words that enable understanding of past events. Narratives about the past are no longer a domain reserved only for historians, because more frequently they are created in real time by official and independent media (e.g. the attacks on the WTC, when the emergency services learned about the plane that had crashed into the WTC towers from a television broadcast), millions of social media users around the world (Cottle 2006; Monahan 2010; Grusin 2010, Huff M. et al 2013), and the narration of movie directors and video game developers.

A number of social scientists, journalists, scholars, and philosophers have observed that the outcome of the attacks was a radical shift in political discourse and social practices—explained by the necessity of applying new security measures and justified by the “state of exception” (Agamben 2008; Sidel 2007; Sottiaux 2008; Neal 2010). As a result, the notions of terms such as terrorism, bioterrorism, torture, and enemy combatants were redefined in the context of 9/11 (Peters 2004; Meisels 2008; Nathanson 2010; Miller 2013; Stampnitzky 2013). This semantic operation and the introduction of the policy of fear allowed the authorities to make the “state of exception” a permanent state, which caused long-lasting effects and changed the social processes of interpretation of historical events—not only those directly related to the 9/11 attacks, but also those of earlier events from the history of the U.S. military.

These semantic operations were brilliantly identified and described by Peter Singer, who observed that many addresses delivered by George W. Bush during the “War on Terror” are based on the vision of clear binary scheme which allows a clear differentiation between Good and Evil. Singer noted that Bush’s Evil was almost a substantial entity which acts independently of human actions (Singer 2004). According to Bush, those who attacked the WTC were “enemies of freedom” or “enemies of democracy”, and the prerogative of their actions was “to plot Evil”.

Taking into consideration the long-lasting and significant effects of these cultural changes in the social perception of international military conflicts and the threat of domestic terrorism, it is no wonder that most of the authors who responded to our call for papers devoted to the relations between war and technology have dedicated their papers to topics related to the 9/11 attacks.

Most of these texts are devoted to critical analysis of how those post-9/11 phenomena have been reflected in the sphere of pop culture. Thus, in his text about American gaming industry, Filip Jankowski shows how the majority of the shooting games released between 2001and 2008 created a heroic depiction of American soldiers’ WWII effort by using national stereotypes, erasing civilians from the theatre of war, and reinforcing the U.S. government’s position as the primary guardian of global order in the face of the threat of international terrorism. It seems that a highly polarized depiction of military battles during WWII was the equivalent of President Bush’s “Axes of Evil” speech and, in retrospect, it can be seen as a propaganda tool aimed to strengthen public support for US military interventions in Iraq and Afghanistan. The author also analyses the games that have emerged since 2008, when the gruesome acts of torture committed by American personnel in Abu Ghraib prison were revealed and Barack Obama was elected president. Since then, game producers have created a more realistic reflection of military conflicts, abandoning the binary description of ours as good and enemies as evil and presenting the player with moral dilemmas.

In the current issue of TransMissions, we also include a block of papers devoted to critical examination of the interrelations between the current military complex and the moving image industry. In her paper, based on the analysis of Clint Eastwood’s American Sniper (2013) and Kathryn Bigelow’s Zero Dark Thirty (2012), Bethany Crowford shows how the film industry has reinforced neoliberal political agendas and military incentives by creating filmic endorsement glorifying the U.S. government’s military campaigns. In her paper, Kaja Łuczyńska presents military technologies as a precise and effective tool for managing conflicts. She shows that along with the post-2008 politics of of “no boots on the ground”, such an image of military technologies led to the erasing of the image of casual victims (on both sides of the conflict) in the social perception of contemporary conflicts.

Based on the considerations of philosophers and critics of post-9/11 politics such as Noam Chomsky and Jean Baudrillard (among others), she shows the influence of the Western taboo of death on the perception of military interventions in the Middle East. The same line of inquiry is presented in the paper by Tatiana Prorokova, who, while analysing the moving image industry, shows how unconditional belief in the power of technology has changed American society and ensured its confidence in “superiority and dominance of its possessors”.

In the first months after the attacks, the fear of being considered an “enemy of freedom” stopped numerous U.S. intellectuals and scholars from asking questions about the actual causes of the events of 9/11. Also, the “war on terror” declared by George W. Bush led to the international military campaign against Al-Qaeda and other militant organizations in Iraq, Afghanistan, and Pakistan (from 2004), as well as to the introduction of a number of legal measures such as the U.S.A. PATRIOT Act, which was based on the unclear and arbitrary category of “domestic terrorism”, which enabled the limitation of civic rights for the sake of security. The researchers point out that this Act resulted in noticeable loss of privacy as well as the reduction of transparency in public life. Both these phenomena are the subject of the papers by Marta Stańczyk, who analyses Hollywood productions concerning WikiLeaks and Hackers, and by Ivory Mills, who assesses the impact of technologies used to wage war in cyberspace. On the other hand, the paper by Sandra Trappen assesses the consequences of the engagement of anthropologists in the so-called Human Terrain System, a phenomenon which is referred to as “a cultural turn in military”. It seems that all three texts correspond to each other, because while the milieus of anthropologists and psychologists have rejected this type of cooperation as an unethical and undesirable breach of independence in the area of knowledge they are pursuing, it has become evident that the Human Terrain System is a key concept that applies not only to anti-insurgency military actions, but also to the frontiers of cyberwar. The concept appears one more time in the documents leaked by Edward Snowden 2013, concerning on-line actions developed by the American National Security Agency (NSA) and the British intelligence bureau, the Government Communications Headquarters (GCHQ) against supporters of WikiLeaks, The Pirate Bay portal, and hacktivist groups such as Anonymous.

The last two texts in the current issue of TransMissions are devoted to more general topics concerning the image of war and technology in contemporary culture, but they can still be read in the same context as the other texts in this volume. In her paper about the return of the nuclear technology debate, Agnieszka Kiejziewicz analyses post-Fukushima movies (both fiction and documentary), accurately pointing to the fact that in some way the Japanese Earthquake and Tsunami of 2011 plays a similar role to 9/11 in that it invigorated historical debates on the country’s nuclear past. Meanwhile, the paper by Magdalena Podsiadło also addresses the problem of heroic narrative, albeit based on the image of rape in Polish contemporary cinema.

 

References

 

Agamben Giorgio, Stan wyjątkowy, (Warszawa: Korporacja Ha! Art) (2009).

Cottle Simon, Mediatized Conflicts. Issues in Cultural and Media Studies, (New York: Open University Press) (2006).

Derrida Jacques, Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Habermasem oraz Jacques’em Derridą (Warszawa: WAiP) (2008).

Grusin Richard, Premediation. Affect and Mediality After 9/11 (New York: Palgrave Macmillan) (2010).

Huff Mickey S., Rea Paul W., Deconstructing Deceit: 9/11, the Media, and Myth Information, http://www.projectcensored.org/wp-content/uploads/2010/05/DeconstructingDeceitOnlineEd.pdf (date accessed 10.11.2013)

Meisels Tamar, The Trouble with Terror. Liberty, Security, and the Rispons to Terrorism (Cambridge: Cambridge Univeristy Press) (2008).

Miller Martin A., The Foundations of Modern Terrorism. State, Society and the Dynamics of Political Violence (New York: Cambridge University Press) (2013).

Mitchell W.J.T., Clonning Terror. The War on Images. 9/11 to the Present (Chicago: University of Chicago) (2011).

Monahan Brian, The Shock of the News. Media Coverage and the Making of 9/11 (New York: New York University Press) (2010).

Nathanson Stephen, Terrorism and the Ethics of War (Cambridge-New York: Cambridge University Press) (2010).

Peters Ralph, Beyond Terror: Strategy in a Changing World (Mechanicsburg: Stackpole Books) (2004).

Sidel Mark, More Secure, Less Free. Antiterrorism Policy and Civil Liberties after September 11 (Michigan: University of Michigan) (2007).

Singer Peter, The President of Good and Evil: The Ethics of George W. Bush (Dutton: Plume Books) (2004).

Sottiaux Stefan, Terrorism and the Limitation of Rights (Oxford-Portland: Hart Publishing) (2008).

Stampnitzky Lisa, Disciplining Terror. How Experts Invented „Terrorism” (New York: Cambridge University Press) (2013).

New American Patriotism in Games: WWII-Themed Military Shooters in the Shadow of Post-9/11 Politics

Filip Jankowski

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2017, vol.2, no. 1, pp. 5-20.

 

Filip Jankowski

Jagiellonian University

 

 

New American Patriotism in Games:

WWII-Themed Military Shooters in the Shadow of Post-9/11 Politics

Abstract

In the 1980s, American popular culture started to restore its reputation as a dominant political power—weakened after the Vietnam War—by recalling the success of World War II and constructing its mythology. The following cinematic tendency, which Frank Wetta and Martin Novelli label as New Patriotism, disseminated triumphalist views on the U.S. presence during the earlier conflict. This study aims to examine the similar trend in the American gaming industry between 1999 and 2008, when a considerable number of first-person shooter games with a World War II setting were released. The author later argues that this wave responded to the 9/11 attacks on the World Trade Center, when the George Bush government started a crusade against the so-called “axis of evil”. This political background affected the American gaming industry, as shown with examples of several shooters constituting three important game series: Medal of Honor, Call of Duty, and Brothers in Arms. Those franchises used the specific setting and stylized antagonists, thus recalling the contemporary events in the Middle East. The main problems with New Patriotism are also raised, including the demonization of enemies and the simultaneous absence of civilians during in-game military actions. Further analysis discusses the hyperrealism of World War II-themed shooters produced in the United States. Products such as Call of Duty resembled cinematic narratives not only in terms of ideological message, but they also recreated scenes from films as such Saving Private Ryan and employed documentary-like cinematic techniques. Finally, the reasons for the natural atrophy of the movement are explained. This explanation includes increasing cathartic violence, the declining credibility of the ideological message provided by New Patriotism, and overutilization of episodes from World War II that are too well-known. The results of the research allow diagnosis of new possible reincarnations of New Patriotism.

Key words: 9/11, digital games, hyperreality, ludology, World War II

 

Introduction

 

The United States has one of the biggest entertainment industries in the world. From Hollywood motion pictures to television stations, this industry plays a vital role in shaping the global political discourse. One of the most important forms of U.S. cultural expansion to foreign countries has become digital games, which are not free of the “discursive, political and ideological meanings” associated with an American point of view on politics, the economy, and history.[1] As Nick Dyer-Whiteford and Greig De Peuter remind us, digital games as a form of media were created for the purposes of the “U.S. military-entertainment complex”, contributing to national imperialist politics.[2] Numerous publications describe digital games as media which support aggressive politics towards other countries (especially Middle Eastern) on the same footing as motion pictures; America’s Army (2003, U.S. Army) serves here as an important example of explicit military propaganda.[3]

However, digital games shape not only discourse about the present, they also influence current views of the past. This article examines a certain tendency in American digital games which coincided with the appearance of military shooters set in the Middle East while using another historical setting and serving similar militainment purposes. Between 1998 and 2008, the movement included an explosion of numerous American first-person shooters[4] devoted to the main events of World War II. Although World War II had already been a theme for several digital games like Panzer General (1994, Strategic Simulations) and Steel Panthers (1995, Strategic Simulations), such productions paid attention to the strategic abilities of the player, therefore appealing to a limited number of board game enthusiasts. Hence, they were overtaken in popularity by action-oriented fantasy games such as Duke Nukem 3D (1996, 3D Realms) and Quake (1996, id Software).[5] The appearance of Medal of Honor (1998, DreamWorks Interactive) changed many things, as this game succeeded at merging the reality of World War II with the conventions of the increasingly popular first-person shooter genre. The choice of this ludic genre was no coincidence because the convention of first-person shooters had a greater potential to immerse players in the game world than strategy games. This article explores the causes of that further expansion of American WWII-themed shooters, their characteristics, and political background.

The aforementioned tendency can be termed “New American Patriotism”, with reference to the name suggested by Frank Wetta and Martin Novelli to describe a movement encompassing American motion pictures with “sentimental and ideological concepts that put the nation and cause ahead of individual survival”.[6] The New American Patriotism, according to Wetta and Novelli, is a celebration of “loyalty to one’s comrades in battle, the ability to survive the horrific face of modern hyper-lethal weaponry and warfare, and the shared experience of battle”.[7] Although both researchers count numerous films from different historical settings as examples of the movement,[8] they claim that an important influence on the message of such motion pictures was remembrance of World War II, which will be further discussed below. Then, because of similarities in their depiction of combat and suffering between both American WWII-themed shooters and films, I will restrict the definition of the New Patriotism to include only the World War II setting.

The following analysis of game characteristics excluded the subversive, parodist reinterpretations of World War II such as Wolfenstein 3D (1992, 3D Realms) and Return to Castle Wolfenstein (2001, Raven Software), as well as the games of non-American developers, merely published by American enterprises, like Battlefield 1942 (2002, Digital Illusions CE). Instead, several installments in three gaming franchises (Medal of Honor, Call of Duty, and Brothers in Arms) were chosen because of their prestige among players and non-parodist approach to the war. Because of their highly cinematic form, this analysis intends to indicate the specific narrative form rather than the gameplay. The former ludology vs. narratology debate has lost its significance and some ludologists acknowledge that the narrative can also be the object of research.[9] Espen Aarseth, for example, indicates that modern first-person shooters are linearly designed. The presence of fixed kernels, which Aarseth defines as “events that define a particular story”,[10] makes linear games immune to the randomness of gameplay, as the kernels are repeatable and foreseeable during each play.[11] The American WWII-themed shooters are chained to fixed kernels, which makes them useful for the analysis of storytelling.

 

From “New Patriotism” to Digital Games

 

According to Wetta and Novelli, New American Patriotism was formed as an ideological response to national trauma after the failure of the Vietnam War.[12] During the 1970s and 1980s, American cinema encountered numerous films criticizing national involvement in the Vietnamese conflict and citing several war crimes committed by the U.S. Army. Motion pictures such as Apocalypse Now (1979, Francis Ford Coppola), Platoon (1986, Oliver Stone) and Full Metal Jacket (1987, Stanley Kubrick) reflected an absence of faith in optimistic narration about modern conflict. In contrast to this traumatic imagination, the American government sought to replace the feeling of guilt with a revived militaristic discourse (identified with the term “Reaganomatography”) shaped by both the Ronald Reagan administration and the Republican Party.[13] The flood of action heroes like Rambo helped to reinvent the heroism of individual soldiers and therefore allowed an anxious American society to be reassured that right was on their side.

A key role in redefining the official patriotic discourse was played by the remembrance of World War II. A new historical approach, comparing the conflict in Vietnam with more prestigious successes in World War II, reshaped the U.S. attitude to patriotism. World War II became the “Good War”,[14] a conflict which did not shame the nation and could instead help re-establish the common view of soldiers as patriots. The main supporter of this new movement was Stephen Ambrose, a historian who often portrayed combatants from the 1940s as common heroes or “citizen soldiers”. Ambrose’s vision of World War II was embraced by the director Steven Spielberg, who suggested a redefined approach to the spectacle of war. The New Patriotism, combining suffering and explicit violence with moral characters having a deep faith in the legitimacy of war, could give more credibility to such a discourse.[15]

In 1998, Spielberg directed Saving Private Ryan, which would serve as inspiration for the subsequent digital games. The film suggested a new, hyperrealistic approach to the representation of the effects of war on soldiers. The opening sequence of the Omaha Beach assault during the invasion of Normandy staged with attention to violent details and the frequent point-of-view camera shots, condensed the day-long attack into several minutes. Therefore, it fell within Nicholas Mirzoeff’s definition of a “visual event”, which in this example became a prototype of subsequent reconstructions of combat assaults in popular culture.[16] At the same time, it helped reconstruct the triumphalist vision of subsequent conflicts in which the United States took part; the Americans are depicted as the only liberators of Nazi-occupied France, and although “they commit atrocities in the fog of war […], this is the exception rather than the rule”.[17] Albert Auster notes that World War II, thanks to films like Saving Private Ryan, “has become for Americans that mythic, Edenic moment when the entire nation bent itself to victory over evil and barbarism”.[18]

In the same year, Spielberg produced a digital game called Medal of Honor (1998, DreamWorks Interactive), which served the same triumphalist purpose, but the adaptation of World War II reality to the first-person shooter genre was intended for younger recipients. Spielberg, fascinated with digital games, planned to popularize the “Good War” amongst a new generation raised with new forms of media. Knowing that Private Ryan’s violence would be potentially damaging to children, he commissioned a war game with a different plot, without blood and suffering.[19] The result was an adventurous shooter with the player directing a serviceman at the Office of Strategic Services. Tasks involved diverse covert actions behind enemy lines, such as stealing important documents and sabotaging military objectives. In contrast to previous strategic games about World War II, Medal of Honor did not intend to realistically imitate the historical battles themselves, and it employed the point of view of an individual soldier only; its arcade-like gameplay seemed to imitate the spy shooting game GoldenEye 007 (Rage, 1997).[20] However, there was no specific story which shaped the Rage game; intersections during the main game included briefings with tasks to complete, and nothing more.

Nevertheless, Medal of Honor received positive reviews and encouraged its publisher, Electronic Arts, to develop a series of games within a World War II setting. The sequel to Medal of Honor, subtitled Underground (2000, DreamWorks Interactive), maintained a similar tone while providing the fresh perspective of a French female underground activist.

 

The Influence of 9/11

 

Medal of Honor’s adventurous tone changed after the terrorist attack on the World Trade Center on 11 September 2001. According to Jean Baudrillard, the psychological damage it caused to the American nation led to a globalized cultural expansion of the United States (resulting in such events as the First Gulf War, where the United States led military action against Saddam Hussein’s Iraq), with such symbolic violence questioning the global domination of this North American military power.[21] However, the terrorist attack did not lead to any reflections about the U.S. militarized national diplomacy. Instead, it became an excuse for President George W. Bush to order military intervention in Afghanistan in the same year, where the terrorist organization Al-Qaeda responsible for the attack was based. In 2003, the Bush government invaded Iraq for the second time, citing Iraqi development of weapons of mass destruction as a reason. Both invasions were legitimized by Bush’s speech of 23 January 2002, during which the President branded Iraq, Iran and Afghanistan as sponsors of international terrorism, the so-called “axis of evil”. A comparison to the political alliance between Nazi Germany, Italy, and Japan (Axis Powers) during World War II was evident,[22] and was not without reason, as further World War II games would allude at the same time to both “axes of evil”, both historical and current.

In the post-9/11 period, the number of military first-person shooters alluding to the military interventions in Afghanistan and Iraq became much more visible. Popular culture, steered by the connection between military forces and various kinds of entertainment, was involved in the popularization of “justified” violence against other nations, as it had been during the previous events.[23] The role of military shooters cannot, therefore, be diminished, as this ludic genre reflected the enduring cult of guns and violence in the United States.[24] First-person shooters, as one of the most popular ludic genres, reflected this attitude to violence. On the one hand, there was a vast array of digital shooting games directly supported by the American government, such as America’s Army and Full Spectrum Warrior (2004, Pandemic Studios). Their role as persuasive games with an explicit political message, whose intention was to convince players to support U.S. military interventions, became a topic of comprehensive research.[25] However, it is harder to explain the simultaneous wave of American WWII-themed shooters, which lasted until 2008.

Following Medal of Honor’s success, Electronic Arts continued the series with such games as Medal of Honor: Allied Assault (2002, 2015 Inc.), Medal of Honor: Rising Sun (2003, EA Los Angeles), Medal of Honor: Pacific Assault (2004, EA Los Angeles), and Medal of Honor: Airborne (2007, EA Los Angeles). Meanwhile, another publishing company, Activision, decided to jump on the bandwagon and launched another gaming franchise with Call of Duty (2003, Infinity Ward), Call of Duty 2 (2005, Infinity Ward), Call of Duty 3 (2007, Treyarch), and Call of Duty: World at War (2008, Treyarch). An independent gaming studio, Gearbox Software, also joined the trend, producing a trilogy named Brothers in Arms, consisting of three games: Road to Hill 30 (2005), Earned in Blood (2005), and Hell’s Highway (2008). Whereas the Medal of Honor and Call of Duty series employed various perspectives of soldiers from different fronts, and featured run-and-gun mechanics restricted to shooting at enemies and destroying enemy installations, Brothers in Arms established a coherent narrative about a squad from the 101st Airborne Division during the Normandy invasion and the Operation Market Garden in 1944, with more monotonous and slow-paced gameplay involving the ability to command the whole infantry squad from a first-person perspective. Although the games were cloaked under a specific historical setting, scholars such as Marc Ouellette[26] and Trent Cruz[27] claim that the World War II-themed military shooters were used to account for military interventions both in Afghanistan and Iraq, assumptions we shall now consider.

Firstly, it is noteworthy that WWII-themed games, while not explicitly showing the influence of the war in Afghanistan and the Gulf War, tended to re-locate to Middle East settings in time and space. For example, Medal of Honor: Rising Sun, set in the Pacific Theatre, begins with the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941, which became a convenient excuse for the United States to engage in the world conflict. The Japanese invasion has been frequently compared to American public opinion concerning the devastation of the Twin Towers. Although there are claims that such a comparison has been lax and based on simplification,[28] the memory of Pearl Harbor within the context of the 9/11 crisis functioned as a persuasive emotional response to human misfortune and suffering.[29] This metaphorical outlook on recent events as a reiteration of the past permeated Rising Sun along with Pacific Assault. In both games, Pearl Harbor develops into a turning point of the main story. While playing Rising Sun, the player confronts kamikaze planes while defending the USS Oklahoma destroyer; in Pacific Assault, the Japanese bombers devastate the base while the defenseless player sees the other people suffering from below. Ouellette observes that the fumes of burning Pearl Harbor seen from the distance in a cut-screen resemble the smoke from the Twin Towers after the 9/11 attack.[30]

Conversely, the references are sometimes subtler. For example, the beginning of Medal of Honor: Allied Assault is a covert operation taking place in Arzew, Algeria, where a group of OSS servicemen prepare for Operation Torch, an invasion of the Allied military forces on Morocco and Algeria, where the Axis forces are stationed. One of the campaigns featured in Call of Duty 2 also includes levels depicting the British offensive against German forces in Egypt, Libya, and Tunisia. Although both games feature protagonists of different nationalities (the reasons for establishing different national viewpoints will be discussed later), the allusion to current events in the Middle East is mediated via Arab urban landscapes. In such scenarios, the Germans—the like Japanese in Rising Sun and Pacific Assault—serve as the equivalent of Middle Eastern terrorists. If the Japanese soldiers attack the player with bayonets and sword by surprise, the German soldiers organize a violent resistance against Allied forces, performing ambushes with grenade launchers—just like the guerrilla forces in Iraq.[31]

The Germans and the Japanese in these games are both portrayed as fanatics: they repeat conventional cries like “Banzai” and “Amerikaner”, and their role is restricted to those of targets at a shooting range. They are cruel to their captives, and their brutality becomes highlighted in Call of Duty: World at War. Each campaign of the game opens with similar scenes: in the American campaign, the player observes an enemy officer burning a prisoner with a cigar, then cutting his throat; the Soviet campaign begins with the player witnessing a massacre of his comrades by German forces. The unfolding narrative suggests the following message: the enemy shows no mercy, so we cannot show it to them either.[32]

Of course, the situation is different when it comes to portraying the Allies. Activision’s Call of Duty series, marked initially with the slogan “No one fights alone”, involves the diverse perspectives of nations fighting against the Axis. The Call of Duty game series, in contrast to homogenized American meta-narratives about their involvement in the war, features varying viewpoints of American, British, Soviet, and other Allied soldiers. All the gaming franchises also include naturalized Americans from ethnic minorities such as Italians and Mexicans (African Americans are not featured, though, due to racial segregation in the American military forces). What linked the meta-narration of the New American Patriotism in games was the accentuation of an international alliance against common enemies.[33] The national and ethnic diversity of fighting characters suggested that they united against a serious threat to their existence. The inclusion of selected Allied nations was affected by the contemporary balance of power, for example the Soviet presence in the Call of Duty series can be attributed rather to the intermittent collaboration between the United States and Russia during the invasion of Afghanistan than to the historical alliance between the Soviet Union and the United States during World War II.

By contrast, the perspectives of the defeated nations are not included. Tanine Allison notes that while in many strategy games the player can control German and Japanese forces, the narration of American WWII-themed shooters stays highly vectorized, and the Allies constitute the only playable side of the conflict.[34] The civilian perspective is also reduced from the main narration, as the New Patriotism in games would lose attractiveness if the player confronted the real suffering of defenseless people murdered during military action. According to Holger Pötzsch, such a tendency is typical for first-person shooters in general:

If civilian deaths are presented, their fates are disconnected from player involvement and usually presented as the consequence of the opponents’ actions and decisions. The only violence that is enabled is strictly battle related and targeted at opposing soldiers or paramilitary forces this way excluding such documented war-related abuses as rape, the killing of children, or the unintended targeting of non-combatants with heavy weapons.[35]

The only WWII-themed shooter which included civilians as refined characters is Brothers in Arms: Hell’s Highway. The game, set in The Netherlands during Operation Market Garden in 1944, features several Dutch people who interact with an American unit while residing in the city of Eindhoven; a shoemaker offers the main protagonist Matt Baker some information about the enemies’ position, and a secondary character falls in love with a local girl. However, two motives—resistance and love—are dramatically curtailed with the brutal deaths of the shoemaker’s son and the girl. Their sacrifice, however, is used pretextually to illustrate enemy atrocities, and the narration still defines the American servicemen as people determined to prevent the civilians from suffering.

 

Cinematic Imagery

 

These factors—relocation of the present into the past, demonization of enemies, and heroization of protagonists—correspond to period films constituting the cinematic New Patriotism. However, American WWII-themed shooters are defined not only by their common, ideological message, but also by their hyperrealism in staging scenes from the conflict. Although the games’ developers frequently used slogans that seemingly attest to the authenticity and realism of their products,[36] the notion of realism in digital games is actually very problematic. We can attribute this issue to the ontological status of digital games in general. The realism considered as being in the real-world environment does not apply to digital games because they can only simulate their worlds, and simulation always excludes some factors constituting real life. For example, virtual bodies disappear after the passage of time, and the player can easily heal herself even after being seriously injured. As Aarseth says, virtual bullets used in various shooters do not differ ontologically,[37] and simulation as part of gaming experience always combines the real and the fictional.[38]

Furthermore, WWII-themed military shooters from 1998–2008 are more intertextual than extratextual, which means that they borrow from cinematic imagery rather than from real experiences on World War II battlefields. One can cite numerous inspirations of game developers by the cinematic New Patriotism. For example, the Omaha Beach sequence from Saving Private Ryan appeared in two Electronic Arts’ games about the Normandy invasion (Medal of Honor: Allied Assault and Medal of Honor: Frontline) where even details such as the subtitle “Omaha Beach, June 6th, 1944” with the Times New Roman font are copied from the film. Similarly, the Call of Duty and Call of Duty: World at War’s Soviet storylines that take place during the Battle of Stalingrad remediate the settings and events previously seen in Enemy at the Gates (2002, Jean-Jacques Annaud). The spectacularly staged sequence of the parachute landing in the French countryside, which introduces Road to Hill 30, as well as the serialized narrative of the whole series, recalls the HBO mini-series Band of Brothers (2001, Steven Spielberg & Tom Hanks), whereas Rising Sun and Pacific Assault imitate Pearl Harbor in their depiction of the titular base attack.

Adapting Jay David Bolter and David Grusin’s term of “remediation”, defined as the “refashioned and improved versions of other media”,[39] James Campbell sees such a tendency as an example of “remediated nostalgia”. His research indicates that WWII-themed shooters were intended to simulate not World War II itself, but a World War II film. Hence, games such as Medal of Honor and Call of Duty attempt to provide ludic visual experiences similar to those from the 1990s American combat films.[40] This assumption, according to Eva Kingsepp, recalls the Baudrillardian notion of hyperreality which replaces historical events, currently impossible to revive, with their mediated representations.[41] The games imitated reality, but their developers could not develop a real experience, only a feeling of authenticity.[42]

Following James Campbell’s suggestion that WWII-themed shooters simulate cinematic experience, we discover that their design is intended not to demonstrate real suffering during combat, but to just “look” real. Discussing this issue, Andrew Salvati and Jonathan Bullinger define American WWII-themed military shooters as using “selective authenticity”, a term introduced to describe the creative interpretation of historical facts instead of strict historical reconstruction. This process, according to Salvati and Bullinger, applies to these shooters within the framework of three categories: technology fetishism (an accurate depiction of the weaponry used during the war), documentary authority (a selection of documentaries or quotations from known personalities), and cinematic convention.[43] The latter category is characterized by frequent use of slow-motion and cut-scenes (Rising Sun, Pacific Assault, Earned in Blood, Hell’s Highway), as well as a stabilized virtual camera during significant events (Road to Hill 30, Call of Duty 3, World at War) and the inclusion of authentic documentaries that are already cinematic in their form. All these factors contributed to the meta-narrative of the New American Patriotism in games and made them a visually attractive collection of factual discourses, where complex military operations are rapidly achieved on screen.[44]

 

The Decline and the Revival?

 

New American Patriotism in games, considered here as the presence of American WWII-themed shooters, rapidly disappeared after 2008—there were no further productions about the conflict. One can posit several causes of such a decline. Firstly, the virtual image of World War II became much darker during the existence of the movement. The first Medal of Honor games which attracted the attention of players featured no blood or gore. This situation changed after the appearance of the Brothers in Arms franchise, in which the player had to confront the dispiriting deaths of fallen comrades and scenes naturalistically picturing the physical fragmentation of soldiers. This increase of violence reflected the brutalization of the Second Gulf War, when a growing number of news reports indicated the tragic result of American aggression against civilians. The military interventions in Afghanistan and Iraq were failures resulting in the appearance of so-called Islamic State in post-2010 Iraq. The last game of the Brothers in Arms series, Hell’s Highway, is set during Operation Market Garden in 1944, which was regarded a similar failure because of equally poor intelligence and dire consequences for civilians. This game, featuring horrifying imagery of the consequences of war on soldiers and civilians, ends with the operation unaccomplished and the player-directed unit being demoralized, but nevertheless having faith in further phases of the war (retrospectively motivated, anyway). James W. Creel suggests that the closure of Hell’s Highway was paradoxically uplifting in its allusion to the War on Terror and hope for a final victory since World War II had been won despite the operational failure.[45] Yet if we consider the demotivating tones of the whole game, the implicit ideological message of Hell’s Highway seemed ineffective, the story being assessed by a British journalist Kristan Reed as “overblown, and, towards the end, really quite cringeworthy”.[46]

Secondly, the constant ideological remembrance of such historical battles as the Normandy beaches, Stalingrad, and Pearl Harbor became counter-productive. The discourse, when repeated without refreshment, turned out to be unconvincing, and the depictions of historical conflicts lost their attraction, as the meta-narrative of the New American Patriotism was still the same.[47] When Activision realized that moving the World War II setting to fictionalized modern conflicts in Call of Duty 4: Modern Warfare (2007, Infinity Ward) “made the game more exciting to the players”,[48] the developers shifted to political fiction while maintaining the militaristic discourse to justify U.S. military aggression. Conversely, a new trend began to infect military shooters. The bonus horror episode of Call of Duty: World at War, in which the player could battle against zombified versions of the Nazis, became more popular than the game itself.[49] Thus, World War II in military shooters turned itself into a dead project, and the military–entertainment complex sought new methods of persuading the audiences to intervene in the Middle East.

However, the relocation of U.S. military forces to Iraq to counter an increasing regional threat from the so-called Islamic State gave the American government new arguments for maintaining the position of primary guardians of the global order. The military–entertainment complex seems to respond to such trends, with Activision and Gearbox Software recently announcing the development of new games set in World War II.[50] Thus, the question of American imperialism is being reintroduced. The living dead of WWII-themed games are rising from their graves, thus forcing us to indicate the renewed articulation of New American Patriotism.

 

References

 

“Readers’ Top 10”, Computer Gaming World 150:1 (1997), p. 42.

Aarseth Espen, “A Narrative Theory of Games”, in Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games (Raleigh, North California: ACM) (2012), https://www.researchgate.net/profile/Espen_Aarseth/publication/254006015_A_narrative_theory_of_games/links/57fb37a708ae280dd0bf9983.pdf, date accessed 14 February 2017.

Aarseth Espen, “Doors and Perception: Fiction vs. Simulation in Games”, Intermédialités 9 (2007), p. 35–44.

Allison Tanine, “The World War II Video Game, Adaptation, and Postmodern History”, Literature/Film Quarterly 38:3 (2010), pp. 183–193.

Andersen Robin, Kurti Marin, “From America’s Army to Call of Duty: Doing Battle with the Military Entertainment Complex”, Democratic Communiqué 23:1 (2009), p. 45–65.

Auster Albert, “Saving Private Ryan and American Triumphalism”, Journal of Popular Film & Television 30:2 (2002), p. 98–104.

Baudrillard Jean, The Spirit of Terrorism and Other Essays (Verso) (2003).

Bolter Jay David, Grusin Richard, Remediation: Understanding New Media (Cambridge: MIT Press) (1999).

Borch Fred L., “Comparing Pearl Harbor and ‘9/11’: Intelligence Failure? American Unpreparedness? Military Responsibility?”, The Journal of Military History, 67:3 (2003), pp. 845–860.

Campbell James, “Just Less than Total War: Simulating World War II as Ludic Nostalgia”, in Playing the Past: History and Nostalgia in Video Games, ed. by Laurie N. Taylor and Zach Whalen (Nashville: Vanderbilt University Press, 2008), pp. 183–200.

Clearwater David A., Full Spectrum Propaganda: The U.S. Military, Video Games, and the Genre of the Military-Themed Shooter (McGill University) (2006).

Crecente Brian, “Video Games Bid Adieu to World War II”, http://kotaku.com/5555349/black-opsvideo-games-bid-adieu-to-world-war-ii, date accessed 24 February 2017.

Creel James W., “Failure Is Not An Option: WWII, Video Games, and the War on Terror”, in The Game Culture Reader, ed. by Jason Thompson and Marc Ouellette (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing) (2013), pp. 175–187.

Cruz Trent, “’It’s Almost Too Intense’: Nostalgia and Authenticity in Call of Duty 2”, http://docplayer.net/30795749-It-s-almost-too-intense-nostalgia-and-authenticity-in-call-of-duty-2.html, date accessed 28 February 2017.

Dittmer Jason, “Captain America’s Empire: Reflections on Identity, Popular Culture, and Post-9/11 Geopolitics”, Annals of the Association of American Geographers, 95:3 (2005), pp. 626–643.

Dyer-Witheford Nick, De Peuter Greig, Games of Empire: Global Capitalism and Video Games (Minneapolis: University of Minnesota Press) (2009).

Frasca Gonzalo, “Ludologists Love Stories, Too: Notes from a Debate That Never Took Place”, in Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings, ed. by Marinka Copier and Joost Raseesne, (presented at the Level Up: Digital Games Research Conference, Utrecht: DiGRA and University of Utrecht) (2003), pp. 92–99.

Kingsepp Eva, “Fighting Hyperreality With Hyperreality: History and Death in World War II Digital Games”, Games and Culture, 2:4 (2007), pp. 366–375.

Kingsepp Eva, “Immersive Historicity in World War II Digital Games”, Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science, 8:2 (2013), p. 60–89.

Kleck Gary, Point Blank: Guns And Violence In America (Transaction Publishers) (2005).

Kobylarz Łukasz, “‘Rambo! Your Country Needs You!’ czyli kino w służbie państwa”, Panoptikum, 7 (2008), pp. 296–302

Kokonis Michalis, “Intermediality between Games and Fiction: The ‘Ludology vs. Narratology’ Debate in Computer Game Studies: A Response to Gonzalo Frasca”, Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 9:1 (2015), pp. 171–188.

Mirzoeff Nicholas, “The Subject of Visual Culture”, in The Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff, (London and New York: Routledge) (2002).

Nieborg David B., “America’s Army: More Than a Game”, in Transforming Knowledge into Action through Gaming and Simulation, ed. by Thomas Eberle and Willy Christian Kriz (presented at the Transforming Knowledge into Action through Gaming and Simulation, Munchen: SAGSAGA) (2004).

Onder Cade, “Randy Pitchford teases new Brothers in Arms game”, http://www.gamezone.com/news/randy-pitchford-teases-new-brothers-in-arms-game-3453060, date accessed 11 July 2017.

Ouellette Marc, “‘I Hope You Never See Another Day Like This’: Pedagogy & Allegory in ‘Post 9/11’ Video Games”, Game Studies 8:1 (September 2008), http://gamestudies.org/0801/articles/ouellette_m, date accessed 22 February 2017.

Pötzsch Holger, “Selective Realism: Filtering Experiences of War and Violence in First- and Third-Person Shooters”, Games and Culture 12:2 (2007), http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1555412015587802, date accessed 9 February 2017.

Ramsay Debra, American Media and the Memory of World War II (Oxford: Routledge) (2015).

Reed Kristan, “Brothers in Arms: Hell’s Highway”, Eurogamer, 2008 http://www.eurogamer.net/articles/brothers-in-arms-hells-highway-review?page=2, date accessed 24 June 2017.

Retro Gamer Team, “The Making of Medal of Honor”, https://www.retrogamer.net/retro_games90/the-making-of-medal-of-honor/, date accessed 4 February 2017.

Rosenberg Adam, “Zombies Don’t Belong in Call of Duty — so How the Hell Did They Get There?”, Digital Trends, 2015, https://www.digitaltrends.com/gaming/zombies-dont-belong-call-duty-hell-get/, date accessed 24 June 2017.

Safire William, Safire’s Political Dictionary (Oxford: Oxford Dictionary Press) (2008).

Salvati Andrew J., Bullinger Jonathan M., “Selective Authenticity and the Playable Past”, in Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History, ed. Matthew Wilhelm Kapell, Andrew B.R. Elliott (New York: Bloomsbury) (2013), pp. 153–167.

Schiesel Seth, “In This Electronic War, Momentum Shifts to the Underdog”, The New York Times, 4 July 2010, https://www.nytimes.com/2010/04/08/arts/television/08battle.html?nytmobile=0, date accessed 24 June 2017.

Schulzke Marcus, “Serving in the Virtual Army: Military Games and the Civil-Military Divide”, Journal of Applied Security Research, 8:2 (2013), pp. 246–261.

Silverstein Ken, “Soviet-Designed Weapon Is Still Guerrillas’ Choice”, Los Angeles Times, 6 July 2003, http://articles.latimes.com/2003/jul/06/world/fg-rpg6, date accessed 24 June 2017.

Susca Margot A., “Why We Still Fight: Adolescents, America’s Army, and the Government-Gaming Nexus”, Global Media Journal, 12 (2012), p. 1–16.

Terkel Studs, The Good War: An Oral History of World War Two (New York: Ballantine Books) (1984).

Voorhees Gerald, “Monsters, Nazis, and Tangos: The Normalization of the First-Person Shooter”, in Guns, Grenades, and Grunts: First-Person Shooter Games, ed. Gerald Voorhees, Joshua Call, Katie Whitlock (New York – London: Continnum) (2012), p. 89–111.

Wetta Frank J., Novelli Martin A., “Now a Major Motion Picture: War Films and Hollywood’s New Patriotism”, The Journal of Military History 67:3 (2003), pp. 861–882.

White Geoffrey M., “National Subjects: September 11 and Pearl Harbor”, American Ethnologist, 31:3 (2004), pp. 293–310.

 

 

[1] David A. Clearwater, Full Spectrum Propaganda: The U.S. Military, Video Games, and the Genre of the Military-Themed Shooter (McGill University) (2006), p. XIII.

[2] Nick Dyer-Witheford, Greig De Peuter, Games of Empire: Global Capitalism and Video Games (Minneapolis: Universiaty of Minnesota Press) (2009).

[3] Nick Dyer-Witheford, Greig De Peuter; see also Marcus Schulzke, “Serving in the Virtual Army: Military Games and the Civil-Military Divide”, Journal of Applied Security Research, 8.2 (2013), pp. 246–261.

[4] First-person shooter (FPS) is a genre of digital games based on shooting at enemy objects and moving within three-dimensional game worlds where the player can manipulate the point of view by steering the mouse.

[5] In the Readers’ Top 10 poll for an American gaming magazine Computer Gaming World, the debuting Quake was placed immediately higher than the Steel Panthers and Panzer General games, which were listed there for several months. See “Readers’ Top 10”, Computer Gaming World 150:1 (1997), p. 42.

[6] Frank J. Wetta, Martin A. Novelli, “Now a Major Motion Picture: War Films and Hollywood’s New Patriotism”, The Journal of Military History 67:3 (2003), p. 861.

[7] Frank J. Wetta, Martin A. Novelli, p. 861.

[8] Their objects of analysis range from movies about World War II, like Saving Private Ryan (1998, Steven Spielberg), The Thin Red Line (1998, Terrence Malick) and Pearl Harbor (2001, Michael Bay), to modern warfare, like Three Kings (1999, David O. Russell) and Black Hawk Down (2001, Ridley Scott), to the American Revolution, like The Patriot (2003, Roland Emmerich).

[9] Michalis Kokonis, “Intermediality between Games and Fiction: The ‘Ludology vs. Narratology’ Debate in Computer Game Studies: A Response to Gonzalo Frasca”, Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 9.1 (2015), pp. 171–188; compare Gonzalo Frasca, “Ludologists Love Stories, Too: Notes from a Debate That Never Took Place”, in Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings, ed. by Marinka Copier and Joost Raseesne, (presented at the Level Up: Digital Games Research Conference, Utrecht: DiGRA and University of Utrecht) (2003), pp. 92–99.

[10] Espen Aarseth, “A Narrative Theory of Games”, in Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games (Raleigh, North California: ACM) (2012), https://www.researchgate.net/profile/Espen_Aarseth/publication/254006015_A_narrative_theory_of_games/links/57fb37a708ae280dd0bf9983.pdf, date accessed 14 February 2017.

[11] Espen Aarseth.

[12] Frank J. Wetta, Martin A. Novelli, pp. 865–867.

[13] A term coined by Łukasz Kobylarz, “‘Rambo! Your Country Needs You!’ czyli kino w służbie państwa”, Panoptikum, 7 (2008), pp. 296–302.

[14] A phrase popularized by Studs Terkel, The Good War: An Oral History of World War Two (New York: Ballantine Books) (1984).

[15] Frank J. Wetta, Martin A. Novelli, p. 868.

[16] Nicholas Mirzoeff, “The Subject of Visual Culture”, in The Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff, (London and New York: Routledge) (2002), pp. 6–7.

[17] Albert Auster, “Saving Private Ryan and American Triumphalism”, Journal of Popular Film & Television 30:2 (2002), p. 102.

[18] Ibid., p. 104.

[19]Retro Gamer Team, “The Making of Medal of Honor”, http://www.retrogamer.net/retro_games90/the-making-of-the-sims/, date accessed 4 February 2017.

[20] Gerald Voorhees, “Monsters, Nazis, and Tangos: The Normalization of the First-Person Shooter”, in Guns, Grenades, and Grunts: First-Person Shooter Games, ed. Gerald Voorhees, Joshua Call, Katie Whitlock (New York – London: Continuum) (2012), p. 103.

[21] Jean Baudrillard, The Spirit of Terrorism and Other Essays (Verso) (2003), p. 6-8.

[22] William Safire, Safire’s Political Dictionary (Oxford: Oxford Dictionary Press) (2008), pp. 30–32.

[23] See, for example, an examination of the Captain America comic book as influenced by up-to-date geopolitics: Jason Dittmer, “Captain America’s Empire: Reflections on Identity, Popular Culture, and Post-9/11 Geopolitics”, Annals of the Association of American Geographers, 95:3 (2005), pp. 626–643.

[24] See a comprehensive study of the Americans’ attitude to gun culture: Gary Kleck, Point Blank: Guns And Violence In America (Transaction Publishers) (2005).

[25] Margot A. Susca, “Why We Still Fight: Adolescents, America’s Army, and the Government-Gaming Nexus”, Global Media Journal, 12 (2012), p. 1–16; compare David B. Nieborg, “America’s Army: More Than a Game”, ed. by Thomas Eberle and Willy Christian Kriz (presented at the Transforming Knowledge into Action through Gaming and Simulation, Munchen: SAGSAGA, 2004).

[26] Marc Ouellette, “‘I Hope You Never See Another Day Like This’: Pedagogy & Allegory in ‘Post 9/11’ Video Games”, Game Studies 8:1 (September 2008), http://gamestudies.org/0801/articles/ouellette_m, date accessed 22 February 2017.

[27] Trent Cruz, “’It’s Almost Too Intense’: Nostalgia and Authenticity in Call of Duty 2”, http://docplayer.net/30795749-It-s-almost-too-intense-nostalgia-and-authenticity-in-call-of-duty-2.html, date accessed 28 February 2017.

[28] See Fred L. Borch, “Comparing Pearl Harbor and ‘9/11’: Intelligence Failure? American Unpreparedness? Military Responsibility?”, The Journal of Military History, 67:3 (2003), pp. 845–860.

[29] See Geoffrey M. White, “National Subjects: September 11 and Pearl Harbor”, American Ethnologist, 31:3 (2004), pp. 293–310.

[30] Marc Ouellette.

[31] Ken Silverstein, “Soviet-Designed Weapon Is Still Guerrillas’ Choice”, Los Angeles Times, 6 July 2003, http://articles.latimes.com/2003/jul/06/world/fg-rpg6, date accessed 24 June 2017.

[32] See Robin Andersen, Marin Kurti, “From America’s Army to Call of Duty: Doing Battle with the Military Entertainment Complex”, Democratic Communiqué 23:1 (2009), p. 56.

[33] See Debra Ramsay, American Media and the Memory of World War II (Oxford: Routledge) (2015), p. 170.

[34] Tanine Allison, “The World War II Video Game, Adaptation, and Postmodern History”, Literature/Film Quarterly 38:3 (2010), pp. 191.

[35] Holger Pötzsch, “Selective Realism: Filtering Experiences of War and Violence in First- and Third-Person Shooters”, Games and Culture 12:2 (2007), http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1555412015587802, date accessed 9 February 2017.

[36] See James Campbell, “Just Less than Total War: Simulating World War II as Ludic Nostalgia”, in Playing the Past: History and Nostalgia in Video Games, ed. by Laurie N. Taylor and Zach Whalen (Nashville: Vanderbilt University Press) (2008), p. 186.

[37] Espen Aarseth, “Doors and Perception: Fiction vs. Simulation in Games”, Intermédialités 9 (2007), p. 38.

[38] Espen Aarseth, s. 43.

[39] Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge: MIT Press) (1999), p. 15.

[40] James Campbell, pp. 187–188.

[41] Eva Kingsepp, “Fighting Hyperreality With Hyperreality: History and Death in World War II Digital Games”, Games and Culture, 2:4 (2007), pp. 367–368.

[42] Eva Kingsepp, “Immersive Historicity in World War II Digital Games”, Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science, 8:2 (2013), p. 64.

[43] Andrew J. Salvati, Jonathan M. Bullinger, “Selective Authenticity and the Playable Past”, in Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History, ed. Matthew Wilhelm Kapell, Andrew B.R. Elliott (New York: Bloomsbury) (2013), pp. 153–167.

[44] For example, in the Soviet campaign of Call of Duty, there is a mission in which the player defends a strategic object known as Pavlov’s House during the Battle of Stalingrad. Whereas the real defense lasted two months before the arrival of supporting Soviet forces, the in-game defense could be easily completed in 15–20 minutes. The historical events are condensed to fully immerse the player in the battle that could not be as intense as on screen.

[45] James W. Creel, “Failure Is Not An Option: WWII, Video Games, and the War on Terror”, in The Game Culture Reader, ed. by Jason Thompson and Marc Ouellette (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing) (2013), pp. 175–187.

[46] Kristan Reed, “Brothers in Arms: Hell’s Highway”, Eurogamer, 2008 http://www.eurogamer.net/articles/brothers-in-arms-hells-highway-review?page=2, date accessed 24 June 2017.

[47] Brian Crecente, “Video Games Bid Adieu to World War II”, http://kotaku.com/5555349/black-opsvideo-games-bid-adieu-to-world-war-ii, date accessed 24 February 2017.

[48] Seth Schiesel, “In This Electronic War, Momentum Shifts to the Underdog”, The New York Times, 4 July 2010, https://www.nytimes.com/2010/04/08/arts/television/08battle.html?nytmobile=0, date accessed 24 June 2017.

[49] Adam Rosenberg, ‘Zombies Don’t Belong in Call of Duty — so How the Hell Did They Get There?’, Digital Trends, 2015, https://www.digitaltrends.com/gaming/zombies-dont-belong-call-duty-hell-get/, date accessed 24 June 2017.

[50] Cade Onder, “Randy Pitchford teases new Brothers in Arms game”, http://www.gamezone.com/news/randy-pitchford-teases-new-brothers-in-arms-game-3453060, date accessed 11 July 2017.

 

Eat like a Republican and you won’t get AIDS – a conversation with Barbara Hammer

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2017, vol.2, no. 1, pp. 150-160.

 

Andrzej Pitrus

Jagiellonian University

 

 

Eat like a Republican and you won’t get AIDS

– a conversation with Barbara Hammer

 

 

Andrzej Pitrus: In 2009 I had the honor to speak to Jonas Mekas. Many people consider him the father of American avant-garde. Do you agree?

Barbara Hammer: I don’t agree. Should I tell you why?

Yes, sure.

I think Jonas Mekas did a lot to contribute to avant-garde film in the United States and internationally, but in terms of American avant-garde, I think we have to look to Maya Deren, and even before – to James Sibley Watson, his Fall of the House of Usher in 1928. His Lot in Sodom was shown,—I was shocked to read this—in Times Square in 1933 without any censorship at all.

Before Mekas there were many American experimental filmmakers, but he was a person  promoted their works. Of course I asked Jonas: “Do you feel more Lithuanian or American?” He answered “No, I’m not American, I’m from New York. When I go outside the city, I’m a foreigner again.”

I also asked him for his definition of experimental film and he said: “There’s no such thing! Scientists make experiments, I don’t really believe that there’s something like experimental film”. It was a difficult conversation in a way. I wonder if you agree with him?

I definitely think there’s something like experimental film. In Sanctus (1990), which is composed of moving x-rays of a human body that Dr. James Sibley Watson showed in the 50s, my experiment was to try to put a halo around the body, the skeletons, and to use secondary colors, like orange, lavender, turquoise, not red, blue and yellow. I wanted a subtle celebration of the bones and organs with these muted colors. If you look inside the interior of the body, which is mostly water, and see organs floating around, it seems very quiet and meditative. I wanted to celebrate the body, not the way we usually see it. That was an experiment, I had to do many trials, and fail, and try again, to get everything the way I wanted it… So I think there is experimental film, yes.

I was quite ‘disappointed’ with his answer, because what I do for living is teach experimental film. Should I quit my job?

Mekas replaced this idea with a notion of ‘cinema of the authors’. He said, “I’m an author, I’m a person, who, in a way, uses a camera like a pen”.

He is speaking for his own kind of cinema. He doesn’t see his work as experimental. After all, I don’t know what the word is in English… ” a writer of images”.

How do you see yourself in the tradition of the American avant-garde? In your early career you made a film on Stan Brakhage. Unfortunately I haven’t seen it. Then, you made another film about his wife, so I wonder if Brakhage is important for you and in which way?

Thank you for that question. I was very drawn to international film. When I was just 30 years old, I saw Bergman’s movie with subtitles and I thought, “Oh, here’s intellectual cinema”. Then, I went to Cinematheque in San Francisco and I saw Stan Brakhage’s Dog Star Man (1961-1964), in which he walks up a mountain to cut down a tree. It’s more than 60 minutes long, I think, and it changed my world view. When I left the cinema theatre, I saw the street around me, the lights, the trees growing, the pavement differently. That was fascinating to me. I also was taking a class where we saw everything Brakhage made up until then. An early film dedicated to Brakhage is The Song of a Clinking Cup (1972). It’s not ever been transferred from 8mm, so there’s no way you could probably see it. I’ve never shown it.

Yes, it is very hard to find.

Jane Brakhage was my thesis film, and it only exists in 16mm. We are writing some grants to get money for digitizers so it can be made available. Another film that hasn’t been released is an interview I did with her parents asking about her relationship with Stan, as well as herself of course, and this exists as a video transferred to DVD, but it hasn’t been edited, so I want to go back and work on it. I think I will call it Jane Brakhage, too or Jane Brankhage Two.

Speaking about Brakhage… Maya Deren, who’s certainly important for you, once said that his film about his baby being born was too much. I wonder if you agree with it?

This is amazing, because Window Water Baby Moving (1959) is exactly why I made Jane Brakhage, but I never knew Maya Deren had any commentary about it. Where did she say that?

I am not sure, but I have found these words of Brakhage himself: ‘It was Maya Deren’s contention that the film was a blasphemy… because it permitted men to see what they’re not supposed to see’. 

In Window Water Baby Moving he shows childbirth in a very explicit way.  And it was made in the late 50s when it wasn’t that common not only to share images of childbirth on film, but also for a father to participate in it.

We can thank him for that film and for another, when he went to the morgue to capture The Act of Seeing with One’s Own Eyes (1971). I really objected to that birth film, especially after I met Jane Brakhage, because he shows her as an earth goddess: you see her in a bathtub with her pregnant belly and she’s celebrated as if she was on a pedestal, as if she was extraordinary in terms of mythology. So I decided I wanted to meet her. We invited Stan and Jane to the San Francisco State University, where I was a graduate student. She was so not a goddess; she was a very practical person. She collected seeds from trees in San Francisco when we were walking to the school, and she was going to plant them and see if they would grow. I made my thesis film on her and I went to Colorado, high up in the mountains in Rollinsville, and I found the most amazing woman. She wrote an alphabet of dog language. She could play on her recorder songs to the birds and they would answer her. She put out the laundry and then opened her hand without any food in it and birds landed on it. She took a walk through the snow—I was there in January—and her donkey and goats, besides her dogs, followed us on the walk. She was an extraordinary woman, who was abused in a way by Stan Brakhage.  He talked all day, she had to sit there and listen to him.

And also she had to be in his films!

And she didn’t get credit! Who shot him when he was cutting down the tree? It was Jane Brakhage, she told me.

There was a problem with his second wife, who didn’t want to be filmed. So he started making non-camera films, painting and scratching, and once he said that this was because his second wife didn’t really want to be shown, especially giving birth or having sex with him…

Well, I think he was being clever, because he did make Mothlight (1964) a year before which is a cameraless film though not hand painted or scratched; it’s a wonderful film. He takes moths and takes their wings and puts them on celluloid—16mm film—and then has it re-photographed in a lab, so you are seeing moths ‘flying’, bringing reality into projection in a way nobody had done before.

We’ve just watched Dyketactics (1974). It was made when the approach to explicit sex on the screen changed. On one hand, there’s your experimental film, and on the other there’s Deep Throat (1972), a mainstream porn flick and a feature film at the same time. Correct me if I’m wrong, but the sex in Dyketactics is said to be staged, so there’s no pleasure involved. How it is to stage a sex scene?

I think it’s wonderful to perform… In my opinion, when you’re shooting sex, it’s always staged, it’s always a performance. In terms of shooting sex without performance I guess you could put a camera on the wall and let it run for a week, and maybe you would forget it. But I think there’s pleasure in performance and there can be pleasure in a stage set, but you’re very aware of the camera being there, and besides, with the Bolex you only get 19 feet, so it’s going to stop. You can giggle and then wind it again. Anyway, I’m in the film and I’m directing it, so I know it was staged, I know it was pleasurable. I had the idea that the best shot in the film is the most intimate. The Bolex can run by itself, so you wind it and you put it between the two bodies and you just take your hand away. It shoots the scene of the two women pulling their hands up along the body. You have three-dimensionality, depth, sensuality, hand touching. If I may interject, my cinema is about connecting touch and sight. It was perfect to make the screen a sexual haptic experience, so I hope the audience feel in their bodies what they see with their eyes. My research shows that we all touch as infants before we see. For two months your eyes don’t focus. That’s why I have 110 images in these four minutes, and every image has a sense of touch in it.

Dyketactics was certainly a breakthrough and probably the first arthouse film in which an explicit lesbian sex scene is shown. But obviously, before that there were many pornographic films with both heterosexual and homosexual scenes. This was a very important and interesting moment, because in the 70s porn films went mainstream, and at the same time, there were also people who wanted to use pornography in a different way. Do you believe it is possible to use pornography in a decent, proper way and make some kind of value out of it?

When you say “a proper way”, do you mean for pleasure, for sexual arousal?

Actually no… Mainstream pornography is an exploitation of mostly female bodies and female sexuality made for men’s pleasure. But there were feminists who wanted to redefine pornography. I’m asking this question, because your film is certainly not pornography in a proper sense, but it is as explicit as some well-known, soft-core pornography films. The borderline is really obscure.

This is a fun question. We could probably talk about it for hours. I have no objection to people being stimulated in whatever way they want: visually, texturally, with their imagination or with the real thing, but I think I was very concerned that my work would not be possible to voyeur. So when you come to some other films, like Nitrate Kisses (1992), when you have four different couples making love throughout the feature documentary, I make sure that I interrupt the film. There’s the rupture, not only to show the loss of gay history, which was my intention, but also to say that this film was not made for sexual pleasure and stimulation, although it’s ok with me if you are stimulated. The whole film is about censorship of queer history, but when I looked at my own community I had to ask: what are we censoring? We’re censoring the sexual practices of old women—we never see them on the screen—or black and white couples, or young women who shave their heads and tattoo their bodies. We’re censoring sadomasochistic sex practices—this was at the time of the sex wars in the feminist community. I wanted to say: “hey, we’re not holier than you,  we have our own censorship”.

I really enjoyed your Menses (1974), because it’s so affirmative. In many films or feminist performances the problem of menstruation was shown as a kind of a curse. I don’t really know much about it, I wish I could…

I encourage students and filmmakers to make work that is gender specific.  For example, many times when I’m teaching I have young Caucasian men in my class… I haven’t seen a film of a wet dream yet! There are different expressions that our gendered bodies have, so I’m happy to tell you about menstruation.

The girls who are buying massive amounts of tampax and stuff… It is funny and affirmative. This is a kind of radical happening, but like nothing else on the subject.

I made that film because I had seen Walt Disney films. When we were children, the girls were separated from the boys to see films about menstruation. It was all about flowers, it wasn’t at all about the experience of dripping blood between your legs. There are some serious points in Menses. For instance, I researched menstruation in history. I had a slumber party and I shared my research with the young women who are in the film, and one of my sources was from the Roman author Pliny, who said that if a woman is menstruating and she touches a pregnant horse, its milk will go sour. Historically, women have been banned in different cultures during menstruation: you have to go to a house outside the village. That the impetus plus my own personal history with my mother telling me about menstruation—which she didn’t—that made me make that film.

Another film made in the 70s, Superdyke (1975), is also funny. It shows girls attacking institutions and taking over. But I wonder if experimental or avant-garde cinema is the best ‘weapon’ for an activist? Once a German filmmaker Rainer Werner Fassbinder said that he had realized the audience he wanted to address really enjoyed melodramas and Hollywood film rather than his revolutionary works. So, in a way, his avant-garde and experimental cinema made very little sense. People he wanted to reach preferred mainstream culture. You make experimental films, and you are probably seen as an activist…

I’m functioning as a visual artist.  I can make what I want if I’m self-funding my films. I think I made my films out of my own pocket for 15 years at least. So I have to be giving myself pleasure, I have to be doing what I want for the reasons that I have, and they don’t necessarily have anything to do with activism. My audience is the same as Fassbinder’s: they want a narrative, they want a lesbian happy ending. In the 70s or the 80s, the queer audience wasn’t used to experimental film any more than the straight audience. I can’t say that my films were always well attended. Sometimes they were, when my name became known or if there were a celebration and we could dance afterwards. The times were different then. The thing is, Fassbinder isn’t alive today, and I am. So I’m wondering about his change of direction. You see what I mean? If we don’t do what really pleases us, maybe we get depressed and choose an ending.

What killed him was drugs and alcohol…

But we can ask – why the drugs and alcohol?

In Women I Love (1976) you used slightly different imagery. In the early films you were explicit, and I think at that time it could be quite shocking to some people. Then, in Women I Love you opt for Georgia O’Keefe-style imagery, more metaphorical and poetical: fruits and vegetables evoking sexual organs.

You could say that the film Women I Love was in 1976, just two years after Dyketactics, and then in ‘93 I’m showing explicit sexuality again. In History Lessons in 2000 I’m showing pornography of lesbians made by men. I don’t think there’s some adverse reaction that I was having toward sexual expression. I was interested in animation, and also these were six or seven of my lovers that I had no intention of making a film about. When I started, I was just shooting our relationship without intention to put it in a film for others.  Then it seemed to me on one rainy day, when there was nothing to do but make a film, that each woman could represent a different fruit or vegetable. I only had that material that I had shot to work with, and that became Women I Love.

You mentioned lesbian pornography made by men. I wonder why it is so popular among men to watch lesbian pornography.

Well, I have to ask you that! But let me talk about History Lesson, if I may. I made three feature documentaries about ideas rather than a person or persons. These are essay films. They’re all about queer history. After Nitrate Kisses (1992), I made a post-postmodern autobiography called Tender Fictions (1995), and that was followed by History Lessons (2000). If you look for lesbian cinema when I started making film there wasn’t any and I felt that we needed to have a foundation to build our culture.  My plan was that I would take what was already there: medical films made about lesbians, educational films—‘oh, don’t let your daughter get to close to her schoolmate’—and pornography made by men. Going back to the 1920s, I found pornographic film and made a comedy out of those. My idea is that these manmade negative or fantastical ideas of what lesbian sex was like could be our history—and that became very queer as I took something that already existed, turned it around, made it malleable and flexible, and reclaimed it. That’s making queer cinema space, and I didn’t have that language for it when I made it, but I knew I wanted to make a foundation of what was there and I could do it through being humorous.

Heterosexual men would never go and watch homosexual pornography with males, but on the other hand many of them would enjoy lesbian scenes in pornography. Why?

Because if they watched male homosexual sexuality, that might implicate them, but a woman—soft, gentle and a lesbian? Maybe they could convince her to have sex with them. It isn’t threatening, it doesn’t threaten their masculine construction. You and I were brought up by our parents, school and educational system. You and I could have exactly the same feelings if we were brought up in a non-sexist environment. I think it’s possible and I think young people today are experiencing that. It’s not about me changing the world, it’s about the world changing.

Today your visit is really important. You probably know that in 2015 Poles elected a new government. Quite a disaster, I think. Our new minister of higher education once said that we had ‘to do something’ with all those gender studies, because they are not a real academic subject. I am quite concerned since I am an academic and I do deal with gender studies a lot.

Just a few days ago, there was a huge conflict over abortion. You probably know that the Polish law is quite restrictive at the moment, but there was a fight in the Polish Parliament over the right to abortion. The party called Prawo i Sprawiedliwość that has a majority there wanted to ban it completely. Even if the child is an effect of a rape or is dead, not able to live, or has severe medical issues, you cannot abort. You said once that we still have to fight for feminist issues; if we win, then feminism is not necessary. How do you see Poland in this context?

On one hand it is shocking what the government is prescribing in the legislature, and on the other hand it is amazing to the world to see the activism of the public, 24,000 on the streets, men and women. Men can be feminists too. I know more demonstrations were planned, because my Polish friends are directly involved in that. The power of the people on the streets can immediately change the minds of mostly men in the legislature to reconsider. And it did! I think it’s very successful. Feminism is certainly still necessary and not only in Poland, but in every country on this small planet. We haven’t arrived. Certainly you know that.

I think it’s successful, but on the other hand I also have some doubts about it. Maybe they really didn’t want to change the law in the first place, but just played it to make people come to the streets and protest. Abortion has always been a ‘replacement topic’ in Poland. Now they can say, “Well, we are listening to you! You will have what you want”.

I don’t think they’re that smart.

They’re not too smart in one way, and very smart in another. Well, I’m not sure if they are listening, but if they are, they are going shut Mocak down pretty soon.

That really surprises and shocks me and it’s the first time I’ve heard that so I don’t know what to say, except to listen to you and be open. Maybe that’s possible, but I have the feeling that if the legislature hasn’t changed and they really haven’t fixed the law—yet it is too soon to see—that it could become a global imperative, that people from all over Europe, Australia, the southeast Asia, the US, South America would be come to Poland to protest. I had this vision. I think it will happen if things aren’t changed.

Let’s hope so. I think that the people who protested were really honest, but the government knows the statistics: over seventy percent of Polish society does not expect change in the abortion law. They support the status quo. Yet, some Polish people are more progressive and they want abortion on demand. But only some of them.

My next question is related to a film that I really like. It’s called Pools (1981) and it’s really different, since it does not seem to have a feminist subject. But underneath there’s something, because actually it’s a film about a female architect who designed this strange palace for ‘Citizen Kane’. In this film you manipulate the film stock. What made you interested in the very substance of cinema?

I began to identify as an artist when I was 27 and when I was 30 I was taking a painting class. I thought I’d be a painter. My teacher came up to me and said, “You are more interested in movement than you are in putting the paint on the canvas”. Our subject was a woman on a motorcycle. She came right into the studio and I painted her with four arms and four legs. I’d never seen Duchamp, I didn’t know that much about art at the time. In any case, that’s what he told me and he brought in some clear film without any image on it and a projector, and he told me I could paint on the film, so I started painting and projecting the painted film onto the canvas. Then I started painting with fluorescent paint and used a black light that I would turn on and off during projection so the images would flicker. I think he was right: I used to paint all the way around the room.

In Pools though it was a different technique.  I made the film with Barbara Klutinis whose work as a still photographer who hand painted her photographs I appreciated.  We took stills during the shoot at the swimming pools at the Hearst Castel and we filmed with stop motion our hand painting of the printed black and white photographs later in my studio.  Of course, this led to some abstractions of the original photographic image.

Do you feel attached to this tradition of abstraction?

I love abstraction, but I don’t feel attached to it.

I was thinking about Stan Brakhage. His handmade films were like Jackson Pollock’s paintings in miniature…

Yes, I love many of those films. But societal injustices often pull me back from abstraction.  For example, in Snow Job: The Media Hysteria of AIDS (1986), I’m talking about media and how it has distorted the truth. For instance, I found bumper stickers in the United States that say “Eat like a Republican and you won’t get AIDS”… Really crazy things. “Don’t let your hairdresser sneeze on you”. Full of stereotypes. In 1985  I turned to a critical cinema that was led not by my body, but by my mind. There are stages in the entire body of my oeuvre and I think those changes should be considered  when an idea is addressed.

Sanctus (1990) is based on x-ray film. You discovered it in Rochester, in George Eastman House.  Before you were showing the surface of the body; here you go deeper. In a way it is a manipulated found footage film, but you use it to understand something very substantial. What was so interesting in those x-ray films to you, and why did you want to interact with stock itself?

I am using images of the basic body structure and it was intuitively right to work with the basic physical structure of film. Theme and process made a handshake. The fact that film is chemically based I love and exploit:  it can burn, you can drop acid on it, you can make the most beautiful circles just with water drops, you can throw salt on it which is a crystal formation that creates facets of light. I’ve taken film and put it through the sewing machine, then re-photographed it in Endangered (1988), where I talk about life on the Galapagos Islands being endangered and really all of us, because it is a material form.  That’s the reason, and because—approaching it as a painter originally—I want to put my hands on film stock and move it around, but now it’s digital.

The next film I want to discuss is one of my favorites: Nitrate Kisses from the early 90s. There is some kind of relationship between Sanctus and this one. In this film you combine two subjects: cinema that passes away, and lesbian sensuality and its memory. What is the link between them? The film is about something that we lose in terms of cinema, its material aspect, and also in terms of memory of lesbian history.

Both films are about loss. In Nitrate Kisses (1992) I am working with the loss of lesbian and gay history whereas in Sanctus I am interested in the loss of the healthy body due to medical practices. I was really influenced by Roland Barthes’ and Walter Benjamin’s studies of history. Benjamin says that you can understand a culture by its fragments. This is what made me think that the fragments of queer history can be brought together and made into a whole. We don’t need to have the entire bottle here to understand it. It could be broken and if we have one piece of glass, we can understand that this culture was based on heat, perhaps coal. We can surmise a lot about the culture from the fragment. Also, I like the audience to become the archeologist of the cinematic fragments. They have to make the meaning rather than me spoon feeding them with my ideology.

In A Horse is Not a Metaphor (2008) you relate to your experience with cancer. The film is very personal, so I wonder if you made it to break another taboo or just for yourself?

I think about all my films going back to Dyketactics and even before (for example, a film called A Gay Day (1973)) are to make what is not seen visible. I have never seen a film or read a book about going through chemotherapy; that’s why I made that film. And also because people don’t know about ovarian cancer, which is the kind of cancer that I have, and I wanted to share the knowledge and experiences I’ve had.  Ovarian cancer is often misdiagnosed. If you knew what the symptoms were, you would be able to survive it if you caught it in the first few stages. At the end of the film I mention the symptons: bloating, frequent urination, back pain and so on. There are many doctors who have misdiagnosed ovarian cancer saying: ‘oh, you have gastrointestinal issues’, they don’t go and take a scan where they could see that there’s a tumor growing on the ovary, remove it and go through a complete hysterectomy, which is required if you’re going to survive. I learned these things during my cancer, because I had frequent urination, but I was in Cambodia, hiking up the temples, thinking “oh, I’m drinking a lot of water, that’s the reason”. If I knew the symptons perhaps I would have caught the cancer earlier. I never thought I’d make a film on that, I didn’t mean to shoot it. My friend and fellow filmmaker Barbara Klutinis shot all the footage of me with a bald head and walking nude in the forest, my spouse shot me in the waiting room and getting the chemo dripped. Then, the last day of treatment I decided to take the camera myself because the light was so beautiful, coming through the chemistry that was hanging by the window in all those bags. That is how I got the footage. It was only maybe a year or two later that I decided to make the film. People said to me right away, ‘You’re gonna make a film about it, aren’t you?’, and I said ‘no” never thinking I’d show something as awful as going through chemotherapy.

You said that Maya Deren is a key figure in American avant-garde cinema? In what way is she still important to you?

She’s important for all of us! Back in 1972 I’m taking a film history class. I hadn’t heard of Truffaut etc. During the semester class every film shown was made by a male director. I couldn’t believe it! This class was almost over and we hadn’t seen a woman director. Suddenly on the screen there was this 15-minute black-and-white film. I knew it was made by a woman, because the images were entirely different from what a male would shoot and because she was working from the inside out. She was showing her emotions through her directing the enigmatic imagery.  I thought, “Aha! I’m sure I should make cinema now”. If they don’t show anybody for the entire year except for this one short film, Meshes of the Afternoon (1945) by Maya Deren, there’s a blank screen in terms of women cinema, and in terms of lesbian cinema, there’s absolutely nothing. Later when I studied Maya Deren I learned  she was much more than a filmmaker. She showed her films at universities, she set up lectures and screenings, she wrote theory that is just as valid and relevant  today  as when she wrote it, and she set up a distribution system, so that people could rent the films. This was really remarkable. She made films, she lectured, she distributed. What a powerhouse of a woman! I never met her. She died before I even began to think about film. If you read her writings, they continue to inspire, and as for her work, it’s incredible what she’s left us.

I also think she was very powerful, because technically the film was not only directed by her, but also by Alexander Hammid, who was her husband at that time. Whenever I discuss it with my students, they always say it’s Maya Deren’s film, they never mention Hammid. I think it shows her power. I always use The Meshes of the Afternoon as an example of great avant-garde cinema, and how to make it.

But if you look at her other works—it’s not as strong as her first work and I think that is due to  Sasha Hammid’s contribution. He was schooled in cinema in Czechoslovakia. Maya had never shot with a camera before. He was very experienced. One can only conjecture today, but I think she would talk about her ideas, what she wanted, and he would have an idea of how it could be filmed. She learned from that, but then they divorced, so she worked with a female cinematographer in her other films. They are a little bit stagey, not as fluid as Meshes. She lost more than her husband when she divorced.

Thank you very much for the conversation.

 

Table of Contents 2016 vol.1 no.2

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2

Table of Contents  2016 vol.1 no.2

Transnational Perspectives on Film and Media

 

Transnational Turn in Film Studies

Krzysztof Loska

“Let everybody love me”. The transnational body of Elżbieta Czyżewska

Sebastian Jagielski

Reading ABC. An experiment

Andrzej Pitrus

Rinko Kikuchi in Space: Transnational Mexican Directors’ Global Gaze

Jane Hanley

Clint Eastwoods’s Letters from Iwo Jima as a transnational film

Łukasz A. Plesnar

Depictions of Post-9/11 South Asian Racial Profiling in Indian Cinema

Kaja Łuczyńska

Postcolonial adaptations of classic British literature

Bartłomiej Nowak

Transnational Bodies of Yogis: A Flow from Analogue Photography to Social Media

Bilge Gölge

Slow Expansion. Neomodernism as a Postnational Tendency in Contemporary Cinema

Miłosz Stelmach

Mexican Minimalist Cinema: Articulating the (Trans)national

Bolesław Racięski

Welcome to BabaKiueria! Australian anniversaries and cultural forms of resistance

Rafał Nahirny

 

Varia

 

An artist as a figure between industry, technology, and imagination. Some remarks on Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza by Joanna Walewska

Anna Nacher

Vampires, zombies, and phantoms – histories of horror stories. Review

Magdalena Zdrodowska

Images embedded in reality

Mateusz Zimnoch

 

Transnational Turn in Film Studies (Editorial)

Krzysztof Loska

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 1-7.

Krzysztof Loska

Jagiellonian University

 

Transnational Turn in Film Studies (Editorial)

 

Contemporary researchers emphasize the widespread use of “transnational” in humanistic discourse; some even speak of the “transnational turn”, or a kind of theoretical reorientation in the debate on the nature of global links. In contrast to the paradigm shift, the turn, as understood by Doris Bachmann-Medick, involves recognizing methodological pluralism, going beyond the limits, while at the same time transforming the earlier concepts and accepting the contingency of knowledge, which means embracing the fact that there are many possible ways of looking at the same object[1].

On the other hand, Mette Hjort has noted a growing tendency for excessive and uncritical use of the concept of transnational “as a largely self-evident qualifier requiring only minimal conceptual clarification”[2]. The idea of transnationalism plays an important role in the social sciences; I do not intend, however, to refer to sociological or economic theories, as in this area the idea of “transnational” functions primarily as a specific modification of the concept of globalization (as Steven Vertovec convincingly states in his book). I would rather focus on film studies that introduced such a category, namely Sheldon Hsiao-peng Lu’s research of Chinese cinema and that of Andrew Higson in relation to British cinema[3].

In the latter case, the aim was to undermine a dominant perspective in film studies and to understand the limitations of “tendency to focus only on those films that narrate the nation as just a finite, limited space, inhabited by a tightly coherent and unified community, closed off to other identities besides national identities”[4]. Higson’s concept had two basic weaknesses: firstly, the author focused on the relationship between Hollywood and British cinema; secondly, the idea of transnational was considered primarily in terms of production, distribution, and reception, completely overlooking the existence of diasporic and postcolonial themes, which became important components of transnational turn.

Higson’s proposal was the starting point for Elizabeth Ezra and Terry Rowden, who in the introduction to the anthology titled Transnational Cinema, wrote that „a key to transnationalism is the recognition of the decline of national sovereignty as a regular force in global coexistence, (…) dissolution of any stable connection between a film’s place of production and/or setting and the nationality of its makers and performers”[5]. However, Ezra and Rowden went much further, and placed the concept of transnationalism in other contexts associated with migration and the functioning of the modern diasporas. At the same time, they understood why it was so important to take into account the relationship between global and local dimensions, and the postnational version of the imagined community, in which one’s identity is suspended between the different spaces.

The issues of migration and development of contemporary diasporas play a leading role in the so-called accented cinema. The notion, introduced by Hamid Naficy, refers to transnational films made by migrants or political refugees, who describe the experience of living in a host country, trying to cope with loss, a state of being torn apart, and being homesick. Naficy’s concept is by no means limited to a set of particular themes or the ethnic origin of filmmakers, but seeks a common denominator linking the various works in terms of style or narrative. It indicates the privileged function of landscapes, the importance of multilingualism in the dialogue, voice-over narration, and the use of road movie conventions[6].

Diasporic films are most frequently made outside the mainstream cinema, as they are independent productions in which the artists put an emphasis on a personal aspect of the stories being told through the use of epistolary narration (which is common e.g. in the films by Atom Egoyan, Chantal Akerman, and Ann Hui). The main theme is usually the search for identity that transcends national and cultural boundaries, the construction of certain images of home, and showing the problematic nature of such representations in the context of nostalgia.

“Transnational cinema has the potential to both reveal the diasporic experience and challenge the privileged site of the national as the space in which cultural identity and imagined communities are formed”[7]. Diasporic cinema may be „defined as transnational in the sense that it brings into question how fixed ideas of a national film culture are constantly being transformed by the presence of protagonists (and indeed film-makers) who have a presence within the nation, even if they exist on its margins, but find their origins quite clearly beyond it”[8].

We discover that the concept of a nation as a coherent entity gradually gives way to hybridity and transculturality, which seem to be the categories that best describe the essence of modern life, based on the free movement of people, goods and services, porosity of contemporary borders, and the interpenetration of cultural influences. Hybridity should not be understood as the abolition of contradictions, erasing of the differences or unification, because “it is not a third term that resolves the tension between two cultures, or two scenes of the book, in a dialectical play of recognition”[9].

Modern theorists highlight the link between the concept of hybridity and such related terms as mestizaje or métissage, because all of them reject the idea of a coherent and unified culture expressed by organicistic metaphors. A hybrid subject exists at the frontiers, meeting points, or at the crossroads of different cultures. Sometimes hybridization is associated with the process of borrowing and exchange, thanks to which it undermines the process of thinking in terms of simple binary oppositions.

The formation of a hybrid identity is a symptom of cultural transformation, the result of the instability of existing categories; however, it does not always involve the colonial experience. On the contrary, it is more often linked with different forms of movement and migration that help build transnational culture. In this way, it is possible to make a significant shift in emphasis from the study of the subjugated ones who lived in former colonies toward the analysis of diasporic communities operating in European countries. Thanks to this shift, one may also notice the links between discontinuity, rupture, and rootlessness that characterize contemporary immigrants, as well as see similar processes of deterritorialization and the expropriation of cultural heritage in postcolonial countries.

The latest research clearly shows that the concept of transnationality cannot merely concern the issues of co-production, global distribution, and reception; on the other hand, it should include political and social factors that enable a better understanding of contemporary cinema and the surrounding world. Perhaps that is why Will Higbee, when searching for a less ambiguous term, suggested the concept of transvergence to describe the diasporic and postcolonial cinema, in order to leave behind “potentially problematic contemporary notions of globalization”[10]. In his understanding, transvergence cinema is connected with instability, lack of continuity and consistency, and involves undermining of such dichotomies as home/exile, centre/periphery, self/other.

Another solution helping to overcome the problems resulting from the excessive use of the concept of transnationality may be the one offered by Wolfgang Welsch, who uses the concept of transculturality: an idea inspired by the writings of Fernando Ortiz. The Cuban anthropologist in his book on the cultivation of tobacco and sugar used the word “transculturality” to describe the processes occurring in the colonial countries, in an effort to explain the impact of migration on the formation of a culture[11]. This concept allows one to go beyond the understanding of the national culture as a closed and separate entity, and uncover relationships between seemingly distant areas by revealing the benefits of the process in which many possible ways of life are merged together.

“It is, I think, the advantage of the transculturality concept over competing concepts that it explains uniformization and intermixing processes on one side and the emergence of new diversity on the other side at the same time and by means of the same formula”[12]. Therefore, transculturality means life in suspension, moving on the margins, coming to terms with casualness and instability. „Transness describes a moment of in-betweeness, a liminal status that may represent a point in process of transformation from one category to another”[13]. The concept of transculturality is not based on binary oppositions, but consists in combining the elements and crossings: „transcultural identities comprehend a cosmopolitan side, but also a side of local affiliation (…) It promotes not separation, but exchange and interaction”[14].

The prefix trans-, which is borrowed from Latin, indicates crossing the borders and going beyond; that is why the papers collected in this issue of our magazine suggest that a transnational approach involves accepting methodological pluralism and seeking the links between the phenomena that were previously regarded as separate. Adopting this perspective allows one to look at the seemingly distant concepts and to go beyond the national paradigm in reflection on media.

One should mention that although in the past Polish cinema was considered primarily in the national perspective, the last few years have brought the publication of several papers on its transnational character. This fact was emphasized by Ewa Mazierska and Michael Goddard, who claimed that it “has always been, in a sense, transnational, thanks to the strong presence of Polish directors on the international scene; [which unfortunately] is barely reflected in the studies of transnational or world cinema”[15]. This is, for example, the perspective taken by Sebastian Jagielski in his essay, in which he analyses the on-screen images of Elżbieta Czyżewska.

Most of the presented papers, however, concern world cinema, with a special emphasis on the relations between East and West: Jane Hanley analyses performances of Japanese actress Rinko Kikuchi in two transnational films: Alejandro González Iñárritu’s Babel (2006) and Guillermo del Toro’s Pacific Rim (2013). The author’s principal aim is to characterize the changing images of Asian people in Hollywood cinema and the possibility of cross-cultural communication.

Łukasz Plesnar, when choosing two movies produced by Clint Eastwood in 2006 (Flags of Our Fathers and Letters from Iwo Jima), focuses on the question of stereotypical images of the Japanese in American films and stresses the attempts of going beyond such a simplified image. “[Letters from Iwo Jima] is the only American combat movie made from a Japanese point of view and the only one in which the author tries to understand and show respect to old Japanese customs and the contemporary contradiction of Japanese ego”. Kaja Łuczyńska, in turn, examines a shift in the image of race and ethnicity after 9/11, when focusing on screen images of South Asian in New York (2009, Kabir Khan), My Name Is Khan (2010, Karan Johar), and The Reluctant Fundamentalist (2012, Mira Nair).

Bartłomiej Nowak and Bilge Golge, respectively, offer interesting views of the relations between East and West. The former studies how contemporary film adaptations relate to literary texts, and how certain adaptations expand the boundaries of the original readership and audience by including new locations and contexts. Nowak stresses a hybrid dimension of some films based on Jane Austen’s books as they are transferred in the context of Indian culture, while Bilge Golge analyses representations of yoga practices in Western media.

Aesthetics and film theory play an essential role in the texts presented in the final part of the magazine. Miłosz Stelmach starts from the theoretical findings of András Bálint Kovács, John Orr, and Rafał Syska, and characterizes the neomodern film as a transnational phenomenon. The paper by Bolesław Racięski offers a peculiar development of these proposals, showing how the creators of contemporary Mexican cinema use the minimalist approach to express ideas about the local social and cultural issues, whereby linking transnational narrative strategies of neomodern cinema with national history and mythology. In his analysis of BabaKiueria, Rafał Nahirny uses the postcolonial perspective to describe the process of taking control over their own image by the indigenous people of Australia.

Numerous authors study the phenomenon of transnational in the context of identity and include both aesthetic and political aspects. The researchers are convinced that it is necessary to go beyond a Eurocentric perspective and overcome the limitations stemming from the opposition between a national and transnational point of view. What is more, it is crucial to see the links between the local and the global aspects, and to embrace a transcultural exchange. Following the assumptions of Will Higbee and Song Hwee Lim, we should accept that „in the study of films, a critical transnationalism does not ghettoize transnational film-making in interstitial and marginal spaces, but rather interrogates how these film-making activities negotiate with the national on all levels: from cultural policy to financial sources, from the multiculturalism of difference to how it reconfigures a nation’s image of itself”[16].

References

 

Bachmann-Medick Doris, Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture, translate by Adam Blauhut, (Berlin and Boston: Walter de Gruyter) (2016).

Bhabha Homi K., The Location of Culture, (New York: Routledge) (1994).

Clark Christopher, „Transculturation, Transe Sexuality, and Turkish Germany: Kutluğ Ataman’s Lola und Bilidikid”, German Life and Letters 59:4 (2006)

Ezra Elizabeth, Rowden Terry, Transnational Cinema: The Film Reader, (New York: Routledge) (2006).

Higbee Will, „Beyond the (Trans)national: Toward a Cinema of Transvergence in Postcolonial and Diasporic Francophone Cinema(s)”, Studies in French Cinema 7:2 (2007).

Higbee Will and Lim Song Hwee, „Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies”, Transnational Cinemas 1:1 (2010).

Andrew Higson, „The limiting imagination of national cinema”, in: Cinema and Nation, ed. Mette Hjort and Scott Mackenzie (London and New York: Routledge) (2000).

Hjort Mette, „On the Plurality of Cinematic Transnationalism”, in World Cinemas, Transnational Perspectives, ed. Nataša Ďurovičová and Kathleen Newman (London and New York: Routledge) (2010).

Lu Sheldon Hsiao-peng, „Historical Introduction. Chinese Cinemas (1896-1996) and Transnational Film Studies”, in Transnational Chinese Cinemas: Identity, Nationhood, Gender, ed. Sheldon Hsiao-peng Lu (Honolulu: University of Hawai’i Press) (1997).

Mazierska Ewa, Goddard Michael, Polish Cinema in a Transnational Context, (Rochester: University of Rochester Press) (2014).

Naficy Hamid, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, (Princeton: Princeton University Press) (2001).

Vertovec Steven, Transnationalism (London and New York: Routledge) (2009).

Welsch Wolfgang, „Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today”, in Spaces of Cultures: City, Nation, World, ed.  Mike Featherstone and Scott Lash (London: SAGE (1999).

Notes

[1] Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture, translate by Adam Blauhut, (Berlin: Walter de Gruyter) (2016), p.11-12.

[2] Mette Hjort, „On the Plurality of Cinematic Transnationalism”, in World Cinemas, Transnational Perspectives, ed. Nataša Ďurovičová and Kathleen Newman (London and New York: Routledge) (2010), p. 13.

[3] Sheldon Hsiao-peng Lu, „Historical Introduction. Chinese Cinemas (1896-1996) and Transnational Film Studies”, in: Transnational Chinese Cinemas: Identity, Nationhood, Gender, ed. Sheldon Hsiao-peng Lu (Honolulu: University of Hawai’i Press) (1997), p. 1-31. Andrew Higson, „The limiting imagination of national cinema”, in: Cinema and Nation, ed. Mette Hjort and Scott Mackenzie (London and New York: Routledge) (2000), p. 57-68.

[4] Andrew Higson, p. 60.

[5] Elizabeth Ezra, ‎Terry Rowden, Transnational Cinema: The Film Reader, (New York: Routledge) (2006), p. 1.

[6] Hamid Naficy, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, (Princeton: Princeton University Press) (2001), p. 24-26.

[7] Will Higbee, Song Hwee Lim, „Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies”, Transnational Cinemas 1:1 (2010), p. 11.

[8] Ibid., s. 11.

[9] Homi K. Bhabha, The Location of Culture, (New York: Routledge) (1994), p. 162.

[10] Will Higbee, „Beyond the (Trans)national: Toward a Cinema of Transvergence in Postcolonial and Diasporic Francophone Cinema(s)”, Studies in French Cinema 7:2 (2007), p. 80.

[11] Wolfgang Welsch, „Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today”, in Spaces of Cultures: City, Nation, World, ed. Mike Featherstone and Scott Lash, (London: SAGE) (1999), pp. 194-213.

[12] Ibid., p. 204.

[13] Christopher Clark, „Transculturation, Transe Sexuality, and Turkish Germany: Kutluğ Ataman’s Lola und Bilidikid”, German Life and Letters 59:4 (2006), p. 558.

[14] Welsch, p. 205.

[15] Ewa Mazierska, Michael Goddard, Introduction. Polish Cinema beyond Polish Borders, in Polish Cinema in a Transnational Context, (Rochester: University of Rochester Press) (2014), p. 9.

[16] Will Higbee, Song Hwee Lim, „Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies”, Transnational Cinemas 1:1 (2010), p. 18.

“Let everybody love me”. The transnational body of Elżbieta Czyżewska

Sebastian Jagielski

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 8-22.

Sebastian Jagielski

Jagiellonian University

 

“Let everybody love me”. The transnational body of Elżbieta Czyżewska[i]

 

Abstract

The ways to create a star personality in the Polish People’s Republic are closer to the strategy of creating stars in the Soviet cinema, where the star had to function as an power engine, as an incentive to action, than to the Hollywood system (star system). It is well illustrated by the career of Elżbieta Czyżewska: not only was she the most fascinating actress of her generation but she was also quickly transformed into a star. Czyżewska’s body used as a screen on which first the (socialist) desires and then (socialist) fears were projected, was placed – almost from the beginning of her career – in transnational contexts. She crossed borders not only on the screen: in 1965 Czyżewska married The New York Times correspondent, David Halberstam, and left for New York, or rather was forced to leave. The star’s previously ideal body suddenly appeared to be – not for “strangers” but for “us,” not outside the national community but inside it – a transgressive (since openly transnational) anti-body. This article explores (1) the phenomenon of a star in the Polish People’s Republic (“socialist star system”), (2) transgressions of Czyżewska in the West, (3) and, above all, their Polish reception.

Key words: Polish cinema, Elżbieta Czyżewska, communism, transnational, stardom, body, affect

In the state-owned film industry of communist Poland, expressing the dominating ideology was more important than fulfilment of audiences’ expectations. It was not pleasure that was important, but the educational goal; not entertainment but social involvement. Hence, it comes as no surprise that the authorities in the Polish People’s Republic were not interested in the creation of stars.[1] Even more so, since in the official discourse such a phenomenon was associated with the “degenerated” bourgeois West. Hence, there was no place for Hollywood-style stars, but there was for socialist ones (especially in the 60s, when the authorities decided to use the persuasive power of film genres for their own purposes). Their image was not supposed to be—as in the Hollywood “star system”—based on the relation to the market (star system as the sale of goods), but—as in the Soviet Union—on the relation to communist ideology. It was the stars (and film genres) that proved at the time to be the most effective carrier of ideology, especially as the public longed for somebody exceptional and unique. The socialist stars—even though just like Western ones, they shaped the behaviour of Poles, told them how to dress, behave and be—did not exist in the “blue firmament”, but “fraternised” with people, ate at milk bars, and met people in village clubs.[2]

Elżbieta Czyżewska fulfilled these contradictory expectations of the public and authorities with bravado. Not only was she the most fascinating actress of her generation (“she was visible. (…)”, Andrzej Kostenko used to say, “in our [actors’ – SJ] environment one could feel her peculiarity”[3]), but she was also quickly transformed into a star (“the only actress after the war who in such a short time achieved so much”[4], said Leon Łochowski). In the years 1960-1966, she never left the set, appearing in a few films per year and performing in theatre and TV. Everybody wanted to work with her: directors of the auteur (Wojciech J. Has, Tadeusz Konwicki, Jerzy Skolimowski) and popular (Stanisław Bareja, Tadeusz Chmielewski, Stanisław Lenartowicz) cinema. The audience loved her: in a poll by Express Wieczorny for the most popular TV actor, she won the Silver Mask twice, in 1963 and 1964, and the Golden Mask in 1965. It seems, however, that Czyżewska’s fairy-tale career did not come from nowhere. On one hand, talent, bravado, “go get it” energy, charisma and authenticity, and on the other, the embodiment of the “socialist” star type. The latter was defined—as in the Soviet Union—by social and national identity and opposition towards “bourgeois” Western identity.[5] Neither the decadent, eccentric, and sexy Kalina Jędrusik, nor the aristocratic and supercilious Beata Tyszkiewicz, and not even the delicate and mysterious Ewa Krzyżewska could have been promoted as “socialist stars”. Czyżewska, whose beauty and background were emphasised as proletariat and Slavic, was to become the ideal embodiment of the “socialist object of desire”. Czyżewska’s body—used as a screen on which first the (socialist) desires and then (socialist) fears were projected—was placed almost from the beginning of her career in transnational contexts.[6] On one hand, it was the body of a lively Soviet woman soldier (Gdzie jest generał?/Where is the General?, 1963, Tadeusz Chmielewski), on the other, a Jew in love (Niekochana/Unloved, 1965, Janusz Nasfeter), a body for a Soviet pilot (Przerwany lot/Interrupted Flight, 1964, Leonard Buczkowski), an Italian (Giuseppe w Warszawie/Giuseppe in Warsaw, 1964, Stanisław Lenartowicz), and an Australian (but of Polish decent (Żona dla Australijczyka/Wife for an Australian, 1963, Stanisław Bareja)). Czyżewska, however, crossed borders not only on the screen: in 1965, she married The New York Times correspondent, David Halberstam, and left for New York, or rather was forced to leave. The star’s previously ideal body suddenly appeared to be not for “strangers”, but for “us”, not outside the national community but inside it: a transgressive (since openly transnational) anti-body. It is true that the corporeality of transnational stars can sometimes be defined as foreign, since it causes fascination and/or fear, but these are the emotions we usually deal with—unlike in Czyżewska’s case—outside the countries of their origin.[7]

“A modern girl”

Encouraged by the success of the contest for the lead actress in the comedy Ewa chce spać/Ewa wants to sleep (1957, Tadeusz Chmielewski), in 1958 the magazine Film, together with Zespół Autorów Filmowych, announced the action Beautiful girls to the screens, aimed, as critics at the time claimed, at fulfilling the shortage of young and beautiful girls on Polish screens.[8] When the filmmakers and journalists were looking for the Polish Brigitte Bardot, a popular teenager magazine Filipinka conducted a survey among its readers: Are you a modern girl? According to Małgorzata Fidelis this image reflects the “attempts to define the national and socialist identities in the post-war Polish society” and to “build a positive image of modernity in the communist version”.[9] The genesis of the image of the “modern girl”[10] promoted by the media and officially supported by the party activists, similarly to the calls for a uniquely Polish film star, may be found in the political thaw that was accompanied to some extent by the social thaw.[11] Elżbieta Czyżewska was the result of this search. Aspiring “modern girls”, Filipinka readers—who in this figure saw a young woman who preferred foreign travel to marriage, listened to rock’n’roll and was up to date with the fashion trends[12]—could identify with the disobedient, dynamic, sarcastic and ironic girls played by Czyżewska. Young Poles took her roles—Hanka from Wife for an Australian, Marysia from Giuseppe in Warsaw, or Joanna from Małżeństwo z rozsądku/The Marriage of Convenience (1966, Stanisław Bareja)—as their dream self-portrait. In fact, however, the star image of Czyżewska, which the girls copied so willingly, was full of contradictions. It could not have been any other way since they were trying to merge communist propaganda with the influence of Western pop culture. This “magical synthesis” of opposite values, on the one hand, reinforced and consolidated the system, and on the other undermined and destabilised it.[13]

Czyżewska’s enthusiasm and charm were used to create the ideal “socialist object of desire”. This image was set to serve the ideology in two ways: firstly, they tried unsuccessfully to transform Czyżewska into a Soviet-style star; secondly, she embodied Polish-Soviet love when acting in Polish-Soviet romances. According to Oksana Bulgakova, female stars such as Lyubov Orlova in the Soviet Union “were burdened with the promotion of behaviours appropriate for men” (“crosswise identification”).[14] Female characters were considered both a visual attraction, the object of glances, and the active “ideal ego”. The splendour and charm typical of female characters in classical Hollywood cinema were in the Soviet cinema transformed into activity and social optimism, and sexual energy, as in classical sublimation, was translated to work. “Not being either a pin-up star, or Madonna, the star has to function as an energy engine, a stimulus to act”.[15] By analogy, Marysia from Giuseppe in Warsaw, a resistance activist for whom the Cause will stop at nothing, is unlike her brother Staszek, who does not care about the war at all. Both he and Giuseppe, a fugitive from the Italian army, are very good in the kitchen while the girl bravely fights the German enemy. Thus, both female and male spectators could identify with Czyżewska’s brave characters. As Iwona Kurz wrote, Czyżewska’s characters—Marysia from Giuseppe in Warsaw, Marusia from Where is the General? and Hanka from Wife for an Australian—fulfil the romantic model of “knight-lover who places his homeland above love”; however, this model in the new political situation was to serve the socialist education.[16]

Some films with Czyżewska that praised Polish-Soviet love by merging the national and sexual discourses had a propaganda function. In the melodrama Interrupted Flight, which is set in two periods, during WWII and 17 years later, her character, Urszula, falls in love with a Soviet pilot, Vovka, whom she gives a medallion—a valuable token of Polish national mythology. This prop becomes a symbolic confirmation of the friendly relations between the Poles and the Soviets. However, this friendship is clearly streaked by Polish inferiority: the educated and handsome Russian is an elegant pilot while “Sokół”, whom Urszula marries after the war, is a neglected postman-alcoholic who for years has hidden from his wife the letters from Vovka. The superiority of the Russians and the inferiority of the Poles are also visible in the comedy Where is the General?, in which the Pole is impulsive, carefree and likes to booze, while the Soviet female soldier, Marusia, is charming, hardworking and reliable. Even though the Pole calls her a “witch” and “gendarme worse than Hitler”, she will still love him. The film ends with their long kiss, which is observed with enthusiasm by the soldiers of both friendly armies.[17] It could seem that the Polish-Soviet alliance was written on the actress’s body.

Importantly, Marysia from Giuseppe in Warsaw, Marusia from Where is the General?, and Hanka from Wife for an Australian do not resemble the female “machines full of energy and optimism” from the Soviet films or Polish socialist realistic films. Paradoxically, they are closer to Doris Day’s “girls from the neighbourhood” who eagerly fulfil their duties. First, they fight the “parasites” in order to fall in love with them finally. For example in the film by Bareja, a rich Pole from Australia comes back home to buy a wife. However, Hanka, who he falls in love with, kidnaps, and holds prisoner in a villa (seen by Poles as a consumerist heaven), not only is not an easy trophy (intelligent, ironic, rational), but convinces the prodigal son to stay in Poland after the marriage. Initially, like Day’s characters, she is unsentimental and factual but later falls prey to the advances of the “erotically obsessed” “parasite”. She throws away the costume of the Mazowsze Group where she sings and transforms into a chic dame from a “bourgeois” film: low-cut fitted dress, white gloves, high heels, and a flower in her hair.

According to Miriam Hansen, the popularity of American cinema on foreign (Soviet) ground was not about “what these films showed, what they brought into optical consciousness, as it were, but the way they opened up hitherto unperceived modes of sensory perception and experience”[18]. The comedies with Czyżewska, these escapist and compensatory fantasies, proved to be so attractive for audiences not only because they offered an antidote to the sombreness of the period of “little stabilisation”, but also because they showed new energy, new corporeality and sensuality, provided guidelines how to be modern in the modernising (socialist) reality. Her girls recalled the emancipating “new woman” from the 30s, in the West symbolising “the deepest fears related to modernity”.[19] Marysia, Hanka, or Joanna from The Marriage of Convenience will initially find their emancipation as “modern women” in tight blouses and short skirts, in activity and freedom (mixing of sexual roles), in playing with their corporeality and sexuality. Marysia, in order to get the Italian’s gun, will not hesitate to use her sex appeal; hence, she is taken for a prostitute, first by Giuseppe and then by the Germans.

However, the authorities’ support for the image of “the queen of the 60s”[20]—to recall the words of Andrzej Łapicki—falls to pieces when Elżbieta Czyżewska marries an “American with a Pulitzer”. In April 1965, Halberstam published in The New York Times a text about common and state-supported anti-Semitism in Poland. A few months later the same newspaper published his article about Poland as an “exceptionally pro-Western” nation, about alienated Polish society and the communist party which “even 20 years after the war, when it was established in the country by the triumphant Red Army, is weak internally”.[21] The reactions were quick to come: texts condemning Halberstam first appeared in Kultura, Zycie Warszawy, Trybuna Ludu, and Stolica, and at the beginning of 1966 he was placed on the list of restricted persons. After her husband left, Czyżewska was questioned and continuously followed. In the end, the authorities decided that her stay in the country “was impossible”[22], even when she decided to divorce the journalist. In 1968, in order to act in Wszystko na sprzedaż/Everything for Sale (1968, Andrzej Wajda), Czyżewska came from the United States and became a victim of an anti-Semitic witch-hunt even before filming started.

In the press she was attacked as a “traitor” (“(…) why does our outstanding Polish actress betray our crucial, Polish interest?”[23]), as the wife of a “Jewish imperialist”, wife of the author of “horrible lampoons about our country” who “slandered (…) our nation”. Moreover, in April 1968 Włodzimierz Stępiński published an open letter to Andrzej Wajda in Walka Młodych demanding Czyżewska’s removal from his film.[24] “Disgusting” texts by Halberstam caused Halberstam himself to become “disgusting” and he later infected his wife, since what is “disgusting” is sticky and viscid.[25] Sara Ahmed argued, “to name something as disgusting (…) is a performative. (…) But to say something is disgusting is still to «make something»; it generates a set of effects, which then adhere as a disgusting object”.[26] Since the actress was called a “traitor” and was associated with what is “disgusting” (for the “Polish nation”), she had to recognise her social definition: “recognise her place in the position of subordination”.[27] It was precisely the refusal to accept this position of subordination from which Elka from Everything for Sale was born, a film in which Czyżewska—benefiting from the protection of the film’s fiction—“is” herself.

In Wajda’s film the actress acts like never before. She is hysterical, theatrical and at the same time authentic. As in the legendary scene of the dance at the banquet, in which she bites her lower lip and continues in lonely abandon. The director saw this dynamic dance at a Warsaw party—the dance being her “protest against the entire company—and decided to include it in his film.[28] This dance is a protest and “the intention of the protest is (…) «to disturb the spectacle» played, metaphorically speaking, on the main scene, to introduce to the field of vision the new performative language which disturbs and damages the previous one”.[29] Czyżewska’s performance, being an act of disobedience and insubordination, an act of freedom, can be seen as a narrative excess. It is delivered for the public gathered at a banquet (and in the screening room). The director emphasises the performance, on the one hand, by recording envious glances, faces and grimaces from the drawing room, and on the other, by using zooms—popular at the time—thanks to which the actress’s face can suddenly get closer (desire) and move away equally fast (rejection). The movement of the lens reflects something from the group’s reaction to Czyżewska’s unreserved expression: they revel in the fascinating and exciting images (“she looked great (…), at the time between the West [and] Poland there was a precipice, it came like from another world”[30]), and at the same time isolate, mock, exclude and stigmatise. Wajda’s film, obviously, does not mention “Halberstam’s case”, thanks to which the audience’s entire attention focuses on the film and theatre circles, since Czyżewska was ostracised long before she left Poland. As one Security Service informer reports, already in mid-1965 “in theatre all actors and employees surrounded her with a wall of condemnation. They do not speak about her otherwise than «this bitch»”.[31] Just as if Halberstam was merely a pretext for revenge for the fact that “she overshadowed (…) other actresses”.[32] Andrzej Wajda let her take symbolic revenge in his film. At dawn, a drunk and jolly elite goes on a carousel started by Elka. With satisfaction, she watches as the “artists” shout, curse, and then freeze like dummies. They become living corpses.

Due to the smear campaign in the press, even before the end of filming Everything for Sale, Czyżewska received a warrant to leave Poland immediately. What is more, at the airport she had to undergo a humiliating body search. She was treated as (transnational) waste expelled by the national body, excluded beyond its borders. She symbolised everything that in the period of the “March events” proved to be politically most suspected: she married an American of Jewish origin, thus becoming part of the anti-Zionist and anti-American obsessive propaganda of 1968. She also became suspicious as a symbol of a “modern girl”, which at the time had become politically involved, associated with the consumerist culture of the capitalist West (“the era of bust ended, (…) of bust according to Lollobrigida’s standards”, wrote a critic in Walka Młodych[33]). It is important that the attack on Czyżewska in Walka Młodych was preceded by the publication of the text Who we do not want to be, which mocked the Beautiful girls to the screens action and condemned the promoters of the “modern girl” notion. “Slowly, the criticism of misunderstood modernity”, wrote Małgorzata Fidelis, “transforms into an attack on intellectual and artistic elites which allegedly were responsible for the promotion of Western trends among the young”.[34] From here, it is only one step to the so-called anti-Zionist campaign since “similarly to the supporters of the modern girl, also the Polish Jews—the alleged Zionists plotting against the socialist Poland—were slandered (…) as agents of Western imperialism”.[35] In the image of the “modern girl”, nobody looked any more for what was socialist, but what was foreign and threatening for the socialist reality (consumerism and sex).

However, this no longer referred to Czyżewska. “Our” girl, who not long ago had embodied Polish-Soviet love, chose the West, “a Western imperialist”. We are dealing here with the “erotic betrayal of authority”. The authority seems to be a jealous lover who punishes the faithless for infidelity. It comes as no surprise when we realise what role the stars played in the Soviet Union where “the relation between the stars and authority were a part of the traditional patriarchal model”. Tatyana Okunevskaya and Zoya Fyodorova were sent to camps for flirting with foreigners. After the screening of Volga-Volga (1938), Stalin was to warn Grigori Aleksandrov, the director and husband of Orlova, “he will lose his head if anything happens to these legs”.[36] The legs of Orlova, of course. Jean Baudrillard in Seduction asks, “Is one only seeking to avenge the spell that the other exercises over you?”[37] Elżbieta Czyżewska had to pay for flirting with authority and the audience; the latter is always happy to watch the falls of those who charmed it.

The loss of aura

The American stage of Elżbieta Czyżewska’s career became sexualised and associated with destrudo. In the 60s, she offered the will to live, refreshing irony, and distance; however, since the 80s she has been associated solely with general decline, defeat, decomposition, and weakness. First, excess (of energy, talent, and success); later, a lack (of energy, talent, success). Her body—damaged by alcohol and drugs—is transformed both by the actress and by the audience of her shows into body-scandal, body-excess. Two memories illustrate this diagnosis well.

(1) In a documentary about Czyżewska, Aktorka/Actress (2015, Kinga Dębska, Maria Konwicka), Adam Holender describes an event that took place when she was still married to Halberstam: during a lavish party taking place at their house the actress “undressed completely in the kitchen and ran through the crowd of friends. Everybody was speechless. Everybody understood it since it was at the time in Vogue, but nobody knew that something like this could happen in a living room. David really enjoyed it”. From Holender’s perspective, we are not dealing with a non-conformist performance, but indecent albeit interesting excess. Excluded from acting, Czyżewska transforms her life in transgressive theatre; however, the living room—especially from a Polish perspective—is not an appropriate place to stage (and undress) oneself.

(2) The memories from the time when Czyżewska was already divorced are even more marked with sexuality on the one hand, and bourgeois indignation on the other:

She did things (…)—said Dorota Stalińska who met Czyżewska on set of Debiutantka/Debutante (1981, dir. Barbara Sass)—unworthy of a woman, actress, artist. Everybody froze with fear. And it was like this was what she wanted. She wanted to be the centre of attention at any price. Passionately stripping her wrinkled body in public (…). I was terribly embarrassed by this behaviour (…)[38].

Stalińska speaks about Czyżewska’s old “wrinkled” body even though the actress was only 43 at the time. The recollections of her compatriots about Czyżewska on emigration share one thing: embarrassment.[39] Shame is the reaction to her exhibitionism, her open corporeality. As in the scene from the banquet of Debutante: drunk architect Maria (played by Czyżewska) gives herself to a random man before the guests and Ewa, who is embarrassed for the woman, tries to separate them, causing Maria’s hysterical spasms and aggression. Monika Talarczyk-Gubała noticed that this scene resembles Elka’s rebellious dance from Everything for Sale (in Sass’s film, as in Wajda’s, the actress dances in the presence of the Master, played again by Andrzej Łapicki). That dynamic and rebellious performance, however, contained freedom and resistance, while here in the author’s opinion we are dealing only with “embarrassing masochism”. Wajda watched Elżbieta with admiration while Sass’s look is cold, ruthless, without a shadow of compassion.[40] It seems that this look is only full of sadistic satisfaction derived from exposing a female body, distorted in hysterical spasm, for public view (spectators during the banquet and in the screening room). However, Czyżewska’s performances in life and in the cinema cannot be easily frozen. Ignoring one’s embarrassment embarrasses the spectators (Holender, Stalińska, Ewa, the character in Debutante), imposing on the embarrassed woman the position of subordination (lascivious lunatic, alcoholic ending up in gutter, vulgar hysteric, etc.). Czyżewska’s performances might be an attempt to reverse the traumatising mechanisms of embarrassment. They may also be an attempt to turn the shame into power. As in the masturbation-related episode of the popular series Sex and the City (1999, Daniel Algrant), where Czyżewska played the role of a sexologist in her 60s lecturing by the sweat of her brow on the secrets of tantric sex, she masturbates her husband and the emancipated New Yorkers dutifully take notes.

Eve Kosofsky Sedgwick and Adam Frank, when analysing the works of Silvan Tomkins, noted that there is no shame and disgust without a positive, pleasant affection:

these affects produce bodily knowledges: disgust, as when spitting out bad-tasting food, recognizes the difference between inside and outside the body and what should and should not be let in; shame as precarious hyperreflexivity of the surface of the body can turn one inside out—or outside in.[41]

The affection of disgust and shame that were a reaction to Czyżewska’s transnational body emphasise the closeness of the body that was rejected, “vomited”. According to Sara Ahmed, vomiting “involves expelling something that has already been digested, and hence incorporated into the body of the one who feels disgust”.[42] This mechanism characterises well the encounters between her compatriots and Czyżewska in New York: from closeness to distance. What was close becomes problematic, unsafe, disgusting. Hence, one has to move away. As did Janusz Głowacki after the Broadway success of the play Hunting Cockroaches on which he worked with Czyżewska; Agnieszka Osiecka after publication of White Blouse inspired by her letters; Joanna Pacuła and—a moment later—Yurek Bogayevicz.

Nobody doubted that the title character of Anna (1987) by Bogayevicz “was” Elżbieta Czyżewska. Neither the film’s scriptwriter, Agnieszka Holland, the actress’s friends (“the main character is exactly like Elżbieta”[43]), the author of The Real “Anna”: The Truth Behind the Hit Film, nor Czyżewska herself admitted that the director “stole her life”.[44] The actress told Bogayevicz the story of her meeting with Joanna Pacuła, and he promised her that she would play the lead role in the film based on this story. Czyżewska was probably hoping to repeat and expand the strategy from Everything for Sale: again, she would be herself before the camera. The director, however, quickly backed out of his promise, casting Sally Kirkland as the main character who won the Golden Globe for this role and an Oscar nomination.[45] She plays the former greatest star of the communist Czechoslovakia, Anna, who played in almost all films produced there. However, in New York, where she went—or in fact, like Czyżewska, was forced to go in 1968—nobody remembers her former successes. This situation is quickly noticed by a young Czechoslovakian actress, Krystyna, who goes there without money or a place to stay, but with Anna’s photos from the times of her greatness. The latter, living in a tenement house in Manhattan and playing episodes on Broadway, takes the girl in and helps her find her way in this new reality. Krystyna quickly becomes successful, “borrowing” Anna’s dramatic life story (childhood in orphanage, political reasons for emigration, etc.) as well as her boyfriend.[46]

The film mostly seems important due to one short, surprising, and disturbing scene. After Krystyna’s “betrayal”, the disappointed and frustrated Anna appears in the cinema in mourning clothes: a black scarf on her head and dark glasses hiding her tearful eyes. In the cinema, the atmosphere is quite different: they are just showing a comedy with Anna in the lead (a black and white film that seems to be stylised on Where is the General?). The woman confronts her own reflection, as if she were looking in the mirror, and she cannot take her eyes off the screen. The location of the projector, audience and screen, the darkness in the screening room and the stream of moving images cause the spectator to fall “into a trance-like state”[47]. Anna is enchanted by what she sees. She identifies with her own (lost) reflection, and this is a source of narcissistic pleasure. “She dissolves” in the image because this image allows her to retrieve her own subjectivity which was taken from her, appropriated by another actress. The body of Anna-the-spectator that is reflected on screen (idealised) gives a settling sense of calm and safety; however, this affective moment does not last long. From the state of illusion—a narcissistic trance caused by the soothing images—the protagonist is woken by the sight of her huge face (close-up) eaten by fire. The narration freezes, and we, the spectators, watch the frightened face of the actress and her celluloid, disappearing copy. Especially disturbing is a brief—as from a horror film—close-up of the actress’s silent scream, as if she were already dead.[48] This is the moment of the dramatic crack: Anna, who is still looking for mirror reflections, her own doppelgangers (Krystyna being one, the one who managed to escape), thought she had found herself again in the cinema (narcissistic satisfaction). However, the reflection on the screen appears to be a phantom, an apparition that disappears at the same time, thereby revealing the emptiness.

“At the height of her success in Poland the actress stopped being «Elżbieta Czyżewska»”, wrote a critic in Film.[49] Bogayevicz aptly caught what was the essence of her American period: the loss of star aura and the refusal to accept it, already indicated in Everything for Sale. The greatest star of the Polish cinema of the 60s says directly to the camera, “Why nobody loves me? (…) Let everybody love me”. In Wajda’s film, however, we see the star’s splendour, but in Bogayevicz’s only despair. In the both nostalgic and sadistic cinema scene from Anna there is, on one hand, satisfaction, pleasure, and happiness stemming from peregrinations on time lost, and on the other, pain, alienation, lack, and loss. Unfortunately, no magical process of finding oneself, coming back to oneself, is going to take place here. The actress’s celluloid face consumed by fire symbolises the end of her star aura, and the close-up of her silent scream helps to “arrest time’s flow on the edge of its waterfall’s onrush to trauma”.[50] Richard Dyer, in analysing Judy Garland’s loss of glamour that constituted her image, noted that this loss means defeat, primarily in playing one’s sexual role, in the field of femininity.[51] For that reason, perhaps, Elżbieta Czyżewska “needed to feel a star [so much]. She had to know that she had been a star in Poland”[52], even though in her own country—as a journalist of The New York Times wrote after her death—she was not welcome.[53] The national body transformed into a transnational one, which does not accept the position of subordination imposed on it by its compatriots, becomes disgusting in order to become expelled beyond the borders of the national community. Thus, the transnational body becomes marked as anti-body even though—or maybe because—not long ago it was worshipped and loved.

Translated by Amalia Woźna

References

 

Ahmed Sara, The Cultural Politics of Emotion, (Edinburgh: Edinburgh University Press) (2004).

Baudrillard Jean, Seduction, trans. Brian Singer, (Montréal: New World Perspectives) (1990).

Bratu Hansen Miriam, “The mass production of the senses: classical cinema as vernacular modernism”, in: Reinventing Film Studies, ed. Christine Gledhill and Linda Williams (London: Arnold) (2000).

Bulgakova Oksana, “Gwiazdy i władza” / “Stars and authority”, trans. Tadeusz Szczepański, Kwartalnik Filmowy 49-50 (2005).

Butler Judith, Excitable Speech. A Politics of the Performative, (New York-London: Routledge) (1997).

Coates Paul, Screening the Face, (Basingstoke: Palgrave Macmillan) (2012).

Cybulski Zbigniew, “W stronę gwiazd” / “Towards the stars”, interview by Stanisław Janicki, Kino 1 (1966).

Demidowicz Krzysztof, “Elżbieta Czyżewska: kochana niekochana” / “Elżbieta Czyżewska: loved unloved”, Film 6 (2001).

Dyer Richard, Heavenly Bodies. Film Stars and Society, (London-New York: Routledge) (2004).

Dyer Richard, Stars, (New York: Palgrave Macmillan) (1998).

Elsaesser Thomas, Hagener Malte, Film Theory. An Introduction through the senses, (New York-London: Routledge) (2010).

Ezra Elizabeth, Terry Rowden, “General Introduction: What is Transnational Cinema?”, in: Transnational Cinema: The Film Reader, ed. Elizabeth Ezra and Terry Rowden (New York: Routledge) (2006).

Fidelis Małgorzata, “Czy jesteś nowoczesną dziewczyną? Młode Polki a kultura konsumpcyjna w latach 60.” / “Are You a Modern Girl? Consumer Culture and Young Women in 1960s Poland”, trans. Anna Rogulska, Teksty Drugie 2 (2015).

Gańczak Filip, Filmowcy w matni bezpieki / The filmmakers in the snare of the Security Service, (Warszawa: Prószyński i S-ka) (2011).

Higbee Will, Song Hwee Lim, „Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies”, Transnational Cinemas 1:1 (2010).

Hopkins Ellen, “The Real Anna: The Truth Behind the Hit Film”, New York Magazine 4.01.1988.

Hudson Dale, “Just Play Yourself, «Maggie Cheung»: Irma Vep, Rethinking Transnational Stardom and Unthinking National Cinemas”, Screen 47:2 (2006).

Komendołowicz Iza, Elka, (Kraków: Wydawnictwo Literackie) (2012).

Kosofsky Sedgwick Eve, Adam Frank, „Shame in the Cybernetic Fold: Reading Silvan Tomkins”, in: Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, (Durham-London: Duke University Press) (2003).

Kurz Iwona, “Między chrztem a samospaleniem. «Teatra polskie» drugiej połowy lat sześćdziesiątych” / “Between baptism and self-immolation. «Polish theatres» of the second half of the sixties”, Didaskalia 126 (2015).

Kurz Iwona, Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955-1969 / Faces in the crowd. Images of the collective imagination protagonists in the Polish culture of 1955-1959, (Warszawa: Świat Literacki) (2005).

Mazierska Ewa, “Train to Hollywood: Polish Actresses in Foreign Films”, in: Polish Cinema in a Transnational Context, ed. Ewa Mazierska and Michael Goddard (Rochester-New York: University of Rochester Press) (2014).

McHugh Kathleen, „The World and the Soup: Historicizing Media Feminisms in Transnational Contexts”, Camera Obscura 24: 3 (2009).

Negra Diane, Off-White Hollywood. American Culture and Ethnic Female Stardom, (London-New York: Routledge) (2001).

Skwara Anita, “Film Stars Do Not Shine in the Sky Over Poland. The Absence of Popular Cinema in Poland”, in: Popular European Cinema, ed. Richard Dyer and Ginette Vincendeau (London: Routledge) (1992).

Stępiński Włodzimierz, “Do reżysera Andrzeja Wajdy list otwarty” / “An open letter to the director Andrzej Wajda”, Kwartalnik Filmowy 6 (1994).

Szarłat Aleksandra, Celebryci z tamtych lat. Prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u / Celebrities of the past. Private lives of great stars in PPR, (Kraków: Znak) (2014).

Talarczyk-Gubała Monika, Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku / All about Eve. Barbara Sass’s films and women’s cinema in the 2nd half of the XX century, (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) (2013).

Wajda Andrzej, Autobiografia. Kino i reszta świata / Autobiography. Cinema and the rest of the world, (Kraków: Znak) (2013).

Weber Bruce, “Elzbieta Czyzewska, Polish Actress Unwelcome in Her Own Country, Diesat 72”, The New York Times 10.06.2010, http://www.nytimes.com/2010/06/18/arts/18czyz.html?_r=0,dateaccessed: 21 March 2016.

Notes

[1] See Anita Skwara, “Film Stars Do Not Shine in the Sky Over Poland. The Absence of Popular Cinema in Poland”, in: Popular European Cinema, ed. Richard Dyer and Ginette Vincendeau (London: Routledge, 1992), pp. 220-231; Iwona Kurz, Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955-1969 / Faces in the crowd. Images of the collective imagination protagonists in the Polish culture of 1955-1959, (Warszawa: Świat Literacki) (2005); Ewa Mazierska, “Train to Hollywood: Polish Actresses in Foreign Films”, in: Polish Cinema in a Transnational Context, ed. Ewa Mazierska and Michael Goddard (Rochester-New York: University of Rochester Press, 2014), pp. 153-173.

[2] Zbigniew Cybulski, “W stronę gwiazd” / “Towards the stars”, interview by Stanisław Janicki, Kino 1 (1966), p. 47.

[3] Iza Komendołowicz, Elka, (Kraków: Wydawnictwo Literackie) (2012), p. 149.

[4] Ibidem, p. 87.

[5] Oksana Bulgakova, “Gwiazdy i władza” / “Stars and authority”, trans. Tadeusz Szczepański, Kwartalnik Filmowy 49-50 (2005), p. 49.

[6] Elizabeth Ezra, Terry Rowden, “General Introduction: What is Transnational Cinema?”, in: Transnational Cinema: The Film Reader, ed. Elizabeth Ezra and Terry Rowden (New York: Routledge, 2006); Kathleen McHugh, „The World and the Soup: Historicizing Media Feminisms in Transnational Contexts”, Camera Obscura 24: 3 (2009), pp. 111-151; Will Higbee, Song Hwee Lim, „Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies”, Transnational Cinemas 1:1 (2010), pp. 7-21.

[7] Diane Negra, Off-White Hollywood. American Culture and Ethnic Female Stardom, (London-New York: Routledge) (2001), pp. 55-83; Dale Hudson, “Just Play Yourself, «Maggie Cheung»: Irma Vep, Rethinking Transnational Stardom and Unthinking National Cinemas”, Screen 47:2 (2006), pp. 213-232.

[8] Iwona Kurz, Twarze w tłumie…, pp. 119-126.

[9] Małgorzata Fidelis, “Czy jesteś nowoczesną dziewczyną? Młode Polki a kultura konsumpcyjna w latach 60.” / “Are You a Modern Girl? Consumer Culture and Young Women in 1960s Poland”, trans. Anna Rogulska, Teksty Drugie 2 (2015), p. 306, 321.

[10] According to Iwona Kurz, the term “girl” was commonly used in everyday speech in the 50s. This word drove out the more popular terms as “miss” or “friend” (Iwona Kurz, Twarze w tłumie…, p. 125).

[11] Ibidem, p. 119.

[12] Małgorzata Fidelis, pp. 303-306.

[13] Richard Dyer wrote about the Hollywood “star system” that the star images recalling the social meanings and values reveal, solve, integrate or disguise the ideological contradictions present in a given society and culture (Richard Dyer, Stars, (New York: Palgrave Macmillan) (1998), pp. 20-32).

[14] Oksana Bulgakova, p. 47.

[15] Ibidem, p. 56.

[16] Iwona Kurz, Twarze w tłumie …, p. 139, 142.

[17] Allegedly Elżbieta Czyżewska was ashamed to have appeared in this film (Iza Komendołowicz, p. 143).

[18] Miriam Bratu Hansen, “The mass production of the senses: classical cinema as vernacular modernism”, in: Reinventing Film Studies, ed. Christine Gledhill and Linda Williams (London: Arnold, 2000), p. 344.

[19] Małgorzata Fidelis, p. 321.

[20] Iza Komendołowicz, p. 30.

[21] Filip Gańczak, Filmowcy w matni bezpieki / The filmmakers in the snare of the Security Service, (Warszawa: Prószyński i S-ka) (2011), p. 75.

[22] Ibidem, p. 88.

[23] Aleksandra Szarłat, Celebryci z tamtych lat. Prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u / Celebrities of the past. Private lives of great stars in PPR, (Kraków: Znak) (2014), p. 272.

[24] Włodzimierz Stępiński, “Do reżysera Andrzeja Wajdy list otwarty” / “An open letter to the director Andrzej Wajda”, Kwartalnik Filmowy 6 (1994), p. 225 (Walka Młodych 14.04.1968, p. 1, 10).

[25] According to Sara Ahmed “it is not that an object we might encounter is inherently disgusting; rather, an object becomes disgusting through its contact with other objects that have already, as it were, been designated as disgusting before the encounter has taken place” (Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, (Edinburgh: Edinburgh University Press) (2004), p. 87).

[26] Ibidem, p. 93.

[27] “We do things with language, produce effects with language, (…). Language is (…) both «what» we do (…), the act and its consequences” (Judith Butler, Excitable Speech. A Politics of the Performative, (New York-London: Routledge) (1997), p. 8).

[28] Andrzej Wajda, Autobiografia. Kino i reszta świata / Autobiography. Cinema and the rest of the world, (Kraków: Znak) (2013), p. 119.

[29] Iwona Kurz, “Między chrztem a samospaleniem. «Teatra polskie» drugiej połowy lat sześćdziesiątych” /  “Between baptism and self-immolation. «Polish theatres» of the second half of the sixties”, Didaskalia 126 (2015), p. 4.

[30] Iza Komendołowicz, pp. 222-223.

[31] Filip Gańczak, p. 63.

[32] Ibidem, s. 71.

[33] “Jakimi nie chcemy być” / “What we do not want to be”, Walka Młodych 28.01.1968, p. 8. Quoted after: Małgorzata Fidelis, p. 318.

[34] Małgorzata Fidelis, p. 318.

[35] Ibidem.

[36] Oksana Bulgakova, p. 56.

[37] Jean Baudrillard, Seduction, trans. Brian Singer, (Montréal: New World Perspectives) (1990), p. 124.

[38] Iza Komendołowicz, p. 235.

[39] Meryl Streep who – as a student – performed with her in Demons directed by Andrzej Wajda sees a completely different shade of Czyżewska’s excesses: “this creature [Czyżewska] seemed to me the most fascinating woman I have ever met. She had this European style that I have not known since I grew up in New Jersey. This was femininity aware of itself, truly seductive (…), a style unknown to women in the 70s.” (soundtrack from the film Actress).

[40] Monika Talarczyk-Gubała, Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku / All about Eve. Barbara Sass’s films and women’s cinema in the 2nd half of the XX century, (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) (2013), pp. 193-198.

[41] Eve Kosofsky Sedgwick, Adam Frank, „Shame in the Cybernetic Fold: Reading Silvan Tomkins”, in: Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, (Durham-London: Duke University Press) (2003), p. 116.

[42] Sara Ahmed, p. 94.

[43] Iza Komendołowicz, p. 198.

[44] Ellen Hopkins, “The Real Anna: The Truth Behind the Hit Film”, New York Magazine 4.01.1988, pp. 24-29.

[45] According to Agnieszka Holland, Czyżewska herself was the reason why “this film could not have been done with her.” She behaved like Anna, she was self-destructive, aggressive, plunging into an alcohol delirium, as if aware that “the film was stealing her life” (Iza Komendołowicz, p. 269).

[46] Joanna Pacuła already in 1983, i.e. only one year after coming to New York played the lead role – thanks to Roman Polański’s recommendation – in Gorky Park (1983, Michael Apted) for which she was nominated for the Golden Globe. Those who witnessed the meeting between these two actresses claim that “Elżbieta was jealous, mainly because Pacuła was young, very energetic and quickly successful” (Ibidem, p. 198).

[47] Thomas Elsaesser, Malte Hagener, Film Theory. An Introduction through the senses, (New York-London: Routledge) (2010), p. 68.

[48] Paul Coates wrote about the relation between the close-up and suffering: “[…] the close-up, whose most common form picks out the face, isolates as suffering does” (Paul Coates, Screening the Face, (Basingstoke: Palgrave Macmillan) (2012), p. 46).

[49] Krzysztof Demidowicz, “Elżbieta Czyżewska: kochana niekochana” / “Elżbieta Czyżewska: loved unloved”, Film 6 (2001), p. 93.

[50] P. Coates, p. 52.

[51] Richard Dyer, Heavenly Bodies. Film Stars and Society, (London-New York: Routledge) (2004), p. 163.

[52] Statement of Kinga Dębska comes from the materials promoting the documentary she co-directed: “Actress”. The premiere of the film “Actress” (documentary about Elżbieta Czyżewska), https://www.youtube.com/watch?v=uLPPAMFyBNM,dateaccessed 21 March 2016.

[53] Bruce Weber, “Elzbieta Czyzewska, Polish Actress Unwelcome in Her Own Country, Diesat 72”, The New York Times 10.06.2010, http://www.nytimes.com/2010/06/18/arts/18czyz.html?_r=0,dateaccessed: 21 March 2016.

[i] The paper was delivered during the international conference Polish cinema as a transnational cinema organised by the Department of the History of Polish Cinema at the Institute of Audiovisual Arts of Jagiellonian University (Kraków, 26-28 November 2015). The article in its extended version will be published in the volume edited by Magdalena Podsiadło and Sebastian Jagielski (Universitas 2017).

Sebastian Jagielski is an assistant professor of Film Studies at the Institute of Audiovisual Arts at Jagiellonian University. He is the author of Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym/Masquerades of Masculinity. Homosocial Desire in Polish Cinema (Kraków, 2013), and co-editor of the volume Ciało i seksualność w kinie polskim/Body and Sexuality in Polish Cinema (Kraków, 2009). His papers have been published e.g. in Studies in European Cinema, Studies in Eastern European Cinema, and Kwartalnik Filmowy. His research focuses on Polish cinema, queer cultures, queer theory, affect film theory, and star studies.

 

Reading ABC. An experiment

Andrzej Pitrus

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 23-33.

Andrzej Pitrus

Jagiellonian University

 

Reading ABC. An experiment

 

Abstract

The article discusses an experiment with the participation of a group of foreign students, who visited Cracow in 2015. It is not a research study in a proper sense, although it was based on methods used in questionnaire and focus group research.   The purpose of the experiment was simple: to determine how young people with little or no knowledge about Polish history and culture are able to undestand a film focused on „being Polish”. A short documentary by Wojciech Wiszniwski was shown to two groups of students: the ones who had just arrived in Cracow, and the ones who had participated in several courses on Polish culture.

Key words: documentary, cultural competence, Polish cinema, Wojciech Wiszniewski

Study or experiment?

The inspiration for this short paper came from my teaching experience as a professor of film and media studies. For almost twenty years I have been working with foreign students, most of them from Europe (Erasmus and Erasmus Plus exchange students), but also from the United States, Canada, the Far East, and Australia. My first English-language experiences were occasional lectures and seminars on Polish cinema; a few years later I started my own regular course called “Contemporary Polish Film” (split into two parts, 45 teaching hours each). The course discussed Polish cinema after 1989, with an introduction to the most important post-war movements. Last year, another course was introduced: “Masters of Polish Cinema”.

The article is by no means a research study in a proper sense, although it is based on methods (mentioned later in references) used in questionnaire and focus group research. Instead, I present and discuss the outcome of an interesting experiment conducted with the participation of my foreign students. This experiment could encourage further research; however, in this form it only helps to formulate questions and possible research directions. The purpose of my experiment was simple. Working with foreign students in a natural way makes an academic teacher question the possible influence of their teachings. Does the cultural competence of foreigners substantially change in just a few months? Simple observation obviously suggests answers. Informal conversation with student also helps, but I wanted a more systematic approach in order to see what the outcome of my efforts really is.

Surprisingly, my experiment, which was designed as a kind of “test” for a possible long-term study, concluded with unexpected observations of a more general nature.

Participants of the experiment

I am fully aware that the group of people who took part in my experiment is not representative on a large scale[1]. Yet, I was only interested in examining a particular group of people representing foreign students willing to actively learn about Polish culture and participate in it for a period of time. To observe the change, I decided to choose a “micro-readings approach” and so-called time-series design with single intervention in multiple groups (in this case, two)[2] .

The majority of participants have no previous experience in film studies. Most of them study humanities or social sciences, with some rare exceptions. In recent years, only a maximum of 15% of students declared any kind of Polish background, and even less were able to speak Polish (B1 level or above). Occasionally, some Polish students interested in cinema (but not enrolled in film studies) join the group. The study was carried out with two groups of students. One of them consisted of 20 people who spent a semester in Poland and participated in several courses on Polish culture, including ‘Polish Contemporary Film’ (June 2015). The other was comprised of 23 students who had just arrived in Poland and signed up for a ‘Masters of Polish Cinema’ course (October 2015). Two different groups were chosen to comply with the research strategy mentioned above.

Background and previous experiences

The aim of the aforementioned courses is to introduce participants to Polish film in the broader context of national culture. During the classes, several movies are shown; all with an introduction and some with live commentaries. Moderated discussion always follows the screenings. We focus on topics, characters, political and social context, and only occasionally comment on style, film form, and genre. Students from different cultural backgrounds offer their opinions and interpretations of Polish movies. Some of them are truly original and exciting, as they are based on fresh and unencumbered approaches. For example, most of the political metaphors are not easy to apprehend, as students know very little or nothing about the recent history of Poland. Yet, most of the students do try to understand the movies they watch. Instead of trying to discover the intended meaning, they look for more universal aspects of the stories.

Juliusz Machulski’a Sexmission (Seksmisja, 1984) is a very good example of this creative ‘misunderstanding’. When the movie premiered in Poland, it was considered a metaphor for a totalitarian society, and as such was drastically censored. A state without men, in fact ruled by a disguised male dictator, stood for eighties’ Poland. For today’s foreign students, Machulski’s comedy has a different meaning. Most of the students agree that it is an antifeminist satire, and some of them see the movie as a critique of political correctness.

Subject of the experiment. Criteria for selection

The experiment had to be conducted in class (2 hours and 15 minutes). Thus, a short film had to be chosen for discussion and analysis. Its focus on a Polish-oriented subject was essential. I also opted for a film that communicates with images rather than words. Although alternatives certainly exist, after few discussions with my academic colleagues I decided to choose a film in which Polish identity is thoroughly discussed. The film is also very “dense”: with only 9 minutes of running time it encapsulates many references to Polish history, culture, and language (although there is almost no spoken dialogue, and very little off-screen commentary, which makes it even more challenging).

Both groups watched the same film: a short experimental documentary, ABC (Elementarz, 1976) by Wojciech Wiszniewski. The film is recognized[3] as one of the most outstanding achievements of Polish documentary and a major influence on a generation of younger filmmakers[4]. More information on Wiszniewski and his short can be found in the booklet with commentaries written by Mirosław Przylipiak[5] that accompanies the DVD edition of the work.

Method

Students received questionnaires (more detailed description follows), and afterwards participated in a focus group. For this part of the experiment, a so-called “creative approach”[6] was applied. During the discussion and while working with questionnaires, the participants are fully aware of the purpose of the experiment. This approach is based on a “brainstorming” effect, in which a group of people who are all interested in the subjects of the study tries to “solve” the problem together. The discussion in the focus group was obviously moderated.

The film was shown three times. After the first screening students received questionnaires, and all questions were explained. Then they watched the film again and answered questions from section A of the questionnaire. Section B referred to the third screening, during which the film was freeze-framed nine times, and students were asked to comment on what they saw on the screen.

Shown below is section A of the questionnaire with some comments in italics (not included in the original questionnaire) which refer to my instructions or tips given to the students during the experiment.

Your nationality:

Do you have any Polish ancestry (parents, grandparents)?

Do you speak Polish (at least B level)?

Describe briefly the main topic of Wojciech Wiszniewski’s „ABCs”

(no more than two sentences)

Students were asked to go beyond the story, and identify “deeper” and more general meanings of ‘ABC’.

Who are the people depicted in the portraits on the walls (beginning of the documentary)?

There are pictures of Polish kings hanging on a wall in a dark corridor.

How would you describe the people in the first part of the documentary (letters A – D)?

Who are they?

First letters of the alphabet are spoken by four different individuals in four different rooms.

What is the first sentence that Polish children learn?

The sentence “Ala ma kota” (Alice has a cat) can be seen briefly in a book.

What is the first sentence children learn in your country? Write it in your own language and translate it into English.

Katechizm polskiego dziecka by Władysław Bełza  (1900)

— Kto ty jesteś?              (Who are you?)
— Polak mały                  (A little Pole)
— Jaki znak twój?            (What is your emblem?)
— Orzeł biały                  (The white eagle)
— Gdzie ty mieszkasz?   (Where do you live?)
— Między swemi            (Among my people)
— W jakim kraju?            (In what land?)
— W polskiej ziemi.         (The Polish land)
Czem ta ziemia?       (What is this country?)
— Mą ojczyzną.             (My homeland)
— Czem zdobyta?                  (How did they fight for it?)
— Krwią i blizną.          (With their blood and scars)

— Czy ją kochasz?           (Do you love it?)
— Kocham szczerze.       (I love it dearly)
— A w co wierzysz?        (What do you believe in?)

— W Polskę wierzę!      (I believe in Poland)
— Coś ty dla niej?        
(Who are you for your country?)
— Wdzięczne dziecię    (A grateful child)
— Coś jej winien?         (What would you do for it?)
— Oddać życie.             (I would give my life)

Some parts of the poem (in bold above) were omitted in the documentary.

Could you explain why?

Fragments of the famous poem were used in “ABC”. They are recited line by line by a group of children.

Name characters and situations that you identify as typically Polish.

Section B refers to nine tableaux (titles come from the author, tableaux briefly explained in italics)

Picture

A picture by Artur Grottger from the series “Polonia” can be seen briefly. A scene from 1863 January Uprising is depicted.

Group of men

Group of Polish soldiers in uniforms in an informal situation.

Group of men, women, and children

Large, multi-generational family.

Two men in a room

A Christmas priest’s visit.

Women in a passageway

Countryside women selling food in a city.

Four men

Coal merchants.

Couple

Newlyweds. This tableau resembles traditional posed marriage photographs.

Three young people in white shirts

Members of the Youth Organisation in white shirts and red ties. A white eagle without a crown can be seen on the wall.

Two boys in the countryside

Two adolescent boys in a typically Polish countryside landscape with willow trees.

The outcome

After the questions had been answered, the students participated in a moderated discussion. Some of the problematic questions were explained, others were clarified by a lecturer. Students willingly participated in conversation.

Although there were a few persons with Polish background in the October group, only two were able to speak Polish. All students identified Wiszniewski’s documentary as strange, hermetic, and difficult. Almost all tried to indicate the main topic of ABC; only a few left this question with no answer. Ten people claimed that the documentary refers to the Polish system of education, with some noticing that the director criticises stereotypes. Eleven participants of the experiment discovered a more general meaning, saying that the main topic of the film was “Polish identity” or the “Polish way of life”.

Only one person (a student from Poland) was able to recognise the pictures in the opening sequence. Others answered, “I do not know” or tried to guess (key figures from Polish history, Józef Piłsudski[7], etc.). All foreigners had problems with questions requiring actual cultural competence; for example, nobody was able to indicate the famous ‘Ala ma kota’ phrase as one of the first sentences learned by children in Poland. On the other hand, most of the participants described characters from the first part of the film (persons declaiming letters A-D) as typically Polish. In an open question about typical Polish elements present in ABC, most of the students gave no relevant answer. Some of them referred to stereotypes that in most cases were not related to the film, while obvious elements (Polish symbols, colours, references to Polish history) were generally left unnoticed, with the exception of students with a Polish background and/or the ability to speak Polish. Most of the students tried to answer the question about Bełza’s poem. While some gave no relevant answer, others referred to the nationalistic tone of the omitted fragments.

Members of the October 2015 group had serious problems with section B of the questionnaire. Only four people (including a Polish student) tried to give answers that are more detailed, while others described characters in the tableau in a very casual way. In both cases, very rarely was the true context of the scene identified.

Wiszniewski’s ABC is an example of experimental documentary. Its meaning is inherently open and somehow blurred, even for those with proper cultural competence. Yet in discussion, students did not complain about its complex form. They enjoyed its episodic and associative structure, but in most cases were not able to identify the basic components that are usually quite self-evident for Polish audiences. I was not surprised with the answers, as many participants of the class had no previous contact with Polish culture. Some of them decided to come to Krakow because of a pre-existing interest in Polish issues; however, the majority had different reasons such as curiosity or low accommodation costs, while some considered Krakow an attractive hub to visit Central Europe.

The structure of the June 2015 group was similar: it contained one Polish student, three with Polish ancestry (but limited language skills), and one who spoke Polish fluently but had no Polish family whatsoever. Obviously, it was very interesting to see if just one semester in Poland was enough to overcome the barriers of cultural competence. The expectations were high and somewhat justified as students were active participants in academic life. Most of them had learned the basics of Polish and had contact with students from Jagiellonian University. They obviously attended other courses related to Polish history, politics, contemporary issues, culture, and participated in excursions and other educational events. After the course, all students had basic knowledge about post-war cinema in Poland. They also researched the subject individually to prepare a final project: an essay on a Polish film of their choice.

The outcome of the experiment with the June 2015 group was quite surprising. Again, students identified the overall meaning of the documentary as related either to the system of education, or ‘Polish identity’. Yet, this time only four persons claimed that the meaning is more general, while 15 tried to discuss the subject of education and its manipulative influence on the younger generation. Additionally, two of the persons who saw ABC as a metaphor of national identity gave very casual answers consisting of isolated words or very short phrases rather than sentences or entire paragraphs. In one case, the reason was poor command of English. In another, an unexplained lack of involvement from an English native speaker who usually gave only single words answers or very short sentences.

The interpretations provided by other students were in many cases quite complex, while answers to other questions were not significantly ‘better’ than the ones given by the members of the October 2015 group. Some of the students were able to identify more images properly, but their general competence was no different.

Where then do the differences in the general understanding of the film come from? It seems that they were biased by what students had learned during their stay in Poland. Many movies discussed in class were made before 1989, others often related to the communist regime. Obviously, they were often discussed in a political context. Students also learned that many institutions, which they considered as politically neutral, were in fact tools of oppression in communist Poland. This new knowledge was ‘used’ to interpret the film, which otherwise seemed hermetic. The process is called ‘confirmation bias’:

Creating and testing hypotheses represents a crucial feature not only of progress in science, but also in our daily lives in which we set up assumptions about reality and try to test them. However, the lay scientist stands accused of processing his or her hypotheses in such a way that he or she is biased to confirm them. “Confirmation bias” means that information is searched for, interpreted, and remembered in such a way that it systematically impedes the possibility that the hypothesis could be rejected—that is, it fosters the immunity of the hypothesis. Here, the issue is not the use of deceptive strategies to fake data, but forms of information processing that take place more or less unintentionally[8].

My discussions with Polish students show that for Poles, Wojciech Wiszniewski’s ABC does not really deal with education. Although I had no chance to conduct a similar experiment (no questionnaires were used, only moderated conversation), none of the Polish viewers saw the documentary as a metaphor of education, and especially manipulation. They all tended to interpret the film as an experimental essay about Polish icons, symbols, and stereotypes.

Falski’s “Elementarz” as a matrix of understanding

A famous learning aid by Marian Falski (Elementarz) that inspired the filmmaker was originally published in 1910 and is still available and sometimes used in education. Although it may be criticised for its conservative approach to family, social roles, etc., its author was able to introduce innovative[9] and highly effective methods of education. Falski did not focus on the structure of the language, but instead tried to employ natural cognitive preferences of children. He used images and simple words to teach them how to read and write. He also replaced printed letters with handwriting. Many of his innovations were revolutionary, at not only the beginning of the 20th century, but also many years later.

In a way, Wiszniewski employs Marian Falski’s ideas. He intended his documentary to be ‘read’ in an analytical manner, just like the words and simple sentences in ‘Elementarz’. The director also seems to go beyond words: the only linguistic components of the film are the letters of the alphabet and Bełza’s poem. Instead, he proposes a complex kaleidoscope of images: a visual aid supposed to teach us to ‘read’ Poland.

Foreign students who were still not able to identify all components tried to comprehend the text as such with their limited and fragmented knowledge of Poland and its institutions. The result was an ‘improper’ reading of the film, probably dissonant with the intention of the filmmaker. Although the ability to identify typically Polish characters, situations, and symbols was similar, there was one other important difference between both groups: members of the June 2015 group answered the questions in section B of the questionnaire in more complex and elaborate ways. The reason seems simple: for most of them (students who were not English native speakers), studying in Krakow was their first chance to use English in academic discussions. Not only did their linguistic skills improve, but they also became more confident and self-assured. I assume they also had more willingness to understand a text that seemed so demanding not only because they wanted to really apprehend the text itself, but to legitimise themselves as individuals participating in Polish culture. Their biased understanding of the text resulted from the limited ‘tools’ they could use in the process of interpretation:

 A true confirmation bias seems to occur primarily when the hypotheses tested are already established, or are motivationally supported. In general, we may say that the confirmation bias consists in favouring expectancy congruent information over incongruent information. This may happen in different ways: (a) memories congruent with the hypothesis are more likely to be accessed than memories that are incongruent with it; (b) undue weight is given to the importance of congruent information, possibly because of the concentration on the hypothesis, and the neglect of alternative explanations; (c) those sources with information that could reject the hypothesis are avoided, provided that the person knows a priori the opinion of the source.[10]

Conclusion

Let us try to ask some questions. Did the students really learn anything about Poland? Were their opinions and judgements about our country manipulated or falsified? Is it truly possible to understand the Other (in this case Poland and Poles)? Although the cultural competence of the June group was almost no different than that of the October group, I profoundly believe that those few months the young people from all over the world spent in Krakow make deep sense. My simple experiment proves the obvious: it is not possible to fully understand the Other after just a few months. Nevertheless, it also suggests that meeting the Other is equally valuable:

there is a zone of mutuality pre-predicatively given to ‘us’: we confront each other in a situation which then permits the exchange of ideas. My fellow man is encountered as ‘within hailing range’ or within ‘speaking distance’, as available for an intimate chat, as open to a face-to-face encounter. In all of these possibilities, the Other is taken as ‘confront-able’, as ‘hail-able’, as essentially capable of approaching me in closer and closer relationships. He is already in the world moving toward me. Horizons of proximity and distance undergird the possibility of our meeting. The Other who is friendly toward me is said to be easily ‘approachable’; the Other who is rather cold, difficult to relate to, is spoken of as being ‘distant’. The communicative zone involves avenues of withdrawal outward as well as engagement inward. To communicate is to be already involved in a world whose situations are built out of such eidetic possibilities[11].

When I presented my paper based on the experiment discussed in this article at a conference, I suddenly realised that it was more of a political statement than a proper academic address. I have recently returned from Neukölln, a borough of Berlin where people of 147 nations live. Were they Others, or was I the Other? I left for Berlin in early October 2015, and returned in late November 2015. Poland had changed dramatically[12].

I revised this article in Berlin again (November 2016). Berlin had also changed: struggling with a shift in public opinion, the refugee crisis, and more (than ever) support for radical political forces.

Will Poles and Europeans still be able to meet the Other, ‘misunderstand’ them, ‘misinterpret’ them in a world with no eidetic possibilities?

References

Biocca, Frank, Prabu David and Mark West, „Continuous Response Measurements (CRM). A Computerized Tool for Research on the Cognitive Processing of Communication Messages” , in Measuring Psychological Responses to Media Messages, ed. Annie Lang (New York and London: Routledge, 2014) pp. 15-64.

Glass, Gene V , Willson, Victor L., Gottman, John Mordechai, Design and Analysis of Time-series Experiments, (Charlotte: Information Age Publishing ) (2008).

Kuc, Kamila, Michael O’Prey, The Struggle for Form: Perspectives on Polish Avant-Garde Film 1916-1989, (New York: Columbia University Press) (2014).

Merton, Robert K. , Fiske, Marjorie, Kendall, Patricia L., The Focused Interview. A Manual of Problems and Procedures. (Glencoe: The Free Press) (1956).

Oswald, Margit E. , Stefan Grosjean, „Confirmation Bias”, in Cognitive Illusions. A Handbook on Fallacies and Biases inThinking, Judgement and Memory, ed. Rudiger F. Pohl, (Hove and New York: Psychology Press,  2004).

Strauss, Erwin W. Straus, Maurice Natanson, Henri Ey, Psychology and Philosophy, (New York: Springer Verlag) (1969).

Tes, Urszula, „Declaration of Immortality – Inspirations Derived from Creative Documentaries by Wojciech Wiszniewski”,  Images , vol. XV/no. 24 (2014), pp. 145-154.

Wroczyński, Ryszard, Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej, (Warszawa: PWN) (1988).

Notes

[1]The problem is discussed among others by: Frank Biocca, Prabu David and Mark West, Continuous Response Measurements (CRM). A Computerized Tool for Research on the Cognitive Processing of Communication Messages [in:] Annie Lang (ed.) Measuring Psychological Responses to Media Messages, New York and London: Routledge 2014, pp. 15-64.

[2] See: Glass, Gene V. Willson, Victor L., Gottman, John Mordechai, Design and Analysis of Time-series Experiments, Charlotte: Information Age Publishing 2008.

[3] See for example: Kamila Kuc, Michael O’Prey, The Struggle for Form: Perspectives on Polish Avant-Garde Film 1916-1989, Columbia University Press 2014, p. 78.

[4] See for example: Urszula Tes, Declaration of Immortality – Inspirations Derived from Creative Documentaries by Wojciech Wiszniewski, “Images” 2014, vol. XV/no. 24 Poznań 2014, pp. 145-154.

[5] Wojciech Wiszniewski in a series Polska Szkoła Dokumentu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2007.

[6] Merton, Robert K. , Fiske, Marjorie, Kendall, Patricia L., The Focused Interview. A Manual of Problems and Procedures. The Free Press, Glencoe, Illinois 1956.

[7] Józef Piłsudski (05.12.1867 – 12.05.1935) was a Polish politician; first Marshal of Poland (since 1920), and actual leader (1926–35) of the Second Polish Republic.

[8] Margit E. Oswald, Stefan Grosjean, Confirmation Bias, [in:] Rudiger F. Pohl (ed.), Cognitive Illusions. A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory, Hove and New York: Psychology Press 2004, p. 79.

[9] See. for example: Ryszard Wroczyński, Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej, Warszawa: PWN 1988.

[10] Oswald and Grosjan, op.cit., p. 93.

[11] Erwin W. Straus, Maurice Natanson, Henri Ey, Psychology and Philosophy, New York: Springer Verlag 1969, p. 101.

[12] In October 2015, right wing populist party called “Prawo i Sprawiedliwość” won the elections. Since then the liberal course of Polish economy and politics has been systematically negated.

 

Andrzej Pitrus once used to be a Patagonian cougar. Yet, now he is a media and film professor hoping to restore his true identity. He teaches at Jagiellonian University. His articles and books focus on experimental cinema, media art, and video games. In 2015, his book on Bill Viola was published. Currently Andrzej Pitrus researches German contexts of Nam June Paik’s art. He does not smoke, plays bass guitar and drinks a little too much Primitivo.

 

Rinko Kikuchi in Space: Transnational Mexican Directors’ Global Gaze

Jane Hanley

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 34-50.

Jane Hanley

Macquarie University

 

Rinko Kikuchi in Space: Transnational Mexican Directors’ Global Gaze

 

Abstract

Alejandro González Iñárritu and Guillermo del Toro are contemporaries and compatriots who have charted different paths in their careers as makers of major international releases. Between Babel’s realist network narrative and the science fiction spectacle of Pacific Rim, the actor Rinko Kikuchi offers one connecting thread which can provide us insight into different transnational visions of the global. Pacific Rim establishes the typical global stakes now a cliché in expensive blockbusters, which increasingly depend on international markets for profitability and cannot incorporate too much locally specific experience incomprehensible to non-U.S. audiences, however del Toro’s particular vision suggests a more complex reading of subjectivity in transnational space than the humanity vs. aliens plot may initially suggest. In this context, the figure of Kikuchi’s Mako Mori is arguably the central character in terms of the narrative despite the film apparently being framed around Charlie Hunnam’s Raleigh Becket. On the other hand, Kikuchi’s performance as Chieko Wataya in González Iñárritu’s Babel is at the centre of one story in the geographically dispersed but intersecting meditation on the relationship between the locally specific and global systems, with the Tokyo setting emphasising the alienation experienced by the character. Ultimately, Babel reproduces a sense of isolation whereas del Toro’s global aesthetic and speculative world-building underpin transgressive intersubjective, intercultural, human-machine and human-monster communions.

Key words: del Toro; Iñárritu; borders; alienation; liminality; science fiction film.

 

Introduction: Transnational Themes in Transnational Productions

 

Films which encompass transnational issues and endeavour to engage global audiences must necessarily situate themselves differently from films which cleave closely to a specific culture or subculture, co-located with the film’s projected audience. One aspect of this is the approach transnational films take to their central characters. How can their relationship to their environment be understood by different audiences, and how does this spectrum of legibility mesh with the thematic preoccupations of the film? Films provide one medium for exploring the way globalised experiences and connections produce contemporary subjectivities. This idea frames the interpretation of the characters played by Japanese actor Rinko Kikuchi in two quite different but related transnational films: Alejandro González Iñárritu’s Babel (2006) and Guillermo del Toro’s Pacific Rim (2013). Del Toro and 2015 Academy Award winner Iñárritu are two of the so-called Three Amigos, along with 2014 Academy Award winner Alfonso Cuarón.[1] (The awards are worth mentioning for the way popular reception and generic conventions frame characters for the audience.) The three directors are at the centre of a recent perceived boom in Latin American cinema, a construct related to select Spanish-language works finding an international audience. All three have also made successful well-financed English-language films, though quite distinct in terms of material and reception.

While the directors are important in each other’s careers and share the same cultural moment, speaking of their work as Mexican is to apply an artificial categorisation related to an outdated concept of nationally-based film production. Their cinematic works are quite distinctive, as Peter Hutchings has pointed out.[2] Their shared context is of interest however for the ways in which their professional trajectories are informed by both their origin and aesthetics, and how these inflect their portrayal of the global. All three have been acclaimed, but Cuarón and Iñárritu have been lauded for a higher degree of perceived seriousness. In comparison, Del Toro’s most lauded cinematic achievements are positioned in opposition to his supposedly more commercial works that explicitly belong to the genres of horror and science fiction, especially when these works are in English. Hutchings remarks on this fetishizing of non-English language films, noting that in del Toro’s Spanish Civil War films the specificity of Spanish history and memory anchors the content in a national cinema, making palatable categorisation easier.[3] Of course, this Spanishness is complicated, since both The Devil’s Backbone and Pan’s Labyrinth engage more with displacement than with belonging.[4] The former in particular is informed by Mexico’s own reception of Spanish Civil War exiles, and was originally conceived as a Mexican Revolution narrative. Neither film tells a story bounded by a particular national moment; both break barriers between the real and unreal and between memory and imagination.[5] Audiences—especially international audiences with less awareness of the particular transnational features of both the Spanish Civil War itself and the ways it is represented in these films—can more easily fit the films into the Spanish national mould. In contrast, del Toro’s English-language films with their more recognisable genre elements supposedly ‘lack significant ex-generic referents to endow them with “cultural heft”‘.[6] Geek culture may rule the twenty-first century box office, but it convinces critics and juries only rarely. Yet both films fit into del Toro’s career trajectory in its fundamental unpredictability of genre and aesthetic. Del Toro is ‘the imperfect mimic, the perpetual outsider who imitates more or less successfully but who is also an awkward, troubling presence who moves back and forth across national borders and cultural distinctions without becoming assimilated’.[7] Davies similarly identifies all del Toro’s films as ‘gleefully impure’.[8] A breadth of influences mingle together, horror merges with art, refusing genre classification. Pacific Rim’s action science fiction grew out of cult monster movies, but the narrative structure, according to del Toro himself, is essentially of a sports film.[9]

Babel and Pacific Rim

Both Babel and Pacific Rim have a transnational crew and cast, notably in their significant focus on characters played by Japanese actor Rinko Kikuchi. This is not coincidental, since Kikuchi asked Iñárritu to put her in contact with del Toro to arrange an audition after hearing that del Toro was seeking a Japanese actor for a project.[10] Nor is she the only cast or crewmember the two films have in common, reflecting the ongoing cross-fertilisation in production conditions between the three Mexican contemporaries, drawing on their long acquaintance. In addition to these transnational material conditions, various features of the stories reflect an encompassing transnational vision of a sometimes confused sort. Many performances in both films require degrees of cross-cultural roleplaying, with Babel aiming for but sometimes missing greater verisimilitude, speaking to the challenges and potential compromises involved in putting together a work of this nature. Kikuchi contends with the least of this compared to other major cast members, as she is not performing a national origin different to her own in either film. Nevertheless, her characters in both films do still suppose forms of doubling in their positioning for a global audience both in terms of aesthetic and the pairing of language and culture.

In Babel Kikuchi plays Chieko Wataya, an adolescent girl with deafness. Her performance therefore is sub-national but still cross-cultural in her portrayal of a teenager in the Japanese deaf community. Chieko is the main character in one of the four interlocking stories of the network narrative. The film switches between Morocco, Japan, the U.S. and Mexico via the plot device of the accidental shooting of a U.S. tourist (played by Australian Cate Blanchett).  Chieko’s story is the most narratively disconnected from the other three, which all pivot around the family of the U.S. couple at the core of the film whose story is the only one that reaches traditional resolution. The Japan sequences are designed to serve the film’s central themes of miscommunication and the capacity or incapacity to overcome differences via empathy. These resonances, as encoded via Chieko’s grief after her mother’s death, her general feeling of alienation, and her use of minority language (Japanese Sign Language), are only connected to the rest of the plot itself through the contrivance of her father having left in Morocco the gun involved in the shooting.

Pacific Rim is a typically explosive CGI-heavy action/sci-fi blockbuster featuring pilots of giant robot-suits (jaegers) defending Earth from invading monsters (kaiju). It was explicitly conceived and designed in tribute to mecha (the robot-suits) and tokusatsu/kaiju or monster-based Japanese cultural products. The film’s aesthetic deliberately references the effect created by such films’ live action performances in monster suits, despite relying heavily on current technology to generate the action.[11] This aesthetic and narrative DNA is obviously significant for the film’s engagement with Japanese culture and the portrayal of Rinko Kikuchi’s character Mako Mori, the only Japanese character with a substantial presence in the film. Mako is a pilot candidate for the jaegers, raised by military marshal Stacker Pentecost after losing her parents in a kaiju attack on Tokyo. The trauma occasioned by this event is the principle obstacle to Mako realizing her heroic role as a pilot via the ‘drift’, the film’s conceit of two or more pilots uniting telepathically via their memories in order to jointly control their jaegers. Both the presence of a significant female protagonist in an action-focused narrative and the exploration of linking or fusing with other people and with technology are common features in certain genres of manga and anime.[12]

Along with creating robot and monster designs that principally refer to existing popular texts, the places in which the narrative unfolds are similarly imaginary and play more on science fiction cityscapes than real contemporary cities. The shatterdome from which the Jaeger launch, the cinematic future city version of Hong Kong, and the Tokyo of Mako’s memories (informed by the Tokyo of the director’s memories of past kaiju-film urban destruction) are intertextual inventions. Future cinematic Hong Kong, in particular, where most of the action unfolds, is a purely imaginary space, the defining referents being other urban images from popular culture, even though in some instances they might imposed over real-life Hong Kong terrain. Humans do not traverse Pacific Rim Hong Kong and shape it with their bodies; it has been designed to be broken through and brought down by the destructive enormity of the kaiju. The fragments of the city respond to the future-imaginary of need and desire for both creators and audience. While Pacific Rim’s specific referents are from Japanese cultural products that achieved cult status outside Japan, the orientalising of the future has been normalised in Hollywood cinema since Blade Runner[13], and in some sense is what audiences expect from portrayals of the future. To better understand Chieko Wataya’s interaction with and situatedness within the much more realist aesthetic of the Toyko of Babel, it helps to frame this city, in contrast to Pacific Rim’s Hong Kong, as a Foucauldian heterotopia.[14] In the particular consideration of transnational cinema with varied audiences, it is useful to follow Raussert’s lead in extending Foucault’s concept via Massey’s exploration of place-as-process wherein places are discursively rather than geographically bound, existing ‘within consciousness rather than physical borders’.[15] This facilitates the application of the heterotopia not just to the theatre and the interaction of screen, experience, fictional space and real space, but also to the multiplicity of ways the spaces portrayed in film are experienced by both the characters and the audience.

Babel-Tokyo mirrors Tokyo-as-lived (with the mirror being one of Foucault’s examples, alongside the theatrical stage, both with obvious resonances for film). The cinematic reproduction of Tokyo, however, takes it out of specific time and place, and creates an unstable and constantly mutating function underscoring both the radical absence of Tokyo and the absence of the viewer themselves as they are transported into each other. Babel’s Tokyo has both intertextual referents and real referents, and a shifting significance both diegetically, for the inhabitants portrayed, and non-diegetically, for the film’s diverse viewers.

Asia as Global Space

The analysis of Chieko Wataya and Mako Mori draws together different critical threads. The first is the projection of global space in transnational films in relation to the Mexican directors’ trajectory. Deborah Shaw has extensively explored the function of the transnational in both the production and the reception of these directors’ work, noting that ‘culture is rarely, if ever, “pure” and that there is no neat distinction between “Western” and non-Western: transnational movements of people and ideas must be considered’; and that it is false to categorise films as ‘Latin American’.[16] If Mexico is having a moment, partially thanks to these three high profile directors, it is only understood as such by defining the cultural spectrum from an Anglo-American centre, since their work both in English and Spanish (or multiple languages, in this case) is understood in the Spanish-speaking world according to different definitions of mainstream film production. Shaw still sees value in contrasting directors and works that share production characteristics, even if only to highlight differences in intent and effect. It would be equally artificial to declare Pacific Rim and Babel incomparable because of their disparate apparent genres. Indeed, genres have provided as incomplete a set of working categories as national cinemas. It is productive to explore not only the divergences, but also the parallels of different kinds of cinematic space.

The second major critical thread is the analysis of Hollywood images of Asia and Asian people, drawing on Jane Park’s concept of oriental style, which reinforces Shaw’s assertion of the impossibility of a pure national or ethnic product. Cultural creation and reception are all fissures.[17] Park and Marchetti both describe the emergence of post-modern pastiche as a prevailing aesthetic mode for global blockbusters, in which Asia becomes, in Marchetti’s words, ‘an imaginary construct of past representations from other mass-mediated sources’.[18] Park makes the additional critique that the ironic mode of using racial signifiers detaches race from the history of power and actual inequality, drawing on Nakamura’s concept of cosmetic multiculturalism.[19] This charge can be levelled at Pacific Rim, but with caveats that become clear through further analysis of the film’s multicultural characters.

Some existing critical approaches to the representation of Asia, particularly Marchetti’s, start from a standpoint of considering films within the context of consumption by U.S. domestic audiences. The transition Park described in its early stages is now complete: contemporary mega-blockbusters have to make their money back in the international market. This market constraint can either further or limit creativity, and certainly produces interesting effects in terms of the varied legibility of character and space in different markets. This constraint applies even for Babel and other films at the art film end of mainstream Hollywood. Despite their more limited financial expectations, spaces in these films must nevertheless be intelligible to an extremely diverse projected audience.

In Babel, Iñárritu tries to tell a situated but global story, both accessible and inaccessible at the same time. It explores the limits of communication but allows multiple entry points for different audiences to engage with the narrative. The film pivots around a single temporal point (the shooting) that represents a crisis occasioned by and occasioning violence. The strategy is the same as in the director’s breakthrough Amores perros.[20] However, with connections between the different characters even more dispersed than in the class-variegated Mexican setting of the earlier film, the use of a dramatic pivot point is less effective. As a result of tensions between the thematic ambitions and projected global audience of the film, the images of Chieko and her movement through Tokyo are neither truly local nor disruptively specific. Shaw’s discussion of the global gaze agilely critiques Babel’s use of a tourist perspective in contrast to the art film signifiers of Carlos Reygadas’s Japón.[21] The tourist gaze provides an organizing function. Iñárritu and cinematographer Prieto’s production designer Brigitte Broch portrayed Tokyo through a pink-purple palette representing the ‘diluted blood of futuristic essence’ in contrast to Mexico’s primary red for ‘straightforward Mexican passion’, with the overall aesthetic distinctions between locations geared at enhancing, according to Prieto, ‘the experience of feeling like you are in different places geographically and emotionally’.[22] Tokyo is the now-cliché site of hyper-modernity (versus Mexico where emotions are supposedly unmediated). It is a prevailing image of that city, with the small benefit of partially disrupting the ‘classic Orientalist spectrum of progress’ which situated Asia in the past.[23] Shaw suggests that Babel’s Tokyo responds to the demands of the international art film genre and its intended audience via employment of ‘familiar and expected locations and types’, in which ‘Japan is hyper-modern, featuring the latest mobile phones, cool clubs, trendy cafés, and impressive neon-bright cityscapes’.[24] Early in the Japan sequences the film presents now-stereotypical elements of urban Japanese adolescence, such as pop music videos and arcade games.

Rinko Kikuchi’s Globalised Body

Chieko herself, and her frustrated desire for a human connection and a way to physically express her grief and guilt, partly embodies the alienation associated with technologized modernity and the failure of technology to replace human contact. She uses technological aids for the deaf to assist in interacting with her environment and communicating with people. However, here these aids do not symbolise the Asian future’s technological erosion of the human, but the character’s intimate reality, an important difference. In critiquing Babel’s reinforcement of global images of Japan, Chieko’s specific experience notably disrupts some established readings of spaces, because they are intermittently silenced as the film shifts into her sensory point-of-view. Hearing members of the audience are required to make a cognitive leap to understand the difference in Chieko’s experiences of space. She perceives only part of what the hearing viewers do. In that partial perception, non-Japanese hearing viewers may also approximate something of the partiality of their own comprehension and the spatial experiences that are opaque to those outside the deaf community.

It is also interesting to consider, following Isabel Santaolalla’s analysis of the figure of the mute woman in cinema, the connections between Chieko’s relationship to language, her physicality and her sexuality.[25] Then 25 year old Kikuchi plays a teen girl who seeks power or reconnection through sex. Babel reproduces, among other tropes, a sexualised schoolgirl as the natural vessel for situating ‘urban Japanese teenage angst’.[26] However, Chieko’s sexual agency is presented without any kind of erotic charge geared at viewers. It emerges from her feelings, initially mysterious to the viewer and only gradually revealed as her sexual gambits intermingle with other seemingly aberrant behaviours to present a panorama of performances of confusion, guilt and pain. Analyses suggesting Chieko’s character functions as a sexually available version of the classic Orientalised woman who cannot reply and is presented purely for scopophilic consumption are unconvincing. Her relationship to both language and sex is more complex. Santaolalla has outlined the close association in certain films of the normalisation (the achievement of communication, especially speech) of the mute woman with social and sexual control—even, often, sexual violence and rape.[27] At the same time, Santaolalla is careful to underline the complexity of the interrelationship between body and silence/language, allowing that both, together or apart, may offer sites of resistance and challenge. In a key moment in Babel after a flirtation is derailed by the boy’s realisation of her deafness, Chieko signs that the hearing ‘look at us like we’re monsters’, and describes her vulva as the ‘hairy monster’. Sex is an attempt to reframe her own position in the eyes of others, to challenge their assumptions, and transform her experience of her own monstrousness (her guilt over her mother’s death) into something active.

The complexity of the body-language relationship also links to the tongue’s role as the instrument of speech. Chieko does not have audible speech, but uses her hands, the instrument of touch. Her tongue, meanwhile, becomes an instrument of touch in ways that unsettle the expected pathways of communication: she licks her dentist, and later she sucks on the policeman Mamiya’s finger. The written word, which provides an alternative channel for language, is only semi-legible to viewers. It is ultimately completely obscured when her final note to Mamiya, tucked into his hand, is concealed from the audience, contents unknowable. Chieko’s physical, emotional, and auditory isolation is the ultimate form of sovereignty, but she is desperate to breach it, to connect, to be human.[28] Entanglement and messiness are pathways to community. However, ultimately Chieko does not achieve this horizontal community, and certainly not on the terms by which she sought it.

The positioning of women’s bodies as sites for performing power goes beyond the narrative to extradiegetic features. The Babel team explicitly marked futuristic Tokyo with a pink-purple palette and gave the actor purple streaks in her hair to match the colour design. Del Toro similarly marked Mako through blue and also gave Kikuchi blue streaks in her hair.[29] However, in Pacific Rim, the blue is Mako’s own grief and trauma, the ongoing influence of her memory of loss, whereas in Babel the purple is remote from Chieko’s individual trauma and merges the character with the city. If Chieko’s image stands in for the future metropolis, it is vital to consider Chieko’s physical relationship to inside and outside spaces. Bringing together the disruptive opacity of her silent experience of space and her positioning in tension with the stereotypical sexualized Japanese schoolgirl are her public and semi-public nudity and partial nudity, for example, as well the intersection between the audio and the visual, and Kikuchi’s performance oscillating between disruptive monstrousness and other forms that suggest the cultural encoding of speech and body.

Shaw has also noted that to be effective a text must recognise its own limitations and the impossibility of universalism.[30] Babel relies on emotion for audience empathy rather than interrogating the function of class in a global system in determining the range of possibilities for its characters and its viewers. Empathy for supposedly universal human emotions leaves the audience mournful, perhaps, but also helpless. This emotional universalism tends to undermine the estrangement provoked by the moments in which the character’s experience remains resolutely illegible to an “outsider” (hearing and non-Japanese in the case of Chieko) viewer. Death, grief, and familial love are legible, but they are not human experiences that provoke action out of solidarity. If Chieko finds some solace or connection at all, it is through the closeness of death in the film’s flirtation with suicide and, perhaps, the reestablishment of a family unit—order—in her father’s embrace.

Mako, in contrast, has a conventional hero narrative, as can be seen in her triumph over trauma and realization of vengeance for past losses. The film is at least equally Mako’s, and del Toro describes her story—and her childhood memory—as the film’s heart (Pacific Rim director’s commentary). The male protagonist Raleigh and his brother Yancy are the initial heroes. Raleigh is framed as an impetuous youth who audiences expect will be tempered through undergoing some drastic trial, based on conventional Hollywood narrative. Hunnam is a large white man to put on posters and do English voiceover during battles. While the story of the U.S. couple (Blanchett and Brad Pitt) clearly propels Babel, despite the prologue of Pacific Rim showing the backstory of Raleigh rather than Mako it is her story that anchors the film. After Yancy’s death and Raleigh’s departure from the program, we discover that the Beckets’ jaeger (Gypsy Danger) was drastically altered by Mako, who is also shown to have technical skills and jaeger-combat abilities surpassing those of any other pilot candidate. Mako adds to Gypsy Danger a massive sword, allowing her to enact a samurai’s revenge for the loss of her family and community as she thrusts it through the body of a kaiju in the climactic battle. In another move with shades of Babel—unexpected in a film positioned in the action blockbuster marketplace—Mako speaks mostly Japanese. Her farewell to Pentecost—sensei, aishitemasu—is untranslated.[31] The full significance of a moment easily milked for sentiment is restricted to a knowing audience.[32]

In contrast to Babel, in which a known figure—the Japanese schoolgirl—is both used to make Japan swiftly legible to global audiences and disrupted by Chieko’s relation to sexuality and to language, the character of Mako draws on types perhaps less familiar outside Japan. Del Toro said of Mako that ‘She’s not going to be a sex kitten, she’s not going to come out in cut-off shorts and a tank top, and it’s going to be a real earnestly drawn character’.[33] To the extent that the Mako-Raleigh relationship has any erotic component, it is in her gaze on his body. In contrast to the nudity Chieko uses as part of her arsenal of challenging behaviours, Mako Mori is very clothed throughout. ‘As a means to, even the substance of, a commutable persona, clothing as performance threatens to undercut the ideological fixity of the human subject’.[34] This performative element of the subject, however, is also read differently by different audiences. Chieko’s nudity and Mako’s clothing/armour link to the audience’s reading of their characters as Japanese, or more generically as Asian women.[35] Inside Japan, both characters correspond to or subvert particular aesthetic traditions (principally from manga), whereas outside Japan this intertextual reading may be less obvious. Images of Asian women outside Asia are less nuanced; they do not draw on the full spectrum of female figures from all areas of cultural production as is naturally the case inside Asia. Instead, racial and gendered characteristics are often linked together in reductive essentialism. Shingler has outlined the way this expectation requires Asian stars to vacillate between stereotypical and universal subjectivity.[36]  In terms of Asian women performing opposite white men, Marchetti described the way ‘interracial sexuality’ and the use (and generally domination) of Asian women to confirm the heterosexuality of the hero had become a part of the ‘stylistic mélange’ of contemporary Hollywood filmmaking.[37] Charlie Hunnam is an imposing physical presence in the film; however, his character’s relationship with Kikuchi’s does not unfold along these lines. He is intermittently shirtless and Mako—and the audience—look at him, but despite the film’s projection of a jocular macho environment among male jaeger pilots and support staff involving the casual objectification of women, Mako herself is not sexually objectified either by the camera or by any character, including Raleigh, within the film. This environment contributes rather to the locker room effect of the male-dominated sports world, with Mako seamlessly assuming the role of untested but talented rookie.

The two characters, rather than potential lovers, are mirrors, with matching and converging narratives. In the choreography and the mise-en-scène Raleigh and Mako, when appearing together, are framed as physical counterparts, in balance with each other.  At their first meeting, Mako awaits him on an airstrip at the Shatterdome, and the two look at each other, each holding a black umbrella. (Umbrellas are prominent visual and narrative elements in manga and anime, although the constant rain also triggers comparison to Blade Runner). This initial encounter is bookended by the final shot of the two together in the film, their heads inclined towards each other, foreheads touching, and bodies in compositional symmetry as they kneel atop a life raft at sea. Between these two framing images there are many other instances of the two characters physically mirroring each other as they converge.

Among the most significant of these are the hand-to-hand fight choreography, supposed to indicate their elite combat capabilities but also, more importantly, their combat compatibility, and the subsequent sequences of them piloting Gypsy Danger side by side, clamped into synchronised interfaces. There is a dual doubling at work, with each other and with the machine, taking to a new level science fiction’s fascination with the limits of the human and the appeal of the non-human, especially where the non-human serves as the human’s double.[38] While the first and last shots of the two together suggest their joined character arcs, the choreographed mirrored sequences support Pacific Rim’s central concept of the drift, the memory-based telepathy allowing two (or more) compatible pilots to jointly control their jaeger.

Isolation versus Fusion in the Global Gaze

The experience of the drift serves as a motif of communion in terms of contrast to the individual isolation and alienation of Babel, an important point of contrast for the two films’ presentation of globalised subjects. The fusion of characters in Pacific Rim, the ways in which they are relational and intermingled even in how they experience their memories of their own past selves, is a more challenging concept of subjectivity than that put forth in Babel, which ultimately reinforces the integrity of the individual self and the obstacles in the way of transcending our isolation. This difference is not that surprising considering their different genres, with Babel in the realist art-film vein taking emotion—emanating from the self and building on the specificity of individual experience—as its centre, whereas Pacific Rim, in the way of science fiction, engages with the limits of the human.[39] Both films use central characters—notably Kikuchi’s Mako and Chieko—to show aspects of the human response to trauma and our capacity to understand the emotional components of our reaction to external threats on a global scale.

In the context of thinking about the interconnection of threat and trauma, it is relevant to analyse the two films’ treatment of the security apparatus that is supposed to reinforce our sense of integrity against an external force. The connections between borders and enclosure and the relationship between security and exclusion in Babel are obvious, but there are several ways in which Pacific Rim‘s engagement with these concepts is more disruptive. Babel shows the profound incapacity to communicate or transcend barriers. Its representation of unequal power and its relationship to global networks has already received a great deal of critical attention, which its explicit engagement with the consequences of globalisation positively invites.[40] Pacific Rim, in contrast, has one very obvious critique of the politically-motivated folly of building a wall that cannot hold, and the central plot of coming together to face a common enemy is a simplistic cliché. To consider this cliché in the context of the critical question of global visions in contemporary transnational film, the coming together of diverse characters may represent ‘the apotheosis of the transnational qualities so often associated with del Toro, with the giant robots dependent on the support of a racially and ethnically mixed group of human beings who can interact very effectively across national differences’.[41] In practice, however, beyond these clear representations of two different immediate responses to outside threats, the ways that both bodily and cultural boundaries are represented in Pacific Rim is more interesting.

Park relates Morley and Robins’ ‘techno-orientalism’ and Hollywood’s use of Tokyo as the ‘quintessential postmodern metropolis’ in which Japanese people are machine-like, suggesting that the self-hatred of modernity is displaced onto Asia.[42] Fear of modernity as symbolised by alienation in techno-mediated Tokyo is perhaps evident in Babel. In Pacific Rim, however, the prevailing mode is technophilia. Walls are not the solution. Fusing with technology is the solution. Even fusing with and loving the enemy is the solution. Boundaries, which are comforting illusions, must be transgressed. This transgressive tendency is one of the benefits of the genre. ‘Borders and markers in the science fiction film are seen as extendable—and their contents as spilling over into each other, possibly merging’.[43] From the film’s beginning, we see that the jaeger is as much a fantasy protection as the giant coastal wall, for Yancy Beckett is ripped out of Gypsy Danger’s skull—and ripped out of Raleigh’s mind—with ease. It is clear from that moment that jaeger fighting kaiju, though the film’s primary spectacle, cannot offer a solution. Only fascination as a starting point for becoming/assuming the cloak of the kaiju can liberate humanity from its coming destruction. The jaeger alone is imperfect, incomplete and penetrable. Similarly, the human characters are imperfect, incomplete and penetrable. Mako herself loathes the kaiju. But as del Toro explains, the characters in Pacific Rim are limited types that are really all one character. The characters move through different positions in a series of dyads of love/hatred, fascination/fear, technophilia/xenophilia, reason/instinct, obedience/rebellion, and arrogance/self-sacrifice. These, however, must somehow be fused or collapsed together for humanity to overcome its obstacles.

This is not to overstate the case the film makes for fusion as a mechanism for overcoming the alienation of contemporary human subjectivity, as Pacific Rim remains a story essentially about violently expelling aliens. In Babel, crossing boundaries and understanding the other, while nearly impossible and accomplished only in extremis, allow empathy and communion. While the narrative spans the globe, however, the focus on the intimacy of individual experience as a source of empathy means an answer for the disconnection and miscommunication between people remains elusive. In Pacific Rim, empathy, communion and understanding the other facilitate destruction and exclusion; at least when the other is the monstrous alien. By focusing on the continuities in del Toro’s work, his ‘focus on liminal characters caught between worlds’, this destruction and exclusion is undermined.[44] If Pacific Rim has indeed been successful enough to trigger a Pacific Rim 2, it would be unsurprising to see greater complexity brought to this conclusion—the kaiju were pushed back and cut off, not annihilated, after all. A triumphalist representation of the sacrifice of the jaeger and their pilots for the greater good of a united humanity, given the venality and pettiness of the wider world hinted at in the film, is unlikely to remain the prevailing vision. In del Toro’s worlds, barriers, whether between races, genders, species, past and present, or reality and fantasy, are rarely allowed to stand.

References

Anker Elizabeth, “In the Shadowlands of Sovereignty: The Politics of Enclosure in Alejandro González Iñárritu’s Babel”, University of Toronto Quarterly: A Canadian Journal of the Humanities 82:4 (2013).

Bâ Saer Maty, Higbee Will, “Moving away from a sense of cultures as pure spaces. An Interview with Deborah Shaw”, in De-Westernizing Film Studies, ed. Saer Maty Bâ and Will Higbee (London/NY: Routledge) (2012).

Carreno Victor “Travels and Borders in the Representation of the U.S.-Mexico Border: Cartographies in Alejandro González Iñárritu’s Babel”, International Journal of the Arts in Society 4:4 (2009).

Davies Laurence, “Guillermo del Toro’s Cronos, or the Pleasures of Impurity”, in Gothic Science Fiction 1980-2010. ed. S. Wasson and E Alder (Liverpool: Liverpool University Press) (2011).

Foucault Michel, “Des espaces autres. Hétérotopies”, Architecture, Mouvement, Continuité 5 (1984).

Gilchrist Todd. “Comic-Con 2012: Pacific Rim‘s Rinko Kikuchi Says She Was Jealous of Co-Star Charlie Day”, 19 July 2012 http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/comic-con-2012-pacific-rim-rinko-kikuchi-charlie-day351981, date accessed 28 September 2015.

Hanley Jane, “The Walls Fall Down”, Studies in Spanish and Latin American Cinemas [Studies in Hispanic Cinemas] 4:1 (2007).

Hutchings Peter, “Adapt or Die: Mimicry and Evolution in Guillermo del Toro’s English-Language Films”, in The Transnational Fantasies of Guillermo del Toro ed. A. Davies, D. Shaw and D. Tierney (London: Palgrave Macmillan) (2014).

Jones Norma, “Review of Pacific Rim”, Film & History 44:1 (2014).

Kerr Paul, “Babel’s network narrative: packaging a globalized art cinema” Transnational Cinemas 1:1 (2010).

Kuhn Annette, Alien Zone (New York: Verso) (1990).

Kuhn Annette, The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, (London: Routledge) (1985).

Locke Richard, “Globalization and its Discontents”, The American Scholar 76:2 (2007).

Lopez Aguirre Sergio, “En entrevista con la protagonista de Pacific Rim, recuerda su filmografía” Cinepremiere 9 July 2013, http://www.cinepremiere.com.mx/30555-rinko-kikuchi-habla-de-titanes-del-pacifico-babel-murakami-y-mas.html date accessed 17 March 2015.

Marchetti Gina, Romance and the “Yellow Peril”: Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood Fiction, (Berkeley: University of California Press) (1993).

Park Jane, Yellow Future: Oriental Style in Hollywood Cinema, (Minneapolis: University of Minnesota Press) (2010).

Raussert Wilfred, “Inter-American Border Discourses, Heterotopia, and Translocal Communities in Courtney Hunt’s Film Frozen River”, Norteamérica 6:1 (2011).

Santaolalla Isabel, “Bodyscapes of silence: The figure of the mute woman in the cinema”, Journal of Gender Studies 7:1 (1998).

Shaw Deborah, Contemporary Cinema of Latin America: Ten Key Films, (London: Continuum) (2003).

Shaw Deborah, “Babel and the Global Hollywood Gaze”, Situations 4:1 (2011).

Shaw Deborah, “(Trans)national images and cinematic spaces: The cases of Alfonso Cuarón’s Y tu mamá también (2001) and Carlos Reygadas’ Japón (2002)”, Iberoamericana 11:44 (2011).

Shaw Deborah, The Three Amigos: The Transnational Filmmaking of Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, and Alfonso Cuarón, (Manchester: Manchester University Press) (2013).

Shingler Martin, Star Studies: A Critical Guide, (London: Palgrave Macmillan) (2012).

Sneider Jeff “Rodrigo Prieto, ‘Babel’”, Variety 3 January 2007, http://variety.com/2007/film/awards/rodrigo-prieto-babel-1117956612/, date accessed 15 September 2015.

Sobchack Vivian. 1990. The virginity of astronauts. In A. Kuhn (ed.) Alien Zone. New York: Verso.

Tamaki Saitō, Beautiful Fighting Girl transl. J. Keith Vincent and Dawn Lawson (Minneapolis: University of Minnesota Press) (2011).

Telotte J.P. “The Doubles of Fantasy and the Space of Desire” Alien Zone ed. Annette Kuhn (New York: Verso) (1990).

Tierney Dolores, “Alejandro González Iñárritu: director without borders”, New Cinemas: Journal of Contemporary Film 7:2 (2009).

Notes

[1] Cuarón, Iñárritu and del Toro are the surnames commonly employed to refer to these directors in the English-speaking world, and will be used throughout.

[2] Peter Hutchings, “Adapt or Die: Mimicry and Evolution in Guillermo del Toro’s English-Language Films”, in The Transnational Fantasies of Guillermo del Toro ed. A. Davies, D. Shaw and D. Tierney (London: Palgrave Macmillan, 2014), p.84.

[3] Peter Hutchings, p.85.

[4] The Devil’s Backbone (2001, Guillermo del Toro); Pan’s Labyrinth (2006, Guillermo del Toro).

[5] Jane Hanley, “The Walls Fall Down”, Studies in Spanish and Latin American Cinemas [Studies in Hispanic Cinemas] 4:1 (2007), pp.35-45.

[6] Peter Hutchings, p.86.

[7] Peter Hutchings, p.96.

[8] Laurence Davies, “Guillermo del Toro’s Cronos, or the Pleasures of Impurity” in Gothic Science Fiction 1980-2010 ed. S. Wasson & E Alder (Liverpool: Liverpool University Press, 2011), p.88.

[9] DVD director’s commentary.

[10] Sergio López Aguirre, “En entrevista con la protagonista de Pacific Rim, recuerda su filmografía” Cinepremiere 9 July 2013, http://www.cinepremiere.com.mx/30555-rinko-kikuchi-habla-de-titanes-del-pacifico-babel-murakami-y-mas.html date accessed 17 March 2015.

[11] Norma Jones, “Review of Pacific Rim”, Film & History 44:1 (2014), p.45.

[12] The most obvious mecha referent that might come to mind for non-Japanese audiences, Neon Genesis Evangelion, is, according to del Toro, not a direct influence on the aesthetic of Pacific Rim in the way that some earlier mechas are (DVD director’s commentary).

[13] Blade Runner (1982, Ridley Scott).

[14] Michel Foucault, “Des espaces autres. Hétérotopies.” Architecture, Mouvement, Continuité 5 (1984), pp.46-49. The heterotopia now routinely appears in film analysis.

[15] Wilfred Raussert, “Inter-American Border Discourses, Heterotopia, and Translocal Communities in Courtney Hunt’s Film Frozen River”, Norteamérica 6:1 (2011), p.23.

[16] Deborah Shaw in Saer Maty Bà and Will Higbee “Moving away from a sense of cultures as pure spaces. An Interview with Deborah Shaw.” De-Westernizing Film Studies (London/NY: Routledge, 2012), p.236; Deborah Shaw, Contemporary Cinema of Latin America: Ten Key Films (London: Continuum, 2003), p.5.

[17] Jane Park, Yellow Future: Oriental Style in Hollywood Cinema (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010), p.199.

[18] Gina Marchetti, Romance and the “Yellow Peril”: Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood Fiction (Berkeley: University of California Press, 1993), p.202.

[19] Jane Park, p.xi.

[20] Amores perros (2000, Alejandro González Iñárritu).

[21] Deborah Shaw, “(Trans)national images and cinematic spaces: The cases of Alfonso Cuarón’s Y tu mamá también (2001) and Carlos Reygadas’ Japón (2002)”, Iberoamericana 11:44 (2011), pp.117-131.

[22]Rodrigo Prieto in Jeff Sneider, Rodrigo Prieto, ‘Babel’. Variety 3 January 2007, http://variety.com/2007/film/awards/rodrigo-prieto-babel-1117956612/, date accessed 15 September 2015.

[23] Jane Park, p.5.

[24] Deborah Shaw, “Babel and the Global Hollywood Gaze”, Situations 4:1 (2011), p.21.

[25] Isabel Santaolalla “Bodyscapes of silence: The figure of the mute woman in the cinema” Journal of Gender Studies 7:1 (1998), pp.53-61.

[26] Paul Kerr, “Babel’s network narrative: packaging a globalized art cinema”, Transnational Cinemas 1:1 (2011), p.47.

[27] Santoallalla, pp.57-58.

[28] Elizabeth Anker, “In the Shadowlands of Sovereignty: The Politics of Enclosure in Alejandro González Iñárritu’s Babel”, University of Toronto Quarterly: A Canadian Journal of the Humanities 82:4 (2013), pp.950-73.

[29] DVD director’s commentary.

[30] Shaw “Babel”, p.26.

[31] Jones p.46.

[32] Rinko Kikuchi does not herself consider being Japanese an essential part of her role in the film, citing instead the universalism of stories (in Todd Gilchrist, “Comic-Con 2012: Pacific Rim‘s Rinko Kikuchi Says She Was Jealous of Co-Star Charlie Day”, 19 July 2012, http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/comic-con-2012-pacific-rim-rinko-kikuchi-charlie-day351981, date accessed 28 September 2015). The signs of nationality in the intercultural space of Pacific Rim are empty; it is interpersonal fusion that is important.

[33] DVD director’s commentary.

[34] Annette Kuhn, The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality. London: Routledge, 1985) p.54.

[35] The omnipresence of the schoolgirl needs little elaboration. For an exploration of female warrior types in manga and anime see Tamaki, Saitō, Beautiful Fighting Girl transl. by J. Keith Vincent & Dawn Lawson (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011). These types are discussed mainly with reference to girls rather than women, but Tamaki’s analysis is still informative for understanding the aesthetic and narrative for the character of Mako Mori and the complexity of presenting her in a non-sexual way.

[36] Martin Shingler, Star Studies: A Critical Guide (London: Palgrave Macmillan, 2012), p.179.

[37] Gina Marchetti, p.203.

[38] Telotte suggested that the spectatorial fascination of the double in science fiction is a narcissistic impulse that may suppose the dissolution of the desire for the other. J.P. Telotte “The Doubles of Fantasy and the Space of Desire” in Alien Zone ed. Annette Kuhn (New York: Verso, 1990).

In Pacific Rim, however, doubles—Raleigh/Mako, Raleigh/ his brother, other drift-compatible pilots, scientist/alien, the two scientists, and of course pilot/jaeger—are unstable and multiply, suggesting the fluidity and possibility of transcending the limits of the individual self.

[39] A priori definitions of the genre are problematic, but Kuhn notes that effective science fiction films have often prompted critics to zero in on the way speculative fictions can interrogate the prevailing preoccupations of their moment. Annette Kuhn “Alien”, p10.

[40] For example, Dolores Tierney, “Alejandro González Iñárritu: director without borders. New Cinemas: Journal of Contemporary Film 7:2 (2009) pp.101-117; Victor Carreno, “Travels and Borders in the Representation of the U.S.-Mexico Border: Cartographies in Alejandro González Iñárritu’s Babel”, International Journal of the Arts in Society 4:4 (2011), pp.265-274; Richard Locke, “Globalization and its Discontents”, The American Scholar 76:2 (2007), pp.114-117, among others.

[41] Peter Hutchings, pp.95-96.

[42] Jane Park, pp.7-8.

[43] Vivian Sobchack, “The virginity of astronauts” in Alien Zone ed. Annette Kuhn (New York: Verso, 1990), p.113.

[44] Peter Hutchings, p.93.

Jane Hanley is Head of Spanish and Latin American Studies in the Department of International Studies: Languages and Cultures at Macquarie University, Sydney. Her current research project is on the influence of transnational mobility and networks and the representation of transnational experience in different popular genres. She is a member of the Editorial Committee of the Journal of Iberian and Latin American Research. Dr Hanley coordinates Macquarie University’s Spanish language courses as well teaching on topics related to travel and tourism, migration, past and present popular culture in Spain, and contemporary Mexico. Her research interests include travel writing, transnational cultural production, and gender in Spanish-language popular culture. She is also interested in curriculum design and implementation, student assessment and student experiences of learning, and is currently Director of Quality and Standards for the Department of International Studies.

Clint Eastwoods’s Letters from Iwo Jima as a transnational film

Łukasz A.Plesnar

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 51-67.

Łukasz A.Plesnar

Jagiellonian University

 

Clint Eastwoods’s Letters from Iwo Jima as a transnational film

Abstract

We may consider Letters from Iwo Jima as a typical transnational film. Its concept is based on Eastwood’s discovery of a General Kuribayashi’s book of letters and drawings, Picture Letters from Commander in Chief, collected and translated into English by Tsuyuko Yoshida (the original title: Gyokusa soshikikan no etegami). The script for Letters was written by a Japanese-American writer, Iris Yamashita, and Paul Haggis, Eastwood’s previous scripter. Despite having been produced by American companies (DreamWorks Pictures, Warner Bros Company, Malpaso Productions, and Ambling Entertainment), almost entire movie is in Japan.

The film functions as the second panel of the war diptych, being a twin to Flags of Our Fathers. Both movies depict the battle of Iwo Jima, but from the different perspectives: Flags from the American point of view, and the Letters from the Japanese one. Shooting his diptych, Eastwood decided to “show the two sides of a battle”, presenting the consequences of war on both sides. It was a feat that had never been attempted by any other filmmaker (except perhaps Lewis Milestone in All Quiet on the Western Front). Eastwood refutes the decades when the Americans demonied the Japanese, which began at the start of the war on Pacific. The director portraits the Japanese soldiers as “young and powerless and driven to madness or suicide” human beings, who are to be pitied, not hated. He tries to escape from stereotypical images of the Japanese society, Japanese soldiers, and Japanese culture, often presented in the American cinema. Main roles are cast with the Japanese while in the earlier Hollywood movies Japanese characters were generally performed by Chinese-Americans or Asian-Americans). This makes the film more authentic.

Letters was released in Japan and was commercially successful, receiving warm reception from critics and audiences. An English-dubbed version came out sixteen monts after its Japanese premiere.

Key words: transnational film, war movies, combat movies, representation, stereotypes, suicide, Japan, Clint Eastwood

Flags of Our Fathers and Letters from Iwo Jima, two movies produced by Clint Eastwood in 2006, are atypical and unusual works. “It was the first time a director made two films at the same time about the same event, which here is the battle over Iwo Jima in 1945”.[1] According to historians, this was one of the deadliest fights in the Pacific Campaign. Over the course of 36 days in February and March, the invasion forces of 110,000 Marines fought 22,000 entrenched Japanese infantrymen. Only 1,083 Japanese survived, while 6,821 Americans were killed and almost 20,000 wounded. The Imperial Army troops were commanded by General Tadamichi Kuribayashi, “a unique man, a man of great imagination, creativity and resourcefulness”[2], a soldier who went far beyond the traditional model of a Japanese officer, and who is one of the main characters of Letters from Iwo Jima.

Originally, Eastwood planned to make one film devoted to the battle of Iwo Jima: an adaptation of James Bradley’s book about six Marines raising the American flag on Mount Suribachi. However, while the director was working on Flags of Our Fathers, he discovered General Tadamichi Kuribayashi’s book of letters and drawings, Picture Letters from Commander in Chief, which had been published posthumously in Japanese in 1992 and then translated into English by Tsuyuko Yoshida.[3] It contained the General’s letters to his wife and children, including those written on Iwo Jima. “In the letters Eastwood found a Japanese voice”, Rikke Schubart writes. “He first considered adding a Japanese point of view to Flags, but then decided on making a second film instead. A film entirely dedicated to the Japanese point of view. And so, while doing post-production on Flags, Eastwood shot Letters from Iwo Jima in 32 days”.[4] Both Flags and Letters are independent movies, but at the same time, as Leo Braudy notes, “both are tremendously enriched by their juxtaposition and should be seen as a diptych”.[5]

Apart from many similarities, we can also notice numerous differences between Flags of Our Fathers and Letters from Iwo Jima. Firstly, Flags was shot in English with American actors, while Letters, despite having been produced by American companies (DreamWorks Pictures, Warner Bros Company, Malpaso Productions, and Ambling Entertainment), was kept in Japanese and engaged Japanese actors. Secondly, Flags was a 75 million dollar blockbuster movie, while Letters cost only 15 million dollars. Thirdly, Flags was originally aimed at an international audience, while Letters was directed above all at Japanese moviegoers. It is significant that an English-dubbed version of the film came out sixteen months after its Japanese premiere. The participation of Japanese actors speaking subtitled dialogue led to certain confusions. American spectators regarded the movie as a Japanese production. On the other hand, Letters won the Japanese Academy Award for the best foreign language film, which was an obvious paradox.

Differences between both Eastwood’s movies are not limited to the aspect of production, but go much further, referring also to the content. We could say, quoting the statement of Aaron Gerow, that Flags is “about how to remember the war, giving a new view on an incident everyone knows”, while Letters is “about listening to those who fought it, trying to create a memory tableau of something most people, including the Japanese, know little about”. Flags is also an attempt to deconstruct the Hollywood genre of war and combat films, while Letters “appears more simply as an American effort to understand the complex human beings on the other side, to tell the world that they were brave too”.[6]

Apart from the circumstances of the production process, we can list three reasons why Letters from Iwo Jima should be recognized as a transnational film: 1) adoption by the director of a Japanese point of view; 2) portrayal of Japanese soldiers—against the tradition of American war films—as simple, normal people, not as barbarians or even bloodthirsty wild beasts; 3) setting up the audience’s identification with some of the young soldiers by focusing on their individual stories and their unfolding relations.[7]

We may say that the way Eastwood builds the plot of Letters, describes its characters, and defines their motives leads him to the denial of a number of stereotypes that exist in American culture. Although these stereotypes primary refer to images of an enemy, they also relate indirectly to images of every „other”, whether racial or national. Nonetheless, the director is famous for the blunt attitude towards such stereotypes that he has demonstrated a number of times. He fought against the stereotype of a Native American as a tomahawk-wielding savage thirsty for the white man’s blood and living in the wilderness or on reservations (men) and a beautiful maiden (women) in The Outlaw Josey Wales (1976). He questioned various stereotypes of Afro Americans (as thugs, domestic workers, or a best friend of a white man) in Bird (1988) and that of an African as a naked black guy brandishing spears and fighting with their neighbours in White Hunter, Black Heart (1990). Finally, he waged a war with the stereotypes of Hispanic American women as maids, sexpots, or immigrants in Blood Work (2002) as well as with the stereotypes of Asian Americans as kung fu fighters or a technical experts (men) and prostitutes (women) in Gran Torino (2008).

The majority of stereotypes are of national nature in two senses of the word. Firstly, they frequently come into existence and are formed within a group we call a nation. Secondly, they often refer to nations. Obviously, stereotypes differ according to both their subjects and objects (for instance, Poles have quite different stereotypes of Russians than do Serbians [8], just as Jews see Palestinians completely unlike Egyptians or Saudi Arabians). I want to stress that stereotypes might sometimes be modified over the course of time, but usually they are relatively stable.

Cinema is a domain where stereotypes occur very often. We may even say that the history of film is the history of disseminating stereotypes. Rejection of national and racial stereotypes is not so easy when you consider viewers’ expectations and their cultural training as well as a filmmaker himself being trapped in the stereotype network of his own culture. However, success means something special: the transition from the sphere of national to the sphere of transnational. To paraphrase the words of Elizabeth Ezra and Terry Rowden, we may say that the key to transnationalism is the recognition of the decline of national stereotypes as a regulatory force in global cinema.[9]

I have already mentioned the extremely stereotypical images of the Japanese in the American films produced during World War II. This subject will be discussed in more detail in a later part of this study. However, it is interesting whether the images of Americans and other enemies of the Empire were equally stereotypical in the Japanese films from the same period. The answer is surprising: no. Japanese films, including war and combat movies, rarely presented or even mentioned the enemy; battles were often filmed simply from the Japanese side, showing no opposing soldiers. Even the leading propaganda movie, Kajirō Yamamoto’s The War at Sea from Hawaii to Malay (Hawai Marē oki kaisen, 1942)—made to commemorate the first anniversary of the attack on Pearl Harbor—paid little attention to the Americans. The main reason seems to be simple: “Japanese racism was less concerned with the denigration of others than with the elevation of themselves, with affirming their status as an allegedly superior and chosen people”.[10] As a result, on-screen Japanese soldiers were depicted as living in an exclusive world of camaraderie and racial affinity. Images of enemies were needless.

Obviously, this was not the absolute rule. A number of jidaigeki movies stirred up “a passionate hatred among the populace against Japan’s ‘historic enemy’ (shukuteki), the Anglo-Saxon powers”[11]. Some films, for instance Tomotaka Tasaka’s Mud and Soldiers (Tsuchi to heitai – 1939) and Yoshimura Kōzaburō’s The Legend of Tank Commander Nishizumi (Nishizumi senshachō den – 1940), presented the “inhuman” qualities of the Chinese, and Imai Tadashi’s Suicide Troops of the Watchtower (Bōrō no kesshitai – 1943) depicted the Korean communist guerrillas as bloodthirsty beasts (though the image of “normal” Koreans was relatively positive).

Paradoxically, the most negative image of American soldiers, politicians and culture can be found in Taku Shinjō’s For Those We Love (Ore wa, kimi no tame ni koso shini ni iku – 2007), a quite recent production about the kamikaze pilots of World War II. The movie has triggered many controversies in the United States, Great Britain, Australia, and New Zeeland as it portrayed pilots’ suicides as courageous and honourable, whereas the Allied forces, the victims of their attacks, were shown as brutal aggressors with no honour or sense of duty.

Let us return to Letters from Iwo Jima. The “soul” of Eastwood’s film and one of its main figures is the baker-turned-soldier, Private Saigo (played by pop star Kazunari Ninomiya), who has promised his young pregnant wife not to kill himself, to return home alive, and to never fire a shot. His name is symbolic, as it means “the last” in Japanese. Indeed, he is the only Japanese character who has survived the bloody slaughter on Iwo Jima. Saigo is not only a Japanese baker or soldier, but also an “everyman”, one of us, somebody who loves his family and profession, thinks about his future, and primarily wants to live. He cannot adapt to military life, he does not accept the callousness of the Japanese army based on a strict hierarchy and the absolute obedience of soldiers, and he cowers under the stare of fanatic and indoctrinated officers. He feels the absurdity of being forced into a battle in which “only death awaits”.[12] Ikui Eikoh notices that “a hero like Saigo is exceptional less in Japanese history than in the history of Japanese film”[13], because he is weak, frightened, defenceless, and lost, or using the words of Lars-Martin Sorensen because “he is … normal”.[14]

Saigo is not the only “normal”, unheroic, and rational Japanese soldier in Letters from Iwo Jima. Private Nozaki (Yuki Matzusaki), accused of treason by an over-zealous officer, and Private Shimizu (Kase Ryo) are other ones. They, as Saigo, fight the rules and customs common in the Imperial Army: absolute hierarchy, ruthless obedience, and fanaticism inspired by the highest command. In one of the few scenes in the film that take place in Japan, we see a military police officer (Kempeitai) who orders Shimizu, a young recruit, to shoot a child’s pet dog as a test of his toughness and loyalty. When Shimizu tries to save the dog, he is dismissed and sent to Iwo Jima to face inevitable death. There his comrades accuse him—unjustly, of course—of being a Kempeitai informer. Fortunately, a conversation with Saigo clears up the misunderstanding. Both soldiers notice they have very similar opinions and attitudes. They consider the war in the name of the Emperor and abstract ideas of love of the country, honour, and imperial patriotism absurd. They also feel that they are too young to lay down their lives in a doomed war. They refused to commit suicide (after the others in their platoon had all killed themselves) and decided to surrender to the Americans. Shimizu goes first but is killed by two American guards. Saigo fails to move and preserves his life.

The killing of Shimizu by American guards reverses elementary Hollywood conventions of combat films: U.S. Marines, usually presented as good guys, perpetrate a crime on a Japanese soldier, shown usually as a bad guy. This murder is committed for no apparent reason, in fear of Shimizu and the reputation of the Imperial Army. The crime makes no sense: it is a savage and purposeless act that was most often attributed to the enemies of America in Hollywood movies. Therefore, Eastwood eventually overturns repartition of values: U.S. Marines are bad guys while Shimizu turns out to be a good guy.

Shimizu has bad luck. On the contrary, Saigo is lucky. Late in the film, Saigo and other Japanese soldiers are told by their commanding officers to defend Mount Suribachi with their lives. Desperate and distraught men begin committing suicide. However, Saigo refuses to kill himself, escapes the mountains, and goes to the base of operations where he meets General Kuribayashi. The General orders Saigo to burn all the documents whilst he leads the surviving soldiers for one final nighttime attack on the American troops. Saigo, fulfilling the order, burns the military documents and buries the pouch containing thousands of letters written by the soldiers and never delivered to Japan. In the bloody assault, Kuribayashi is fatally wounded and asks Saigo for a last favour: to bury him where he would not be found. In the closing shot of Letters, we see Saigo, captured by the U.S. forces, lying amongst many wounded American soldiers. His face is turned toward the camera. As Rikke Schubart writes, “This man—no hero, no saviour, no decorated corpsman or admired general—survives. He is the future, not to honour or mourn, but to emulate. He returns to his wife and child”.[15]

This scene also contains another message reconstructed by Ian Buruma: “Lying under his army blanket”, he notes, “waiting to be taken off the island of death, Saigo is no different from the Americans lined up beside him, and yet it is unmistakably him; and that is the point of Eastwood’s remarkable movie”.[16] This construction can be, and in fact should be, easily extended. It seems to me that the director makes it clear that all national, ethnic, racial, cultural, and religious distinctions are not important because in fact we are all alike. Alternatively, in other words, differences between people do not depend on national, ethnic, cultural, and religious factors. As Mikkel Bruun Zangenberg sums up: “Eastwood seems to suggest, we are all simple human beings endowed neither with the sadistic urge to kill nor with a fervent desire to fight for some abstract notion of ‘love of country’”.[17]

However, Zangenberg in his generalization takes things too far because in Letters Eastwood portraits not only “simple human beings”, but also soldiers and civilians brainwashed by the military government and the tradition of the bushido code. Lieutenant Ito (Shido Nakamura) is a good example. He is obsessed with driving his men to honour suicide; ironically, he fails to kill himself and is imprisoned by U.S. Marines. In addition, many other officers, educated in strict military discipline and samurai tradition, are soulless, cruel, and ignorant, and seem more concerned with achieving a glorious suicidal death than defending Iwo Jima. Some of the civilians are indoctrinated too. When Saigo is conscripted into the Imperial Army, his neighbours and friends keep congratulating him and repeating that he is lucky to be chosen to die for his country.

Eastwood presents the problem of indoctrination as a conflict between simple soldiers and officers. While the soldiers are primarily concerned with survival and comradeship among themselves, the officers are caught in the trap of ideological thinking in terms of patriotism, honour, self-sacrifice, and fate. Nevertheless, not all of them are fully incapacitated by ideology, upbringing, and traditional samurai code. The director shows two senior officers who are exceptional: General Tademichi Kuribayashi and Colonel Baron Takeichi Nishi (Tsuyoshi Ihara).

General Kuribayashi left his post as head of the Emperor’s Palace Guard “to lead what would turn out to be the suicidal defence of Iwo Jima, with all naval air support withdrawn”.[18] After he arrived at the island, he deviated from traditional Japanese war strategy that “dictates that an island should be defended by pillboxes on the beaches”.[19] Instead, he ordered his men to hew in the rocks of Mount Suribachi 28 kilometres of tunnels and 5,000 caves, which turned the Japanese infantry positions into nearly impregnable fortress. As a human being, Kuribayashi was a caring person. He protected his men against abusive officers, ordered equal food rations for officers and simple soldiers, and shared his water. Besides, he had the best qualities of the real warrior: he was tough, manly, courteous, and good-looking.

Kuribayashi is a cosmopolitan figure. He knows the United States well because he spent five years there as a military attaché. He likes this country, has American friends, and respects American values and the American way of life. One flashback shows his memory of a banquet dinner held in his honour at Fort Bliss in the late 1920s. Sitting in the dark cave on Iwo Jima, he recalls the moment when an American officer presents him with a Colt .45 “as a token of friendship”. Rikke Schubart writes, “We understand this is a painful memory of a happy moment. Kuribayashi treasures the gun, which he wears in his belt and with which he will commit suicide. Now, 54 years old, time is testing him. The commander’s conflict is obvious to us, torn as he is between his own convictions and those of his nation. Because, alas, they are not the same”.[20] The General “is no longer an enemy. Having travelled back in time and into his thoughts, we feel that we know him and that he is now a fellow being”.[21]

Besides Saigo, Kuribayashi is the main character of Letters from Iwo Jima. Both are similar in a way; but at the same time, both are quite different. They experience internal conflict between the demands of the intrusive rationality of war (survival above all else) and the cultural obligation to die for the country and the Emperor. However, they choose different solutions. Saigo decides on life, homecoming, and meeting his newborn daughter. The General, on the other hand, chooses honour death. When he recognizes the situation of his soldiers as hopeless, he orders the general attack on the American lines telling his men to be proud to die for their homeland. Then he takes his sword and leads his soldiers on the last charge.

Kuribayashi is fatally wounded during the assault and he orders his aide-de-camp to behead him with his sword, but the lieutenant is shot before the blow. Because of his injuries, Kuribayashi cannot hold his sword, so he uses the gun. “Ironically, the American gift of friendship leads to Japanese suicide”.[22]

The Colt .45 as a tool of suicide is a symbolic requisite. On the one hand, it represents American mythology and violence (as a well-known object of the history of the United States and many cultural texts, for example numerous literary or cinematographic Westerns); on the other hand it symbolizes friendship, honour, valour, pride, and politeness (as a gift). Nevertheless, it also symbolizes death, war, destruction, and self-destruction (as a weapon). For Kuribayashi it is an important bond with his happy past, days of peace, a time of innocence. It is also a tool of suicide that differs from the traditional Japanese tool used for that purpose. We may say that the gun is an object in which elements of the American and Japanese cultures meet. Maybe, more precisely, it is an agent of westernisation of Japanese culture.

Kuribayashi is not the only character in Letters from Iwo Jima with any personal knowledge of America and Americans: Colonel Baron Takeichi Nishi is another. He is an aristocrat and an equestrian who had won the gold medal in the individual jumping event of the 1932 Olympics in Los Angeles. As a well-known and rich man, he entertained Mary Pickford and Douglas Fairbanks, the famous actors of the era, at his home. His attitude to an enemy does not resemble traditional Japanese customs. Instead of killing a wounded young U.S. Marine soldier, Sam (Lucas Elliot Eberl), Nishi treats him with the last dose of morphine and reminisces about happy old days and his Hollywood friends. After the GI dies from his injuries, Nishi reads out a letter from the boy’s mother, “Remember what I said to you: always do what is right because it is right”. The letter enlightens Japanese soldiers that the Americans were just like them. Later despite bushido code and opinions of other officers, Nishi orders his infantry men not to commit suicide.

The Colonel seems to be even more cosmopolitan than Kuribayashi. He was a ladies’ man, attracted to the glamour of society life. As Ian Buruna writes, “Nishi has the hearty manners of a sporting Englishman. He is rather like the Erich von Stroheim character in Jean Renoir’s La Grande Illusion, a member of the international aristocracy, in home in any place where wine, horses, and women have an acceptable pedigree”.[23] However, when Nishi is blinded by an explosion and unable to lead his soldiers, he commits suicide. His cosmopolitism turned out to be a coat covering deeply hidden nationalism. I think this way because I agree with Rikke Schubart, who notes, “Letters makes it crystal clear that suicide is a perverted nationalism”.[24] This means that Kuribayashi was a kind of nationalist too. Or rather, he was loyal to the national ethos he did not share, but obeyed. In his last message to the Imperial Headquarters, he wrote, “Our ammunition is gone and our water dried up. Now is the time for us to make the final counterattack and fight gallantly, conscious of the Emperor’s favour, not begrudging our efforts though they turn our bones to powder and pulverize our bodies. I believe that until the island is recaptured, the Emperor’s domain will be eternally insecure. I therefore swear that even when I have become a ghost I shall look forward to turning the defeat of the Imperial Army to victory. I stand now at the beginning of the end. At the same time as revealing my innermost feelings, I pray earnestly for the unfailing victory and security of the Empire. Farewell for all eternity”.[25]

General Kuribayashi and Colonel Nishi are the tragic heroes in an Aristotelian sense of the term. Firstly, they face the insoluble conflict. As we already know, this is a conflict between the rationality of war and a cultural or ideological obligation to die for the country and the Emperor. Kuribayashi and Nishi have Free Will, so they can choose. Each choice, however, leads to suffering and disaster. To choose survival means to be disloyal to military oath, to the Emperor, to the State, and to the Japanese tradition, and eventually to lose everything that is of great worth: face, honour, respect, and a place in history. On the other hand, to choose self-sacrifice means to lose life on earth, worldly possessions, family, happiness, and future; in other words, everything that a human being knows empirically. Every choice is wrong. The tragic hero is a victim and a culprit at the same time. He is guilty of so-called hamartia, meaning that he has made a bad decision or miscalculation because of “poor reasoning” or an external stimulus (e.g. interventions of Gods or divine madness in ancient tragedy). I enclose the expression poor reasoning in quotation marks because a tragic hero, ex definitione, does not use “proper reasoning”; his reasoning is always poor. It results from circumstances and limited knowledge of human beings. A typical tragic hero makes a bad decision because he sees only one way. For instance, many Japanese infantrymen on Iwo Jima chose death over surrender because, as Robert S. Burrell writes, “most soldiers believed Americans massacred and tortured prisoners. In particular, the Japanese were taught to despise Marines, who purportedly had to murder their own parents to qualify for enlistment”.[26] However, Kuribayashi and Nishi were broadminded men with extensive knowledge partly based on their personal experiences. That is why they were double guilty of hamartia and thus double tragic; they must have seen more than one way out.

By building the figures of Kuribayashi and Nishi as tragic heroes, Eastwood precludes our privilege of judging their proceedings in terms of right and wrong. Certainly, it does not mean that they do not participate in the Manichean conflict between good and evil: it only means that their individual decisions do not influence the ultimate result of that eternal struggle, as it must continue until the end of our world. Kuribayashi and Nishi are only insignificant puppets in the theatre of life. They are fated to fail; in other words, they have to die.

Nevertheless, the character of Kuribayashi seems to be somewhat internally contradictory. Initially, he forbids his soldiers to use banzai charges and counterattacks, but at the end of the film, he leads his men to a suicidal assault on American lines. He likes and understands Americans. During the ceremonial banquet dinner at Fort Blass he says, “The United States is the last country in the world Japan should fight”. However, on Iwo Jima he writes the following order to his men: “Each of your shots must kill many Americans. We cannot allow ourselves to be captured by the enemy. If our positions are overrun, we will take bombs and grenades and throw ourselves under the tanks to destroy them. We will infiltrate the enemy lines to exterminate them. No man must die until he has killed at least ten Americans. We will harass the enemy with guerrilla actions until the last of us has perished”.[27]

Eastwood does not question Kuribayashi’s command. “He shows the despair of some of the Japanese soldiers who are ordered to die, admittedly, but he does not critically engage Kuribayashi’s orders to die defending the island, or his heroic character for that matter”.[28]

Aaron Gerow wonders whether Eastwood, in honouring soldiers like Kuribayachi, “may be unwittingly engaging in the same process of creating ‘heroes’ that Flags of Our Fathers criticized, albeit for another country”.[29] This is even truer because the practice of honour suicide in form of seppuku or banzai seems to be Eastwood’s most important tool to humanize Japanese characters. That praxis is also, as Robert Burgoyne notes, “the key to the film’s tragic tone and the act that carries the strongest anti-war charge”.[30] The author notices that Eastwood does not depict self-sacrifice “as a weapon, a tactic or strategy of war”, but rather “as a means of bearing witness to a cause”.[31] Such treatment of self-destruction is nothing new: Ancient Romans used it as a means of protest; ancient Israelites as a message to their contemporaries and descendants that Jews would never be “servants to the Romans, nor to any other than to God Himself”[32]; early Christian martyrs as a way to follow in Jesus’ footsteps; and present-day Buddhist monks in Tibet as a call of protest against Chinese occupation. Even Americans had an experience with something like banzai in the defence to the last man of Alamo Mission in 1836. Polish moviegoers remember the case of Michał Wołodyjowski and Hassling-Ketling of Elgin who blew themselves up in Kamieniec Podolski in 1672, which was described by Henryk Sienkiewicz in his famous novel Pan Wołodyjowski and shown in its adaptation for the screen by Jerzy Hoffman.

In Eastwood’s movie, the acts of self-sacrifice are of great importance. As Robert Burgoybe writes, “Seen as an instance of testimony—a speech act—the suicides depicted in Letters from Iwo Jima can be associated with the ‘letters’ of the film’s title. The film reframes the act in a way that emphasises the body of the soldier as a site of competing message, a text that exceeds its culturally sanctioned meanings in the coded discourses of war, becoming instead a site of self-authorship”.[33]

The first ritual suicide scene in Letters from Iwo Jima is demonstrative and moving. Let me once more quote Burgoyne: “The officer in charge … decides to disobey General Kuribayashi’s order to retreat and orders his men to ‘die with honour’ … Each soldier draws a grenade, struggles to fight back on overwhelming sense of fear and sorrow, and then blows himself up. The care, shown previously in the monochrome colours of pewter and charcoal, suddenly erupts into a sickening orange-red as the bodies of the soldiers burst open … As the camera observes each soldier’s internal agony in extended psychological close-up, the powerful sense of identification and empathy that the collective suicides elicit is countered by an equally strong sense, underscored by the character’s behaviour, lighting and sound, of suicide as profoundly ‘Other’, as transgression, as taboo”.[34]

I would like to stress that, showing the scenes of honour deaths and banzai, Eastwood deprives individual and collective suicide of connotation with something barbarian, uncivilized, and primitive. While self-sacrifice is primarily motivated culturally, it is also a question of being true to oneself and to individual values, of loyalty to commanders and soldier fellows, and of inflexibility and courage. We may acknowledge those who commit suicide as victims of traditions, ideology, or upbringing. However, we may also acknowledge them as heroes because they are able to overcome fear, to give their life to a cause and to show extremely strong will.

As I have already mentioned, in Letters from Iwo Jima Eastwood tries to escape from stereotypical images of the Japanese and to refute the decades when the Americans demonized them as a result of the war on Pacific. Since Pearl Harbor, American films have built an extremely negative image of the Japanese as aliens, traitors, barbarians, and creatures unworthy of the name of human beings. They were accused of sadism, brutality, fanaticism, perversity, dishonesty, indecency, lack of dignity, and shortage of empathy, as well as of hatred and contempt for their enemies. What is very important is that these attributes belonged to almost all of the Japanese. “On American screens”, Wang Xiaofei notes, “Japanese soldiers were repeatedly shown torturing POWs, killing civilians, and raping Chinese women. Japanese soldiers laughed when they were killing (Ray Enright’s Gung Ho! The True Story of Carlson’s Makin Island Raiders, 1943), when they were raping Chinese women (John Farrow’s China, 1943, Harold S. Buckuet’s and Jack Conway’s Dragoon Seed, 1944), or when they knew other soldiers had won a bloody battle (Lewis Milestone’s The Purple Heart, 1944). They smiled when they tried to ‘persuade’ American prisoners to speak (Edward Dmytryk’s Behind the Rising Sun, 1943 and Purple Heart). Japanese soldiers were also portrayed as sons of the jungle. They shot American soldiers in the back and they pretended to surrender only in order to kill GIs”.[35]

         Kathryn Kane notices that in American combat films, Japanese soldiers were shown as nameless and faceless, not people who could think and act as individuals.[36] They were anonymous masses specially created to be killed by American heroes. If some Japanese survived, they would probably commit seppuku (this ritual was presented in Edwin S. Martin’s Invisible Agent, 1942, in Behind the Rising Sun, Purple Heart, and in Frank Lloyd’s Blood on the Sand, 1945). Sometimes the presence of Japanese soldiers was only suggested. Xiaofei quotes the excerpt from the program to Tay Garnett’s Bataan (1943): “the Japs are totally impersonal; we don’t even see the planes—only their bombs and bullets and the damage they do”.[37]

         Ian Buruma explains why we encounter faceless enemies in many combat films: “More war movies have been about heroes, and individual differences among the enemies were irrelevant, since their villainy could be taken for granted … The whole point of feel-good propaganda is that the enemy has no personality; he is monolithic and thus inhuman”.[38]

         It is obvious that Eastwood does not use such a strategy in Letters from Iwo Jimia. On the contrary, he individualizes his characters: Saigo, Kuribayashi, Nishi, Shimizu, and even Ito. We get to know a lot about their lives, families, likes and dislikes, and systems of values. They are human beings to the core. They have their distinctive features so that they are easily recognizable by the audience. They are no more “Others”: they are like our friends and people around us.

The viewers find out a lot about the characters from flashbacks. Three of them belong to Kuribayashi (his visit to the United States as a military attaché), one to Saigo (call-up), and one to Shimizu (the incident with a pet dog and a Kempetai officer), and all are memories of a past prior to the war. They differ from the remaining fragments of the film in higher colour saturation; the scenes on Iwo Jima are almost drained of colour, restricting themselves to “an attenuated palette of pewter greys and pumice browns”.[39]

The use of flashbacks allows viewers to get into the minds of characters and to come to know their thoughts, emotions, and way of reasoning. In building such images of the Japanese characters, Eastwood breaks and deconstructs the conventions of war and combat films (although to a lesser degree than in Flags of Our Fathers). This does not mean the director ignores and rejects the whole genre’s tradition. Letters of Iwo Jima also preserves some of the fundamental tenets of combat movies. It follows the track of films such as Georg Wilhelm Pabst’s Westfront 1918: Vier von der Infanterie (1930), Lewis Milestone’s All Quiet on the Western Front (1930), William A Wellman’s Bastogne (1949), and Samuel Fuller’s The Steel Helmet (1951), all works that are distinguishable by a high degree of realism. However, absolute realism is impossible as combat movies contain acts of violence. As Stephen Prince writes, “the cinema cannot present violence in other than a pleasure-inducing capacity … The medium inevitably aestheticizes violence. The arousal and expression in cinema of ‘negative’ emotions—fear, anxiety, pain—typically occur as part of a pleasure-inducing aesthetic experience”. The reason is simple: “It seems likely that representations of violence on screen that are unrelentingly horrifying, nauseating, or disgusting will fail to attract viewers”.[40] Authentic images of combat violence are horrifying, nauseating, and disgusting.

Eastwood sets a high value on psychological realism. Sometimes, however, he abandons visual realism in favour of aesthetization of images that intensifies the film’s influence. This is true, among others, of battle scenes and those presenting ritual suicides and banzai. I have already mentioned, quoting Robert Burgoyne, the sequence showing the first collective suicide. This fragment is tragic and startling but it is extraordinarily beautiful at the same time. The aesthetization of death, wounds, and blood gives the audience pleasure in seeing the film. If the viewers looked at those horrors in reality, they would never feel satisfaction. Most of them would probably have to close their eyes.

I believe Letters from Iwo Jima is an almost standard example of a transnational film, both on production and plot levels. However, it does not mean it is an absolute turning point in American-Japanese cinematographic relations. As we already know, during the Second World War and the next decade Hollywood directors portrayed the Japanese as brutal and barbarian villains representing a lower and more primitive human race. However, in the mid-1950s they began to hint, in movies like Daniel Mann’s The Teahouse of the August Moon (1956) and Joshua Logan’s Sayonara (1957), that the Japanese were not so alien and uncivilized. By the 1960s, even the war on Pacific was represented as more humane and noble. As Michael Paris writes, in Frank Sinatra’s None but the Brave (1965) and John Boorman’s Hell in the Pacific (1969), “it is even suggested that some Japanese soldiers were not very different from Americans”.[41] Both films were American-Japanese co-productions, as was Tora! Tora! Tora! (1970) directed by Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, and Toshio Masuda, which was “a detailed examination of the attack on Pearl Harbor, but told with remarkable fairness”.[42] In subsequent years, a number of films appeared which were sympathetic to Japanese culture, tradition, and way of life. For example, movies such as Sydney Pollack’s The Yakuza (1975) (“the first serious attempt of Western filmmakers to depict code-driven, context-driven interactions between peoples in Japan”[43]), John G. Avildsen’s The Karate Kid (1984), Fran Rubel Kuzui’s Tokyo Pop (1988), Edward Zwick’s The Last Samurai (2003), Sofia Coppola’s Lost in Translation (2003), and Rob Marshall’s Memoirs of a Geisha (2005).

However, Letters from Iwo Jima is an exceptional film. It is the only American combat movie made from a Japanese point of view and the only in which the author tries to understand and show respect to old Japanese customs and contemporary contradictions of Japanese ego. Eastwood reveals intense empathy towards the perfect cultural strangers who, by virtue of a government decision, became enemies of the United States. However, looking at somebody as at an enemy does not mean regarding him as a being deprived of humanity: a barbarian and a wild beast. Eastwood admits the very term “enemy” to be shady. Saigo, Shimizu, Kuribayashi, Nishi, and even Ito are not enemies. They are “trapped in a narrative of the primacy of patriotism, honour, and fate”[44] and led by cynical political leaders. Therefore, the true enemies are “politicians—the ones who are never seen in battle, but who willingly send soldiers off to die for a cause whose underlying rationale is virtually inscrutable”.[45] Japanese soldiers are victims, not perpetrators. They are to be pitied, not hated.

 

References:

Braudy Leo, “Flags of Our Fathers / Letters of Iwo Jima”, Film Quarterly 60: 4 (2007).

Budd David H., Culture Meets Culture in the Movies: An Analysis East, West, North and South, with Filmohraphies (Jefferson, N.C.: McFarland) (2002)

Burgoyne Robert, “Suicide in ‘Letters from Iwo Jima’” in Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, ed. Rikke Schubart and Anne Gjelsvik (New York: Columbia University Press) (2013).

Burrell Robert S., The Ghost of Iwo Jima (College Station: Texas A&M University Press) (2006).

Buruma Ian, “Eastwood War: The Battle of Iwo Jima”, Japan Focus, 5,  http://www.apjjf.org/-Ian-Buruma/2360/article.html, date accessed 28 July 2016.

Eikoh Ikui, „’Letters from Iwo Jima’: Japanese Perspectives”, Japan Focus, 2,  http://www.japanfocus.org/-Ikui-Eikoh/2417, date accessed 28 July 2016.

Ezra Elizabeth and Rowden Terry, „General Introduction: What is Transnational Cinema? [in:] Elizabeth Ezra and Terry Rowden (eds.), Transnational Cinema. The Film Reader (London and New York: Routledge) (2006)

Flavius Josephus, The Works of Flavius Josephus, the Learned and Authentic Jewish Historian, translated by William Whiston, A.M., vol. II (London: Henry G. Bohn) (1845).

Freiberg Freda, „China Nights (Japan, 1940): The Sustaining Romance [in:] John Whiteclay Chambers II, David Culbert (eds.), World War II, Film, and History (Oxford, New York: Oxford University Press) (1996).

Gerow Aaron, “From ‘Flags of Our Fathers’ to ‘Letters from Iwo Jima’: Clint Eastwood’s Balancing of Japanese and American Perspective”, http://apjjf.org/-Aaron-Gerow/2290/article.html, date accessed 26 July 2016.

High Peter B., The Imperial Screen. Japanese Film Culture in the Fifteen Years’ War, 1931-1945 (Madison: University of Wisconsin Press) (2003).

Kakekashi Kumiko, Letters from Iwo Jima (London: Weidenfeld & Nicolson) (2007).

Kane Kathryn, Vision of War: Hollywood Combat Films of World War II (Ann Arbor: UMI Research Press) (1982).

Paris Michael, “‘What Happened was Wrong!: Come See the Paradise’ and the Japanese-American Experience in the Second World War” in Repicturing the Second World War: Representations in Film and Television, ed. Michael Paris (London: Palgrave Macmillan) (2007),.

Prince Stephen (ed.), Screening violence (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press) (2000).

Schubart Rikke, “Eastwood and the Enemy” in Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, ed. Rikke Schubart and Anne Gjelsvik (New York: Columbia University Press) (2013).

Schubart Rikke and Gjelsvik Anne, “Intruduction: Know Your Enemy, Know Yourself” in Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, ed. Rikke Schubart and Anne Gjelsvik (New York: Columbia University Press)  (2013).

Sorensen Lars-Martin, “East of Eastwood. Iwo Jima and the Japanese Context” in Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, ed. Rikke Schubart and Anne Gjelsvik (New York: Columbia University Press) (2013).

Vaux Sara Anson, The Ethical Vision of Clint Eastwood (Grand Rapids, Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company) (2012).

“Tadamichi Kuribayashi”, http://www.wikiwand.com/en/Tadamichi_Kuribayashi, date accesed 4 August, 2016).

Xiaofei Wang, “Movies Without Mercy: Race, War, and Images of Japanese People in American Films, 1942-1945”, Journal of Amrican – East Asian Relations 18 (2011).

Zangenberg Mikkel Bruun, „Humanism versus Patriotism? Eastwood Trapped in the Bi-Polar Logic of Warfare” in Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, ed. Rikke Schubart and Anne Gjelsvik (New York: Columbia University Press) (2013).

Notes

[1] Rikke Schubart and Anne Gjelsvik, “Introduction: Know Your Enemy, Know Yourself” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’ (New York: Columbia University Press, 2013), p. 1.

[2] Eastwood quoted from the press material for the film Letters from Iwo Jima, “Letters from Iwo Jima Production Information”, 4.

[3] Another book that influenced and inspired Eastwood was Kumiko Kakekashi’s Letters from Iwo Jima (London: Weidenfeld & Nicolson, 2007), originally published as Chipuzo Kanashiki (Tokyo: Shinchosha, 2005).

[4] Rikke Schubart, “Eastwood and the Enemy” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 174.

[5] Leo Braudy, “Flags of Our Fathers / Letters of Iwo Jima”, Film Quarterly; Summer 2007; 60, 4; p. 17.

[6] Aaron Gerow, “From ‘Flags of Our Fathers’ to ‘Letters from Iwo Jima’: Clint Eastwood’s Balancing of Japanese and American Perspective”, online: http://apjjf.org/-Aaron-Gerow/2290/article.html (accesed 26 July, 2016).

[7] See Sara Anson Vaux, The Ethical Vision of Clint Eastwood (Grand Rapids, Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012), p. 157.

[8] The Poles consider the Russians to be the threatening barbarians, as „Asians” who want to conquer Poland and the whole Europe, as the rude, backward, conceited and always dead-drunk nationalists, poor and with no future before them. Meanwhile, the Serbs perceive Russians as the Slav brothers and the close friends.

[9] Elizabeth Ezra and Terry Rowden, „General Introduction: What is Transnational Cinema? [in:] Elizabeth Ezra and Terry Rowden (eds.), Transnational Cinema. The Film Reader (London and New York: Routledge, 2006), s. 1.

[10] Freda Freiberg, „China Nights (Japan, 1940): The Sustaining Romance” [in:] John Whiteclay Chambers II, David Culbert (eds.), World War II, Film, and History (Oxford, New York: Oxford University Press, 1996), p. 34.

[11] Peter B. High, The Imperial Screen. Japanese Film Culture in the Fifteen Years’ War, 1931-1945 (Madison: University of Wisconsin Press, 2003), s. 421.

[12] Ikui Eikoh, „’Letters from Iwo Jima’: Japanese Perspectives”, Japan Focus, 2, online: http://www.japanfocus.org/-Ikui-Eikoh/2417 (accessed 28 July, 2016).

[13] Ibidem.

[14] Lars-Martin Sorensen, “East of Eastwood. Iwo Jima and the Japanese Context” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 210.

[15] Rikke Schubart, “Eastwood and the Enemy” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 189.

[16] Ian Buruma, “Eastwood War: The Battle of Iwo Jima”, Japan Focus, 5, online: http://www.apjjf.org/-Ian-Buruma/2360/article.html (accesed 28 July, 2016).

[17] Mikkel Bruun Zangenberg, „Humanism versus Patriotism? Eastwood Trapped in the Bi-Polar Logic of Warfare” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 220.

[18] Leo Braudy, “Flags of Our Fathers / Letters of Iwo Jima”, Film Quarterly; Summer 2007; 60, 4; p. 21.

[19] Rikke Schubart, “Eastwood and the Enemy” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 182.

[20] Ibidem, p. 184.

[21] Ibidem, p. 185.

[22] Ibidem, p. 185.

[23] Ian Buruma, “Eastwood War: The Battle of Iwo Jima”, Japan Focus.

[24] Rikke Schubart, “Eastwood and the Enemy” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 189.

[25] Tadamichi Kuribayashi, online: http://www.wikiwand.com/en/Tadamichi_Kuribayashi (accesed 4 August, 2016).

[26] Robert S. Burrell, The Ghost of Iwo Jima (College Station: Texas A&M University Press, 2006), p. 47.

[27] Tadamichi Kuribayashi, online: http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=21 (accesed 5 September 2016).

[28] Lars-Martin Sorensen, “East of Eastwood. Iwo Jima and the Japanese Context” [in:] Rikke Schubart &^ Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 197.

[29] Aaron Gerow, From ‘Flags of Our Fathers’ to ‘Letters from Iwo Jima’: Clint Eastwood’s Balancing of Japanese and American Perspective.

[30] Robert Burgoyne, “Suicide in ‘Letters from Iwo Jima’” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 232.

[31] Ibidem, p. 232.

[32] The words credited to Elazar ben Yair, leader of Zealots defending the Jewish stronghold of Masada agains Roman army in 73. See: Flavius Josephus, The Works of Flavius Josephus, the Learned and Authentic Jewish Historian, translated by William Whiston, A.M., vol. II (London: Henry G. Bohn, 1845), s. 490.

[33] Robert Burgoyne, “Suicide in ‘Letters from Iwo Jima’” [in:] Rikke Schubart &^ Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 232.

[34] Ibidem, p. 234.

[35] Wang Xiaofei, “Movies Without Mercy: Race, War, and Images of Japanese People in American Films, 1942-1945”, Journal of Amrican – East Asian Relations 18 (2011), p. 18-19.

[36] Kathryn Kane, Vision of War: Hollywood Combat Films of World War II (Ann Arbor: UMI Research Press, 1982), p. 56.

[37] Wang Xiaofei, Movies Without Mercy: Race, War, and Images of Japanese People in American Films, 1942-1945, “Journal of Amrican – East Asian Relations” 18 (2011), p. 22.

[38] Ian Buruma, “Eastwood War: The Battle of Iwo Jima”, Japan Focus, 5, online: http://www.apjjf.org/-Ian-Buruma/2360/article.html (accesed 28 July, 2016).

[39]. Leo Braudy, “Flags of Our Fathers / Letters of Iwo Jima”, p. 17.

[40] Stephen Prince (ed.), Screening violence (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2000), pp. 27-28.

[41] Michael Paris, “‘What Happened was Wrong!: “Come See the Paradise’ and the Japanese-American Experience in the Second World War” [in:] Michael Paris (ed.), Repicturing the Second World War: Representations in Film and Television (London: Palgrave Macmillan, 2007), p. 113.

[42] Ibidem, s. 113.

[43] David H. Budd, Culture Meets Culture in the Movies: An Analysis East, West, North and South, with Filmohraphies (Jefferson, N.C.: McFarland, 2002), p. 52.

[44] Mikkel Bruun Zangenberg, „Humanism versus Patriotism? Eastwood Trapped in the Bi-Polar Logic of Warfare” [in:] Rikke Schubart & Anne Gjelsvik (eds.), Eastwood’s Iwo Jima. Critical Engagements with ‘Flags of Our Fathers’ and ‘Letter from Iwo Jima’, p. 220.

[45] Ibidem, p. 220.

Łukasz A. Plesnar is a Professor of Film Studies and holds the Chair of Film History at Jagiellonian University (the Institute of Audiovisual Arts). His main research interests, besides general film history, include silent cinema, classical American cinema, theory and history of film genres (particularly Western), as well as theory of film and American culture. He is the author of eleven books and almost one hundred other publications (in Polish, English, French, and Spanish). His books focus on ontology of film, semiotics of film, history of American cinema, Western and combat films, and the image of frontier in American literature.

He is currently completing a new book on Clint Eastwood as a film director.

 

Depictions of Post-9/11 South Asian Racial Profiling in Indian Cinema

Kaja Łuczynska

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 78-88.

Kaja Łuczynska

Jagiellonian University

 

Depictions of Post-9/11 South Asian Racial Profiling in Indian Cinema

Abstract:

Events that took place in USA on 11th September 2001 had a profound influence on the American culture, politics and society. It is very often said, that “nothing will be the same after 9/11” and in my article I would like to examine one of many 9/11 consequences, which is a shift in the image of many races and ethnicities. The attacks caused not only a great shift in homeland security, which resulted in many civil right violations, but also a return of large-scale racial profiling. The victims of such practices, apart from Arabs and people of Arabic descent, were also South Asians. In their cases “racial profiling” has become more of a “color profiling” (according to J.Angelo Corlett) which resulted in a series of hate crimes (such as the murder of Balbir Singh Sodhi) and other forms of hostility. There are many Indian films concerning the problem briefly described above, but in my article I will focus on three of them: New York (2009, Kabir Khan), My Name Is Khan (2010, Karan Johar) and The Reluctant Fundamentalist (2012, Mira Nair). All of them portray the issue of post-9/11 racial profiling of South Asians, but each focuses on a different aspect of the subject.

Key words: 9/11, USA, South Asians, racial profiling, Indian cinema, Bollywood

Introduction

 The events that took place in the United States on 11th September 2001 had a profound influence on American culture, politics, and society. It is very often said that nothing will be the same after 9/11 and this is not an overstatement. In this paper, I would examine one of the many consequences of 9/11, which is the return of large-scale racial profiling and a significant shift in the image of South Asians living in the U.S. Until the tragic events of 2001, the phenomenon of racial profiling applied mostly to African-Americans and Mexicans, who were stereotypically considered “a dangerous element” that was prone to violence and criminality. However, after 9/11 the biggest fear was raised by people of Arabic descent and all those who happen to have “Arabic” (in the broadest and most common meaning of the word) features. The problem of racial profiling of American South Asians was depicted many times in films, especially those made in India or by Indian directors. Of the plethora of titles, I have chosen three that will establish a base for my study: New York (2009, Kabir Khan), My Name Is Khan (2010, Karan Johar), and The Reluctant Fundamentalist (2012, Mira Nair). All of them portray the issue of post-9/11 racial profiling, but each of them focuses on a different aspect.

South Asian Americans

Firstly, it is necessary to explain the term “South Asians” in the title of this paper. The definition below comes from a brochure entitled “In Our Own Words” as a response to the problem of post 9-11 racial profiling by organizations such as: New York City Profiling Collaborative; DRUM – Desis Rising Up and Moving; The Sikh Coalition; United Sikhs; South Asian Youth Action (SAYA!); Coney Island Avenue Project; Council of People’s Organization; and above all SAALT (South Asian Americans Leading Together). The handbook states, “The South Asian community comprises individuals who trace their ancestry to Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka; in addition, members of Afghan and Pastun communities”.[1]

In time, similarly to other ethnic groups, South Asian immigrants have become important members of American society and worked, studied, and lived in the United States. Many of them felt like fully-fledged U.S. citizens, especially the young generations, which identified themselves both as Americans and South Asians (they had a kind of “flexible citizenship”). However, their perceptions changed in the days after 9/11, which were filled with intolerance, hatred, and prejudice. Subsequently, “flexible citizenship can be a tenuous, or even potentially dangerous strategy for Muslim immigrant youth, for transnational ties and shifting national allegiances are precisely what have come under scrutiny for Muslim Americans by the state in the era of the Patriot Act”[2], writes Sunaina Maira in her study of South Asian Muslim Youth in Post-9/11 America.

American society has essentially been divided into two groups: allies and enemies. Previous modern and progressive views on immigrants’ nationalities have ceased to exist and the world has once again become black and white. This might seem like a simplification, as it is well known that attitudes to immigrants in the US have always been paradoxical.

America is built on immigration, needs immigration, and is at the same time massively suspicious of strangers, in a perfect incarnation of what Derrida calls “hospitality”. There is always a delicate balance of hostility and hospitality in acts of welcome”. Therefore, it can be said, “the stranger-foreigner is always both desired and rejected.[3]

However, the great shift mentioned above was obvious for most Americans, and especially those whose lives totally changed after the attacks on WTC. A great description of this change is provided by the already quoted publication “In Our Own Words”:

In the eyes of the world, New York City serves as the quintessential emblem of the vibrant diversity within the United States and the gateway to the American Dream. Amid the city’s mosaic of residents – including African Americans, Asians, Europeans, Latinos, Middle Easterners, and those from the Caribbean – South Asians have long established an indelible presence in the city. Yet, after the devastating attacks of September 11th, 2001 on the World Trade Center, Muslims and anyone perceived to be Muslim became the public enemy literally overnight. New York City soon shifted to become one of the epicentres of systemic racial and religious profiling against these communities. (…) Since September 11th, South Asian community members continue to encounter government scrutiny based on their race, national origin, and religion in various arenas.[4]

Racial Profiling

Everyday impediments, harmful racial profiling, and even acts of violence that touched South Asian Americans after 9/11 were not directly and unambiguously sanctioned, or inspired by law. Even the infamous Patriot Act, an Act of Congress that was signed into law by President George W. Bush on October 26, 2001 whose full title was “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”, consisted of many notations on tolerance and peaceful coexistence with Muslim Americans:

Arab Americans, Muslim Americans, and Americans from South Asia play a vital role in our Nation and are entitled to nothing less than the full rights of every American. The acts of violence that have been taken against Arab and Muslim Americans since the September 11, 2001, attacks against the United States should be and are condemned by all Americans who value freedom. The concept of individual responsibility for wrongdoing is sacrosanct in American society, and applies equally to all religious, racial, and ethnic groups. When American citizens commit acts of violence against those who are, or are perceived to be, of Arab or Muslim descent, they should be punished to the full extent of the law. Muslim Americans have become so fearful of harassment that many Muslim women are changing the way they dress to avoid becoming targets. Many Arab Americans and Muslim Americans have acted heroically during the attacks on the United States, including Mohammed Salman Hamdani, a 23-year-old New Yorker of Pakistani descent, who is believed to have gone to the World Trade Center to offer rescue assistance and is now missing.[5]

The same kind of thought was expressed many times by the President George W. Bush, Jr., who said in the Address to the Joint Session of Congress, delivered on 20 September 2001:

I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It is practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists are traitors to their own faith, trying, in effect, to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends; it is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. [6]

Unfortunately, appeasing statements, such as this, which were ineffectual preventive measures against the outburst of violence towards Muslim Americans, did not sound convincing enough for many Americans, who desired palpable revenge. Apparently, it did not sound plausible for the government itself. For example in June 2002, Attorney General John Ashcroft announced a “Special Registration” requirement that all males from a list of Arab and Muslim countries report to the government to be registered and fingerprinted. According to the May 2011 statement by the American Civil Liberties Union, the program has never led to a single terrorism-related conviction despite tens of thousands of people forced to register. [7]

This is why, after 9/11 the security practice known as “racial profiling” began on a large, almost incomparable scale, which is, basically (according to the definition provided by Mathias Risse and Richard Zeckhauser): “any police-indicated action that relies on the race, ethnicity, or national origin and not merely on the behaviour of the individual”.[8] It might be also said that racial profiling entails racist stereotyping of those targeted[9], but that actually is not a general rule: sometimes it is just and based on statistics. For example, if the police is looking for members of a certain gang which is known to include only young Mexicans, that is the group which naturally should be targeted first in the investigation. [10]

However, the current cases of intolerance and prejudice that can be observed all around the U.S. are (in the majority) not just; moreover, according to J. Angelo Corlett, they are not really racial profiling, but rather colour profiling.[11] “So strictly speaking, not only is racial profiling not taking place in law enforcement, it ought not to, that is, so long as it is conceived in popular terms. What is really happening is colour (and/or other morphological) profiling, which is believed erroneously by many to indicate the “race” of a suspect. However, at best it is a prima facie indicator of race. At worst, it is rather misleading”.[12]

Corlett draws the attention to a very important issue. Not many people are experts at indicating someone’s race and ethnicity and what is more, even the concept of “race” itself is very problematic.[13] This is why it also enfolded people of South Asian descent, who were frequently taken as Arabs. An excellent (and at the same time gruesome) example of such mistakes was the treatment of Sikhs after 9/11, who were taken for Muslims (or even Islamic terrorists) because of their traditional headgear dastaar, which is a certain kind of turban covering their uncut hair (kesh).

The targets of their post-September 11 bias incidents have included anyone who is perceived to be Arab or Muslim. Thus, non-Arabs such as Indians, Pakistanis, and other South Asians have been affected, as have non-Muslims such as Indian Sikhs and Hindus and Arab Christians. Sikh men in particular, readily identifiable by their turbans and long beards, have borne a disproportionate burst of the violence (…).[14]

The most well-known case was the murder of Balbir Singh Sodhi, a Sikh-American gas station owner from Arizona, which was officially acknowledged as the first of several cases across the United States that were supposed acts of retaliation for the 9/11 attacks. Balbir was murdered by 42-year-old mechanic Frank Silva Roque, who mistook him for an Arab American. “In a series of racist statements that began when the World Trade Centre collapsed, Roque announced his murderous plans and told a co-worker that he had been treated rudely at a gasoline station on University Drive by «a towel-head or a rag-head»” [15]

Racial profiling has grown to an impressive scale. The total number of reported hate crime incidents in the US decreased by over 18 percent between 2000 and 2009, but during the same period, the percentage of hate crime incidents directed towards Muslims increased by over 500 percent. The number of hate crimes against Muslims has been increasing more slowly since 2010.[16] This kind of crime also involves another, paradoxical feature: egalitarianism. It affects both affluent and poor members of society, so it does not matter if somebody is a well-educated doctor, IT specialist, shopkeeper, or unemployed. The only thing that counts is the skin colour and other aspects of appearance.[17]

American South Asian themselves listed expressions of racial profiling directed towards them:

 • South Asians are frequently questioned about their faith or national origin by government officials.
 • South Asians are often questioned by government officials about their immigration status, which is used as leverage to pressure individuals to inform on fellow community members.
 • South Asians subjected to profiling often feel being viewed as “suspects” by the general public, within their community, and even within their families
 • South Asians encounter profiling so routinely that many have altered their behaviour in an attempt to avoid additional scrutiny.
 • South Asians report that profiling has caused them to lose faith in the government’s ability to protect them in times of need.[18]

Looking for historical references to the scale of racial profiling after 9/11, it is necessary to move back to the times of Second World War, when a similar mechanism was implemented towards Japanese Americans. After the attack on Pearl Harbor, the FBI arrested more than 2,000 Japanese, suspecting them of links to the attackers. On February 19, 1942, President Roosevelt issued Executive Order 9066, which announced immediate evacuation of all Japanese Americans from the West Coast (many believed that Japan might soon strike there) to internment camps. 110,000 Japanese Americans (2/3 of whom were American citizens) were forced to move and as a consequence suffered great hardships and had to hurriedly sell their homes or businesses and relocate to crowded camps. Although there were more German, and Italian Americans living in the country than Japanese Americans, there was less hostility displayed towards them.[19]

Indian Cinema on 9/11 Racial Profiling

“The Western view of mainstream Bollywood is one-dimensional”,[20] writes Burhan Wazir in his article “Bollywood for Grown-ups”. Extremely differentiated Indian cinema is mostly perceived through masala-movies, produced in Mumbai, but it is a harmful simplification. Firstly, it is important to acknowledge that:

The Bombay [Mumbai is official city’s name since 1995] industry actually produces about 150-200 films a year. Feature films are produced in approximately 20 languages in India and there are multiple film industries whose total output makes India the largest film-producing country in the world. The cities of Madras and Hyderabad are homes to the Tamil and Telugu language film industries which are equally, or more prolific that the Bombay industry in terms of the number of films made per year[21].

 Secondly, masala movies, especially recently, are not the only kind of films produced in India, and also look different from what the audience was used to, with titles such as Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001, Karan Johar). The term masala movie:

Alludes to the whole range of genres and emotions that one can expect to find in a Bollywood film. It is widely accepted that the spices used release different flavours, which find their parallel in what Sanskrit scholars call Rasas or «feelings». (…) The popular Hindi film is a unique blend of different moods and itself composes a specific genre because its constitution is so fixed. From the story line to the direction, these films are entirely grounded in melodrama. (…) The characters are strong stereotypes. These films are pure escapist material, blurring out the hard-knock reality of everyday life and what they do best is to provoke a huge emotional participation from the masses, who loudly manifest their reactions.”[22]

However, contemporary Indian cinema does not entirely look the way it is commonly perceived. Many movies deal with serious political or social issues, and draw public attention to previously ignored matters. “Hindi cinema can be political about the personal. A film that explores homosexuality or religious intermarriage will have an impact. However, it will always be done through the melodramatic form of the film, which should not detract from the argument, as entertainment is the way to reach large audiences”, says Rachel Dwyer, professor of Indian cultures and cinema at the School of Oriental and African Studies in London.[23] These issues can be immigration (Swades, 2004, Ashutosh Gowariker), gender-based discrimination (Chak De India, 2007, Shimit Amin), social class (English Vinglish, 2012, Gauri Shinde), teenage pregnancies (Teree Sang, 2009, Satish Kaushik), or even the problem of racial profiling after 9/11, broadly described above.

From many Indian films regarding the issue of racial profiling after 9/11, I have chosen three that depict the problem in an exceptionally interesting way. The first was directed by widely acclaimed Indian female film director Mira Nair, known for Salaam Bombay! (1988), Monsoon Wedding (2001), and Vanity Fair (2004). One of her recent films, The Reluctant Fundamentalist (2012), tells the story of a young Pakistani man who moves to USA and works in a finance company. Changez Khan (Riz Ahmed) is a skilled professional who is valued by his supervisors and has a great career ahead, but unfortunately, after 9/11 his life changes completely. As a Pakistani, he is perceived as a danger for American homeland security and this attitude is expressed many times in the film. Changez is subjected to humiliating personal inspection at airports, is called “Osama” by random people on the street, and eventually comes to the upsetting conclusion that “I didn’t have to pick a side after 9/11. It was picked for me”. Surprisingly, in opposition to the domineering tendency, the protagonist does not try to hastily westernize himself and fit into American society after what happened. He grows a traditional beard, resigns from work, and goes back to Pakistan, where he starts to work at Lahore University. Until the very last scenes of the film, the viewer does not know whether Changez is just a random victim of racial profiling or a real, dangerous fundamentalist who was recruited by terrorists. Notwithstanding, Mira Nair is convinced that Changez deserves to be heard, and expresses that by introducing the character of journalist Bobby Lincoln (Liev Schreiber), whose basic task is to listen to the main hero’s story.

Another film that depicts the problem of post-9/11 racial profiling is Kabir Khan’s New York, a seemingly typical Bollywood masala-movie, but with a very contemporary and bitter touch. Again (similarly to The Reluctant Fundamentalist), the narrative structure of the film is in the form of a retrospective. Young Indian Omar (Neil Nitin Mukesh) is arrested by an FBI agent Roshan (Irrfan Khan) for illegal possession of firearms. Soon it is unveiled that the detention was just a provocation, done in order to force Omar to inform on his best friend Sameer (John Abraham), who is suspected of terrorist activity. After a long period of persuasion, harassment, and blackmail, Omar finally agrees to report on Sameer, but only in order to prove his innocence. Unfortunately, his friend is not entirely blameless and is, in fact, preparing a large-scale terrorist attack. It may seem impossible and absurd, but in the film Sameer’s motivation is very reliably explained and related to another social problem. At some point he says, “Everything changed after 9/11, people stared at me on the street like I was a terrorist”, which is interesting, because by this point of the plot, Sameer was just a regular young American of Indian descent who was trying to start his own life with a woman he loved (Katrina Kaif). However, things changed after an illegal and accidental arrest, as a result of which Sameer landed in prison, which looked very much like Guantanamo Bay. This innocent film character was subjected to humiliation and torture such as sleep deprivation, water boarding, and music torture. In addition, that was exactly where and when Sameer met for the first time a real terrorist who, through the cell bars, invited him to join a terrorist sleeper cell in New York. After release, broken and mentally changed, Sameer decided that if he is treated a terrorist, he might as well become one and take revenge on the United States, which had treated him so horribly. This interesting plot twist suggests that to some degree it is the U.S. that is guilty in the “War on Terror”.

The third title, My Name is Khan, is definitely the most well-known, also because of the appearance of superstar Shah Rukh Khan in the main role of Rizwan Khan, an Indian immigrant suffering from Asperger’s Syndrome. After the death of his mother, Rizwan—unable to live by himself—moves to the USA to live with his brother Zakir, a successful businessman who sells beauty products. While working for Zakir, the protagonist meets a charming single mother Mandira (Kajol), and after some time marries her and adopts her son Sameer (Arjan Aujla). Their happy life is disrupted by the 9/11 attacks, which once again change their lives totally. At some point Rizwan says, “In the western world, history is marked simply by BC and AD. Now however, there is a third distinction: 9/11”. To make matters worse, young Sameer is killed due to racial hatred exhibited by his school colleagues. The happy marriage of Mandira and Rizwan is over, but the husband decides to repair the relationship by visiting the president of United States and telling him in person: “My name is Khan and I’m not a terrorist”. Rizwan starts to follow George W. Bush Jr. and seeks to meet him. Unfortunately, he is taken for a terrorist, arrested, and put in a prison, in which he experiences violence and torture. Even his condition—essentially a mild form of autism—does not help him to be released. Finally—thanks to a crew of student filmmakers—Rizwan is freed and gains the opportunity to meet the president. However, he meets not the distant and cold George W. Bush, but the warm and friendly Barrack Obama, who treats Rizwan as a hero and hails him as an example of human endurance and determination.

Conclusions

Although the films mentioned above are primarily a form of entertainment (especially New York, which is rich in songs and romance, and My Name Is Khan, brimming with great Indian movie stars), they also focus on unpopular and complicated issues related to the life conditions of South Asians after 9/11. They do it in a surprisingly comprehensive and intelligent way, trying to depict different angles of the problem simultaneously. At the same time, they also do not revert to simplifications and one-dimensional treatment of their heroes. They are subordinated to one, maybe a little naïve and idealistic rule: everyone deserves to be heard no matter what their descent, background, religion, or even the crimes they have committed.

However, the problem is that this idea is complementary to the mistakes committed by the USA itself, prior to the tragic events of 9/11. They both represent the same level of naivety and idealism that cannot possibly exist in the real world. The false delusion of a tolerant global village in which all people live happily, are proud of their decent, and can reunite in a world without borders, had fallen alongside the two towers of the World Trade Center. The world was once again reminded that the idea of modern, secularized state is impossible to achieve.

Nonetheless, it is important to emphasize that some issues highlighted by films such as New York, My Name Is Khan, and The Reluctant Fundamentalist are important and should be kept in mind. The focal point of all the movies is not only post-9/11 racial profiling, but also its consequences, such as unlawful and violent treatment of South Asians, who were arrested without any explicit charges and without respect to their human rights. This reflects reality, in which there have been many cases of people detained for several years without charges, legal counsel, or representation. After 9/11, the classic rule of presumption of innocence changed to treating suspects as guilty until proven innocent. This undermined the very foundation of law. This definitely should not be a starting point for rebuilding a country after an enormous tragedy such as 9/11.

References:

American Rhetoric, http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm, date accessed 19 August 2016.

Ahmad Munner, “Homeland Insecurities: Racial Violence the Day After September 11”, Race/ Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, vol. 4, no. 3 (2011).

Chakraborty Chandrima, “Subaltern Studies, Bollywood and Lagaan”, Economic and Political Weekly, vol. 38, no. 19 (2003).

Corlett J. Angelo, “Profiling Color”, The  Journal of Ethincs, vol. 15, no. 1 (2011).

Ganti Tejaswini, Bollywood. A Guidebook to Popular Hindi Cinema (New York: Ruthledge) (2004).

Giese James R., Downey Matthew T., Mazón Mauricio (ed) The American Century: A History of the United States in Modern Times, (Cincinnati: West Educational Publishing) (1999).

In Our Own Words, http://www.issuelab.org/resource/in_our_own_words_narratives_of_south_asian_new_yorkers_affected_by_racial_and_religious_profiling , date accessed 19 August 2016.

Maira Sunaina, “Flexible Citizenship / Flexible Empire: South Asian Muslim Youth in Post-9/11 America”, American Quarterly, vol. 60, no. 3, 2006.

Ryberg Jesper, “The Ethics of Racial Profiling: Introduction”, The Journal of Ethics, vol. 15, no. 1/2 (2011).

Simpson David, “After 9/11: The Fate of Strangers”, Americastudien / American Studies, vol. 57, no. 2 (2012).

Swept Up in a Dragnet, Hundreds Sit in Custody and Ask, ‘Why?’, http://www.nytimes.com/2001/11/25/national/swept-up-in-a-dragnet-hundreds-sit-in-custody-and-ask-why.html, date accessed 22 August 2016.

Watson Institute, http://watson.brown.edu/costsofwar/costs/social/rights/profiling, date accessed 19 August 2016.

Wazir Burhan, “Bollywood for Grown-ups”, The World Today, vol. 68, no. 6 (2012).

Rediff: India Abroad, http://www.rediff.com/us/2003/sep/03sodhi.htm, date accessed 19 August 2016.

Filmography:

 New York (2009, Kabir Khan)

My Name is Khan (2010, Karan Johar)

The Reluctant Fundamentalist (2012, Mira Nair)

Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001, Karan Johar)

Swades (2004, Ashutosh Gowariker)

Chak De India (2007, Shimit Amin)

English Vinglish (2012, Gauri Shinde)

Teree Sang (2009, Satish Kaushik)

Salaam Bombay! (1988, Mira Nair)

Monsoon Wedding (2001, Mira Nair)

Vanity Fair (2004, Mira Nair)

Notes

[1] In Our Own Words, http://www.issuelab.org/resource/in_our_own_words_narratives_of_south_asian_new_yorkers_affected_by_racial_and_religious_profiling, date accessed 19 August 2016.

[2] Sunaina Maira, “Flexible Citizenship / Flexible Empire: South Asian Muslim Youth in Post-9/11 America”, American Quarterly 60:3 (2006), p. 712.

[3] David Simpson, “After 9/11: The Fate of Strangers”, Americastudien / American Studies 57:2 (2012), p. 201.

[4] In Our Own Words, http://www.issuelab.org/resource/in_our_own_words_narratives_of_south_asian_new_yorkers_affected_by_racial_and_religious_profiling, date accessed 19 August 2016.

[5] The USA PATRIOT Act, https://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf, date accessed 19 August 2016.

[6] American Rhetoric, http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm, date accessed 19 August 2016.

[7] Watson Institute, http://watson.brown.edu/costsofwar/costs/social/rights/profiling, date accessed 19 August 2016.

[8] J. Angelo Corlett, “Profiling Color”, The Journal of Ethincs 15:1 (2011), p. 25.

[9] J. Angelo Corlett, p. 25.

[10] J. Angelo Corlett, p. 21.

[11] J. Angelo Corlett, p. 25.

[12] J. Angelo Corlett.

[13] J. Angelo Corlett, p. 26.

[14] Ahmad Munner, “Homeland Insecurities: Racial Violence the Day after September 11”, Race/ Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts 4:3 (2011), p. 341.

[15] Rediff: India Abroad, http://www.rediff.com/us/2003/sep/03sodhi.htm, date accessed 19 August 2016.

[16] Watson Institute.

[17] Ahmad Munner, p. 344.

[18] In Our Own Words.

[19] James R. Giese, Matthew T. Downey, Mauricio Mazón (ed), The American Century: A History of the United States in Modern Times (Cincinnati: West Educational Publishing) (1999), p. 527.

[20] Burhan Wazir, “Bollywood for Grown-ups”, The World Today 68: 6 (2012), p. 47.

[21] Tejaswini Ganti, Bollywood. A Guidebook to Popular Hindi Cinema (New York: Ruthledge) (2004), p. 3.

[22] The “Masala” Film Recipe, http://www.postcolonialweb.org/pakistan/literature/rushdie/takhar20.html, date accessed 19 August 2016.

[23] Burhan Wazir, p. 47.

Kaja Łuczyńska – graduated Film Studies (BA, MA), American Studies (BA), and is now a PhD candidate at Jagiellonian University. Currently working on a dissertation about post-9/11 American cinema and its connections to the interdisciplinary concept of loss. Her articles have been published in magazines such as “Ekrany”, “Ha!art” and “Fragile”. She works also as a film educator and since 2011 has written a blog, „Orbitowanie bez cukru”.

Postcolonial adaptations of classic British literature

Bartłomiej Nowak

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 79-89.

Bartłomiej Nowak

 

Postcolonial adaptations of classic British literature

 

Abstract:

The article is an attempt of re-reading selected film adaptations of the classic British literature. The author confronts them with the images of history, British culture and ‘Others’ that are present in the literary works on which they are based. Is the gaze of the ‘center’ looking at the ‘margins’ present in the books transgressed in the movies or do the movies repeat the historical views of the authors and works unchanged despite different social and political context of the contemporary times?

For example, does Bride & Prejudice (2004), directed by Gurinder Chadha, combining the plot of Jane Austen’s novel Pride and Prejudice with the form of the Bollywood cinema, reinterpret the text of the novel and let the viewer „read” it through the eyes of the postcolonial subject? How are the themes of slavery and postcolonialism treated in Derek Jarman’s and Julie Taymor’s movie adaptations of Shakespeare’s The Tempest? Is David Lean’s A Passage to India progressive or conservative in its portrayal of the Raj?

The author points to the works of postcolonial theoreticians (such as Frantz Fanon, Edward W. Said), interpretations of the movies and analysis of the literary works on which they are based. He tries to answer the question: is the spirit of the British colonial and imperial history still present in the film culture that is product of the changing (but neocolonial) world? Can this question be answered unambiguously?

Key words: postcolonialism, adaptations, British literature, rewriting history, interpretation

In this short article, I try to analyse a few film adaptations of classic British literature and compare the images of ‘Others’ they contain with those present in the texts on which they are based. I focus on four films: A Passage to India (1984, dir. David Lean), Bride & Prejudice (2004, dir. Gurinder Chadha), and two adaptations of The Tempest (1979, dir. Derek Jarman and 2010, dir. Julie Taymor). I try to answer the question: is the spirit of British colonial and imperial history still present in film culture that is a product of the changing (but neo-colonial) world?

Let me begin with Bride & Prejudice (2004), directed by Gurinder Chadha, which combines the plot of Jane Austen’s novel Pride and Prejudice with the form of Bollywood cinema. Does this movie reinterpret the text of the novel and let the viewer “read” it through the eyes of the postcolonial subject?

Bride & Prejudice was made more than two decades after the beginning of British cinema’s ‘heritage cinema’ movement (which started with Chariots of Fire, 1981, dir. Hugh Hudson). It depicted the British Empire and the class society of the nineteenth or twentieth century and was frequently accused of being morally and socially conservative and the product of Thatcherism and its politics. Sometimes considered as a smaller part of the movement (and sometimes as a parallel phenomenon), the so-called Raj Revival cinema, which depicted the times of the British rule in India, was described by the British scholar, Andrew Higson, in the appropriately titled text Re-presenting the National Past: Nostalgia and Pastiche in the Heritage Film, in the following manner:

the imperialist fantasies of national identity found in the cycle of films and television programmes about the Raj, such as A Passage to India and The Jewel in the Crown, […] can be seen as conservative responses to a collective, post-imperialist anxiety. Retreating from the social, political, and economic crises of the present, they strive to recapture an image of national identity as pure, untainted, complete and in place. Yet like so many nostalgic narratives, they return to a moment of stability and tranquillity in the social order as they themselves chart the process of decay, the fall from this utopian national ideal […][1].

In contrast to this nostalgic cinema of the past, the socially aware movies of the decade, such as Stephen Frears’ My Beautiful Laundrette (1985) and Sammy and Rosie Get Laid (1987), depicted the times of Margaret Thatcher and a society of the mixed ethnic groups and sexual orientations. Heritage cinema did not avoid topics such as homosexual orientation (Maurice, 1987, dir. James Ivory; Another Country, 1984, dir. Marek Kanievska), or the situation of women in patriarchal society (A Room with a View, 1985, dir. James Ivory); however, it treated them (at least in the eyes of some scholars) in a conservative manner.

However, contemporary movies did not forget about the changes in the national structure of modern society and this was probably the biggest difference between them and heritage cinema, which usually showed the British nation as homogenous, white, and divided only by class and gender (despite the fact that black people were part of British society as early as the 16th century[2]). The movies and TV series of the Raj Revival movement obviously showed people of colour, but not usually as the main protagonists of their own history. Salman Rushdie in the essay Outside the Whale cites the words of David Lean, director of the movie A Passage to India (1984), which was adapted from the novel written by E. M. Forster in 1924 (some twenty-three years before India gained independence from the British Empire):

 Forster was a bit anti-English, anti-Raj and so on. I suppose it’s a tricky thing to say, but I’m not so much. I intend to keep the balance more. I don’t believe all the English were a lot of idiots. Forster rather made them so. He came down hard against them. […] As for Aziz [the Muslim protagonist of the novel], there’s a hell of a lot of Indian in him. They’re marvellous people but maddening sometimes, you know…. He’s a goose.[3]

Such a statement shows that the Raj Revival movement might be seen as “a revisionist enterprise”[4]: an attempt to change history, conceal its atrocities, and show the empire as a still valuable model for the national and social future of Great Britain.

Gurinder Chadha’s movie was made more than a decade after the end of Margaret Thatcher’s rule as Prime Minister of the United Kingdom. Jane Austen was not popular with directors in the 1980s, but was rediscovered in the next decade when at least few movies based on her works were made. Her popularity did not end with the beginning of the 21st century but Chadha’s movie differed in more than one way from most of Austen’s adaptations. She changed the setting from 19th century Britain to modern Britain, India, and the United States. Elizabeth Bennet, the main protagonist of the novel, is now Lalita Bakshi and Mr. Darcy’s citizenship was changed to American. If the change of the name of the main heroine is justified mainly by the new setting of the story (India), the fact that Darcy is now a citizen of the United States is the result of the new world order in which the United Kingdom was replaced by the USA in the role of the main world power. It is even said in the movie when Lalita complains about Darcy’s plans to build a new hotel in India for tourists from the West: “I thought we got rid of imperialists like you!” To his words “I’m not British. I’m American” she responds “Exactly”.

It might be said that Chadha clashes here with the nostalgic atmosphere of heritage cinema. By recontextualization of Austen’s text, changing of its time and place, it no longer has the power to evoke the past. At the same time, by using British text as a background for the modern story of cultural clashes, Chadha asks questions about the meaning of nation and cultural identity, about belonging to the national whole. Two of the main characters in the movie are British Asians. Their cultural identity is compared (rather unfavourably) with the identity of Indian people (Lalita and her family), still immersed in Indian tradition.

Lalita accuses Darcy and other rich people of the West of trying to turn India into a ‘theme park’, and Chadha’s movie can be seen as a response to this type of thinking about the Orient and Eastern cultures. There are scenes in the movie that show the colourful world of Indian culture that might appeal (by its ‘otherness’) to Western audiences; for example, scenes of singing and dancing reproducing the style of the Bollywood musical movies (or ‘masala’ movies as they are called), local garba dances and mujra, etc. However, these scenes do not function in the diegesis of the movie as the Oriental attraction, but are the proof that Indian culture still pulsates with life and is much more than a picturesque place from tourist guides of neo-colonial businessmen. The final scene shows Darcy riding on an elephant, clearly being taken by the beauty of India. This might be seen as a symbolic triumph of a postcolonial culture over a neo-colonial power, even if for Western audiences this could also be a phantasmatic neo-colonial dream of wild adventures in the Eastern milieu becoming reality.

When the movie protagonists travel to London, the capital city of the United Kingdom is shown in a sequence of short cuts of landmarks such as Big Ben, Tower Bridge, or the London Eye. Among them is one that is not as known abroad, but here it is treated as just another landmark building: the gurdwara Sri Guru Singh Sabha, the Sikh temple situated in Southall. Such editing punctuates the multiculturalism of British society and the British capital city.

Combining the new vision of postcolonial and multicultural Great Britain with one of India—still honouring its traditions and withstanding neo-colonial attempts of new imperial powers to constrain its freedom by global economic forces—Chadha shows a totally different reality than the one seen in heritage cinema and the movies of the Raj Revival movement, and the fact that her movie is set in contemporary times is not the only reason for this difference. As previously mentioned, heritage cinema avoided difficult topic of ethnic diversity and—in the movies of Raj Revival—recreated the image of empire and British rule in India, but turned away from the necessity of dealing with the racist and violent atrocities of the past. When historical movies of the 1980s did touch on the topic of the violent British rule—as was the case with Gandhi, 1982, dir. Richard Attenborough, which shows the massacre of 1919 in Jallianwala Bagh, Amritsar, when many innocent people were killed after orders of the British general Reginald E. H. Dyer to shoot at a peaceful demonstration—this tragedy is shown as an aberration, as an error of one man, not the whole imperialistic system. “The moral mission of imperialism, while certainly discredited in some respects […], is also partly recuperated through an insistence on the essential rectitude of the British national character […]”, notices Bart Moore-Gilbert, author of a book analysing the works of Hanif Kureishi, a British writer, screenwriter and director who wrote screenplays for the aforementioned movies of Stephen Frears. “Whereas Attenborough clearly sentimentalises Gandhi, the more obviously ‘political’ Jinnah is an antipathetic figure, cold, rigid, aloof, and cunning, who compares badly not just with his rival but with many of the British officials.”[5] Such differences tend to show (by contrast) that the British nation did bring civilisation and gentlemanship to the allegedly uncivilised world of precolonial India.

Chadha’s movie contrasts such a presentation of history and India. It is worth noting that it is set in Amritsar, the city of the Amritsar massacre, and this tragedy had an impact on Chadha’s previous work: in her debut short movie I’m British but…, in which she presented the phenomenon of bhangra music and talked with young British Asian people about their national identity, this crime of the British empire is remembered. One of the female protagonists of this document says, I don’t think that one should forget one’s history. […] You can’t forget about events like the Amritsar massacre”. We also hear a song with the words: “Recall that it was these same foreigners | That took their rifles to us – | […] And every corner lies in witness. | O Jallianwala Bagh”. Maybe it is not a coincidence that a city that became a symbol of colonial criminality was chosen by Chadha as the setting for Bride and Prejudice, with all its critique of neo-colonialism.

Not all modern readings of British classic literature are as apparently postcolonial in their interpretations. A lot has been said and written about Shakespeare’s The Tempest and its antagonist Caliban. Alden T. Vaughan and Virginia Mason Vaughan in the book Shakespeare’s Caliban. A Cultural History notice:

In any event, scholars have wrangled over Caliban’s genesis since at least the middle of the eighteenth century. What did Shakespeare intend when he fashioned his puppy-headed monster? Was his paradigm the American Indian, for example, or an African perhaps, or Europe’s mythical wodewose? And if he had American Indians in mind, were they Montaigne’s noble savages or their ignoble opposites or a combination of both? Or, on the other hand, did the playwright shun obvious exemplars and contrive instead a creature unrelated to existing figures or types? The answer, of course, is elusive and endlessly debatable.[6]

This debate is caused by the constantly valid question of presentation: is Caliban a racist creation, based on all Western presuppositions about the alleged savageness of primitive cultures, or maybe we can say that his “rebellion against Prospero’s control—in whatever form it is represented—embodies issues fundamental to a culture’s ideology”[7]. In our context, “ideology” might mean Western faith in its superiority and supremacy over lands and people colonised through the ages.

There have been more adaptations of The Tempest, but I would like to centre on two of them: the one made in 1979 by Derek Jarman, and the other directed by Julie Taymor in 2010. Taymor did not give up the colonial and racial connotations of presenting Caliban as a black character. In the role she cast Djimon Hounsou, an actor born in Benin, Africa. It might be said that Taymor is not

bound by the post-colonial context of Tempest interpretation. She cast a black actor […] but then coated him with mud and fish scales, his own skin showing through only in a moon-like circle around his left eye. […] Whether improvised by the actor or at Taymor’s behest, her Caliban does a shockingly real impersonation of a gorilla. Taymor returned him to the status of the alien other, a primitive beast, not a human being. His only moment of human dignity is a silent face off with Prospera toward the end of the play in a scene invented by Taymor.[8]

Such moments of human dignity are completely absent from Jarman’s adaptation, but he decided to cast white blind actor Jack Birkett in the role and thus abandoned the more obvious colonial and postcolonial meanings that were important for Taymor more than three decades later. In the Polish monograph of Jarman, Małgorzata Radkiewicz claims that the way in which he is presented in Jarman’s version (of Birkett’s acting is grotesque and full of caricature) makes Prospero more delicate and subtle in comparison (despite his tyranny over Caliban and Ariel)[9]. For both Jarman and Taymor, gender issues are more important than racial ones; however, the subject of slavery, which could not disappear even from Jarman’s version, exists there behind themes of queerness and physicality. Taymor even changed the sex of Prospero and made him Prospera and Jarman spent a lot of time sexualising the sculptural body of David Meyer, who played Ferdinand. However, the theme of disobedience of the enslaved Caliban is still present in both versions and its meanings cannot be ignored despite the stereotypical savagery of both Calibans (and the whiteness of one from the earlier movie).

Frantz Fanon in his famous book Black Skin, White Masks, when writing about the image of blackness or otherness, notices:

The Tarzan stories, the sagas of twelve-year-old explorers, the adventures of Mickey Mouse, and all those “comic books” serve actually as a release for collective aggression. The magazines are put together by white men for little white men. This is the heart of the problem. In the Antilles – and there is every reason to think that the situation is the same in the other colonies – these same magazines are devoured by the local children. In the magazines the Wolf, the Devil, the Evil Spirit, the Bad Man, the Savage are always symbolized by Negroes or Indians; since there is always identification with the victor, the little Negro, quite as easily as the little white boy, becomes an explorer, an adventurer, a missionary “who faces the danger of being eaten by the wicked Negroes”.[10]

Even if these sentences are not as true nowadays as they were when these words were written (there are black comic book writers these days etc.), they show how the proper representation of otherness (or lack thereof) can affect human identity and self-respect. So how is the history of slavery treated in the adaptations of Shakespeare that are being discussed here? In addition, does this correspond with postcolonial thinking about the past or sustain the colonial ideology of race and the superiority of the Western civilisation?

Janja Ciglar-Žanić claims that: “Jarman […] locates the issues of colonization, subordination, and domination on the territory of the human body, and uses The Tempest to speak for those repressed Others, whose subordination and repression has been effected through the deployment of the dominant ideological construct of human sexuality.”[11] I suggest that this might be also the case with Taymor’s version. The unnatural cover of Caliban’s body, these “mud and fish scales”, as Alan A. Stone described them in the previously cited analysis, quite literally transfer the issue of subordination onto the surface of the human being: this cover hides the natural blackness of Hounsou’s body and forces viewers to see him through it. Part of Hounsou’s face is covered with white make-up. This might remind us of the title of Fanon’s book, already cited here: “black skin, white masks”. Despite the fact that Shakespeare’s text and previous interpretations of his play very often treat Caliban as a beast-like creature, I suggest that Taymor’s version is only seemingly similar to them. By casting a woman (Helen Mirren) in the role of Prospero and gay actor (Ben Whishaw) as Ariel, she showed that gender, body, and sexual issues are key to her interpretation of Shakespeare’s play (and this was also the case with her previous movie adaptation of the Bard of Avon’s play, Titus, 1999). “Mud and fish scales” might be read as a veil, a mask (of the whole body) and the wild, ‘primitive’ behaviour of Taymor’s Caliban as the physical, colonial stereotype that is just the normative cover behind which lies the truth about the Other which is as elusive as it is desired (this desire of knowledge and understanding of the Other is also found on Caliban’s body: Hounsou is strong, perfectly built, and indisputably attractive despite the unnatural skin cover). Obviously, this might be read as the stereotypical sexualisation of the bodies of black men, and the fact that Caliban’s sexual force is tamed now by a woman, Prospera, asks questions about the position of genders in the postmodern world: the real one and the one of Taymor’s adaptation. However, it would be deceptive to read Taymor’s movie through conservative glasses, forgetting about all the body issues that are at the same time stereotypical and transgressive. For example, questions about colonialism have to be asked differently when Prospera is no longer a figure of patriarchal power.

As Edward W. Said says in Culture and Imperialism about Aimé Césaire’s Une Tempête, which re-writes Shakespeare’s The Tempest:

The core of Aimé Césaire’s Carribean Une Tempête is not ressentiment, but an affectionate contention with Shakespeare for the right to represent the Caribbean. That impulse to contend is part of a grander effort to discover the basis of an integral identity different from the formerly dependent, derivative one. Caliban, according to George Lamming, »is the excluded, that which is eternally below possibility… He is seen as an occasion, a state of existence which can be appropriated and exploited to the purposes of another’s own development.« If that is so, then Caliban must be shown to have a history that can be perceived on its own, as the result of Caliban’s own effort. One must, according to Lamming, »explode Prospero’s old myth« by christening »language afresh«; but this cannot occur »[…] until we make available to all the result of certain enterprises undertaken by men who are still regarded as the unfortunate descendants of languageless and deformed slaves«.[12]

Does a similar attempt to regain Caliban’s history for himself show up in Taymor’s or Jarman’s movie adaptations? I have tried to suggest here that gender and race issues are equivalents in both movies and that by emphasizing the enslaving nature of gender and sexual norms, Taymor and Jarman show the core of Western culture in which the Other (regardless of the reason of his Otherness: his gender, sexuality, ethnicity, religion etc.) is tamed by norms that have to be broken, taken off like these “mud and fish scales”, to get to the true (but elusive) nature of his identity. Physicality always was one of the main reasons of intolerance and inequality: queerness and womanhood gain power in both movie adaptations of The Tempest and therefore it might be said that Jarman and Taymor contest patriarchalism: its history and its model of thinking about the Other and its place in the social structure of the past and the present. Non-whiteness is not forgotten, even if it is removed from the diegesis of Jarman’s movie. By casting a white actor as Caliban, Jarman forces viewers to ask themselves questions about power, norms, slavery etc. without connecting them directly with themes of race and ethnicity and therefore making them fundamental subjects of Western culture, significant in all kinds of contexts.

As part of this article, I would like to return to Lean’s A Passage to India. I have cited already Lean’s words about his approach to E. M. Forster’s novel. After all that has been written here about both adaptations of The Tempest, it is worth noting that both E. M. Forster’s novel and Lean’s movie can be interpreted as conservative or progressive, depending on the analysed aspect of the book or film. T. Muraleedharan in the text Imperial migrations: Reading the Raj cinema of the 1980s writes:

The most significant feature of the rewriting of history attempted by A Passage to India and Heat and Dust [another movie of the Raj Revival movement, 1983, dir. James Ivory] is the films’ neat reversal of the oppressor/victim dichotomy. Colonised India—a victim of political and economic oppression and exploitation—ends up appearing in these films as a mysterious and evil force that disrupts the middle-class domesticity of England.[13]

The most recognizable example of such a ‘reversal’ in A Passage to India is the scene in which one of the female protagonists of the movie, Mrs. Moore, during her journey to the fictitious Marabar Caves, loses breath when she becomes surrounded by a group of Indian inhabitants in one of the caves. Such an image suggests that she is a victim of the ‘aggressive, sensual […] physicality”[14] of the Indian people, while she actually is (as a British citizen) one of the imperialistic oppressors.

On the other hand, the gender politics of E. M. Forster’s text (and Lean’s movie) help to transgress the boundaries of the conservative colonial (or postcolonial) content of the book and film. Thus, once again gender politics might be key to a progressive re-reading and reinterpretation of the classic text. Leela Gandhi claims in her book Postcolonial Theory: A Critical Introduction that no one understood the colonial ‘hostility’ between British women and Indian men better than E. M. Forster[15]. This hostility was related to the national identity of Indian men and the stereotypical model of Indian womanhood that was allegedly endangered by European women and their style of living. At the same time, British women were jealous that the bond between their partners and Indian men might be homoerotic[16]. Such suspicions were the results of the Western perception of Oriental sexuality and the stereotypes of the alleged effeminacy of Indian men. Such a bond also found a place in Forster’s novel. Forster was gay and the main protagonist of his novel, Fielding, befriends a local Muslim man, Aziz, and even if their friendship does not have a clear homosexual subtext, Fielding supports Aziz when he is accused of a rape attempt by an English girl, Adela Quested. Fielding does so despite the resistance of his compatriots.

This subtext (regardless of its meaning: whether it is clearly homosexual or not) allows criticism of the colonial discourse that simplifies sexual and gender differences between the East and the West. The mythical superiority of the colonizer (who allegedly should be heterosexual because his homosexuality would ruin the cultural construct of manhood) is questioned because it is revealed that the sexual and gender discourse models of the masculine West and the effeminate East are only constructs that can be (and very often are) transgressed.

This content of Forster’s novel stays intact in Lean’s movie and therefore it might be interesting to watch his film through pink glasses of queerness. I wanted to show that even texts that are usually read as conservative might contain content that can be seen as progressive and anticolonial and that one-sided reading of cultural texts is very often problematic.

To finish this article, let me rephrase the question from the first paragraph: do postcolonial movies reinterpret classic texts of the British literature? Unfortunately, as we have seen, this question cannot be answered in a simple way. However, I have tried to show in this article that modern attempts to read the classics differently, by theory or reinterpretation, let modern cinema cope with the colonial past in a way that contests the old thinking about norms, ethnicity, gender, and sexuality.

References:

 

Bourne Stephen, “Secrets and lies. Black histories and British historical films” in British Historical Cinema, ed. Claire Monk, Amy Sargeant (London, New York: Routledge, 2002).

Chari Hema, “Colonial Fantasies and Postcolonial Identities: Elaboration of Postcolonial Masculinity and Homoerotic Desire” in Postcolonial, Queer, ed. John C. Hawley (Albany: State University of New York Press) (2001).

Ciglar-Žanić Janja, “Anti-colonial Tempest: Theory and Practice of Postmodernist Shakespearean Reinscriptions”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 42 (1997).

Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, (London: Pluto Press) (2008).

Higson Andrew, “Re-presenting the National Past: Nostalgia and Pastiche in the Heritage Film” in British Cinema and Thatcherism, ed. Lester D. Friedman (London, New York: Wallflower Press 2006).

Lamming George, The Pleasures of Exile, (London: Allison & Busby) (1984).

Moore-Gilbert Bart, Hanif Kureishi, (Manchester, New York: Manchester University Press) (2010).

Muraleedharan T., “Imperial migrations. Reading the Raj cinema of the 1980s” in British Historical Cinema, ed. Claire Monk, Amy Sargeant (London, New York: Routledge, 2002).

Nandy Ashis, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of the Self Under Colonialism, (Delhi: Oxford UP) (1983).

Radkiewicz Małgorzata, derek jarman: portret indywidualny, (Kraków: Wydawnictwo RABID) (2003).

Rushdie Salman, Outside the Whale, https://granta.com/outside-the-whale/, date accessed 4 September 2016.

Said Edward W., Culture and Imperialism, (London) (1994).

Stone Alan A., Drowned Out. Julie Taymor’s The Tempest, http://new.bostonreview.net/BR36.2/alan_a_stone_julie_taymor_tempest.php, date accessed 4 September 2016

Vaughan Alden T., Vaughan Virginia Mason, Shakespeare’s Caliban. A Cultural History, (Cambridge: Cambridge University Press) (1999).

Notes

[1] Andrew Higson, “Re-presenting the National Past: Nostalgia and Pastiche in the Heritage Film” in British Cinema and Thatcherism, ed. Lester D. Friedman (London, New York: Wallflower Press 2006), p. 104.

[2] Compare with: Stephen Bourne, “Secrets and lies. Black histories and British historical films” in British Historical Cinema, ed. Claire Monk, Amy Sargeant (London, New York: Routledge, 2002), p. 58.

[3] Cited by: Salman Rushdie, Outside the Whale, https://granta.com/outside-the-whale/, date accessed 4 September 2016.

[4] Salman Rushdie.

[5] Bart Moore-Gilbert, Hanif Kureishi, (Manchester, New York: Manchester University Press) (2010), p. 76.

[6] Alden T. Vaughan, Virginia Mason Vaughan, Shakespeare’s Caliban. A Cultural History, (Cambridge: Cambridge University Press) (1999), p. xx.

[7] Alden T. Vaughan, Virginia Mason Vaughan, p. xvi.

[8] Alan A. Stone, Drowned Out. Julie Taymor’s The Tempest, http://new.bostonreview.net/BR36.2/alan_a_stone_julie_taymor_tempest.php, date accessed 4 September 2016

[9] See: Małgorzata Radkiewicz, derek jarman: portret indywidualny, (Kraków: Wydawnictwo RABID) (2003), p.27.

[10] Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, (London: Pluto Press) (2008), p. 112-113.

[11] Janja Ciglar-Žanić, “Anti-colonial Tempest: Theory and Practice of Postmodernist Shakespearean Reinscriptions”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 42 (1997), pp. 73.

[12] Edward W. Said, Culture and Imperialism, (London) (1994), p. 256-257. Cited in: Janja Ciglar-Žanić, p. 82-83. Said cites Lamming from: George Lamming, The Pleasures of Exile, (London: Allison & Busby) (1984), p. 107 and 119.

[13] T. Muraleedharan, “Imperial migrations. Reading the Raj cinema of the 1980s” in British Historical Cinema, ed. Claire Monk, Amy Sargeant (London, New York: Routledge, 2002), p. 150.

[14] T. Muraleedharan, p. 150.

[15] Leela Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction, (New York: Columbia University Press) (1998), p. 97.

[16] Ashis Nandy, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of the Self Under Colonialism, (Delhi: Oxford UP) (1983), p. 9-10. Cited in: Hema Chari, “Colonial Fantasies and Postcolonial Identities: Elaboration of Postcolonial Masculinity and Homoerotic Desire” in Postcolonial, Queer, ed. John C. Hawley (Albany: State University of New York Press) (2001), s. 281.

Bartłomiej Nowak, prior to completing his Ph.D. in Humanities in Art Studies at Jagiellonian University in Kraków, Poland, he studied film studies and computer science. His doctoral dissertation about the presentation of ethnic minorities in modern British cinema and the postcolonial content of British movies was defended in 2015. His academic research concerns, among others, cinema, ethnic and sexual minorities, gender and postcolonial issues.

Transnational Bodies of Yogis: A Flow from Analogue Photography to Social Media

Bilge Gölge

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 90-99.

Bilge Gölge

Bilkent University

 

Transnational Bodies of Yogis: A Flow from Analogue Photography to Social Media

 

Abstract

In the initial stages of “modern, transnational yoga”, the image of the Indian yogi in a yoga pose became an effective medium for introducing the discipline to Western society. Due to this, the Indian subject began to be spoken about in terms of “showmanship”[1]. At the same time, yoga began interacting with the practices of Western gym culture. Subsequent to the impact of photography, the emergence of the Internet and digital photography have created a different approach to yoga by practitioners. At the end of the historical process of modern postural yoga’s development, we encounter modern Western individuals who today utilize yoga as a way to present themselves through visual materials again, but in a digital space and different cultural context. In this paper, I present the historical evolution of yoga practices in Western society to reveal the re-contextualization of yoga as a transnational concept. Moreover, I question how transnational yoga became a means for modern individuals to present their identity in the context of social media. Here, the body is used as a means for both constituting a social dialogue and communicating self-identity. Even if these two subjects have different approaches towards yoga, Indian showmen and the modern yogi still have commonalities regarding the “show” in a Goffmanian sense[2]. To investigate the transformation of yoga and highlight similarities and differences due to both technological changes and the dominance of visuality in culture, Instagram is an appropriate platform, as it claims to connect people via images. Drawing from a visual analysis of Instagram posts and a comparison of the bodily practices contained within them against publicly available images of the first yogis in the West, bodily representations are interpreted in the re-contextualized setting of modern society.

Key words: yoga, yogi, self-presentation, transnational body, photography, social media

Introduction

 As a physical discipline in the modern fitness culture of the West, yoga has been welcomed around the world and appreciated by the masses for its benefits to people’s lives since the early nineteenth century. Due to this growing popularity, the International Day of Yoga was adopted on the 21st June 2015 in a declaration by the UN General Assembly. The event was organized with the co-sponsorship of a record number of 175 nations. Narendra Modi, the Prime Minister of India, proposed this Indian-led initiative, which is now celebrated all over the world, and the United Nations responded by emphasizing yoga’s “global benefits” in terms of individuals’ health and well-being[3].

Along with the widespread embracement of yoga by various cultures, regardless of diversified traditions, customs, religions, or geographic regions, the interaction between this Indian discipline and the West makes it worth investigating as a transnational concept, as it is influenced by global flows of knowledge disseminated through modern visual technologies. While there are a variety of types of yoga, postural yoga—a popular physical activity based on bodily practices—is the focus of this paper. Instead of meditation-based branches of yoga, non-religious yoga practice has been chosen for examination since it is prevalent in contemporary society today. Although spiritual aspects of yoga are promoted in the public eye, common practice in the West suggests that yoga’s increased popularity is due to the physical activity involved and the fact that it offers an enjoyable way of spending free time. Iyengar[4], who is one of the most well-known yoga gurus in the world, offered the definition of yoga that states that it is not a religion, but is intended for personal growth and physical, emotional, intellectual, and spiritual balance. While the religious roots of this Indian discipline are not ignored, the concerns of this paper are limited to styles of yoga based on asana, yoga posture, and physical techniques for physical and mental health of individuals. The flexibility of postural yoga has made it suitable for a multitude of social settings, as proven by the celebration of Yoga Day in 175 countries.

Here, digital photography of yogi Instagram users was analysed to identify yoga as a means of presenting self-identity in the digital realm. Through this presentation, the body becomes the focus and the modern subject uses social media and Instagram to live out their yogic self online. To investigate the bodily representations, the data was obtained from Instagram posts of Western yogis and the mass-distributed images of the first yogis in the West. According to Gillian Rose[5], images cannot speak for themselves: they must be analysed in a specific context in order to be meaningful. Therefore, it was important to consider the visual material in relation to the historical and social settings in which they were produced. Appropriately, the data was interpreted in terms of its content and the composition of the photographic images. Furthermore, understanding how users experienced the visual technologies as they developed over time is important in social research[6]. Hence, the photography’s discursive construction was examined, focusing on medium-specific features of magazines with early image production technologies, and social network services in the era of digital photography. It is also worth noting that the term yogi refers to male yoga practitioners, whereas yogini is used for female practitioners. To avoid repetition, the term “yogi” is used here for yoga practitioners, regardless of gender. Furthermore, “asana”, which means yoga pose or posture, is used throughout this paper for yoga moves in a sequence synchronized with breathing exercises[7].

Yoga as a Transnational Practice

 Stemming from the Sanskrit word yuj, the literal meaning of yoga corresponds to the English “unite”, which is interpreted as uniting body and mind[8]. Since the late 19th century, yoga—with its diverse set of rules— has preoccupied Western society; from the techniques of hatha yoga, which has become a generic term for yoga based on physical posture, to vinyasa yoga, which is based on a sequence of yoga moves. While “every group in every age has created its own version and vision of yoga”[9], its benefits on health and emotional stability have been manifested in dominant discourse.

As opposed to the common understanding of yoga in terms of its ancient roots and spiritual references, the modern postural yoga that we encounter today in the United States and European countries has a history of around 150 years[10]. Based on the works of Mark Singleton, one can affirm that what is practiced outside of India today should be viewed in relation to international gym culture. Concurrent with the proliferation of yoga in the West, it has continued to interact with contemporary physical practices. At the end of this historical process, society encountered yoga as a transnational product. It is a result of the colonial process while India was under British rule, nationalist movements in which yoga was used as a means for Indian identity, and finally global influences that are very powerful in forming modern yoga through increased mobility and developed communication technologies[11]. However, rather than being linear, the formation and re-formation of postural yoga has been influenced by increasing mobility in the modern world. Jain explains this, stating:

… (Yoga) does not move from India to Europe and North America, but rather moves back and forth among a plurality of spaces, resulting in multifarious forms that are perpetually constructed and reconstructed anew to adapt to new discourses, demands, and trends in the modern yoga market[12].

In the contemporary era, yoga is instrumentalized for Westerners’ self-presentation in a different cultural context. This time, beyond the offline lives of the individuals, the digital realm provides a Goffmanian stage for the yogic self. Especially on profile-based Social Network Services (SNSs) such as Instagram, the yogi portrays a different self than the one lived out by the Indian yoga gurus of the 20th century. Yet, the yogi still presents relevant aspects of her/his identity through the utilization of visual material whose aim is to influence the viewer’s impression. The self-identity in question appears in connection with consumption preferences regarding the yogic lifestyle, which is conveyed via specific sign equipment. Erving Goffman explains sign equipment as the tools that people employ for presenting themselves to others. These tools include the social setting of the communication, manner, and appearances, and allow individuals to sustain their performances during social interaction.[13]. For instance, healthy dietary habits are often shown on Instagram galleries and being a “vegetarian yogi” or “vegan yogi” is indicated in the biography section on Instagram. Leisure time activities and yoga outfits are also used as sign equipment for the construction of self-identity in the digital realm. After all, it is important to point out that all the choices framed in posted shots have a connection with the yoga body of yogis.

Regardless of the period of transnational yoga, the body has become the focus of the visual narrativization of yogic-identity and asana, or yoga postures; it has been used as a means of transmitting the messages beyond the physical practice itself. In addition to periodic differences and the characteristics of yogis, the yoga body has been portrayed within the bounds of the technology of its era. In this paper, I will investigate two periods of modern postural yoga and provide a comparison between yoga as self-representation by a post-colonial subject and self-actualization of the late-modern individual.

Here, Goffman’s dramaturgical approach provides a frame for explaining what the yoga body corresponds to on Instagram. Subsequent to the impact of photography, the emergence of the Internet and digital photography created a new relationship with yoga that has still some commonalities with the portrayal in a Goffmanian understanding. Instagram is an appropriate platform for investigating and comparing this transformation due both to technological changes and the superiority of visual imagery in contemporary communication as it claims to connect people via images that create stories.

By considering bodily practices of yoga (asanas) and their relation to cultural health and strength training trends beyond India, I attempt to provide a deeper understanding of how the yogi body conveys certain aspects of the performer’s identity from the past to today. Although the context and the motives have changed over time, I suggest that the visual presentation and dominance of viewing are effective for both the communication process of the yogi as well as the formation of transnational yoga.

The Subject of Yoga in the Age of Photography

 In the historical process, the nineteenth century appears as a breaking point in terms of the transformation of yoga into a global case. Several studies on the history of modern yoga suggest that yoga was a spiritual, male-dominated local discipline before it started to be re-formed through European influences; it subsequently evolved into a physical practice that appeals to both men and women and has become a secular and transnational phenomenon[14].

Especially in the second half of the 19th century, yoga was liberated from its traditional Indian context; after its interaction with other physical cultures such as Scandinavian gymnastics, a new phenomenon, which I refer to as modern postural yoga in this paper, entered the modern world’s stage. Mass production and distribution of images from India to Europe and United States were highly influential in bringing yoga to the West. Trips by yoga gurus to other parts of the world and the transmission of visual material via magazines, photographs and even films, led to transnational yoga becoming an issue to be considered beyond the context of India. In other words, it changed discourses in the international realm, re-contextualizing what yoga signifies. However, I would first like to explain the migration of yoga to the Western world, followed by a demonstration of what postural yoga portrays on today’s digital platforms, especially in the case of Instagram.

Turning back to the initial phases of modern yoga, the Indian post-colonial subject started to discuss his/her (mainly his) identity through yoga with the goal of presenting a national identity based on physical capability[15]. At this point, the development of photography enabled them to present their imaged bodies to the world. These mass distributed images made the introduction of modern transnational yoga to Western society possible, while Indian showmanship focused on the exotic and acrobatic Indian body, drawing attention to a discipline which was supposed to be an ancient tradition[16].

From colonial influences on Indian society to the revival of a national subject, yoga grew into an asana-based physical practice that took place in Western fitness culture, while the spiritual aspect of yoga has disappeared. In the modern era, national ideals have influenced the physical attributes of yoga to show strength and the vigour of the Indian man. In the past, yogis were not welcomed by society, rather, they were viewed as beggars or unwanted people. Freed from this pressure through a change in attitude, a new wave of physical culture appeared. When images from the period are examined, the man in a challenging yoga pose reflects a claim of Indian competence. On one hand, yoga is a means of supporting Indian ideals, which are the strength of the national subject and supremacy of the country’s tradition. On the other hand, as in international gymnastics, showmanship is practiced at the same time.

The case of Krishnamacharya is a good illustration of how an Indian man freed from British rule presented a performance to Western audience with intriguing bodily dispositions. This yoga guru, who was also the trainer of Iyengar—one of the best-known yogis in the world—introduced a yoga based on asanas that was similar to gymnastic exercises and aerobic moves. Yet, it is still unique as the embodiment of the authentic East in Western societal perception. In addition to still images, a few videos display him surprising and entertaining audiences with extraordinary poses. These depictions of him with some poses, such as Adho Mukha Vrksasana (handstand), Shirshasana (headstand) or Vrschikasana (scorpion) made him popular. Today, the videos of Krishnamacharya on YouTube have been watched more than 150,000 times.

fig 1 Golge

Figure  1: Krishnamacharya in a yoga pose (photo source: Wikipedia)

As illustrated in Figure 1, Krishnamachary’s pose bears a resemblance to contemporary yoga asanas. Here, the pose reflects both the strength and flexibility of a yoga body. Thinking in the context of the early periods of the 19th century, one can understand how surprising and—in a certain sense—entertaining this was for Europeans and North Americans.

The Yoga Body on the Social Network Stage

 In the age of social media, the medium for displaying yoga poses has changed and transformed from photography to digital tools and visual signs. In Instagram’s case, its medium is its megadata, which is constituted by still or moving images, text, and hashtags. Today, the Western subject itself has become a figure of spectacle. However, the body has remained central in visual communication, even in a re-contextualized sense in which publicly distributed images of yogis of different societies represent various narratives in their own contexts.

fig 2 Golge

Figure  2: An Instagram post of a handstand pose (courtesy of account owner)

Although its spiritual aspects are underlined and almost caricaturized in the public eye, yoga’s increasing popularity and common practice in the Western world are related to free-time physical activities. Within the context of late-modernity, it can be said that yoga is a physical discipline that is associated with identities and lifestyles. Accordingly, individuals faced with daily complexity due to a plurality of choices consistently construct their identities in relation to consumer culture[17]. Drawing on the definition of lifestyle sport[18], yoga practitioners “identify themselves through recognizable styles, bodily dispositions, expressions and attitudes, which they design into a distinctive lifestyle and a particular social identity”. In other words, yoga’s connotations with certain ways of living reflect the characteristics of late-modern society and its efformation of a subject that is flexible, fleeting, and self-reflexive. Furthermore, the influence of the consumption-oriented disposition is seen in the subject formation in question.

As a way of self-actualization, yogis and yoginis share similar experiences that tie their bodily practices to non-physical attributes (but again by utilizing ‘tangible’ or ‘visible’ tools) in terms of a holistic physical culture. Asanas communicate a way for self-actualization and, as Giddens states, the modern yogi presents his/her social-self agency during his/her daily life [19]. Handstands (see figure 2), for instance, are an indication of the physical and mental strength of the individual, while a personal message is represented via an unusual bodily practice. Flexibility, openness, and being at peace with himself/herself are other examples of characteristics yogis emphasize about themselves on Instagram.

In the context of late-modern society and the culture of connectivity,[20] yoga practitioners from Western societies use Instagram galleries to feed their identity construction and share emphasized characteristics of themselves via digital images. In their posts, where they can be seen standing on their hands or heads, wearing yoga pants, or on a yoga mat, these people publicly exhibit more individualistic performances compared to their Indian predecessors.

Many of the posts are supported by the composition of visual elements, hashtags, and tags that provide a relevant personal message about the yogis. These are specific characteristics in the contemporary case. Since the current technological possibilities enable yogis to produce and share these images instantly, and the hegemony of visuality in society forms the presentation in question, the yogi Instagrammers have a direct focus on visibility. When patterns of Instagram use are analysed, it is clear that the motive is to reach as large an audience as possible. For this reason, even though both context and content have changed, the “show” continues to be performed.

By viewing popular yogis on Instagram, we can say with some certainty that handstands, headstands, or other acrobatic poses still draw the public’s attention, likely influenced by the display-like Indian showmen. However, compared to the early period of modern postural yoga, we now see Western subjects and find individualistic messages about their self-identities. At this juncture, the presentation of the yogi self suggests a spectacle in the Debordian sense. Defined as the manipulation of the visual world to enforce late-capitalism’s expectations of the individual, the spectacle can be observed in the late-modern periods of yoga, in particular on the digital stage. “Spectacular representations”[21] of the yogis intercommunicate with experiences commodified through consumption-related preferences. Accordingly, the yogic identity in question is communicated by mixing different elements of everyday life, and auto-narratives are re-created for maintaining the self-presentation according to the conditions of contemporary consumer culture. In this self-communication, yoga appears as a means for a reflexively constructed self-identity of the late-modern subject.

Conclusion

 In conclusion, it can be said that modern postural yoga is a transnational phenomenon that arose from the interaction of the Indian original with colonial, nationalist, and global forces. Since its introduction outside of India, followers of yoga have reached an extensive number worldwide. Currently, its state reflects a new setting and context for the performances of yogis. Within the present social media environment, including Instagram, yoga has become related to both prevalent use of the online platform as a spectacle and its potential for supporting yogi self-actualization.

Because the visual medium has changed, the importance of keeping the performances updated and connecting asanas to more authentic meanings such as being physically and mentally strong has risen. This is achieved by supporting photography with texts on SNSs; in this way, transnational yoga is constantly being formed.

Drawing from visual analysis on Instagram posts of selected account owners and comparison of their bodily practices with the analogue photography of the first yogis in the West, there is ample support for the claim that the yoga body is a means for sustaining a display for social interaction and communicating self-identity, both in the past as well as today. However, it seems that due to changes in display, the concept has been transformed into a transnational phenomenon of the cultures with which yoga has interacted. Consequently, we can claim that modern postural yoga is a product of both the health and fitness system of the West, as well as original Indian tradition, and distributed by means of analogue images or smart phones.

 

References:

Andrea R. Jain, „The Dual-Ideal of the Ascetic and Healthy Body: The Jain Terapanth and Modern Yoga in the Context of Late Capitalism”, Nova Religio 15:3 (2012), pp.29-50.

Anthony Giddens, Modernity and self-identity: Self and society in the late-modern age, (Cambridge, Polity Press) (1991). p.57.

Belinda Wheaton, „Introducing the consumption and representation of lifestyle sports”, Sports in Society, 13:7-8 (2010), pp. 1057-1081.

David Gordon White, Yoga in Practice, (Princeton: Princeton University Press) (2012), pp. 2-22.

Definition of Yoga, http://yoga.org.nz/what-is-yoga/yoga_definition.htm, date accessed 1 November 2016.

Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, (University of Edinburgh, Social Sciences Research Center). (1959).

Guy Debord, Society of the Spectacle, (Detroit, Black & Red Publications) (1970).

Jeff Ferrell, Keith J. Hayward, Jock Young, Cultural Criminology, (London: SAGE Publications Ltd.) (2008).

Gillian Rose, Visual Methodologies; An Introduction To The Interpretation Of Visual Materials, (London: Sage). (2001).

International Day of Yoga, http://www.un.org/en/events/yogaday/background.shtml, date accessed 5 August 2016.

Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, The Tree of Yoga: Yoga Vka, (Shambhala Publications) (1989).

Mark Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, (Oxford University Press) (2010).

Sarah Pink, Doing Ethnography: Images, Media and Representation in Research, (London: Sage) (2001).

Sarah Strauss, „The Master’s Narrative: Swami Sivananda and the Transnational Production of Yoga”, Journal of Folklore Research, 39:2/3 (2002), pp. 217-241.

 

Notes

[1] Mark Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, (Oxford University Press) (2010).

[2] Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, (University of Edinburgh, Social Sciences Research Center). (1959).

[3] International Day of Yoga, http://www.un.org/en/events/yogaday/background.shtml, date accessed 5 August 2016.

[4] Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, The Tree of Yoga: Yoga Vka, (Shambhala Publications) (1989).

[5] Gillian Rose, Visual Methodologies; An Introduction To The Interpretation Of Visual Materials, (London: Sage). (2001).

[6] Sarah Pink, Doing Ethnography: Images, Media and Representation in Research, (London: Sage) (2001).

[7] Andrea R. Jain, „The Dual-Ideal of the Ascetic and Healthy Body: The Jain Terapanth and Modern Yoga in the Context of Late Capitalism”, Nova Religio 15:3 (2012), pp.29-50.

[8] Definition of Yoga, http://yoga.org.nz/what-is-yoga/yoga_definition.htm, date accessed 1 November 2016.

[9] David Gordon White, Yoga in Practice, (Princeton: Princeton University Press) (2012), pp. 2-22.

[10] Mark Singleton.

[11] Andrea R. Jain.

[12] Andrea R. Jain, p. 30.

[13] Erving Goffman.

[14] See, for example,  Mark Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, (Oxford University Press) (2010). And also see, Sarah Strauss, „The Master’s Narrative: Swami Sivananda and the Transnational Production of Yoga”, Journal of Folklore Research, 39:2/3 (2002), pp. 217-241.

[15] Mark Singleton.

[16] Mark Singleton, pp. 40, 154, 164.

[17] Jeff Ferrell, Keith J. Hayward, Jock Young, Cultural Criminology, (London: SAGE Publications Ltd.) (2008).

[18] Belinda Wheaton, „Introducing the consumption and representation of lifestyle sports”, Sports in Society, 13:7-8 (2010), pp. 1057-1081.

[19] Anthony Giddens, Modernity and self-identity: Self and society in the late-modern age, (Cambridge, Polity Press) (1991). p.57.

[20] The phrase is borrowed from van Dijk who has a book with the same title.

[21] Guy Debord, Society of the Spectacle, (Detroit, Black & Red Publications) (1970).

 

Bilge Gölge is an M.A. student in Media and Visual Studies Program at Bilkent University. She holds a BS from the Middle East Technical University and a minor degree in architectural culture. She is currently completing her master thesis, which investigates self-presentation of Turkey’s yoga community in social media, specifically on Instagram. Her research interests include social media, online self-presentation, and communication patterns through visual media.

Contact Information: bilgegolge@bilkent.edu.tr

Slow Expansion. Neomodernism as a Postnational Tendency in Contemporary Cinema

Miłosz Stelmach

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 100-117.

Miłosz Stelmach

Jagiellonian University

 

Slow Expansion. Neomodernism as a Postnational Tendency in Contemporary Cinema

 

Abstract

The article presents a theoretical overview of a distinctive strand of contemporary cinema identified in the text as neomodernism (as defined by Rafał Syska). It focuses on works of filmmakers such as Béla Tarr, Aleksander Sokurov or Tsai Ming-liang and their followers and tries to present them as a part of informal postnational artistic movement developing in cinema from mid-90s onward. The aim of the article is to examine critically the journalistic and reductive category of slow cinema usually applied to auteurs mentioned above and propose term more burdened with cultural connotations and thus open for nuanced historical and theoretical studies. The particular attention is given to the international character of neomodernism that negates the traditional boundaries of national schools as well as the division of centre-periphery in world cinema shaped by the first wave of postwar modernist cinema. Neomodernism rather moves the notion of centre to the institutional level with the growing importance of festivals, film agents and public fund that take the place of production companies as the main actors in the transnational net of art-house cinema circulation.

Key words: contemporary cinema, modernism, slow cinema, postnational cinema, neomodernism

 

Abstract

The article presents a theoretical overview of a distinctive strand of contemporary cinema identified in the text as neomodernism (as defined by Rafał Syska). It focuses on works of filmmakers such as Béla Tarr, Aleksander Sokurov or Tsai Ming-liang and their followers and tries to present them as a part of informal postnational artistic movement developing in cinema from mid-90s onward. The aim of the article is to examine critically the journalistic and reductive category of slow cinema usually applied to auteurs mentioned above and propose term more burdened with cultural connotations and thus open for nuanced historical and theoretical studies. The particular attention is given to the international character of neomodernism that negates the traditional boundaries of national schools as well as the division of centre-periphery in world cinema shaped by the first wave of postwar modernist cinema. Neomodernism rather moves the notion of centre to the institutional level with the growing importance of festivals, film agents and public fund that take the place of production companies as the main actors in the transnational net of art-house cinema circulation.

Key words: contemporary cinema, modernism, slow cinema, postnational cinema, neomodernism

Introduction

 

Over the course of the last two decades, the debate over cinema and modernism has taken the form of a dialectical struggle since two distinctive theoretical standpoints emerged, of which the more traditional and still dominant is rooted in art history and literary studies of the post-war years. It is focused on tracing the signs of high modernism in cinema, locating it mostly in the field of international art film practice of both the pre-war (avant-garde and national film schools of 1920s) and post-war (New Wave and New Cinemas of the 1960s and 1970s) eras.[1] We can call this understanding of cinematic modernism “exclusive” as it refers to the language of formal innovation, auteurism, and a break with classical cinema. Lately, this perspective has been recapitulated and thoroughly explicated by András Bálint Kovács in his book-length study.[2] Kovács identifies subjectivity, reflexivity, and abstraction as basic characteristics of all modernist art[3] and finds them in the post-war films of directors such as Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Robert Bresson, or auteurs associated with French New Wave, among others.

The oppositional, “inclusive” theory of modernism in cinema was conceived as a radical departure from this discourse. Since the 1990s, many scholars (often associated with the term New Modernist Studies) have contradicted the conservative Greenbergian account of modernism as a drive toward formalism, artistic sophistication, and medium specificity. Instead, they perceived it as a cinematic expression and representation of modernity in its various forms that is not restricted to the field of high artistic practice, but rather comprises mass cultural production. Miriam Bratu Hansen’s 1999 essay, which is probably the most emblematic and influential work in this vein, calls Hollywood cinema “vernacular modernism”,[4] and this term caught on.[5] In her understanding, “modernism encompasses a whole range of cultural and artistic practices that register, respond to, and reflect upon processes of modernization and the experience of modernity, including a paradigmatic transformation of the conditions under which art is produced, transmitted, and consumed”.[6] In this sense, early comic strips and Russian socialist realist musicals are just as (or even more) modernist as Ulysses or movies by Ingmar Bergman because of the way they transform and exploit new possibilities of perception born from the spirit of modernity. In its most radical form, this “modernity thesis” tries to prove that cinema as a whole is a modern art: the product and consequence of modernity defined by its technological and industrial character.[7]

Although the two described standpoints might appear to be distinct, competing approaches to the same problem, namely cinematic modernism, I would suggest that the situation is in fact the opposite: they examine two different phenomena claiming the same designation. The disparity between them is demonstrable not simply in the choice of cultural texts they seem to be primarily interested in (“high” vs. “popular” art), but even more importantly in the way they try to position those texts. The proponents of cinema as vernacular modernism focus mostly on the social, industrial, and cultural context in which movies exist. These specific conditions make classical cinema a vital part of late 19th and early to mid-20th century modernity as it was experienced by moviegoers all over the world, since cinema according to Hansen became the world’s first “global vernacular”.[8] As a consequence, their aim is to describe a certain historical point of “paradigmatic transformation of the conditions under which art is produced, transmitted, and consumed”.

By contrast, the idea of modern cinema, as derived from Clement Greenberg’s writings and represented today by András Bálint Kovács, concentrates more on the interrelations within cinema history itself rather than its social context. It is more interested in aesthetic autonomy and internal development of specific art forms and their inherent features. Cultural, political, and social contexts obviously play an important role in this argument; however, they are mostly used as possible hypotheses explaining certain formal and stylistic devices. This line of argumentation was employed also by many authors who did not use the term “Modernism” but were highly influential and contributed greatly to the debate on the term. Key examples might be David Bordwell, who identified “art cinema” as one of the four main historical modes of film practice,[9] or Gilles Deleuze, for whom post-war international cinema of “Time-Image” was the fullest possible realization of medium specificity.[10]

Narrated in this manner, the story of modernism appears to be an evolutionary process of progressing sophistication of a given art in the search for its expressive potential. The crucial consequence of equating modernism with a set of formal qualities (instead of considering its relation to the broader cultural and social field) is the possibility of conceptualizing it as a trans-historical phenomenon. Although Kovács defined modernism as a completed historical period, his recounting of it allows for some trans-historical interpretation when he remarks, “narrative techniques, after they become accepted, remain in fact available for anyone, anywhere, anytime. Historical ‘modes of narration’, however, are conglomerates of certain techniques that are more fashionable in certain periods and in certain parts of the world than in others”.[11] This makes it possible to understand modernism as a set of artistic choices that became less frequently used in the course of 1970s and 1980s, but are still available and one day may come back into favour. This idea of recurring modernist tropes, reappearing in different periods and cultural contexts, is nothing new to modernism studies but has never been convincingly employed in film studies, where it is generally believed that high modernist cinema ended sometime in the mid-70s.

While it might be true for some particular forms of modernist film, specific to the international art cinema of ’60s, I would like to argue that its spirit survived and began reappearing in a new form around mid-90s, gaining full momentum about decade later. The whole wave of directors, led by figures like Béla Tarr, Aleksander Sokurov and Tsai Ming-liang and subsequently joined by younger filmmakers, established what I will call a neomodernist trend in contemporary cinema. This article is an attempt to sketch a historical and theoretical overview of this informal movement, taking specific note of its modernist character and transnational scope.

The eternal return

 

When John Orr attempted to explain the temporal gap between the two phases of modernism in cinema, he referred to the latter as a Nietzschean return to the modern. He described the modernist impulse as a cyclical movement, intersecting from time to time the main, linear path of cinema history: “a return to the modern in a more technically advanced form, (…) recurrence as the completion of form”.[12] Thus, the continuity of the modernist tendency might be disturbed by external (e.g. political) as well as internal (e.g. technological, such as the coming of sound) factors, but the idea and vision of the cinema behind it will be very much alive. However, his 1993 diagnosis concludes that “a second and momentous return of the modern seems unlikely”.[13] He argues that the legacy of modernist cinema has been largely absorbed and adapted into mainstream post-classical cinema and selectively reworked, sometimes in a mannerist way, by postmodern cinema.

Interestingly enough, only a couple of years after Orr wrote these words, the aforementioned group of directors emerged, who tried to avoid both of those paths through creative adaptation of the post-war model of art cinema. They presented films that might enable us to reconsider Orr’s statement about the unlikeliness of another return to the modernist impulse, such as Tsai Ming-Liang’s Vive L’Amour (1994), Béla Tarr’s Satantango (1994), Sokurov’s Mat i syn/Mother and Son (1997), Abbas Kiarostami’s Ta’m e guilass/Taste of Cherry (1997) or Bruno Dumont’s La Vie de Jesus (1997). Their affinity with the older modernist generation was instantly noticed and is still underlined by many critics who frequently try to establish a connection between these modern movies and their historical ancestors. Alexander Sokurov is regularly described as Tarkovsky’s apprentice, Tarr as heir to Jancsó‘s poetics, Dumont as a reinterpreter of Bresson’s work, and Tsai as a contemporary Antonioni, to mention only the most important names of the movement. The beginning of the following decade showed another strong group of directors (Apichatpong Weerasethakul, Carlos Reygadas, Lav Diaz and others) following the same path.

Nevertheless, it’s very clear that this artistic indebtedness doesn’t make them merely imitators or “retro” artists, but rather positions them as the newest incarnation of the “tradition of the new,” to quote Harold Rosenberg’s aphoristic definition of artistic modernism. They reach for modernist formalism as well as certain narratives and stylistic and thematic patterns and use them in very idiosyncratic ways, exploring their possibilities and limitations. At the same time, it should be noted that none of the aforementioned directors constitute an organized or even informal “movement”, “school”, or “current”. They represent rather a tendency, a shared attitude toward the medium of cinema and a common sensibility. They come from different continents, generations, and cultural and historical backgrounds, yet their films, resisting both mainstream commercialism and postmodern stylistic games, bear an unmistakable resemblance to each other’s.

Although the opposition between this wave of modernism and alternative modes of the mainstream or the postmodern might be seen as evaluative, its assumptions are (or at least should be) essentially descriptive. This is also the way Kovács understood the distinction between modernism and other modes of film practice: “When we speak of ‘art films’ as opposed to ‘commercial entertainment films’, we are referring not to aesthetic qualities but to certain genres, styles, narrative procedures, distribution networks, production companies, film festivals, film journals, critics, groups of audiences; in short, institutionalized film practice”.[14] As early as 1981, Steve Neale tried to define “art cinema” not only in narrative or aesthetic terms, but also (and maybe even primarily) as an institution.[15] This is also the way the newest development of modernist filmmaking should be considered: as a certain quality of films themselves and the discourse they inhabit.

Neomodern

 

The term “neomodern” in terms of the distinctive strain of contemporary art cinema was proposed by Polish film scholar Rafał Syska, who introduced it in a series of articles and eventually a book-length study.[16] He calls neomodernism a “slow rebellion” and largely identifies it with the phenomenon of so-called slow cinema. This term—very much present in today’s film journalism and promoted by people such as Sight & Sound’s contributor Jonathan Romney,[17]—refers to a specific type of art cinema, forming a non-unified but very strong and visible trend on the contemporary festival circuit. As Thomas Elsaesser crisply explained, “slow cinema (also sometimes referred to as ‘contemplative cinema’) counters the blockbuster’s over-investment in physical action, spectacle and violence with long takes, quiet observation, an attention to detail, to inner stirrings rather than to outward restlessness, highlighting the deliberate or hesitant gesture, rather than the protagonist’s drive or determination”.[18] Other key characteristic features of slow movies include behaviourist and anti-psychological depiction of characters (very often played by non-professional actors), abandoning strict narrative causality in favour of episodic or impressionistic storytelling while still maintaining intensified continuity. As a consequence, they tend to put a greater focus on showing instead of telling, or in other words, they encourage the dominance of monstrating over narrating, to use André Gaudreault’s dichotomy.[19] Directors working in this vein usually avoid non-diegetic music, explanatory dialogue, overt dramaturgical tensions, and clear resolutions.

Many slow cinema movies, although deprived of any commercial potential, have gained critical, academic, and festival acclaim, forming a small but distinctive canon. This canon consists of all the previously mentioned directors as well as the somewhat less recognized but influential Lisandro Alonso and Albert Serra, not to mention dozens of artists who have achieved smaller acknowledgment. These auteurs are also described by Syska in his study of neomodern cinema, in which he analyses recurring thematic and stylistic tropes of the movement as well as individual artistic strategies of its most important figures.

However, why do we need a new term if the discourse on slow cinema is already well established? The answer is twofold. Firstly, this appellation might serve well as a journalistic buzzword, but its explanatory power is very limited. It reduces the entire diverse group of films to only one, quantitative aspect: slowness (measured by the average shot length, lack of on-screen movement or focus on observation and contemplation instead of action). The sluggish pace of certain works draws disproportionate attention, provoking the praise of dedicated aficionados as well as the eloquent critiques of their adversaries. As a result, the ongoing debate on slow cinema and its predominance on the festival circuit was taken over by two opposing groups exchanging arguments for and against the artistic qualities of these films, to some extent restraining more nuanced historical and theoretical studies.

Attempts to define contemporary contemplative cinema in relation to cinematic modernism, as proposed by Syska, might help us replace the ahistorical category of slow cinema with one more burdened with cultural connotations, thus opening new avenues of studies. Besides, the majority of descriptions of the movement focus mostly on its antithetic position toward mainstream commercial films. While it is obviously true that these films stand in distinctive opposition to the post-classical cinema of attractions, they should be characterized not only as a negative movement but also as a part of a positive, modernist project of developing new reflexive structures of perception and the interrelated cinematic forms most appropriate to express them. As Maureen Turim put it in relation to cinema, “high modernism is seen as philosophical and formal, restructuring temporality, spatial relationships, and pictorial representation with a dedicated seriousness that consequently limits its commercial acceptance”.[20] Neomodernism can be seen as a continuation (or even an intensification) of this self-reflexive reconsidering of the medium’s parameters such as time and space.

There is also another reason to consider the term neomodernism more carefully. Although Syska clearly puts all slow cinema’s most important figures at the centre of his argument, in my opinion the two categories should not be seen as identical. They certainly largely overlap, but not every slow movie can be called neomodernist and not every neomodernist work has to be particularly slow. The latter point might be illustrated by some of the recent works of Michael Haneke, who went through his “modernist turn” in the 2000s (thereby following the example of most of the early neomodernist directors, who began their careers with movies that cannot be put in this category, the best example of which might be the unofficial leader of the movement, Béla Tarr, whose early features were socially committed, realist dramas). From Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages/Code Unknown (2000) onward, Haneke abandoned his earlier poetics, which evinced some postmodern characteristics, and began to focus more on formal qualities of the image, questions of subjectivity, and references to high art. Films like Caché (2005), Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte/The White Ribbon (2009) or L’amour (2012) might be described as neomodernist, although they are usually not associated with the slow cinema movement. On the other hand, some slow movies might lack modernist conceptualism and self-reflexivity.

Furthermore, the term neomodernism might serve as a link to phenomena existing outside the field of cinema. It was already used in regard to other disciplines such as fine arts, architecture and philosophy, where neomodernist tendencies that reject the fashionable influence of postmodernism in favour of the revitalization of earlier modern forms were perceived.[21] Victor Grauer proposed the name as early as 1982, when on the wider ground of art-historical periodization he advocated for a neomodern aesthetics which may be defined as a return to the most fundamental tenets of “formalist modernism”.[22]

Although “nothing is more unfashionable than a fashion that’s out of fashion”, the question of postmodernism has to be addressed briefly at this point. Regardless of whether one agrees with Umberto Eco and Jean-François Lyotard, for whom postmodernism was only a late, mannerist phase of modernism that exposed some of its features and pushed them to their limits (whilst simultaneously downplaying others),[23] or shares the view of Douwe Fokkema, who argued that postmodernist strategies express a radical break with modernist aesthetics,[24] we can roughly identify the leading formal and thematic characteristics of postmodernist cinema. These have already been described many times and in great detail and do not require another recapitulation here. However, whatever postmodernism is (or was), it is clearly contested by the neomodern directors, wishing to forgo its eccentricity, pastiche and playful intertextuality.

Reducing…

 

Although historical accounts of post-war cinematic modernism agree on the late 70s as the end date for the movement, sharp and precise periodization was never fully possible. As Turim noted, “there has never been much sense in insisting on the linearity of development of an art whose entire history coincides with modernism in the other arts”.[25] Different paradigms always co-existed (and sometimes competed) with each other; only the centre of gravity shifted over the years, when some techniques and devices become less fashionable and other means of expression replaced them. This is exactly what happened in the late 70s and early 80s and was the turning point for art-house cinema, when some key modernist auteurs passed away (Pasolini, Fassbinder) or stopped making movies (Antonioni, Bresson), while those still active moved either toward more avant-garde practice, becoming marginal figures in the industry (Godard) or, on the contrary, lost their modernist temperament and adapted to more mainstream stylistics (Wenders, Akerman).

This dwindling of 70s modernism does not mean that there is no bridge linking the two modernist formations. Just as Luis Buñuel and Carl Theodor Dreyer might be seen as a connection between pre- and post-war phases of modernism in cinema, Theodoros Angelopoulos would be the best example of a director who came from the late 1960s/early 1970s generation of art-house filmmakers and restlessly carried his modernist aesthetics into the 21st century. Rafał Syska calls him one of the few “depositaries of modernism”, consistently affirming values of high modernism in international art cinema. Unlike most of his peers, Angelopoulos continued making persistently elitist, uncompromisingly auteurist, and formally challenging works throughout his entire career. Symptomatically, a collection of essays on Angelopoulos edited in 1997 was entitled The Last Modernist.[26]

The movies of this Greek auteur already showed the direction that the next wave of modernist directors would take. If the late modernist works of Buñuel, Fellini, Godard or Fassbinder were getting gradually closer to postmodernist aesthetics and might have influenced and fertilized this current (when listing instances of postmodernism in different fields of cultural production, Frederic Jameson wrote: “in film, everything that comes out of Godard:  contemporary vanguard film and video”[27]), then neo-modernism clearly draws more from Bresson, Antonioni or Tarkovsky: the minimalist pole of modernism’s wide stylistic spectrum. While Kovács identified minimalism as one of the four most general styles of modernism in cinema (along with the naturalist, theatrical and ornamental), he noted “from 1959, stylistic austerity and reductionism became fashionable, and minimalism became the strongest and most influential trend of modern cinema”.[28]

Reducing the expressive qualities of film form and simplifying thematic or narrative layers without renouncing their sophistication and semantic potential was the main effort of many directors of the time, but if minimalism in the 1960s was the “strongest and most influential trend of modern cinema”, in the 1990s and 2000s it became an almost uncontested one. Whether it’s Tarr’s expressive aestheticism in A torinói ló/The Turin Horse (2010), Alonso’s naturalistic austerity in La libertad (2001) or Sokurov’s empathetic intimacy in Mother and Son, these and other neomodernist directors usually deny the intense emotional involvement encouraged and aroused by (neo)classical movies. In its most radical form, contemporary cinematic minimalism presents itself as a self-prescribed neoprimitivism (echoing the Bressonian call for „cinematograph” as opposed to „cinema”—a spectacle that spoiled the primal purity of the medium), as in the case of Paz Encina’s Hamaca Paraguaya (2006), Albert Serra’s Honor de cavalleria/Honour of the Knights (2006), and El cant dels ocells /Birdsong (2008).

Neomodern minimalism, however dominant, is not pure as it frequently incorporates other styles defined by Kovács, especially the naturalist. Formal asceticism in many cases goes hand in hand with behaviourism, since many slow cinema filmmakers focus on dispassionate observation of everyday routine and time’s arduous passage. Influenced by such modernist ventures as Chantal Akerman’s Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), they avoid conventional ellipses by showing trivial actions in their full duration and replacing any possible plot progression with intentional and intense “non-happening”. The naturalistic bent of directors like Tsai Ming-liang, Bruno Dumont, or Lisandro Alonso can be seen in the way they portray characters’ privacy and intimacy, very often exploring their physical (or even physiological) dimension.

This anti-psychological attitude, emphasizing materiality and physicality over the character’s motivation or personality, must entail not only a different set of stylistic devices but also distinct types of characters. The model heroes of neomodern cinema are not the cultured, reflexive intellectuals portrayed in the 1960s by Fellini and Bergman or the careless bon vivants of some French New Wave films. Now it is the members of underprivileged classes who get the most screen time. They are more often rural than urban, usually in a difficult economic position, and on the margins of their own society. This tendency brings a completely different sensibility to the works of, for example, Béla Tarr or Alexander Sokurov, although it hardly makes films like The Turin Horse or Mother and Son politically or socially committed works: both directors (like most neomodern auteurs) are more interested in existential and contemplative aspects of their works—and in developing a unique cinematic form to express them—than in direct political message.

Characters like these appeared rarely in proper cinematic modernism, introduced and honoured sometimes by Pasolini (in Accattone [1961] and Mamma Roma [1962]) or Bresson (in Au hasard Balthasar [1966] and Mouchette [1967]). Contemporary modernist directors, although they show real social commitment only sporadically, direct their camera lenses away from the higher or middle classes, prosperous cities and industrial landscapes, focusing more on people and places that are usually considered peripheral or marginal. What’s more—marking the difference between post-war modern cinema and its contemporary incarnation—this movement from the central to the peripheral takes place not only on the thematic level. One can even say that the shift described above is merely a reflection or consequence of the industry’s dispersion.

…and expanding

 

The silent modernist cinema, identified by most scholars with the European avant-garde movements of the 1920s, was almost exclusively restricted to just a couple of artistic „hubs”. It was mostly Germany, France and Russia (or, to be more exact, Berlin, Paris and Moscow) with their highly developed industrial base and thriving film culture, that served as capitals of high art in cinema. This situation was not unusual in the history of modern art, which was always highly concentrated in certain privileged places; at some point Greenberg even suggested that modernism is a particularly French phenomenon.[29]

In the 1960s and 1970s, at the height of the second wave of modernist cinema, France was still leading with the tremendously influential New Wave: the narrative experiments of the so-called Left Bank group and progressive cinéma-vérité documentarists. Other traditional „superpowers” of cinema also made their important contributions, putting Italian auteurs and German New Cinema filmmakers on the forefront of new aesthetics and politics in film. However, this was also the moment when the range of modernism in cinema expanded vastly. It encompassed many areas that were formerly regarded as marginal in terms of highly artistic film production. Most notable examples are some Eastern European countries (Poland, Hungary, Czechoslovakia, and Yugoslavia all had an impact on the international art film scene) and two vital non-European movements that reached out to the Western festival circuit and art-house audience with their very original propositions: Japanese New Wave and Brazilian Cinema Novo. Kovács describes this process briefly:

The first phase of modernism was mainly an isolated national phenomenon in German, French, and Soviet cinema, whereas the second phase of modernism was a general phenomenon of global dimensions: apart from most of the European filmmaking countries, Japanese, Indian, and Brazilian new cinemas as well as the North American underground were all contributing to the second modernist movement. It was important as a global film art movement as much as a local national cultural phenomenon.[30]

It is worth noting that although he acknowledges this meaningful expansion, Kovács limits his own interests to European modernism. The subtitle of his seminal book “European Art Cinema 1950-1980” justifies this exclusion and allows him to dismiss smoothly the valid question of defining the relationship between modernism and non-Western art. Nevertheless, it has to be questioned openly: is speaking about the Japanese New Wave as a modernist movement (as in David Desser’s classical study Eros Plus Massacre[31]) evidence of global circulation of aesthetics and politics in international cinema, or is it just an expression of cultural and academic imperialism, imposing familiar categories of description on unfamiliar phenomena? Does it oversimplify our object of studies, reducing it to the role of derivative of European art cinema? Alternatively, maybe it actually enriches our understanding of it, showing relations, tropes, or possible interpretations we could otherwise miss?

This complex problem seems even more pressing in relation to the contemporary cinema of global (co)production, distribution, and reception. However, my argument is that a more synthetic approach that encompasses diverse phenomena might be helpful in some cases, if applied carefully and purposefully. Applying the wide and open term of neomodernism to the films of, for example, Apichatpong Weerasethakul is not a way of denying their intriguing cultural specificity, rooted deeply in Buddhist spirituality and philosophy, but rather an attempt to identify some typically modernist narrative strategies he uses to implement this local tradition into his filmmaking practice. This combination is not unusual for neomodernist directors, who often translate very specific cultural experiences into the more universal language of international art cinema. Because of their cultural specificity, the works of Weerasethakul are frequently described as highly “exotic” for Western audiences. However, at the same time we must remember that they are co-produced by as many as 5 European countries (Loong Boonmee raleuk chat/Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives [2010]), shown and celebrated at the most prestigious European film festivals (and honoured with the Palme d’or at Cannes 2010), and distributed all around the world through the art house circuit, while being almost ignored (and sometimes even banned, as in the case of Sang sattawat/Syndromes and a Century [2006]) in his native Thailand. Due to exhibition restrictions imposed on his films, he announced recently that Cemetery of Splendour (2015) would be the last film he shot in his homeland. This example shows that no matter how “Thai” Weerasethakul films seem, they are actually produced mostly for a European audience by European producers.

This international (or rather postnational) character of neomodern cinema can be observed also on the part of the artist him/herself. Although filmmakers from different parts of the world draw richly from local artistic traditions, they are at the same time deeply entangled in a complex global network of artistic and economic connections. Weerasethakul was educated at the School of the Art Institute of Chicago, where he studied the films of important figures of early slow cinema in the 1990s: Tarr, Tsai, and Kiarostami.[32] Weerasethakul openly speaks about his involvement in international art film culture that overrides national or cultural divisions[33], and of his inspirations from European modernist cinema of the 1960s.[34] Now he is one of the lecturers at Sarajevo’s Film.factory: a film school founded and managed by Béla Tarr, who invited many important figures of slow cinema to form the faculty.

Unobvious connections like the ones described above lead to the vital question of neomodernism’s geography. Generally, when examining the problem of modernism, one has to ask not only when it happened, but also where it happened. In relation to modernist literature, Susan Stanford Friedman recalled Frederic Jameson’s call to “always historicize” and complemented it with her own plea: “always spatialize”.[35] The same is also valid for cinema, and the contemporary global artistic market requires new kinds of analysis. This is also why new terms are coined readily; Nicolas Bourriaud proposed the name altermodernism, defined “by rapidly increasing lines of communication and travel in a globalized world. If early twentieth-century Modernism is characterized as a broadly Western cultural phenomenon, and Postmodernism was shaped by ideas of multi-culturalism, origins and identity, Altermodern is expressed in the language of a global culture. Altermodern artists channel the many different forms of social and technological networks offered”.[36]

Contemporary neomodernist cinema completes this slow process of decentralization, progressing gradually from highly condensed pre-war European movements through the first truly global artistic trends in the age of New Waves and arriving at XXI century radical dispersion. Today, the well-established and long-celebrated national cinemas of France, Italy, or Germany seem to be somewhat exhausted when it comes to high modernist filmmaking, and the refreshing impulses most often come from countries that until recently didn’t have much art-house exposure. This brings to attention a familiar argument that will not be further developed in this article but has to be mentioned: modernist aesthetics emerge in countries where the processes of modernization are the most persistent at a given moment. Whatever the reason was, neomodernism was born at the same time in Tsai Ming-liang’s Taiwan, Abbas Kiarostami’s Iran, Alexander Sokurov’s Russia, and Béla Tarr’s Hungary; later on, directors from Latin America, Western and Eastern Europe, and the Middle and Far East all contributed to the shaping of this new tendency.

Nevertheless, it must be stressed firmly that this change is not a matter of plain relocation. The informal capital of modernist cinema did not simply move from the Paris of the 1960s New Wave to, for example, the Bangkok of Apichatpong Weerasethakul in the 2000s. There is something more to it: the capital ceased to exist and the periphery became a centre. This shift can be observed on the smaller, national level as well: for example, in the career of Bruno Dumont, who can be considered a main figure of French neomodernist cinema. Contrary to all his predecessors from the long tradition of French film modernism, Dumont lives, shoots and sets his movies mostly in rural areas of the Nord region, symbolically abandoning Paris, the city towering over all French cinema to this day.

 At the same time, the disappearance of clearly defined centres of modernist cinema production does not mean that there are no “hubs”. As always, this function is fulfilled partially by film festivals, cinema journals, and public institutions supporting and promoting film culture. However, the real revolution that made this global neomodernist movement possible was the development of an international coproduction model. Due to the large number of film funds and production or distribution companies, Western Europe remains the centre of gravity for international art cinema. European Union countries (especially France and Germany) dominated this market of cultural production, coproducing films of almost every celebrated neomodernist director from all over the world. Most of these directors began their career making locally produced films, but all the mature works of Apichatpong Weerasethakul, Tsai Ming-liang, Nuri Bilge Ceylan, Abbas Kiarostami, Carlos Reygadas, Eastern European directors like Béla Tarr and Alexander Sokurov, and others were made thanks to Western European funds.

Production and distribution companies like Germany’s The Match Factory or France’s Wild Bunch, big TV companies (ZDF, Arte, Canal +) and public film funds (the Hubert Bals Fund or the Council of Europe-funded Euroimages) are responsible for producing most of the films that can be considered as neomodernist. These movies are made under the supervision of European producers, largely with the international festivals and art-house audiences in mind. The influence of this economic conditioning on the aesthetic, political, and artistic qualities of works is yet to be examined, but it resolutely precludes the notion that directors from different cultural backgrounds are completely separated from the international film circuit. This complicated situation will most probably soon force us to rethink thoroughly our idea of centre/periphery relations in the field of artistic production and the institutional basis of contemporary art cinema.

Sense of an ending

 

Academic reflection comes too late, as always. The last couple of years finally brought the first scholarly monographs analysing slow cinema more closely. They include expanded overviews of the entire movement[37] as well as book-length studies of its most prominent figures: Béla Tarr, Tsai Ming-liang, and Aleksander Sokurov.[38] They were published at an interesting point of solstice, when the movement seems to have been at its most influential but at the same time probably close to its end. Neomodernism, as expected, is a slow movement. It rose to prominence slowly in the 1990s without any manifestos or glamorous successes and now we can presumably observe its equally slow decline. Symptoms are numerous.

Some of the earliest directors creating the canon of neomodernism in 1990s have now reached the culmination of their long-developed poetics. Their radical artistic pursuit led them to the point of no return. Béla Tarr quit filmmaking after the apocalyptically minimalist The Turin Horse and became engaged in other activities supporting the film industry as president of the Hungarian Filmmakers’ Association and the head of the film school in Sarajevo. Tsai Ming-liang announced that he was abandoning feature filmmaking and focusing on short forms like his series of filmed performances of “slow walking”. Each of those films pictures Lee Kang-sheng (Tsai’s long-standing collaborator) dressed as a Buddhist monk and performing an extremely slow walk in a public place. Filmed with a distanced, immobile camera and without any trace of plot, this series marks a final stage of slow cinema’s pursuit of contemplation and the void. Before Tarr and Tsai, Abbas Kiarostami made a similar shift away from feature filmmaking, realizing a series of highly experimental films in the mid-2000s but then moving back to more conventional filmmaking with his final projects completed before his death in 2016: Copie conforme (2010) and Like Someone in Love (2012) (both made notably outside Iran).

This sliding toward a more conventional mode of cinema becomes another sign of neomodernism’s demise. Some directors abandon their line of radical experimentation, trying to make their aesthetics more accessible for wider audiences by using more traditional narration (like Kiarostami, mentioned above) or TV-series formula (Bruno Dumont in the clearly self-parodistic Li’l Quinquin [2014]), or casting well-known actors (like Viggo Mortensen in Alonso’s Jauja [2014] or Juliette Binoche in Dumont’s Camille Claudel 1915 [2013] and Slack Bay [2016]).

Finally, an unexpected and paradoxical threat to neomodernism’s identity and stability might derive from its own success. Growing festival acclaim (sealed by such achievements as the Palme d’or for Uncle Boonmee… in 2010, the Venice Golden Lion for Sokurov’s Faust in 2011 and the Silver Bear in Berlin for Tarr’s The Turin Horse earlier the same year) triggered an increased popularity of neomodern aesthetics among viewers, festival programmers, and directors. Consequently, more and more weight accrues to opinions such as that of Steven Shaviro, who criticized slow cinema on his blog as “a sort of default international style that signifies ‘serious art cinema’ without having to display any sort of originality or insight. ‘Contemplative cinema’ has become a cliché: it has outlived the time in which it was refreshing or inventive”.[39]

Will this emergence of “slow-kitsch” become the end of neomodern cinema? It is possible: every film movement of great importance (and in my opinion neomodernism is such a movement) finally reaches the point of mannerist self-pastiche (some examples of slow cinema parody can be observed already, as in the case of Sergio Caballero’s La distancia/The Distance [2014]). Nevertheless, a turning point like the one we are witnessing right now is perhaps the best moment to capture the movement’s specificity and examine it more carefully. This article is a modest attempt to identify the neomodernist movement in contemporary cinema, and its aim is only to inspire more detailed studies.

References

 

Badt Karin, Interview With Winner of Cannes Festival: Thai Director Weerasethakul Speaks About Reincarnation, Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/karin-badt/interview-with-winner-of_b_587179.html, date accessed 17 February 2015.

Bayraktari Armando, Durand André, Norwood-Witts Scott, Neomodern Manifesto. Paintings, quadri, tabelaux, https://www.durand-gallery.com/pages/manifesto, date accessed 17 February 2015.

Beumers Birgit and Condee Nancy (eds.), The Cinema of Alexander Sokurov (London and New York: I.B. Tauris) (2011).

Bourriaud Nicolas, The Death of Postmodernism and Emergence of Altermodernism, http://www.psfk.com/2009/02/the-death-of-postmodernism-and-emergence-of-altermodernism.html, date accessed 17 February 2015.

Bordwell David, „The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, Film Criticism 4:1 (1979).

Bordwell David, Narration in the Fiction Film (Madison: University of Wisconsin Press) (1985).

Deleuze Gilles, Cinema 2: The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson, Barbara Habberjam (London: Continuum) (2007).

Desser David, Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema (Bloomington: Indiana University Press) (1988).

Eco Umberto, Reflections on The Name of the Rose, trans. William Weaver (London: Minerva) (1994).

Elsaesser Thomas, „Stop/Motion”, in Between the Stilness and Motion: Film, Photography and Algorythms, ed. Eivind Røssaak, (Amsterdam: Amsterdam University Press) (2011).

Fokkema Douwe Wessel, Literary history, modernism, and postmodernism (Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co.) (1984).

Friedman Susan Stanford, „Periodizing Modernism: Postcolonial Modernities and the Space/Time Borders of Modernist Studies”, Modernism/modernity 13:3 (2006).

Gaudreault André, „Narration and Monstration in the Cinema”, Journal of Film and Video 39:2 (1987).

Grauer Victor, „Modernism/Postmodernism/Neomodernism”, Downtown Review 3:1-2, (1981-82).

Greenberg Clement, „Beginnings of Modernism” in Late Writings, ed. Robert C. Morgan (Minneapolis: University of Minnesota Press) (2003).

Han Qijun, „Melodrama as Vernacular Modernism in China: The Case of D. W. Griffith”, Scope: An Online Journal of Film and Television Studies 26 (2013).

Hansen Miriam, „The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism”, Modernism/modernity 6:3 (1999).

Horton Andrew (ed.), The Last Modernist: The Films of Theo Angelopoulos (Westport, Conn. : Greenwood Press) (1997).

Jaffe Ira, Slow movies: Countering the cinema of action (New York: Wallflower Press) (2014).

Jameson Frederic, „Postmodernism and Consumer Society”, in Postmodernism and Its Discontents, ed. E. Ann Kaplan (London: Verso) (1988).

Jencks Charles, The new moderns: From late to neo-modernism (New York: Rizzoli) (1990).

Kovács András Bálint, Screening modernism: European Art Cinema 1950-1980 (Chicago and London: University of Chicago Press) (2007).

Kovács András Bálint, The Cinema of Béla Tarr: The Circle Closes (London and New York: Wallflower Press) (2013).

Kupfer Peter, „Volga-Volga: “The Story of a Song,” Vernacular Modernism, and the Realization of Soviet Music”, The Journal of Musicology 30:4 (Fall 2013).

Lyotard Jean-François, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. Geoff Bennington and Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press) (1984).

Menichini Marc, Interview: Apichatpong Weerasethakul Recalls His Past Films and Future Plans, Criticwire, http://blogs.indiewire.com/criticwire/interview-apichatpong-weerasethakul-recalls-his-past-films-and-future-plans, date accessed 17 February 2015.

Neale Steve, „Art Cinema as Institution”, Screen 1:22 (1981).

Orr John, Cinema and Modernity, (London: Polity Press) (1993).

Peranson Mark and Rithdee Kong, Ghost in the Machine: Apichatpong Weerasethakul’s Letter to Cinema, Cinema Scope, http://cinema-scope.com/spotlight/spotlight-ghost-in-the-machine-apichatpong-weerasethakuls-letter-to-cinema/, date accessed 17 February 2015.

Romney Jonathan, „In Search of Lost Time”, Sight & Sound, 20:2 (2010).

Shaviro Steven, Slow Cinema Vs Fast Films, http://www.shaviro.com/Blog/?p=891, date accessed 17 February 2015.

Singer Ben, Melodrama and Modernity: Early Sensational Cinema and Its Contexts (New York: Columbia University Press) (2001).

Song Hwee Lim, Tsai Ming-liang and a Cinema of Slowness (Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press) (2014).

Syska Rafał, Filmowy neomodernizm (Kraków: Avalon) (2014).

Szaniawski Jeriemi, The Cinema of Alexander Sokurov: Figures of Paradox (New York: Wallflower Press/Columbia University Press) (2014).

Turim Maureen, „Cinemas of Modernity and Postmodernity”, in Zeitgeist in Babel: The Postmodernist Controversy, ed. Ingeborg Hoesterey (Bloomington: Indiana University Press) (1991).

[1]    See John Orr, Cinema and Modernity, (London: Polity Press, 1993).

[2]    András Bálint Kovács, Screening modernism: European Art Cinema 1950-1980 (Chicago and London: University of Chicago Press, 2007).

[3]    Kovács, Screening modernism, p. 52.

[4]    Miriam Hansen, ‘The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism’, Modernism/modernity, vol. 6, no. 3 (1999), pp. 59-77.

[5]    It has been used to describe, among others, Soviet socialist realist cinema (Peter Kupfer, ‘Volga-Volga: “The Story of a Song,” Vernacular Modernism, and the Realization of Soviet Music’, The Journal of Musicology Vol. 30, No. 4 (Fall 2013), pp. 530-576.) and silent Chinese films (Qijun Han, ‘Melodrama as Vernacular Modernism in China: The Case of D. W. Griffith’, Scope: An Online Journal of Film and Television Studies, no. 26 (2013), pp. 18.).

[6]    Hansen, ‘The Mass Production of the Senses’, p. 60.

[7]    Ben Singer, Melodrama and Modernity: Early Sensational Cinema and Its Contexts (New York: Columbia University Press, 2001), pp. 102-103.

[8]    Hansen, ‘The Mass Production of the Senses’, p. 68.

[9]    See David Bordwll, ‘The Art Cinema as a Mode of Film Practice’, Film Criticism, vol. 4, no 1 (Fall 1979), pp. 56-64.  The expanded version of this text formed a basis for one of the chapters in Bordwell’s famous book-length study on narration. See David Bordwell, Narration in the Fiction Film (Madison: University of Wisconsin Press, 1985).

[10]  See Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson, Barbara Habberjam (London: Continuum, 2007).

[11]  Kovács, Screening modernism, p. 59.

[12]  Orr, Cinema and Modernity, p. 3.

[13]  Orr, Cinema and Modernity, p. 12.

[14]  Kovács, Screening modernism, p. 21.

[15]  Steve Neale, ‘Art Cinema as Institution’, Screen 1 (22) (1981), pp. 11-40.

[16]  Rafał Syska, Filmowy neomodernizm (Kraków: Avalon, 2014).

[17]  Jonathan Romney, ‘In Search of Lost Time’, Sight & Sound, vol. 20, no. 2 (2010), p. 43.

[18]  Thomas Elsaesser, ‘Stop/Motion’, in Eivind Røssaak (ed.), Between the Stilness and Motion: Film, Photography and Algorythms (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011), p. 117.

[19]  See André Gaudreault, ‘Narration and Monstration in the Cinema’, Journal of Film and Video, Vol. 39, No. 2 (1987), pp. 29-36.

[20]  Maureen Turim, ‘Cinemas of Modernity and Postmodernity’, in Ingeborg Hoesterey (ed.), Zeitgeist in Babel: The Postmodernist Controversy (Bloomington: Indiana University Press), p. 183.

[21]  For visual arts, see Armando Bayraktari, André Durand, Scott Norwood-Witts, Neomodern Manifesto. Paintings, quadri, tabelaux, accessed February 17, 2015, https://www.durand-gallery.com/pages/manifesto. For architecture, see Charles Jencks, The new moderns: From late to neo-modernism (New York: Rizzoli, 1990).

[22]  Victor Grauer, ‘Modernism/Postmodernism/Neomodernism’, Downtown Review, Vol. 3 Nos. 1&2, (1981-82), pp. 3-7.

[23]  Umberto Eco, Reflections on The Name of the Rose, trans. William Weaver (London: Minerva, 1994), especially pp. 67-68;  Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. Geoff Bennington and Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), especially chapter Answering the Question: What is Postmodernism?, pp. 71-82.

[24]  Douwe Wessel Fokkema, Literary history, modernism, and postmodernism (Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1984).

[25]  Turim, ‘Cinemas of Modernity and Postmodernity’, p. 182.

[26]  Andrew Horton (ed.), The Last Modernist: The Films of Theo Angelopoulos (Westport, Conn. : Greenwood Press, 1997).

[27]  Frederic Jameson, ‘Postmodernism and Consumer Society’, in E. Ann Kaplan (ed.), Postmodernism and Its Discontents (London: Verso, 1988), pp. 13-29.

[28]  Kovács, Screening modernism, p. 140.

[29]  Clement Greenberg, ‘Beginnings of Modernism’ in Late Writings, ed. Robert C. (Morgan Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003), p. 35.

[30]  Kovács, Screening modernism, p. 217.

[31]  Dyan Desser in his seminar work used the category “modernism” (as opposed to classicism) to describe New Wave movies of Nagisa Oshima, Shohei Imamura and others. Dyan Desser, Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema (Bloomington: Indiana University Press, 1988).

[32]  Marc Menichini, Interview: Apichatpong Weerasethakul Recalls His Past Films and Future Plans, Criticwire,

     accessed February 17, 2015, http://blogs.indiewire.com/criticwire/interview-apichatpong-weerasethakul-recalls-his-past-films-and-future-plans

[33]  Mark Peranson and Kong Rithdee, Ghost in the Machine: Apichatpong Weerasethakul’s Letter to Cinema, Cinema Scope, accessed February 17, 2015, http://cinema-scope.com/spotlight/spotlight-ghost-in-the-machine-apichatpong-weerasethakuls-letter-to-cinema/

[34]  Karin Badt, Interview With Winner of Cannes Festival: Thai Director Weerasethakul Speaks About Reincarnation,

     Huffington Post, accessed February 17, 2015, http://www.huffingtonpost.com/karin-badt/interview-with-winner-of_b_587179.html

[35]  Susan Stanford Friedman, ‘Periodizing Modernism: Postcolonial Modernities and the Space/Time Borders of Modernist Studies’, Modernism/modernity, vol. 13, no 3 (2006), p. 426.

[36]  Nicolas Bourriaud, The Death of Postmodernism and Emergence of Altermodernism, accessed February 17, 2015, http://www.psfk.com/2009/02/the-death-of-postmodernism-and-emergence-of-altermodernism.html

[37]  Ira Jaffe, Slow movies: Countering the cinema of action (New York: Wallflower Press, 2014).

[38]  András Bálint Kovács, The Cinema of Béla Tarr: The Circle Closes (London and New York: Wallflower Press, 2013); Song Hwee Lim, Tsai Ming-liang and a Cinema of Slowness (Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 2014); Birgit Beumers and Nancy Condee (eds.), The Cinema of Alexander Sokurov (London and New York: I.B. Tauris, 2011); Jeremi Szaniawski, The Cinema of Alexander Sokurov: Figures of Paradox (New York: Wallflower Press/Columbia University Press, 2014); Only Abbas Kiarostami enjoyed greater attention from film scholars with first monographs being published already in the early 2000s.

[39]  Steven Shaviro, Slow Cinema Vs Fast Films, accessed February 17, 2015, http://www.shaviro.com/Blog/?p=891

Miłosz Stelmach is a PHD candidate at the Institute of Audiovisual Arts at Jagiellonian University in Kraków, Poland. His scholarly interests include the history of cinematic modernism, cinema of the Communist bloc, and transformations of contemporary art cinema. Currently, he is working on his dissertation on late modernist tendencies in Polish cinema of the 1970s and 1980s. He is also an editor of “EKRANy” [“SCREENs”], a scholarly journal on film and audiovisual culture.

Mexican Minimalist Cinema: Articulating the (Trans)national

Bolesław Racięski

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 118-131

Bolesław Racięski

Jagiellonian University

 

Mexican Minimalist Cinema: Articulating the (Trans)national

 

Abstract

In the article I aim to identify and analyse the specific elements of the Mexican minimalistic cinema (minimalismo mexicano) in both transnational and national contexts.

Mexican minimalistic cinema is a relatively new phenomenon that arose in Mexico around the year 2002 and is now widely regarded as one of the most important phenomena in the world cinema. It is often considered to be a subdivision of slow cinema, since it utilises similar formal and narrative devices. While the researchers generally focus on the universal, supranational aspects of the slow films, I intend to expose how the Mexican filmmakers make use of the aesthetic and storytelling devices deriving from the slow cinema to comment on Mexican cultural traditions, current social and political issues, notions of national mythologies and history.

The first part of the article focuses on the category of „transnationality” in the context of film studies, and the basic characteristics of Mexican minimalist cinema as the transnational cinema. The last part is devoted to the analyses of „Heli” (2013, dir. Amat Escalante) and „Lake Tahoe” (2009, dir. Fernando Eimbcke) – the two examples of Mexican minimalist films that, despite their transnational appeal, are deeply rooted in national preoccupations.

Key words: transnationality, Mexican cinema, Amat Escalante, Fernando Eimbcke, slow cinema, minimalism

 

Introduction

 In the following article I identify and analyse the elements of Mexican minimalist cinema (minimalismo mexicano) in both transnational and national contexts. The most interesting aspect of the topic appears to be the question of how Mexican minimalist films utilize stylistic and storytelling strategies that are commonly identified with the transnational phenomenon of slow cinema[1] in order to comment on strictly Mexican cultural traditions, current social and political issues, the notions of national mythologies, and cinematic traditions.

I start by explaining how I understand the category of transnationality and why it seems fitting to use it in the examination and interpretation of Mexican minimalist films. The next part of the text focuses on the basic characteristics of Mexican minimalism as transnational cinema and simultaneously constitutes a revision of the most relevant characteristics of slow cinema. The last part is devoted to the analysis of two representative examples of minimalismo mexicano: Heli (2013) by Amat Escalante and Lake Tahoe (2009) by Fernando Eimbcke. These two movies, despite their transnational appeal, are rooted in national preoccupations and encompass two extremities of a wide spectrum of Mexican minimalist cinema. Lake Tahoe is rather comical in tone and its national concerns are hidden underneath an apparently simple narrative. On the other hand, Heli tells a grim and shocking story, which is clearly engaged with the current problems of Mexico.

The term “minimalismo mexicano” appeared in Mexican film criticism at the beginning of the 21st century, mainly thanks to the artistic success of such filmmakers as Carlos Reygadas (e.g. Japón, 2002), Amat Escalante (e.g. Sangre, 2005), Enrique Rivero (e.g. Parque vía, 2008), Nicolás Pereda (e.g. Perpetuum Mobile, 2009) and Fernando Eimbcke (e.g. Temporada de patos, 2004)[2]. This term does not determine a clearly structured film movement, but mainly refers to directors’ admiration for aesthetic minimalism and nondramatic narratives deprived of climaxes and focused primarily on an individual.

It is also possible to use this term in the context of the production process: the discussed films were made for a (relatively) small amount of money and mainly feature amateur actors and unknown beginners. At the same time, it is noteworthy that—as observed by Germán Martínez Martínez—the discussed term is not homogenous and refers to films of comedic character (Eimbcke’s oeuvre) as well as to those which penetrate the dark side of human existence[3]. Nevertheless, their clearly visible common features undoubtedly allow for a conceptualization of these individual films as a group. The discussed films are created on the margins of the dynamically developing Mexican film industry and—even if they sometimes appeal to the wider audience (e.g. Temporada de patos, 2004, Fernando Eimbcke)—they are mostly screened at international festivals of art cinema.

The question of ‘transantionality’

In the article “On the Plurality of Cinematic Transnationalism,” Mette Hjort accurately observes that this particular term is surrounded by an “aura of indisputable legitimacy” (by virtue of widespread „transnational arrangements in the world of contemporary filmmaking, and the undeniable transnational dimensions of earlier periods of cinematic production”), which, however, threatens to blur the definition and, consequently, render the term useless as a methodological tool. Hjort claims that „the term <<transnational>> does little to advance our thinking (…) if it can mean anything and everything”[4]. Will Higbee and Song Hwee Lim remark that the term ‘transnational cinema’ is sometimes employed in order to talk about productions created as a result of cooperation between filmmakers from different parts of the world; however, in this case the crucial aesthetic, political, and economic consequences of such cooperation are neglected[5]. Deborah Shaw also says that the problematic term “has often been used without any definition or explanation of what it meant”[6]. The prevalence and the inaccurateness of the term made some researchers question its usefulness in film studies[7].

Due to the threat of methodological uncertainty, it is helpful to consider M. Hjort’s proposal to distinguish between strongly transnational cinema and weakly transnational cinema. She writes that a “given cinematic case would qualify as strongly transnational, rather than only weakly so, if it could be shown to involve a number of specific transnational elements related to levels of production, distribution, reception, and the cinematic works themselves”[8]. Another division is the one distinguishing marked transnationality (the audience pays attention to elements of a film which prompt thinking about its transnational character) and unmarked transnationality (for example, transnationality is not visible until the production process has been analysed)[9]. The present article lacks space for a complex research on transnational aspects of production, distribution, and exhibition of minimalismo mexicano, since it is the analysis of the film text itself which lies at the centre of my attention. Nonetheless, it is important to reflect briefly upon it, in order to demonstrate that many Mexican minimalist films involve forms of the unmarked transnationality and are frequently close to being considered as strongly transnational.

Mexican minimalist cinema as the transnational cinema: production, distribution, exhibition

In terms of the production process, Mexican minimalism is largely dependent on foreign funds. Neoliberal transformations which started to take place in the national film industry at the end of the 1980s led to a situation in which the state virtually stopped supporting non-commercial films. Independent production companies gradually started to emerge (in the middle of the 1990s the art cinema market in Mexico was small, but relatively stable[10]), which, at the beginning of the current century, commenced with the financial support offered by international festivals. Carlos Reygadas and Amat Escalante’s projects are backed by the Hubert Bals Fund (Rotterdam International Film Festival), which also helps other Mexican filmmakers, such as Nicolás Pereda. On the other hand, Fernando Eimbcke was supported by the Sundance Film Festival when he was working on Lake Tahoe. In search for funds, filmmakers take abundant advantage of the possibilities offered in cooperation with other countries, e.g. Amat Escalante’s Heli is a coproduction of entities from four countries, namely Mexico, the Netherlands, France and Germany[11]. Even if certain state mechanisms created to support ambitious artistic productions have been introduced in Mexico (FOPROCINE fund, tax exemption for film investors), many authors of minimalismo are still forced to look for funds around the world.

If a film has been produced, the creators are usually confronted with an inability to release it in Mexico. As the critic Jorge Ayala Blanco observes, the total number of 75 produced films per year is inconsequential if only 45 of them are ever released to cinemas[12]. The director Felipe Cazals compares the situation of the national cinema to “an airport which is deprived of a landing strip”: films are numerous, but few of them are later shown on the big screen to national audiences[13]. As remarked by Ayala Blanco, the production of Mexican cinema is “the worst business in the world” as recovering the money is still almost impossible[14]. Therefore, minimalismo directors have always focused on the international release, which means that films premier at international festivals (Cannes, Berlinale, Sundance, Rotterdam) in order to get foreign distribution firms (Media Luna and others) and reach international audiences. They frequently appear in Mexican cinemas at the end of their journey and in a minimal number of copies, screened mostly in the Cineteca Nacionál complex.

Hence, minimalismo mexicano has undoubtedly a transnational character in terms of production, distribution, and exhibition: the films are often created thanks to international financial support with the goal of reaching audiences around the world.

Mexican minimalist cinema as transnational cinema: style and narrative

The analysis of formal conventions and themes of the discussed films reveals various common characteristics which allow them to qualify them as representatives of the same cinematic phenomenon. Regarding the formal features of the film, there are visibly reduced means of expression: a limited number of editing cuts, deliberately arranged static takes, the absence of soundtrack (which often appears only during the end credits), simplified blocking, location shooting, and inconspicuous lighting.

In regards to narrative, Mexican minimalist films usually focus on individuals, frequently lonely and excluded from mainstream social life and consumed by a poignant fatalism[15] . The stories told by the creators of minimalismo are extremely slow and frequently deprived of clear act breaks, plot twists and climaxes. De-dramatizing techniques dominate, such as pauses and long moments of stillness.

Even such a superficial description of the basic aspects of minimalismo allows it to be associated with slow cinema: a transnational phenomenon, represented by directors from various countries (e.g. China, Argentina, Hungary, Thailand), who make their films thanks to the support of foreign funds, and aim to screen them at international festivals of art cinema. Moira Weigel characterizes slow films as follows: “their narratives are nondramatic or non-existent. The scripts are minimal and repetitive, with little dialogue. They unfold in long takes, captured by still or nearly still cameras. Often the figures in the frames stay still themselves”[16]. The Mexican film movement parallels the characteristics of modernist minimalism, described by András Bálint Kovács, whose contemporary manifestations the scholar finds in slow films[17]. Matthew Flanagan writes about the themes the creators touch upon: “Many individual works by these filmmakers turn their attention to marginal peoples (low-paid manual labourers, poor farmers, the unemployed and dispossessed, petty criminals and drug addicts) subsisting in remote or invisible places”[18]. It is worth emphasising that many scholars researching the phenomenon of slow cinema devote their attention to the authors of Mexican minimalism, mainly Amat Escalante and Carlos Reygadas[19].

Therefore, even if particular representative films of minimalismo mexicano do not fulfil the conditions of transnationality in terms of production, their formal features and themes can easily be identified with a phenomenon of international character. Escalante and Reygadas (as well as Rivera, Eimbcke, Pereda, Yulene Olaizola, and others) use almost all cinematic techniques that are currently treated as artistic and cherished by programmers of international film festivals. They employ codes easily understood by audiences familiar with slow cinema. As a result, when it comes to the reception and critical interpretations of these films, they are commonly situated in the well-established art cinema traditions, compared to the (mostly European) masters of art cinema, and read as touching upon universal thematic motifs (such as notions of spirituality, religiousness, search for transcendence). As noted by Rosalind Galt and Karl Schoonover, “in mainstream film criticism, films are often lauded as universal stories in order to reduce the threat of unpleasurable difference”[20]. Although I agree with R. Galt and K. Schoonover, who argue that the “move toward the universal does not always have to be simple or naive” and “the problem of universality in art cinema is too complicated to be addressed by a simple dismissal”[21], the most interesting approach seems to be the one which shows how these transnational filmic strategies have been used to articulate the themes and problems directly related to the cultural circle in which the analysed films were made.

The cultural specificity of Mexican minimalist cinema

Minimalismo mexicano is close to being considered as strongly transnational in M. Hjort`s terms: it undoubtedly has a transnational character in regards to production, distribution, exhibition, and formal features. Nevertheless, it fulfils M. Hjort’s condition, which is “a resistance to globalization as cultural homogenization; and a commitment to ensuring that certain economic realities associated with filmmaking do not eclipse the pursuit of aesthetic, artistic, social, and political values”[22]. Mexican minimalists are mainly astute and ruthless commentators of local reality, and only later are they representatives of the transnational phenomenon of art cinema.

It is worth stressing that I perceive the application of filmic strategies and themes associated with slow cinema by Mexican directors as a parallel process and not as a process simply resulting from contact with the achievements of the slow cinema world masters. Associated with slow films, the anthropological turn of cinema, i.e. focus on an individual, started in Latin America in the 1990s and was partly a result of the search for new paradigms of national identity, different from the clearly political “third cinema”, which was concerned mainly with the collective[23]. This minimalistic, contemplative style is used nowadays by directors from the biggest film industries of Latin America. Hence, it is not surprising that it has become an exquisite language used to talk about Mexico. The director Michel Lipkes remarks that “in such a baroque and anarchistic country like Mexico, the act of contemplation is the only way to stop for a moment and to ask some bold questions about the shape of the world surrounding us”[24].

Minimalismo is at the same time engaged with the national traditions and politics of Mexican audio-visual culture. This cinematic phenomenon enters a polemic both against the excessive aestheticization and ideological simplifications of the so-called época de oro, i.e. the golden age of Mexican cinema (dating back to the 1940s, but still present in the popular discourse), as well as elitism and artificiality of both telenovelas and the latest commercial cinema inspired by Hollywood. Minimalismo—paradoxically, in the face of the lack of the local genre cinema’s foreign successes—is popular at festivals (thanks to the use of transnational filmic strategies of art cinema) and is currently the most important ambassador of Mexican cinema.

In the following part of the article, a brief analysis of two Mexican minimalist films is conducted. Its aim is to demonstrate how filmmakers use the transnational style and narrative conventions associated with slow cinema in order to engage with Mexican cultural traditions and current social and political issues. Lake Tahoe and Heli have been chosen because they can be undoubtedly considered as transnational in terms of production, distribution, and filmic strategies, and they represent two extremities of a wide spectrum of Mexican minimalist cinema. In the first film, national preoccupations are hidden underneath an apparently banal anecdote. On the other hand, Heli is clearly concerned with the current problems of Mexico, but only concretization and exposition of relevant contexts reveal the full dimension of its commitment.

Lake Tahoe: the painful transition

The narrative of Fernando Eimbcke’s second film is extremely modest: it centres upon Juan, a teenager who crashes his car into a lamp post. Most of the film shows the protagonist wandering through the dreamy town of Progreso, located on Yucatán Peninsula, in search of parts necessary for the repair of the vehicle. The story becomes more than a banal anecdote only when the audience learns that Juan is dealing with a more serious problem as he mourns his recently deceased father. In order to show this particular story, Eimbcke employs a host of conventions associated with the slow cinema. For instance, the screenplay withholds basic information about the main character, sound has only a practical function, and the long and static shots linger on mundane landscapes.

Lake Tahoe constitutes an intimate story, mainly focused on personal experiences of the protagonist going through a trauma. Its simplicity allows it to be read as a universal story which appeals to audiences all over the world. However, in the article “Beyond Europe: On Parametric Transcendence”[25], Mark Betz argues that, as Joanne Hershfield puts it, “critic must pay particular attention to the geo-cultural context of the circulation and appropriation of art cinema; in other words, to local knowledges and histories”[26]. The topic of Eimbcke’s film, a child struggling with the absence of a parent, is not indifferent to the cultural context in which Lake Tahoe was created. Quite the opposite; this is one of the most important themes appearing in Mexican culture in the first decade of the 21st century[27]. It is strictly related to the transformations in the structure of Mexican society caused by the neoliberal reforms that the authorities have been gradually introducing since the 1980s. A rapidly decreasing number of jobs, lower salaries and disastrous working conditions led to a situation in which one family member, usually a father, is forced to emigrate for economic reasons. It is important to say that these particular changes were accompanied by an epoch-making political transformation: in 2000—the first time in 71 years—the president Vincente Fox Quesada from PAN (Partido Acción Nacional) was elected from a political party other than PRI (Partido Revolucionario Institucional). But the period of so-called “democratic transition” turned out to be full of ambivalence and contradictions. The country failed to generate the expected economic growth and the new democratic institutions did not fulfil the expectations, burdened with the legacy of the authoritarian regime[28]. The cultural trope of a growing child and absent parent is often interpreted by researchers not only as a reflection of a given social problem, but also as a tool allowing for an examination of the society at a difficult moment of transition, struggling with the challenges of the free-market economy and departure from the protectionist model[29].

The adopted interpretation of the theme is also rooted in the history of Mexican cinema. The authorities, attempting in the period of época de oro to propagate the foundations of national identity with the help of state-produced films, encouraged audiences to interpret cinematic families and father figures as metaphors for, consecutively, society and the government[30]. In the subsequent years, rapid social transformations were frequently reflected in the situation of film families (e.g. En la trampa, 1978, Raúl Araiza[31]). It is worth mentioning that a careful analysis of Lake Tahoe shows that Juan is only one of the many young inhabitants of Progreso who grow up in single-parent families. The intensification of the trope allows Juan’s story to be treated as a synecdoche of a bigger problem.

Juan is a teenager on the verge of adult life, which in the context of Mexican cinema—as remarked by I.M. Sánchez Prado—is a type of “transition in which success means becoming part of the bourgeois mainstream and failure results in being an outcast”.[32] In spite of making the story of Lake Tahoe centred on the popular topic of crossing a threshold, the film constantly postpones culmination. In this film, duration, monotony, and lack of movement replace action, dynamics, and variability.

Strategies associated with this particular approach are clearly visible in the narrative as the protagonist wanders from garage to garage. A garage girl only pretends to look for an indispensable part, a boy who promises to help is not too keen on fixing the car, preferring to demonstrate the arcana of martial arts.

The aforementioned state of suspension, which delays progress and a satisfying conclusion, is constructed with the help of stylistic and aesthetic strategies, such as long takes and de-dramatization. The exposition of time, typical for slow cinema, liberates the film from the necessity of causality (characteristic of mainstream cinema): it is the permanence and duration which become the centre of interest for the camera. This impression is favoured by the repetitiveness of takes (when Juan returns to the crashed car a few times, the audience follows his path every single time), but also, paradoxically, by time ellipses in the form of black-outs. If black-outs may be perceived as a culturally rooted, universal representation of flowing time—typical rather for classical narration than the narration in slow cinema—their subversive use by Eimbcke underlines the state of suspension. When the image fades in again it is difficult for the audience to decide how much time has passed or to notice any visible change in the situation of the characters (with the possible exception of space they are in). The relation between editing and the composition of the frame is also interesting: two separate frames are often juxtaposed so that Juan is located in different spaces, while he holds the same position in front of the camera. On a purely visual level, the change of the spatial situation is not correlated with the movement of the protagonist.

All these strategies are to create a mode of narration which at the beginning may seem incomprehensible and enigmatic, but provides an experience of extended on-screen duration. Juan’s coming of age and his introduction to the neoliberal order have been suspended, whereas a capitalist requirement of constant progression has been replaced by a structure of eternal return.

Eimbcke’s film—if read in the wide context of 21st century Mexican culture, local knowledge, history, and cultural codes—unveils a dialogic potential. It is another voice joining the debate on the topic of the condition of Mexican society, problematizing mainly the question of the abandonment of citizens by the welfare state, and the contradictions and ambiguities of the democratic transition process. The coherent and multi-layered vision presented in Lake Tahoe reveals the tensions resulting from the inability to neither fulfil the requirement of progress nor to restore the previous system. Eimbcke constructs these meanings with the help of filmic strategies associated with slow cinema; the experience of duration on screen replaces a classical narrative, focused primarily on a series of events linked to each other by a cause and effect relation. Lake Tahoe addresses a topic which is culturally and nationally relevant, but examines it with the use of filmic strategies relatively unfamiliar to the local cinema.

 Heli: the horror of drug violence

Heli, the eponymous young protagonist of the third film by Amat Escalante, lives with his father, wife, twelve-year old sister Estela, and a newly-born baby in a small town in the state of Guanajuato. As a result of tragic events, Heli’s family gets involved in the affairs of a local drug cartel, operating under the cover of state Special Forces. The hero’s father dies, his sister gets abducted, and Heli undergoes a series of cruel tortures. After returning home, he attempts to find young Estela with the help of the local police.

In Heli, differently than in Lake Tahoe, the audience easily finds information on the spatiotemporal context of the film. The frames feature national flags and symbols, a public servant speaks to the people, the presence of police and the army shows the functioning of the authorities, whereas TV news bulletins report events in the country. Despite the fact that the story, as suggested by the title, is focused on an individual, “the theme of a nation emerges” because “relevant forms of aboutness are flagged or foregrounded”.[33] At the same time, the director chooses a theme also well-known outside of Mexico, which undoubtedly facilitated the fundraising (as mentioned above, the film is a coproduction of four countries) as well as its distribution (and its election as a Mexican Oscar candidate).

Thanks to Sangre and Los bastardos, Amat Escalante has become the leading Mexican minimalist, associated by critics and researchers with slow cinema, and rewarded at international festivals of art cinema. Surprisingly, the first half of Heli, until the cartel’s attack on the protagonist’s house, resembles a narrative characteristic of mainstream productions. The audience receives sufficient information to get engaged in the fate of the characters, a melodramatic plot emerges; Heli’s and his family’s dangerous situation is obvious for the viewers

If in Lake Tahoe minimalist strategies dictate the structure of the whole film, in Heli they are used more sparingly. Not until the characters’ lives are disturbed does Escalante radically modify the mainstream conventions. The audience expects to see a police investigation or sensational stories on the authorities’ corruption, yet they are confronted with a complete de-dramatization and an absolute elimination of traditional methods of building suspense. Making use of the knowledge of genre conventions seems useless and formulating hypotheses about cause and effect narrative relations is extremely difficult. Peripheral information starts to dominate in the story whereas the investigation does not progress, even when Heli provides the police officers with additional information. Finally, Estela returns home, but the audience will never know why the cartel let her leave. Escalante returns to the principles of minimalism by diluting the story, avoiding obvious solutions and climaxes. A scene in which Heli and Beto (the protagonist’s sister’s love interest) are being tortured is the most haunting departure from mainstream cinema conventions. Escalante abandons any ellipses, whereas the static camera captures the suffering of the protagonists as well as the indifferent faces of their executioners and the children watching the bloodbath.

Heli, similarly to Lake Tahoe, addresses current social problems which have been represented in Mexican culture many times. Drug cartels constitute a challenge with which the authorities and the citizens have to struggle incessantly. It is important though to underline the fact that the scale of confrontation started growing rapidly in 2006 when the president Felipe Calderón Hinojosa assumed power. The most important part of his program was to eliminate the cartels with the help of great military forces equipped with numerous prerogatives that were previously available only to the police. The number of victims in this drug war increased steadily to a total of 100,000 during Calderón`s term; this number includes soldiers, police officers, gang members, and innocent civilians[34].

The war on drugs has become a theme of many Mexican and Hollywood films, which show it in different ways, e.g. as a bitter farce (Inferno, 2010, Luis Estrada), usually using easily identifiable mainstream conventions. Escalante enhances popular methods of talking about the drug crisis by employing strategies characteristic of slow cinema[35]. Hence, he provides an original language which uncovers meanings normally invisible for the audience.

As has been already mentioned, Heli undermines the hypotheses that viewers create based on their familiarity with the conventions of the classical film narrative. Distorting the practices of mainstream cinema equates to a departure from the philosophy related to it; i.e. the belief that reality can be effortlessly understood and conceptualized (using, for example, genre conventions) as a coherent system of cause and effect relations, and the characters’ motivation can be clearly identified. The world of Heli negates these assumptions. Employing minimalist filmic strategies, the director depicts the country consumed by a drug war as a chaotic labyrinth from which it is impossible to escape. The differentiation between good and evil becomes dubious; an unequivocal identification of the sides to the conflict is impossible as there is no clear division between police officers and criminals. The story itself escapes any conventionalized structure. Among all film and media representations of the Mexican war on drugs, Heli might be the most moving and the closest to depicting the real chaos which reigns in some parts of the country. Escalante undermines the thesis represented by many researchers of the problem, convinced that it is only a temporary situation, whereas the country is striving for success. According to this particular narrative, as argued by Marcelo Bergman, it would be sufficient to resolve particular issues for the problem to become easier to solve.[36] The world presented in Heli is too enigmatic and elusive to make the convincing identification of the problem even possible.

Escalante also objects to the model of presenting drug violence in the media, based mainly on sensationalism, dynamic editing and visual attractiveness. The media corporations transform the coverage of the drug war into a spectacle. Escalante refers to the problem by showing in one of the scenes from Heli a fragment from a news program in which the reporters and the police officers present the decapitated heads of three drug cartel members. The scene of Heli and Beto undergoing a series of tortures also depicts violence literally, but Escalante avoids any attempts to make it more familiar and bearable with the help of a commentary (mandatory for all news bulletins) or to bring it to the level of a purely visual attraction (like the mainstream cinema often does). The opening scene is shot by using a formal device frequently employed by contemporary art cinema directors and identified by André Bazin with “representing a realistic continuum of space and time”[37]: the long take shows the heads of unconscious victims of the cartel, allowing the audience to analyse the frame and discover disturbing details. With the help of stylistic strategies associated with slow cinema, Escalante approaches a representation of the real nature of drug violence which is not mediated by any mainstream techniques. This conscious de-aestheticization not only results in the disturbing fusion of violence and mundane life, but also constitutes a certain ethical gesture. It restores the original horror of the drug war, often replaced in the media discourse by superficial sensationalism.

Transnational strategies allow Escalante to appeal to audiences around the world and to achieve his position of one of the most important contemporary art cinema directors. Paying particular attention to the geo-cultural context reveals that Heli utilizes these filmic strategies to provide a seminal method of exploring of Mexican reality. They also serve to present a pronounced commentary on the social situation and the popular models of its representation.

Conclusion

The aim of this article was to demonstrate how minimalismo mexicano directors combine the transnational with the national. The films chosen as examples, Amat Escalante`s Heli and Fernando Eimbcke`s Lake Tahoe, involve transnational elements related to production (international funding), distribution, and reception (screenings at the international festivals of art cinema), while also demonstrating the affinity with filmic strategies of the transnational phenomenon of slow cinema (mostly by utilizing similar formal and narrative conventions).

I consider it important to take a closer look at the geo-cultural context of the examined films, as well as local histories and references. Only by committing to this method it is possible to discover and demonstrate that the studied examples are deeply concerned with national preoccupations. Lake Tahoe can be read as a movie touching upon the problem of the abandonment of citizens by the welfare state, as well as notions of painful political transformation. Heli addresses current social problems that are often depicted in mainstream cinema, but does so by utilizing filmic strategies that allow for new insights into Mexican reality. Both movies (as well as other representatives of minimalismo mexicano mentioned in the article, but not analysed here) utilize formal and narrative features of slow cinema and provide a language that is relatively foreign to the Mexican cinematic tradition, yet enhance it with a more insightful means of exploring strictly national issues.

 

References

Bergman Marcelo, „La violencia en México: algunas aproximaciones académicas” Desacatos, 40 (2012).

Bordwell David, Poetics of Cinema, (London and New York: Routledge) ( 2012).

Carmen Elisa Gómez-Gómez, Familia y cine mexicano en el marco del neoliberalismo. Estudio crítico de Por la libre, Perfume de violetas, Amar te duele y Temporada de patos, unpublished PhD thesis, The Ohio State University (2009).

Cazals Felipe, „Un aeropuerto sin suficientes pistas”, Cine Toma 5:28 (2013).

Falicov Tamara L., “Migrating From South to North: The Role of Film Festivals in Funding and Shaping Global South Film and Video”, in Locating Migrating Media, ed. Greg Elmer, Charles H. Davis, Janine Marchessault and John McCullough (Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: Lexington Books) (2010).

Flanagan Matthew, Slow Cinema: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film, unpublished PhD thesis, University of Exeter (2012).

Galt Rosalind and Schoonover Karl, “Introduction: The Impurity of Art Cinema”, in Global Art Cinema, ed. Rosalind Galt and Karl Schoonover (Oxford: Oxford University Press) (2010).

Hershfield Joanne, “Nation and post-nationalism: the contemporary modernist films of Carlos Reygadas” Transnational Cinemas, Vol. 5, No. 1 (2014).

Hjort Mette “On the plurality of cinematic transnationalism”, in World Cinemas, Transnational Perspectives, ed. Nataša Ďurovičová and Kathleen Newman (New York and London: Routledge) (2009).

Hjort Mette, „Themes of Nation”, in Cinema and Nation, ed. Mette Hjort and Scott McKenzie (London and New York: Routledge) (2005).

Kovács, András Bálint, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980, (Chicago: University of Chicago Press (2007).

La Otra, http://www.laotrarevista.com/2011/01/jorge-ayala-blanco-falacias-del-cine-mexicano/, date accessed 17 August 2016.

Lipińska Urszula, “Meksykańska (nowa) fala”, Kino 06 (2012) (The article accessed at: http://archiwum.stopklatka.pl/news/kino-meksykanska-nowa-fala, 13 August 2016).

Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/2012/dec/01/world/la-fg-wn-mexico-calderon-cartels-20121130, date accessed: 01.09.2016.

Mark Betz, ”Beyond Europe: On Parametric Transcendence”, in Global Art Cinema, ed. Rosalind Galt and Karl Schoonover (Oxford: Oxford University Press) (2010).

Martínez Martínez Germán, “¿Minimalismo mexicano?”, Icónica 0 (2012).

Ramírez Berg Charles, Cinema of Solitude. A critical Study of Mexican Film, 1967-1983, (Austin:

University of Texas Press) (1992).

Robles-Cereceres Oscar Fernando, En el nombre de la madre reconfiguraciones de la subjetividad femenina, la familia mexicana y la identidad nacional en el cine de Maria Novaro, unpublished PhD thesis, University of Arizona (2002).

Rufinelli Jorge, „Nuevas señas de identidad en el cine de América Latina. Notas sobre cómo el cine épico devino en minimalista”, in Tendencias del cine iberoamericano en el nuevo milenio: Argentina, Brasil, España y México, ed. Juan Carlos Vargas (Guadalajara: Universidad de Guadalajara) (2011).

Russek Dan, „From Buñuel to Eimbcke: Orphanhood in Recent Mexican Cinema”, in Representing History, Class, and Gender in Spain and Latin America, ed. Carolina Rocha and Georgia Seminet (New York: Palgrave McMillan) (2012).

Sánchez Prado Ignacio M, „Innocence Interrupted: Neoliberalism and the End of Childhood in Recent Mexican Cinema”, in Representing History, Class, and Gender in Spain and Latin America, ed. Carolina Rocha and Georgia Seminet (New York: Palgrave McMillan) (2012).

Sánchez Prado Ignacio M, Screening Neoliberalism: Transforming Mexican Cinema 1988-2012, (Nashville: Vanderbilt University Press) (2014).

Shaw Deborah, “Deconstructing and Reconstructing Transnational Cinema”, in Contemporary Hispanic Cinema: Interrogating the Transnational in Spanish and Latin American Film, ed. Stephanie Dennison (Woodbridge: Tamesis) (2013).

Syska Rafał, Filmowy neomodernizm, (Kraków: Avalon) (2014).

Weigel Moira, “Slow Wars”, n+1, Spring 2016.

Will Higbee and Lim Song Hwee, “Concepts of transnational cinema”, Transnational Cinemas 1:1 (2010).

 

Notes

[1] It is important to remember that the films commonly identified with slow cinema have also been conceptualized as, for example, Contemporary Contemplative Cinema (Harry Tuttle, http://unspokencinema.blogspot.com), or neomodernism (Rafał Syska, Filmowy neomodernizm, Kraków: Avalon, 2014). The different terms used among critics and scholars indicate the importance of the different characteristics of the film. I use the term slow cinema because I consider it to be the most encompassing, while the subtle differences between other conceptualizations are not relevant for the present reflection.

[2] Germán Martínez Martínez, “¿Minimalismo mexicano?”, Icónica 0 (2012), p.15.

[3] Germán Martínez Martínez, p. 17.

[4] Mette Hjort, “On the plurality of cinematic transnationalism”, in World Cinemas, Transnational Perspectives, ed. Nataša Ďurovičová and Kathleen Newman (New York and London: Routledge, 2009), p. 12.

[5] Will Higbee and Song Hwee Lim, “Concepts of transnational cinema”, Transnational Cinemas 1:1 (2010) p. 10.

[6]  Deborah Shaw, “Deconstructing and Reconstructing Transnational Cinema”, in Contemporary Hispanic Cinema: Interrogating the Transnational in Spanish and Latin American Film, ed. Stephanie Dennison (Woodbridge: Tamesis, 2013)  p. 49.

[7] See Will Higbee and Song Hwee Lim, p. 10.

[8] Mette Hjort, p. 13.

[9] See Mette Hjort, pp. 13-14.

[10] See Ignacio M. Sánchez Prado, Screening Neoliberalism: Transforming Mexican Cinema 1988-2012, (Nashville: Vanderbilt University Press) (2014), p. 197.

[11]  The influence of investors on the final shape of a film is another interesting topic, yet irrelevant to the present reflection. Researchers interested in the topic prove that film sponsors often require that the creators of artistic films fulfil certain aesthetic and thematic conditions which are supposed to facilitate festival promotion and international distribution. See e.g.: Tamara L. Falicov, “Migrating from South to North: The Role of Film Festivals in Funding and Shaping Global South Film and Video”, in Locating Migrating Media, ed. Greg Elmer, Charles H. Davis, Janine Marchessault and John McCullough (Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: Lexington Books, 2010).

[12] See La Otra, http://www.laotrarevista.com/2011/01/jorge-ayala-blanco-falacias-del-cine-mexicano/, date accessed 17 August 2016.

[13] Felipe Cazals, „Un aeropuerto sin suficientes pistas”, Cine Toma 5:28 (2013), pp.66-69.

[14] The new tax incentive (EFICINE 189, which replaced EFICINE 226) supports also distribution of the films, but it is still too early to validate its impact on the Mexican film industry.

[15] See e.g. Parque vía, Sangre, or Malaventura (2011, M. Lipkes).

[16] Moira Weigel, “Slow Wars”, n+1, Spring 2016, p. 65.

[17] András Bálint Kovács, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980, (Chicago: University of Chicago Press, 2007), pp. 140-141.

[18] Matthew Flanagan, Slow Cinema: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film, unpublished PhD thesis, University of Exeter, p.118.

[19] See e.g. Rafał Syska, Filmowy neomodernizm, (Kraków: Avalon, 2014).

[20] Rosalind Galt and Karl Schoonover, “Introduction: The Impurity of Art Cinema”, in Global Art Cinema, ed. Rosalind Galt and Karl Schoonover (Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 10.

[21] Ibid., p. 10.

[22] Mette Hjort, p. 15.

[23] See Jorge Ruffinelli, „Nuevas señas de identidad en el cine de América Latina. Notas sobre cómo el cine épico devino en minimalista”, in Tendencias del cine iberoamericano en el nuevo milenio: Argentina, Brasil, España y México, ed. Juan Carlos Vargas (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2011), pp. 127-128.

[24] Urszula Lipińska, “Meksykańska (nowa) fala”, Kino 06 (2012) (The article accessed at: http://archiwum.stopklatka.pl/news/kino-meksykanska-nowa-fala, 13 August 2016).

[25] Mark Betz, “Beyond Europe: On Parametric Transcendence”, in Global Art Cinema, ed. Rosalind Galt and Karl Schoonover (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 40-41

[26] Joanne Hershfield, “Nation and post-nationalism: the contemporary modernist films of Carlos Reygadas” Transnational Cinemas, Vol. 5, No. 1 (2014), p. 33.

[27] See e.g. De la calle (2001, Gerardo Tot), Nadie te oye: Perfume de violetas (2001, Marisa Sistach), Temporada de patos (2004, Fernando Eimbcke).

[28] The next president from PRI, Enrique Peña Nieto, was elected in 2012.

[29] See e.g. Ignacio M. Sánchez Prado, „Innocence Interrupted: Neoliberalism and the End of Childhood in Recent Mexican Cinema”, p. 129; Dan Russek, „From Buñuel to Eimbcke: Orphanhood in Recent Mexican Cinema”, p. 136. Both in Representing History, Class, and Gender in Spain and Latin America, ed. Carolina Rocha and Georgia Seminet (New York: Palgrave McMillan, 2012); Carmen Elisa Gómez-Gómez, Familia y cine mexicano en el marco del neoliberalismo. Estudio crítico de Por la libre, Perfume de violetas, Amar te duele y Temporada de patos, unpublished PhD thesis, The Ohio State University, 2009, p.31.

[30] See Carmen Elisa Gómez-Gómez, pp. 1-2; Oscar Fernando Robles-Cereceres, En el nombre de la madre reconfiguraciones de la subjetividad femenina, la familia mexicana y la identidad nacional en el cine de Maria Novaro, unpublished PhD thesis, University of Arizona, 2002, p. 107.

[31] See Charles Ramírez Berg, Cinema of Solitude. A critical Study of Mexican Film, 1967-1983, (Austin: University of Texas Press 1992), pp. 158-160.

[32] Ignacio M. Sánchez Prado, “Innocence Interrupted…”, p. 118.

[33] Mette Hjort, “Themes of Nation”, in Cinema and Nation, ed. Mette Hjort and Scott McKenzie (London and New York: Routledge, 2005), p. 101.

[34] See Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/2012/dec/01/world/la-fg-wn-mexico-calderon-cartels-20121130, date accessed: 01.09.2016.

[35] See also Miss Bala (2011, Gerardo Naranjo), another example of a film about drug war, which combined thriller and art cinema conventions.

[36] Marcelo Bergman, “La violencia en México: algunas aproximaciones académicas” Desacatos, 40 (2012), p. 76.

[37] David Bordwell, Poetics of Cinema, (London and New York: Routledge, 2012), p. 154.

 

Bolesław Racięski – born in 1987, PhD candidate at the Faculty of Management and Social Communication of Jagiellonian University (Kraków). His general research area is the cultural contexts of Mexican cinema; he is also interested in all kinds of fringe and paracinema. He has authored papers on Latin American, Israeli and American films and is a co-editor of „Bękarty kinematografii, czyli rzecz o filmach nie(do)cenionych”, a book which theorizes the problem of so-called „bad cinema”.

Welcome to BabaKiueria! Australian anniversaries and cultural forms of resistance

Rafał Nahirny

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 132-147

Rafał Nahirny

Wrocław University

 

Welcome to BabaKiueria! Australian anniversaries and cultural forms of resistance

 

Abstract

One of the many negative consequences of colonialism is cultural hegemony of white males exercised in public spheres of former colonies. This privileged group has the ability to control, and thus to create and reproduce specific images of indigenous people in media such as press, television and cinema. Those representations, most often motivated by Eurocentric imagination and racial stereotypes, have not only legitimized privileged position of white men, but have also been internalized by colonized subjects over time. The article describes the process of taking control over their own image by the indigenous people of Australia. The author examines in detail subversive tactics and strategies used by creators of “BabaKiueria” (dir. Don Featherstone 1986). This short satirical mockumentary about postcolonial role reversal is the first film produced by Aboriginal Programs Unit of the Australian Broadcasting Corporation (ABC). The mockumentary shows Whites conquered and colonized by Aborigines. The author describes the attempts to destabilize a dominant white gaze which were supposed to challenge the official media image of Australian Aborigines. “BabaKiueria” is presented in wider historical context as one of many significant actions taken during bicentennial celebrations of “discovery” of Australia that were intended to make postcolonial public sphere more open, complex and polyphonic.

Key words: Australia, indigenous people, ethnocentrism, postcolonialism, cultural hegemony, resistance

 

Introduction

 It is a bright, sunny day. We can hear the sounds of nature. The singing birds, however, start to blend with the music coming from a transistor radio. A group of people is relaxing by the sea. The atmosphere is carefree and time is slowly passing by. Two men are drinking canned beer and flipping sausages on the grill from time to time as they talk. A woman reaches for a well-roasted piece of meat. Meanwhile some of the people are finding enjoyment in playing the native sport of cricket. This idyllic scene starts BabaKiueria (1986), a short film by Australian director, Don Featherstone.

This peace does not last very long. One of the cricket players shows off with an amazing play. The ball flies through the air and lands quite far away, almost in the sea. A young boy walks to the water to pick up the ball. Suddenly, he notices something disconcerting on the horizon and runs to warn his parents and the rest of the picnic goers. The sunny weather and relaxation are abruptly disturbed by the unexpected guests coming from the sea.

The military outfits of the intruders, resembling the Confederate uniforms from the American Civil War, tell us that we see soldiers. A self-assured officer, commanding this operation, gets off the motorboat and walks on to the beach with a confident stride. The goal of this military operation is soon revealed. One of the soldiers carries a pole with a flag, which he solemnly plants in the ground. A military reconnaissance is annexing the territory that shortly before was a scene of a picnic, and starting an invasion. It is a military operation of a special kind though, as the forces belong to… the Aboriginal people. Only now do we start to notice that the people we were just watching as they were grilling and playing cricket seem to have something more in common than just shared relaxation. All of them, without exception, are white and appear to be middle-class.

The picnic participants are not protesting. They are too surprised by the turn of events. From the beginning, the whole situation is under the total control of the unwelcome guests. The commanding officer asks one of the men loudly and clearly, pronouncing slowly each sound: What-Do-You-Call-This-Place? The confused grill participant, who moments ago was throwing empty beer cans into nearby shrubbery, replies: Err… barbecue area. You can see the surprise in his eyes evoked by, on the one hand, the unexpected arrival of the soldiers and, on the other, by the banal nature of the question for which the answer should be obvious. The military man, not troubled by the presence of the picnic goers, turns to his comrades and, as if there is no one else with them, says: They call this place BabaKiueria. Then he looks around and says, Nice native name… colourful. I like it. The cinematographer is emphasising the arrogant and domineering behaviour of the Aborigine by filming the officer from a worm’s-eye view and the picnic goers from above. Every gesture, even the smallest one, which we witness during this short conversation, has a deep meaning and helps the filmmaker create a strong opposition between the native people, in this case white, and the intruders.

The post-colonial world upside down

In Featherstone’s satirical film, the relations in post-colonial countries are taken under critical analysis by reversing the traditional roles of the coloniser and the colonised. Therefore, we are looking at the world where the white man, due to colonization, segregation and racial discrimination, has been pushed to the margins of society and found themselves at the bottom of the post-colonial hierarchy of the Aborigine country, to finally become a part of the “wretched of the Earth”. They are now completely dominated and dependent on the will of the colonists’ descendants, that is the black majority, which sets up favourable laws and holds the highest position in the country (including the position of the Minister for White Affairs[i]). We watch as the white minority is relentlessly harassed by the police and other national public services and institutions that forcefully take away their children or force them to leave the lands traditionally inhabited by the white men (who, by the film’s logic, are from typical middle-class suburbs). All those actions are of course justified with the concern for the wellbeing of the white man.

The film creators did not halt at transforming the depicted reality according to the cardinal logic of role reversal. We look at the white man through the eyes of an intermediary: the main character Duranga Manika (Michelle Torres), who is a successful and passionate journalist working for the Aborigine national television. Duranga, as she explains herself, has always been fascinated with the white man’s culture. She is a socially committed journalist who is not indifferent towards social issues. She wants to help the white men live in modern society and so her reporting regards the obstacles on the way to full assimilation of the indigenous people of BabaKiueria. Because of this, Duranga puts a lot of effort into fighting unjust stereotypes concerning white people that are prevalent among the black majority. The report starts with a typical street poll in which random passers-by are asked about their opinions on white people. One of the interviewees, dressed in a sharp suit and presented with a modern office building in the background, replies upset: Oh, I don’t know. I’ve never met one. He is clearly in a hurry and does not have time for such trivial things as white people’s problems. Duranga is not afraid to tackle sensitive social matters. She wonders why the white people are protesting against turning a highway into a park. She also engages in the controversial problem of evolution and the issue of white man’s intelligence. However, the most important character in the report is the Smith family living in the white ghetto (which is, as mentioned earlier, the suburbs), where they lead “a simple and uncomplicated life”. Duranga declares that she decided to stay with a “typical white family” and maybe even become a part of it. Thanks to this, she will be able to learn the strange customs and beliefs of the white people and then present those to a wider audience (the Smiths are played by Cecily Polson and Tony Barry, actors easily recognizable to Australian TV viewers). By using this method, as they are subversively using the format of a TV report in accordance to the mockumentary’s logic, the filmmakers make the post-colonial perspective of the white majority an important topic of their film.

 The innocent subject

The more Duranga tries to understand the white man, the more cringeworthy it becomes for the viewer. The material gathered by her shows is, from the viewer’s perspective, a series of amusing misunderstandings concerning the description of white man’s culture. A collective barbecue becomes camping next to primitive fireplaces that make burning the meat very easy (which, to the journalist’s bewilderment, seems to bring white people joy). Graffiti is depicted as a traditional art and thus being a set of enigmatic and magical signs, impossible to understand for the majority. Car wrecks become the peak achievement of white civilization. The betting shops are a place of a weird and irrational cult. The world of the white man is consistently made to look exotic in Duranga’s report. This happens because the journalist is primarily interested in identifying each difference between the primitive culture of the white man and the sophisticated culture of the Aborigine people.

With this, the ambivalent role of categorising culture and ideology is unveiled before the viewer. In Duranga’s report, they are used as mechanisms to show the Other as someone radically different from the dominating majority. The white man is a wild man who—for inexplicable reasons—opposes any attempts at being civilized. The reason for this state of matters, according to Duranga, is to a greater extent the mentality of the white man and his irrational inclination to senseless violence (these opinions are accompanied by archive footage showing riots at a stadium caused by the fans of opposing teams and a street parade celebrating Second World War veterans).

Because of this, even attempts at disputing these stereotypes are, in their nature, humiliating for the white people. It is then that Duranga, unknowingly, displays her own superstitions and prejudice; for example, when she says that an old lady’s flat is “surprisingly clean”, while trying to present the subjects of her report. In one scene, we see the Smith family as they all sit around the telephone and talk to their grandma. The journalist comments by emphasising the positive role of traditional family ties in white communities.

At the end of the film, Duranga is deeply convinced that she has come to a greater understanding of the uncomplicated culture of the white man. She takes pride in this before her viewers, yet at the same time she seems to lack basic imagination and empathy. She has spent a lot of time with the Smiths, but she is unable to really understand their existential situation. In one of the last sequences, the police forcefully separate the Smith family in order to drive their daughter to some unidentified social welfare centre as part of the “Whites Re-Education” program. The journalist comments in a dispassionate way: Parting with loved ones is never easy. I said goodbye to my mother recently when she went for holiday so, I know how they feel. The attempt at understanding the Other results in only shallow and superficial observations because in fact it is Duranga, not the Smiths, who turns out to be the main focus of the report. Duranga focuses on creating her own image as a journalist who is understanding, empathetic, and compassionate towards white people: a journalist who actively seeks social change and improvement of the difficult situation of the dominated minority. Even during the program, Duranga makes a speech to the employers, urging them to show good will and to give white people a chance at their businesses. It should be said that the Smiths do everything to maintain her preconception of them. They fully understand the nature of the entire project of which they have become part. Therefore, the Smiths’ strategy relies on confirming every stereotype imposed on them. They feel powerless against the government, its institutions, public media, and individuals representing these. At the mercy of the majority, they are completely dominated and thus they hope that by accepting the roles of “good, peaceful whites” they will remain unnoticed. The Smiths are presented as colonized subjects[ii]. Helplessness and lack of control over their own fate makes them try to satisfy constantly those that have power or their agents. They will be consistently trying to create a sense of self-satisfaction in the national television journalist, even if it means perpetuating a false image of themselves in her eyes. This quite often leads to amusing situations perfectly depicted by the filmmakers. Asked what they think about the stereotype of a white man being lazy and reluctant to work, they immediately answer by saying they would choose hard work, cleaning up the garden or the house over picnicking with their friends without any hesitation.

Duranga, as she builds her status as an understanding individual who is committed to the cause, uses two kinds of discourse characteristic for white civilization. Apart from the language of cultural anthropology, she uses the discourse of social welfare. By this, she can be in the position of the ingénue subject. For Duranga, racism has only a mental dimension. Structural violence—with its systematic and institutionalized practice and meaning that work beyond an individual being—is omitted. That is why, in Duranga’s opinion, the way to solve the issue of white people is to change the suspicious approach both sides have for each other. And smile a bit, says a police officer interviewed by the journalist. Changes on the systematic and political level are unnecessary. The dominating point of view consistently does not acknowledge the structural problems and deeper social processes. It aims in a completely different direction and the Other serves as a form of a mirror in which white people can see themselves as generous, caring and understanding.

That is why the makers of BabaKiueria, instead of appealing to white people’s nobleness, making them aware of the wrongdoing and difficult situation of the indigenous people of Australia, put them, to some extent, in minority’s shoes. Insight does not come from manifesting empathy, but as a result of experiencing the Aboriginal people’s experience by using the Smith family and how the film empathises with them. Compassion is, to some extent, a side effect, because the filmmakers are not trying to impose any moral obligations upon the viewer, only entertain them. The seemingly painless laughter conceals an ethical challenge requiring an authentic response from the audience.

Unsettling ending

The comedy in Featherstone’s film is based mainly on the surprising approach of reversing roles and the skill with which the makers built an exceptionally realistic vision of an upside-down world, while paying attention to the smallest details and gestures. However, the whole joke ends with a quite unexpected punch line that diverges from the atmosphere of the entire film. In the last scene of BabaKiueria, we see a TV set standing in the middle of an empty room. Suddenly a brick goes through the window, breaking it.

The ending may elicit a sense of uncertainty in the viewer. Until that moment, the story was developing according to the logic set by the filmmakers. The viewer is expecting another element of the world presented in the film to resemble a fragment of their own world. In this way, the story draws the viewer in and surprises them in the last scene. This can be seen as a form of confirmation of Duranga’s vision of white people as prone to using force and easily resorting to violence. In this sense, it is the next part of the journalist’s report that serves as a way to further amplify the effect and finish in a suggestive way.

Simultaneously, the ending scene does not fit into the traditional structure of a joke. Instead of defusing the tension, we are confronted with a punch line that unsettles rather than makes us laugh. Perhaps the brick was thrown by the Smith’s son who, unable to accept his parent’s humiliating submission, ran away from the police. Is it a sign of increasing frustration? In that case, the act of vandalism would become an act of cultural despair. Alternatively, maybe we are witnessing a start of resistance and political action that could transform into open confrontation. If so, maybe the Aboriginal journalist accidentally caught the moment of the rising of a new political awareness that aims to change the status quo. This, though, does not put all doubts to an end. Perhaps the creators themselves are directly expressing their own opinion in the final scene, discarding the formula of the mockumentary. After all, the brick is aimed at the TV set standing in the middle of the room, serving as a clear symbol of mass media controlled by the white majority. Would it be correct to understand that the filmmakers believe violence is an inevitable constituent for the process of political emancipation? The time of day could also be symbolic. It is evening and the night will soon come. Something ends and the time of uncertainty comes.

The film unexpectedly leaves the viewer with these doubts, instead of ending the whole joke with a funny punch line. We are laughing while watching the reversed world created by the makers of BabaKiueria makers because we feel safe. Mary Douglas, reflecting on the nature of tickling, points out that we feel amused only by the touch of people close to us. We know well that it is only a fake attack[iii]. Likewise, while watching Featherstone’s film, we know the history is different and in 1788 it was not an Aborigine canoe that reached the beach in Dover, but British ships which sailed into Botany Bay. If it were not for the ending, some viewers would probably finish Featherstone’s film with a sigh of relief and immediately go back to the world where it is the white man who is in the privileged position.

 The spectacles of power

The opening scene of the arriving Aborigine explorers turns out to be a historical re-enactment organized by the dominating majority as part of celebrating the anniversary of the start of the colonization of white men’s world. It is a clear allusion to actual political and social events that were highly important to Australian people in the second half of the 1980s. Featherstone’s film was shown on Australian television in 1986, a very special moment in the history of Australia, which was preparing for a grand celebration of the bicentenary of the arrival in 1788 by white colonists, i.e. the so-called First Fleet[iv]. The fact that the organizing committee (Australian Bicentennial Authority) was founded in 1979 indicates how important this was to the then officials. The celebration was supposed to go on for the entire year and the organizers had a budget of 200 million dollars.

The formal celebrations of consecutive anniversaries of the beginnings of Australian colonization have a long tradition. In the 19th century, due to the centennial anniversary of the arrival of the first colonists, officials from the rest of the British colonies were invited to the celebrations, which lasted a week. In 1938, the celebration of the Sesquicentenary, dubbed by the press as a kind of carnival, lasted 3 months[v]. The members of the 150th Anniversary Celebrations Council decided that the main event would be a reconstruction of the raising of the British flag as the symbolic start of the Australian colonization. It was not in any way an extraordinary event for Sydney residents, who had been witnessing such spectacles since 1901, when, as part of celebrating the creation of the Commonwealth of Australia, a re-enactment of Captain Cook’s landing in Botany Bay was staged[vi].

As part of the 150th anniversary celebration, it was decided to make the re-enactment special. In order to accomplish this, a replica of Supply, the ship on which the governor Phillip came to Australia, was launched. The audience was also to be entertained by an orchestra and planes flying above them. For the sake of dramatic effect, Aborigine people from Menindee and Brewarrina were brought and “quartered” in police barracks during the arrangements. The Aborigines were supposed to play the role of their ancestors, which meant playing the role of “savages” who, when seeing the boat with the governor coming[vii], would wave their spears and then run away in fear. Fortunately, the calmness and peaceful gestures of the British sailors and soldiers were allegedly enough to persuade the indigenous people to come back and welcome the foreigners in a friendly way[viii].

The re-enactment was planned to end with the raising of the flag. How to expand the almost minimalist form that Governor Phillip chose for this event almost 200 years ago was discussed. The ceremony of raising the national flag is not a particularly exciting event. In addition, the only thing the colonist did was to raise a toast for the King, which definitely did not help the people working on the re-enactment. Therefore, a fictional speech was prepared for the actor playing the role of the governor so that the whole event would be more formal and solemn. This is how a commentary was created which would explain to the viewers the significant character of this not very spectacular element of the whole re-creation[ix].

It is easy to notice that the members of subsequent organizational committees highly enjoyed historical re-enactments. In the eyes of government officials, they have become very useful tools of colonial education. Much to the audience’s joy, the recreations made it possible to “reanimate” the past and at the same time “mythologize” it so that it would be imprinted into society’s memory[x]. From a psychoanalytical point of view, almost compulsive repeating of the scenes showing the beginnings of the colonisation of the Australian continent functions as a symptom of neurosis and inability to deal with the traumatic past.

In 1988, a significant change happened in this regard. Jonathan King, a descendant of Philip Gidley King, one of the officers of the First Fleet and later governor of New South Wales (1800-1806), inspired by reading his ancestor’s journals decided to re-create the whole journey of the first colonists. The second First Fleet was to set sail exactly the same day as the First Fleet and go the same way to finally enter Port Jackson in a triumphal manner on January 26, 1988, witnessed by a cheering crowd.

The organizational committee did not include King’s re-creation in the official schedule of celebrations. Even more, he was not granted financial support, even though King had the support of two great Australian historians: Manning Clark and Geoffrey Blainey. A few factors were influential in the making of this decision, which was rather surprising in the eyes of the public.

King’s project—and most of all the never seen before scale of the spectacle—caused it to be highly hazardous and expensive. The members of the committee also surely remembered the incident that took place during the celebrations in 1970. Witnessed by 20 thousand viewers, among them Queen Elizabeth II herself, two students dressed in uniforms from the era reached the beach in Botany Bay in a motorboat and “claimed” Australia in the name of King George and University of Sydney. Meanwhile, the “real” captain Cook was still slowly paddling towards the shore. According to the press, the audience appreciated the stunt and cheered for the two jokesters. Two years of planning and the audience was more interested in the police chasing after the students rather than the spectacle itself[xi]. If the whole project was successfully ruined by two students, then what to expect from determined and organized indigenous people and white activists supporting them, especially as the re-enactment of Captain Cook’s landing on April 29, 1970 was met with controversy? Particular outrage was caused by a scene of armed confrontation between the Aborigines and the British that was allegedly caused by the natives.

The indigenous people of Australia were becoming more vocal in insisting on memorizing the victims of Australian colonization as part of the official event. This fight was expressed in a performance by an artist group from the northern territory called Aboriginal Memorial (1987-1988). Two hundred trunks, hollowed out by termites and traditionally used by tribes living in the north of Australia as coffins, were decorated in traditional markings to commemorate the victims of colonization who could not have typical funeral services[xii].

King’s project was also controversial for another reason. An excessive emphasis on the role of the First Fleet in the history of Australia would naturally distinguish above all the citizens who are descendants of the British immigrants. By refusing to support King financially, the committee avoided accusations of not only Eurocentrism, but also Anglocentrism, which suggests significant changes in the construction process of the national identity of Australians.

The committee finally decided that instead of another re-enactment, it would arrange a parade of sail ships that would conclude the regatta (Dar Młodzieży, a Polish sail training ship, took part in that regatta). The revival and accentuation of the romantic image of sea adventure made the complicated and sometimes traumatic past of Australia safe, almost harmless. In the organizer’s vision, the Aborigines also played a part. The direct connection between the events of January 26, 1788 and the present was weakened and 200 years suddenly became 40 thousand years. The First Fleet sailors became the next people, after the Aborigines, who bravely challenged the seas and oceans to come to Australia. The story created by the elites became a narration of triumph of human spirit and will over the dangerous and hostile forces of nature. Making the past unclear and undefined clearly contrasted with the spirit of King’s project, which aimed to make the re-enactment as faithful to real events as possible[xiii].

Another example of a significant shift in the media strategy of constructing the national identity is an exceptionally long dispute concerning the main slogan of the celebrations that was supposed to present the nation to the whole world, guarantee the citizens a festival, and persuade the tourist masses to come to Australia. For a long time it seemed that “Living Together” would win over “The Australian Achievement”. However, the more conservative politicians, who criticized the decision made by the organizers as marginalising the role of the British in the creation of Australia, forced the creation of another slogan: “Celebration of a Nation”. The central point of view in the end shifted from the English identity to a multi-cultural one[xiv] and during the official event the role of diversity and a new trans-national identity were emphasised. In the TV advertisement for the celebrations we see people of different colours, the celebrities of those days (sportsmen, artists, TV personalities), with different backgrounds, colourfully clothed, dancing while holding hands in front of Uluru (Ayers Rock) and singing “Give us a hand, let’s make it friend!”[xv]. A similar meaning can be found in the official promo film. At the beginning, we only see shots depicting nature. The unwelcoming and majestic Australian landscape is suddenly filled with smiling, cheerful people. Among the descendants of the European colonists, we can easily distinguish the faces of Aborigines and Asian people. All of them combined now make up the Australian nation. Next, there are scenes showing the energy and creativity that are, as the montage suggests, the result of the aforementioned diversity[xvi]. A similar spirit was present in the speech made by the Australian Prime Minister Bob Hawke in front of the Sydney Opera House, during which symptomatic words were spoken: In Today’s Australia, our very diversity is an ever-growing source of the richness, vitality, and strength of our community[xvii].

Media jiu-jitsu

Due to massive protests and voices insisting on including the Aborigine perspective as a part of the celebrations, the authorities at the national Australian television ABC boldly decided to create the Aboriginal Production Unit, an editorial team that would focus on and create programs concerning the Aborigines with the help of specialists. BabaKiueria is the first material shown on TV that was produced by the APU.

In one scene, Duranga asks the Smiths if they would like to say something to the millions of viewers. The members of the APU found themselves in a similar position. Essentially, for the first time in history, they could speak to the millions of viewers with the help of Australian television in a way and terms they would find appropriate. In this sense, the mockumentary is an ironic meta-commentary for the situation in which the filmmakers found themselves. In one scene, Duranga makes a plea to the television authorities to consider hiring white actors or creating films telling the stories of white people.

The members of the APU, instead of trying to build a positive image in the eyes of white viewers, decided to take a very bold and risky move. Consequently, BabaKiueria is not just another cultural auto presentation which aims, as per usual, to highlight the traditions and rituals of the indigenous people. Featherstone does not focus on helping white people understand and appreciate the “primitive” art or strange and exotic rituals that remained unchanged in a few enclaves in the deserts of the northern territory. The makers of BabaKiueria also discarded the rhetoric of ecology and the tempting possibility of presenting the indigenous people as living peacefully with nature. Therefore, we do not see the Aborigines whose life style would function as an alternative to the soulless civilization of the white man and the progress, consumerism and alienation that comes with it. Instead of referring to the aesthetics of nobility and reviving the essentialist and romantic concept of tribalism, which would be easy to understand for a white audience, the first members of the APU created a film that effectively destabilizes the white gaze. As a result, they escaped the contexts of representing the cultural difference in media and built an incredibly subversive counter-history that effectively criticized the official discourse[xviii].

The makers of BabaKiueria parodied the conservative love for historical re-enactments in the opening sequence of the film. Similarly to the creators of Aboriginal Memorial, they intercepted the cultural forms and rituals of white people to use against them in a way. As a result, they managed to critically analyse not only the incompetent attempts at understanding the Other, but also the paternalistic attempt at building positive image and the policy of social help and equal chances. All of this makes BabaKiueria an example of a practice called “media jiu-jitsu” by Ella Shohat and Robert Stam as it is a guerrilla-like and subversive creation that uses the practices and language of the authorities in order to show their true nature[xix].

Historical re-enactments of events such as the landing of Captain Cook or the landing of the First Fleet in Botany Bay can be classified as phenomena which cultural anthropology calls the spectacle of power: detailed research concerning them was started by Clifford Geertz in his study on the Balinese court operas[xx]. The critics of Negara accurately noticed that in the world presented by the American anthropologist there is no place for resistance, subversion or any attempts at resisting the ideology enforced by the spectacles. Perhaps we should also ask about the counter-spectacles.

It should be noted that BabaKiueria is not the only project that aims to criticize the spectacles of power. Similar events included the Aborigine activists organizing their own celebrations, during which a modified version of governor Phillip’s landing was presented. The central moment of this re-enactment was the throwing of the actors playing the British invaders back into the sea[xxi]. At the same time, Burnum Burnum, a member of “the stolen generation” and famous Aborigine activist, whose actions often took the form of political performances, planted a flag on the cliffs of Dover and made a famous declaration: I, Burnum Burnum, being a nobleman of ancient Australia do hereby take possession of England on behalf of the Aboriginal people. Burnum Burnum also pledged that the Aborigine colonists would recognize the right of English people to own private property[xxii] (as opposed to white people, who did not respect the traditional law of the native Australians). He did stipulate that Aborigine sages would be on British coins, Pitjantjajara language would be studied in schools, and children would learn the art of hunting. Simultaneously, he assured his good will and calmed the British people by saying that he did not plan to poison the wells, add strychnine to flour, kidnap children, or take rare minerals back to Australia.

Today, BabaKiueria is an invaluable testimony to the dynamic changes taking place at the time in the national identity of Australians. In the first half of the 1980s, a group of Meriam people started High Court proceedings against the Commonwealth of Australia. The legal decision in the famous Eddie Mabo case overturned the colonial doctrine of terra nullius. Another symbolical event took place in 1985, when Uluru—an iconic Australian tourist attraction—was officially recognized as a sacred indigenous site and returned to its traditional owners. Featherstone’s film is also part of the gradual process of the creation of trans-national media[xxiii]. In the 1980s, Aborigine residents in distant regions of the continent,—the so-called remote communities—were creating their own local television with the help and support of activists and politically engaged researchers like Eric Michaels. The alternative media were a form of resistance against the cultural hegemony related to the dynamic development of satellite television; however, those two media ecosystems existed independently of each other. Only the access to the entertainment industry, and thus mainly to production and airtime on national television, would give the indigenous people a chance to reach a much bigger audience, and by doing so build empathetic trans-national connections between the indigenous nations and the white majority. The makers of BabaKiueria used this perfect opportunity to make a brave attempt to undermine the hegemonic status of the dominating mono-culture; an attempt which aimed to make the national identity of Australians celebrating the bicentennial anniversary of “discovering” their own continent more problematic and open.

BabaKiueria (1986, colour, 29 minutes)

Director: Don Featherstone

Script: Geoffrey Atherden

Cinematography: Julian Penney

Film editing: Michael Honey

Music: Peter Crosbie

Cast: Journalist (Michelle Torres), Ms. Smith (Cecily Polson), Mr. Smith (Tony Barry), Minister for White Affairs (Bob Maza), Police officer (Kevin Smith).

The film received United Nations Media Peace Prize in 1987.

References

Agnew Vanessa, ‘Introduction: What is Reenactment”, Criticism 46:3 (2004).

Coombes Annie E. E., Rethinking Settler Colonialism: History and Memory in Australia, Canada, New Zealand and South Africa, (Manchester: Manchester University Press) (2006).

Curran James, Ward Stuart, The Unknown Nation: Australia After Empire, (Carlton, Victoria: Melbourne University Publishing) (2010).

Dening Greg, “Endeavour and Hōkūle’a: A Theatre of Re-Enactment Histories”, Humanities Research 1:1 (1997).

Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie) (2006).

Douglas Mary, Ukryte znaczenia, (Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki) (2007).

Geertz Clifford, Negara: państwo-teatr na Bali w XIX wieku, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Geertz Clifford, Wiedza lokalna: dalsze eseje z zankresu antropologii interpretatywnej, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2005).

Haltof Marek, Kino australijskie: O ekranowej konstrukcji Antypodów, (Gdańsk: słowo/obraz/terytoria) (2005).

Macintyre Stuart, Clark Anna, The History Wars, (Carlton: Melbourne University Press) (2004).

Memmi Albert, The Colonizer and The Colonized, (Boston: Beacon Press) (1970).

Nugent Maria, Captain Cook Was Here, (Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press) (2009).

Shohat Ella, Stam Robert, Unthinking Eurocentrism. Multiculturlaism and the Media, (London – New[xxiv] York: Routledge) (1997).

Young James E., “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany

Notes

[i] The character of minister Wagwan is played by Bob Maza, an actor and activist for the rights of the Indigenous people of Australia, the president of the Aborigines Advancement League and delegate to the United Nations General Assembly.

[ii] Albert Memmi, The Colonizer and The Colonized, (Boston: Beacon Press) (1970).

[iii] For analysis of the tickling phenomenon, see chapter Żarty in the book: M. Douglas, Ukryte znaczenia, (Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki) (2007).

[iv] The goal of this journey was establishing a penal colony in New Southern Wales. That is why most of the “colonists” were prisoners. The arguments and discussions concerning celebrating the beginnings of colonization resemble in many ways the controversies created by the Columbus Day, organized every year in the United States ever since 1937.

[v] Sydney Celebrations Begin To-day. THREE MONTHS OF CARNIVAL, The Age, January 18 (1938), p. 12. All press materials were accessed by the author of this text by using Google News archive, http://news.google.com/newspapers, date accessed: August 26, 2016.

[vi] Maria Nugent, Captain Cook Was Here, (Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press) (2009), p. 37.

[vii] Stuart Macintyre, Anna Clark, The History Wars, (Carlton: Melbourne University Press) (2004) (chapter Bicentenary Battles).

[viii] Sydney’s Great Carnival. Huge Crowds View Impressive Historical Pageants, The Age January 27 (1938), p. 11.

[ix] This was the method used to deal with the basic weakness of historical re-enactments. See: Vanessa Agnew, ‘Introduction: What is Reenactment”, Criticism 46:3 (2004), p. 331.

[x] During re-enactments, the historical process is reduced to events deprived of many conditionings. Additionally, the danger of re-enactment lies also in creating the illusion of the past being “us, only wearing funny clothes”, as Australian historian and anthropologist Greg Dening said. The illusion of being faithful to details causes the past in its totality and variety to disappear and it becomes an especially easy target for ideological manipulation. See: Greg Dening, “Endeavour and Hōkūle’a: A Theatre of Re-Enactment Histories”, Humanities Research (1997), p. 34.

[xi] For more on this see James Curran, Stuart Ward, The Unknown Nation: Australia After Empire, (Carlton, Victoria: Melbourne University Publishing) (2010), p. 206. The press materials describing the audience reaction: “Capt. Cook Loses Out To A Speedboat”, St. Petersburg Times, April 30 (1970), p. 2; and “Cook in a speedboat intrudes on the scene”, The Sydney Morning Herald, April 30 (1970), p. 4. From the interview with two students by The Sydney Morning Herald journalist, it seems that the stunt was only a student joke with no political motivations.

[xii] By doing this, the Aborigine artists referred to the European traditions of commemorating fallen soldiers. One of the many memorial places like this is the ANZAC War Memorial in Sydney, built in 1934 for soldiers who died in the Battle of Gallipoli, which would later become an identity-building myth for the Australians (more on this: M. Haltof, Kino australijskie: O ekranowej konstrukcji Antypodów, (Gdańsk: słowo/obraz/terytoria) (2005). By using the traditions and rituals of white men, the indigenous people made their own perspective clearer and more convincing. The creation of the Aboriginal Memorial coincides with the creation of a new perspective on the monument. This project could be included as part of “counter-monuments” described by James E. Young. See: James E. Young, “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today”, Critical Inquiry 18:3 (2001), pp. 267-296.

[xiii] To learn more about the role of history in the celebrations of the Australian bicentenary, see the monographic edition of Australian Historical Studies 23:91 (1988).

[xiv] For more concerning the disputes around the celebrations of bicentennial, see Stuart Macintyre, Anna Clark, (chapter: Bicentenary Battles).

[xv] Celebration of a Nation (1988, ad agency “Mojo/MDA”), https://www.youtube.com/watch?v=zDxjLoTuAlA, date accessed: August 26, 2016.

[xvi] Celebration of a Nation (1988, Australian Bicentennial Committee), https://www.youtube.com/watch?v=OdDHgJLW348, date accessed: August 26, 2016.

[xvii] Norman Abjorensen, “Day of contradictions”, The Sydney Morning Herald, January 27 (1988), p. 60.

[xviii] To read about the concept of contre-historie by Michel Foucault and the subsequent concept of counter-history as a form of showing what is hidden and traumatic see: Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie) (2006); chapter 3 of Monumentalna przeciw-Historia. Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda; and chapter 4 of Pamięć/przeciw-historia jako ideologia. Pozytywy Zbigniewa Libery. The concept of counter-history is also discussed in the monographic edition of Representations 26 (1989): Special Issue: Memory and Counter-Memory.

[xix] Ella Shohat, Robert Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturlaism and the Media, (London – New York: Routledge) (1997), p. 328.

[xx] Clifford Geertz, Negara: państwo-teatr na Bali w XIX wieku, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2006) and Wiedza lokalna: dalsze eseje z zankresu antropologii interpretatywnej, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2005) (chapter 6: Centra, królowie i charyzma. Refleksje o symbolice władzy).

[xxi] For more on this see: Mark McKenna, p. 160. The event report also In The Sydney Morning Herald (N. Abjorensen, p. 60). As the journalist observed, if the government can re-enact history, so can the Aborigines.

[xxii] Annie E. E. Coombes, Rethinking Settler Colonialism: History and Memory in Australia, Canada, New Zealand and South Africa, (Manchester: Manchester Uniwesrity Press) (2006), p. 223.

[xxiii] See Ella Shohat, Robert Stam, Introduction in: Multiculturalism, Postcoloniality, and Transnational Media, ed. Ella Shohat, Robert Stam, (New Brunswick – New Jersey – London: Rutgers University Press) (2003).

Rafał Nahirny is an associate professor in the Cultural Studies Institute at Wroclaw University. He wrote a book about microhistory and strategies of individual resistance to various forms of repressions, violence, and exploitation used by state, religious and local authorities. Nahirny is also the author of a series of articles devoted to the cinema of postcolonial Australia and symbolic violence. His research currently focuses on new technologies in the context of ethics and aesthetics of privacy.

An artist as a figure between industry, technology, and imagination. Some remarks on Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza by Joanna Walewska

Anna Nacher

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 148-151.

Anna Nacher

Jagiellonian University

 

An artist as a figure between industry, technology, and imagination. Some remarks on Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza by Joanna Walewska

 

Joanna Walewska’s account of the life and work of Edward Ihnatowicz can be described without much exaggeration as groundbreaking. To date, it is the first known comprehensive monograph of an artist who became familiar to the wider public as the author of Senster, a robotic and interactive installation imbued with animal-like form, displayed at the Philips’s Evoluon in Eindhoven between 1970 and 1974. Yet, the book deserves praise, not only as the first of its kind, but also for two other reasons. Firstly, the author devoted a significant amount of energy and time to investigating archives that are often difficult to browse through, whether because of their limited availability (as is in the case of the Ihnatowicz family documents), or due to their immense size. When Walewska writes about the archives of James Gardner, the reader can have only a vague clue of their untapped richness, yet it is enough to admire immediately the attempts to render the historical moment as accurately as possible based on the exchange of the communication between the famous curator and the artist. Secondly, the reader becomes extensively acquainted with the vast cultural and historical background of Ihnatowicz’s creative work. The book consists of five chapters that—as Walewska remarks in a bit of an unjustified self-deprecatory manner—are supposed to represent stylistic and methodologic heterogeneity, due to the variety of resources consulted.

The first chapter provides the necessary context of the period shortly after the Second World War, when the serious relationships between art, science, and technology were about to be forged, mostly in the field of the nascent computer art; or rather, in the somewhat ambiguous area of the various forms of artistic experimentation with computing that were later tentatively referred to as “computer arts”. Tracing its beginnings, Walewska follows the narrative of the famous “Cybernetic Serendipity” (held at the ICA in London in 1968) as the decisive moment in the crystallization of the field, with the consecutive establishment of the Computer Arts Society (1969). She briefly mentions previous events, including “the first public exhibition of computer art”[1] in April 1965, at New York’s Howard Wise Gallery and another exhibition (the same year) at the Technische Hohschule in Stuttgart (organised by Frieder Nake and Georg Nees). She is aware of the debate surrounding the formation of the category, which has always been prone to semantic instability, partly since it was born as a project undertaken more by engineers-turned-artists and often derided as dehumanizing the arts as such. As Taylor reminds: “Computer art was an extension of the computer industry rather than a natural outgrowth of the arts”.[2] Yet, the extensive discussions on the possible genealogies of computer art aside, Walewska drives it to the point where she emphasizes the fact that “Performativity and processuality (…) call attention to the shift from the artwork-as-object towards the artwork-as-process that happened in the field of art”.[3] Such an observation provides well-justified ground for the interpretative framework she establishes in the following chapters, situating Ihnatowicz’s creative output at the crossroads of kinetic art, computer art, contemporary sculpture, cybernetics, cognitive science, and artificial intelligence, each of which gets briefly explained in relation to Ihnatowicz’s ideas and projects. The second chapter presents the artist himself; for the first time in the Polish literature on the subject, the life and work of Edward Ihnatowicz is given the attention it deserves. Walewska traces his whereabouts back to the days of his pre-war childhood on the eastern borderlines of the then-Poland. Later, she pictures the difficult path of his life throughout his youth and early adolescence, in times of big historical shifts. The Ihnatowicz family followed the journey shared by thousands of Polish citizens involved in military actions that spanned continents during the war. The family also encountered material hardships when they later settled in post-war Great Britain during times of economic deprivation. The narrative is continued in the fourth chapter, where the story of Senster—Ihnatowicz’s most famous artwork—is presented in a very detailed yet concise way. The chapter follows the part presenting the beginnings of the cybernetic art of the day (with another detailed story of “Cybernetic Serendipity” as well as the social milieu of the early British electronic artists, curators, and critics). The next chapter brings an in-depth worthwhile discussion of the problematics of artificial intelligence, especially the shift which has been so thoroughly analysed by N. Katherine Hayles[4] (it is worth noting that she is absent from the bibliography). Granted, Hayles’ book is not novel, but it still provides an interesting and valid perspective on how the concept of cybernetics has evolved through the consecutive instalments of the Macy Conferences. The way Walewska summarizes the debates on embodied cognition in the British context is of particular value regarding both the groundbreaking character of Ihnatowicz’s project and the current discussion on artificial intelligence, which—especially in Poland—sometimes seems stuck in an idea of cognition that is limited almost exclusively to the logics and the acts of operations on symbols.

However, glossing over a few doubts would do a significant disservice to the author of this important book that deserves the act of serious reading. First, one cannot escape the impression of the author’s slightly too strong commitment to the tenets of history of art in its most conservative version. Surprising as it sounds considering the scope of the problematics employed as the interpretative framework (the history of computing technology, kinetic art, and cognitivism), Walewska seems to keep getting back to the safe grounds of the concepts provided by the classic training of art historians. Repeatedly expressed declarations of the innovatory and forward-thinking nature of Ihnatowicz’s undertaking remain somewhat unproven due to the perspective that too often recalls the romantic paradigm of a (male) genius, an exceptional, unique human subject who with his special powers/abilities exceeds the limitations of his time. In this regard, the brief outline of media archaeology as the methodological choice of the author gets only partial justification. For example, posing the question whether Ihnatowicz was forced to lower his artistic expectations and scale down his vision might have produced more interesting results if reframed as an investigation of the nature of the cooperation between one of the leading technological companies of the time and an artist who was just about to gain more significant recognition. What was at stake in such a relationship? Was Senster, as had originally been planned by Ihnatowicz, indeed a predesigned vision come true, or was it rather the outcome of a series of negotiations between a company and a designer? The answer seems not so much the effect of meticulous work in the archive, as might be the outcome of a chosen theoretical perspective. This is especially true given the fact that Ihnatowicz was not the only artist cooperating with Philips Electronic: Nicolas Schoeffer’s CYSP1 was another joint project between the Dutch company and an early innovator who helped to bring about cybernetic art.

One might be also struck by the omissions in the bibliography: the fundamental “White Heat Cold Logic. British Computer Art 1960-1980” edited by P. Brown, Ch. Gere, N. Lambert and C. Mason gets briefly mentioned in the footnote and as the source of the article by Zivanovic. Interestingly, the article by Richard Ihnatowicz in the same volume is not mentioned at all. In some cases, Walewska cites the publications apparently available in their earlier forms (G.D. Taylor’s doctoral dissertation has been already digitally published by Bloomsbury). It seems the author was very up-to-date with the current debates on the subject matter at the time of writing; however, for some reasons he did not sufficiently verify the sources at the time of editing. Unfortunately, the editing on the part of the publishing house is the weakest aspect of the book, considering the number of minor and major mistakes, for which apparently Iwona Wakarecy as an editor and the proofreading of Wydawnictwo Naukowe UMK is responsible. In addition, the chapter on media archaeology gives an outline of the field which otherwise is much more complex and prone to internal debates. Walewska somehow glosses over such discussions, presenting a rather too unified and compact view of this heterogeneous field (she also manages not to mention Siegfried Zielinski at all, which itself is far from a gesture of innocence). However, her account succeeds in perfectly embodying one of the basic tenets of what has been presented as her methodology of choice. The editors of one of the newest takes on media archaeology state: “Rather than positing an “orthodoxy”, the book presents itself as an open forum for very different voices, hoping to trigger “polylogues” about the problems and prospects of this emerging field”.[5] Joanna Walewska’s proposition unquestionably instigates such polylogy: its subject is not limited to Edward Ihnatowicz’s legacy, but also skilfully incorporates the matter of the very beginnings of technological art. The audience interested in how the field at the crossroads of science, art, and technology came into existence gets a highly inspirational book, unfolding the lesser-known aspects of the process and documenting the creative work of this prominent figure, who for years seemed (unfairly) slightly forgotten. Regardless of any doubts, it is definitely something to be thankful for.

Joanna Walewska, Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza, (Toruń: Nicolaus Copernicus University Press) (2015), p.242.

Notes

[1] G.D. Taylor, When the Machine Made Art. The Troubled History of Computer Art (New York, London: Bloomsbury) (2014), p. 30 (Kindle version).

[2] G.D. Taylor, p. 30.

[3] G.D. Taylor, p. 29.

[4] N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (Chicago and London: University of Chicago Press) (1999).

[5] Media Archaeology. Approaches, Applications, and Implications, eds. E. Huhtamo, J. Parikka (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press) (2011), p. 2 (Kindle version).

Anna Nacher –  since 2006 she has been working at the Institute of Audiovisual Arts, Jagiellonian University, Kraków, Poland. She teaches courses on media theory, digital culture and e-literature. Her current interests include locative media, media art, art gaming, transmedia storytelling, visual studies, digital culture and the new materiality in the contemporary art. The author of three books in Polish: the last one, published in 2016 focuses on the digital mapping and locative media imagery. Other articles include: “Images of the City in the Making: Participatory Mapping, Dynamic Data Processing and Collective Knowledge, Cultural Studies Review 4 (18) 2013; Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media) in N. Desrochers, D. Apollon (eds.), Examining Paratextual Theory and its Application in Digital Culture, Information Science Reference, IGI Global 2014; Stelarc and His Experiential Machinarium [in:] R. W. Kluszczyński (ed.),  STELARC: Meat, Metal & Code: , Gdańsk 2014 and “Internet of things and automation of imaging: beyond representationalism”, Communication+1, vol 5, 2016.

Vampires, zombies, and phantoms – histories of horror stories. Review

Magdalena Zdrodowska

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 152-156.

Magdalena Zdrodowska

Jagiellonian University

 

 Vampires, zombies, and phantoms – histories of horror stories. Review

 

The second half of the year 2016 was generous for Polish fans of dreadful stories as two interesting books came along. The first, Wiedza potworna. Horror w badaniach kulturowych (The Monstrous Knowledge. Horror stories and cultural studies) published by the Nicolaus Copernicus University Press, contains seven essays by faculties and PhD candidates of the Cultural Studies Department of the same University. The essays cover a wide range of topics, from Polish folk tales to Japanese horror stories. The second book is an anthropological monograph of the horror film Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii kina grozy (Phantom of the camera. The cultural history of the horror film) by Magdalena Kamińska, published by Municipal Gallery Arsenał in Poznań, Poland. This book is the outcome of a series of lectures on the history of horror films conducted by Kamińska in the Gallery. These publications complement each other, providing the reader with a wide range of contexts and references of horror stories.

The authors of the essays contained in the The Monstrous Knowledge, who work in the field of anthropology and cultural studies, deal with a wide range of issues from folk tales to video games. Each essay is devoted to a specific problem that may be genre, national context, or a figure such as a vampire or zombie. The opening essay by Dariusz Brzostek is somewhat out of the box; it takes up the figure of an anthropologist coming back from field research as a monstrous character and a source of threat for his/her people. The threat is based on the transition of the scientist from Western rationality to the savage (monstrous) knowledge of the people who were supposed to be the subject, not the source of wisdom. The anthropologist is presented as a double stranger: for both the researched community where he/she arrives and for his/her own people upon return. This initial essay is not only an self-referential game undertaken by a culture researcher, but also introduces the primary theme of the whole book: monstrous knowledge as a non-scientific, non-rational (in the academic, Western understanding) pattern of world interpretation and possible scenarios of action. It is knowledge that permits the supernatural as the actor in reality, as it dresses up the otherness in monstrousness.

The second chapter, written by Piotr Grochowski and Pamela Staroń, is devoted to the powerful Polish folklore figure of the phantom. In fact, it is a monography of the phantom in Polish traditional culture and reshapes its image, which is already grounded in Polish ethnography. Phantoms used to be described by folklore researchers as a multitude of locally characterised figures of different genders and scopes of action (e.g. vampire, nymph, and spook). However, the authors propose treating all these creatures as creations constructed from a wide range of folk motives that would be activated whenever needed.

The remaining chapters of The Monstrous Knowledge deal with horror stories either in literature, film, or in video games. Those by by Aldona Kobus and Wojciech Jaracz are discussed in more detail below.

In her essay on Ann Rice’s vampire novels, Kobus focuses on two elements: the gothic and the queerness as elements that constitute Rice’s writing. Using them, Kobus presents the novels as transgressive and opposing the dominant ideology, but also points out that these qualities were constitutive of the 19th century gothic prototypes of Rice’s literature. Kobus recalls the multitude of examples of drag, lesbian relations, male women, and feminine men in gothic literature and Rice makes use of these one century later by introducing, for example, a queer family and homosexual desires into the vampire community she describes. This vampirical subversiveness also penetrated film adaptations, marking them with transgressive tensions; however, Kobus points out that the wave of romantic stories about vampires that followed Interview with the Vampire (1992, dir. Neil Jordan) resulted in narratives that were extensively erotic, but also extremely conservative on closer inspection. The chapter closes with an in-depth critique of the True Blood series (2008-2014, HBO).

Wojciech Jaracz concentrates on horror films of the second half of the 20th century, pointing out the changing status of the body as their driving force. In fact, horror films owe their power more to the horror of the body and disgust, rather than fear. The fitter and more well-kept the body was supposed to be in the second half of the century, the more dreadful were the associations with animality, death, aging and pain. Jaracz underlines both the dominant discourses and the fact that the counterculture valued the body highly as a source of self-expression. In this context, the disintegration of the body and the cruelty in horror films is explained as a powerful element of the genre.

The second book is The Phantom of the Camera, by Magdalena Kamińska, who has experience in both culture and media studies. Her book is the first Polish monography of horror film since 1986; others were mainly lexicons. Kamińska’s first and foremost assumption is that the horror story is a universal narrative and fulfils “an anthropological task” (as she calls it). The core of a horror story is an anti-miracle, a conflict between humans and supernatural forces. Horror stories wake up existential fears as well as strategies for coping with the fear of death and unknown in the real life of readers, listeners, and viewers.

Kamińska starts with a reflection on film genres and horror movies in particular. She states that rather from traditional culture and folk tales themselves, horror films come from their transposition by gothic literature; however, she does not negate the powerful influence of contemporary urban legends on horror films. Due to literary reinterpretations, during the 19th century folk creatures gained emotions, motivations, and psychological depth: they were no longer simple representations of pure evil and malice. Telling the story of the horror film, Kamińska moves back and forth between Europe and United States. She begins in 1920’s Germany, where the genre was born (yet not proclaimed nor coded) in the expressionistic tales of Murnau, Dreyer, Wegener, and Lang. Then she moves across the Atlantic to Hollywood, where the canonical figures of Dracula and Frankenstein’s monster were taken up and fully exploited in the following decades. She then goes back to Europe to tell the story of eurotrash films, especially British Hammer productions, and follows the counterculture in the United States with the new wave of sophisticated, award winning horror movies, as well as the birth of gore and splatter. The latter are defined by the author more as an aesthetic style than a subgenre and not exclusively associated with horror. Kamińska closes with a rather bitter reflection on the rebirth of horror in the 1990s in the form of neo-baroque, which for some reason she defines as digital, although the films that Kamińska credits as such do not contain much CGI. As a great fan of F.F. Coppola’s Bram Stocker’s Dracula (1992), I have to mention my doubts regarding the presentation of this film. It was classified by Kamińska as digital neo-baroque, even though Coppola openly gave up CGI and generated almost all the special effects using old-fashioned, analogue techniques. This decision was crucial as the whole movie is an (successful in my opinion) attempt to capture the history of the vampire film in a nutshell. It evokes the German tradition of vampire-the monster, the early Hollywood tradition of vampire-the elegant, the foreign aristocrat, and the exploitation tradition of vampire-the sexual predator. This aspect (that seems extremely interesting) as absent from Kamińska’s analysis.

The book is a vibrant and entertaining narrative on the history of the horror film. The author claims the genre is based on universal human needs and emotions, regardless of administrative or national borders; however, her selection of films and trends is limited to Western or even more narrow Anglo-Saxon realms. It is in fact the history of American and British horror films with a few short detours into German, French, and Italian trends, evoked whenever Anglo-Saxon film tradition related to or used them. Basically, non-Western films are absent from the landscape of Kamińska’s history of horror movies. The closing chapter is indeed devoted to Japanese horror films, but starts with The Ring (1998, dir. Hideo Nakata) and does not present much more. Even when they are mentioned, non-Western horror films are evoked only from a Western point of view; The Ring being the first Japanese horror story to catch the attention of American and European audiences. Other than Japanese movies, Asian horror films are only signalled, and South American, African or even East European are not even mentioned. In addition, films belonging to the genre but not regarded as important, cult or classic (from today’s perspective) are not included in the book at all or only briefly mentioned.

All this makes Kamińska’s book a history of the Western classic (or mainstream) horror film; richly inlaid with contexts, cultural backgrounds, curiosities, and the like, and it fulfils its role brilliantly. Phantom of the Camera is a valuable proposition, a diachronic narrative concentrating on the links between the trends and subgenres, trying to ground them in both the culture and production schemes of specific periods. Kamińska reconstructs the cultural and film contexts as well as the production aspects, rather than abbreviating the plots of the specific films, which is often the case and a real sore point of Polish film studies.

What needs to be mentioned concerning Phantom of the Camera is the beauty of the book. Hard covered and printed on fine paper, it conveys not only Kamińska’s narrative, but also the highly consistent graphic layout and illustrations by Paweł Flieger. The book is solicitously edited with pages having separate layouts combining text and Flieger’s graphics. This conscientiousness is worth praising as, on today’s Polish publishing market, academic books as nicely published as this are not common, as (often appearing in publishing series) they follow the pattern of economic paper, ink, and usage of space.

Both books are of a great value as reflection on horror stories (in both literature and film) is painfully underrepresented in Poland, where popular culture seems unworthy of serious academic interest. They are interesting when read together as in many aspects they complement each other. Kamińska’s book casts a broad light on the long-term development and relations and influences of the horror film, while The Monstrous Knowledge spotlights specific tropes, figures, and contexts.

Magdalena Kamińska, Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii kina grozy, (Poznań: Municipal Gallery Arsenał) (2016).

Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, ed. Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki, (Toruń: Nicolaus Copernicus University Press) (2016).

Images embedded in reality

Mateusz Zimnoch

Download the Article

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 2, pp. 157-161.

Mateusz Zimnoch

Jagiellonian University

 

 Images embedded in reality

 

Nacher’s book is an innovative study on a specific contemporary media phenomenon that exposes images as embedded in reality rather than referring to it in terms of the symbolic order. The starting point of the study is the important act of getting over the heritage of the poetics of representation and moving forward to an alternative paradigm where media are no longer reduced to the simple space of mediation between the signifier and the signified, but become equal actors amongst the social space. Not only do structural concepts such as the famous conduit metaphor have no right to strictly reflect in Nacher’s concept, but also the dialectical criticism of poststructural thought (such as Baudrillardian simulacrum) is an intellectual space left by Nacher in search of the proper dictionary for contemporary media research. She announced that she would abandon the post-dualistic reflection to find a fair place for contemporary media, which are no longer the domain of epistemological „in between” (subject and object, symbolic and real, self and other, culture and nature, body and mind etc.), but rather separate and independent entities that transgress the simplicity of linear relations of cause and effect.

After the founding act of leaving the realm of representation, the book encounters the challenging task of describing the specificity of „the secret life of images”. The main concept is that images are not only signifiers of reality, but also its standalone elements that interact with the whole environment as well as with each other. As Nacher puts it, they are embedded in reality defined by the wireless network, as they are „flow concentrations of data, actors’ energy, emotional engagement, and processes of socialization”. Nevertheless, those new forms of interaction used to be unstable and dispersed. Thus, she focuses on the process of ontogenesis of images which contingency and emergency remains of Plato’s chora: an adaptable space for practices which produce objects. After Simondon, Nacher suggests that images and the data on which they are based, their media-environment, and practices which have an impact on their emergence create a system that is „on the edge of stability”. She refers to Latour and Lefebvre to describe properly the character of mediasphere, which seems to be an emergent space of various abilities rather than a consistent system with strict rules.

What is important for Nacher is that media are not as ontologically strong as we are used to thinking. Referring to Life After New Media. Mediation as a Vital Process by Kember and Żylińska, which is one of the crucial points of reference in the whole of Nacher’s dissertation, she emphasizes their soft and temporal character by making a shift between media and mediation. With this act, she moves from traditional, dualistic, representational ontology to the philosophy of process (mostly referring to Bergson and Deleuze, but also to James, Varela, Maturana and others). Those sources of inspiration, together with Simondon’s philosophy of technology, Gibson’s concept of affordance, and some minor elements of other theories (e.g. Bruno Latour’s ANT), serve as philosophical guideposts which help the reader follow Nacher’s concept and put it in a certain intellectual tradition, even though her path does not refer to it in strict terms, but rather moves through it transversally.

With this leading idea expressed in the introduction, Nacher outlines the territories of cybercartography in six chapters. Each is dedicated to a particular phenomenon. She starts with the problem of post-media as a basic term for all further reflection, which, according to her, is not always described thoroughly enough. Thus, she refers to classical works of Rosalind Krauss to mark the importance of the weak fundament of media ontology in the post-media environment, where the border between the semiotic and material/physical order is weak and blurred. As Nacher thinks of the wireless network as a crucial aspect defining such an environment, in the second chapter she moves to a distinction between media and mediation and focuses on the second term as being more adequate for describing the space filled with code (internet of things etc.). Then, she moves to locative media to explain some experimental artistic practices that meet mainstream technology.

In the next two chapters, in order to move to analysing the critical and participatory mapping phenomenon, Nacher focuses on more particular subjects that are the problem of artistic practices of walking (as an embodied cultural practice) and land art. At this stage, she definitely narrows down the area of reflection, limiting it to very concrete problems. It helps Nacher show how her quite theoretical concept works in practice. The final chapter leads to final remarks delineating the transductive theory of image based on two main points of reference: Simondon’s concept of transduction and Gibson’s theory of affordance. It resolves possible doubts about new metaphors suggested by Nacher and describes them thoroughly. According to her, such a theoretical construct helps us leave the post-representational terminology and metaphors behind and find a more adequate language for describing images as embedded in reality.

What might be interesting, although the main intention of the book looks quite telling and adequate, is that from time to time Nacher herself seems to escape from her own theory to find a more suitable descriptive language. The problem is that where she escapes is, paradoxically, a part of the realm of traditional dualism. Even though referring mostly to the non-essentialist heritage, she also needs some strict distinctions that could be questionable. For instance, just after a clear declaration of closing the radical dichotomy between image and reality, she makes in the very next sentence a distinction between imaginative and affective as well as between material and quasi-material. Whilst imaginative-affective opposition could be explained by Nacher’s attitude towards radical empiricism, the same reason makes it hard to justify the sense of the second pair of oppositional terms. Nacher distinguishes material post-media condition from quasi-material coding operations, having said that they belong to different ontological realms. However, such a statement successfully corresponds with traditional language of the post-Platonic metaphysics. With no doubt, a radical distance from the post-representational paradigm is naive and Nacher knows it very well. This is why she tries not to neglect it, but to let it evolve. However, separating post-media conditions from IT operations just because no bits of information can walk on the streets might seem unjustified, especially considering the author’s empirical mind-set and belief that the material world and post-media environment diffuse constantly.

Another possible doubt about Nacher’s book is how far from being accessible to a non-professional reader it is. Those who are not very well oriented in contemporary cultural studies on media might even find it uncommunicative. Whether it is an advantage or not is a matter of a particular perspective, mainly because of fact that the book is at the same time a valuable contribution to a narrow, professional field of study. The reader, however, must be aware of facing the highly complex disquisition aimed not to expound a certain segment of knowledge, but rather to become an original part of the international discussion on locative media. That is why the main assumption of Nacher’s contribution is that author and reader share the same canon. As a result, „Locative Media” might become a frustrating journey through hundreds of unintuitive terms and unfamiliar names, at least for those who are new to the subject, or to the research to which Nacher refers. The book will not serve as a students’ course book, it is not any kind of synthesis, nor research dissemination: it is rather an experienced researcher’s elaborate contribution to the particular field of study she is mainly interested in.

Having said that, it seems important to express another precariousness about the work: the incongruence between the book’s aspirations and the language in which it was written. Even quick research shows that Nacher is situated in a relatively narrow group of Polish researchers interested in an equally narrow subject and with no doubt she remains an unquestioned leader amongst them. Thus, it might be quite reasonable to suggest that „Locative Media” could not gain the as much proper resonance if limited to the field of Polish media studies as they could on an international level. The book itself is a part of a global discussion, but is at the same time expressed in the national language. Thus, it seems clear that in this case translation and dissemination amongst a wider audience is a natural need. Any kind of limitation on that field would be a significant loss for both the book and cultural studies on contemporary media development.

All things concerned, „Locative Media” is an example of significant contribution to a specialized field of media research. If it reached an international audience, it could have a positive impact on the development of the discipline; however, on the Polish field of study, it might be a little too hermetic and thus difficult even for many professionals. Some distinctions made by Nacher might also seem questionable as in some points they simply refer to the intellectual tradition that was to be left behind. Nevertheless, it still seems obvious that the book is essential for any researcher interested in new media, contemporary artistic practices, and cyberculture.

 

 

Anna Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) (2016), ss. 233.

 

Mateusz Zimnoch, PhD in Media Studies (University in Warsaw), PhD Researcher in Cultural Studies (Jagiellonian University in Kraków). He explores the new forms of longform journalism and nonfiction narratives. His particular fields of interest are postmodern literary journalism, creative non fiction and digital journalism (especially VR, AR and 360 videos). His research papers were published in journals such as „Teksty Drugie”, „Przegląd Humanistyczny”, „Kultura i Historia”, „Ruch Literacki” and others. Currently he focuses on exploring VR potential for longform journalism development.

Movement as language, signification as identity

Hannah Ebben

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 1, pp. 50-67

Hannah Ebben

Hallam University

 

Movement as language, signification as identity: Understanding and empowering the autistic community in online spaces

 

Abstract

This article is a contribution to ongoing research in online autistic culture by defining its overarching themes and presenting a new theoretical framework that could advance and empower both autism research and the autistic community itself. It studies autism as a concept that is constantly linguistically (re)produced in society rather than as a mental disorder. Focussing on YouTube as a platform for autistic identity, it features a review of existing academic literature about the autistic community on the internet and analyses two YouTube videos made by autistic people. After an exploration of the focus on geography and the performance of citizenship in the literature, it will introduce the notion of the counter-metaphor as a facilitator of new concepts on human diversity besides ‘autism’ for researchers and the autistic community. Its significance will be explained through a presentation of ‘atopos’ as one such concept. The overall aim of this paper is to affirm the notion of online space as a producer and platform of new language and conversations on autism. It considers analytical tools for the academic study of the geography of autistic people, but also encourages empowering negotiations of online and offline space within the autistic community.

Key words: autistic identity, online cultures, empowering technology, disability geography, voice, counter-metaphor, atopos

 

Introduction

 Autism is a flexible concept, shaped in and outside the clinical world. Within a medical context, it has been conceptualized and defined as a disorder characterized by impaired communication, social skills, and information processing. However, many stakeholders outside the clinical and scientific realm also attach words, signs, and metaphors to the concept. In this way, it becomes a dynamic interplay of meaning, subjective experiences and interpretations rather than a fixed, universal entity. For twenty years, there has been room for the previously unrecognized voices of autistic people, who had previously been seen as not being able to speak.[1] The arrival of the internet played a key role in the formation of the first autism self-advocacy organizations.[2] Autistic people now form and maintain online and offline communities and further shape and develop notions of divergence and diversity. For researchers, it is important to know how this new community negotiates identity and the word ‘autism’, and for autistic people, it is important to have a podium to develop further their own voices.

This article explores how to understand and further encourage the empowering potential of the internet, and YouTube in particular, for people who identify with the concept of autism. It considers literature on digital technology, autism, and empowerment, and presents terminology that affirms the free flow of enabling new ways to talk about human diversity. YouTube is a social networking site based on video sharing. Visitors may freely view uploaded videos, start a channel in order to upload videos, subscribe to other channels, comment on videos, and make playlists. Both companies and private citizens own YouTube channels, and both professional and homemade videos have become famous and widespread. Autistic people have posted and shared simulations of everyday sensory input, videos on social and political issues within the autism self-advocacy movements, and informal blogs about the notion of autism.

In order to understand the social and spatial conditions in which the flow of meaning on autism thrives, as well as the role of the internet in this process, it is important to acknowledge the close connection between technology and society. In their study of online Deaf culture, Valentine and Skelton refer to thinkers on the social science of technology like Bruno Latour and state, “society is produced in and through patterned networks of heterogeneous materials in which neither the properties of humans or non-humans are self-evident, rather they emerge in practice”.[3]On the basis of this statement, this paper will adopt the stance that technology, society and identity are not static entities, but are unconsciously shaped by everyday practices of signification, mutually complementing each other.

It will consider the internet as a digital space in which these practices evolve. A literary review on the autistic community online[4] will highlight the significance of spatiality. With the help of literature that addresses the construction of citizenship, I will study two YouTube videos made by people who identify with the concept of autism: the 2006 video “In My Language”, posted on the YouTube channel “silentmiaow” from non-verbal autistic self-advocate Amelia Baggs (formerly Amanda; blogs as ‘Ballastexistenz’); and the video “What it’s like to walk down the street when you have autism or an ASD” by “Craig Thomson”. With this reading, I eventually consider the question how the online autistic community could be further empowered in and outside academia. I will suggest the ‘counter-metaphor’ as an academic theoretical framework that could facilitate inclusive practices of signification online based on the empowering qualities of digital technology. This specific term stems from my research into metaphors on autism in cultural representations. These are the themes that emerge from the narrative structure and stylistic qualities of film, literature and video that can be formulated as ‘autism as…’. In relation to such metaphors as found in culture, counter-metaphors are interventions made by people who consider these metaphors, in my case the researcher or eventually autistic people themselves. Inventing a counter-metaphor aims to enable a broader vocabulary and a free flow of signification to come into being in a way that further empowers autistic people. It aims to not only recognize but also support the way in which autistic people find their voice and how YouTube offers its platform online. A larger framework of counter-metaphors in and outside academia might eventually facilitate new sustainable structures of signification on human diversity. Digital media have been a platform for the creation of  words and meaning to everyday experiences. YouTube is one of the social networking sites that can be explored to study how this creativity comes to the fore and the way it could be further acknowledged and encouraged.

The study and encouragement of empowering technologies exemplifies a Cultural Studies approach[5] that stands for an open, interdisciplinary, and worldly engagement with multilateral themes addressing culture, meaning, and ideology.[6] It not only studies cultural artefacts, but is more precisely focused on their “use” in everyday life in a given political context.[7] This use indicates the way in which a political system is embedded in cultural objects that are produced and consumed daily and are usually left unnoticed. To research this, Cultural Studies scholars seek the social margins in order to strive for “demarginalization”, and regard for social diversity. Research that has been done in the field of Cultural Studies has had a very broad scope and is difficult to capture in one single methodological template. Nevertheless, it is important to consider its approach as it helps us to understand how to foster the process of demarginalization effectively.[8] The Cultural Studies approach in this particular inquiry strives to acknowledge the empowering qualities of YouTube for the autistic community as a group that has struggled to let their voices be heard. The field has borrowed its method of data collection from Media Studies, amongst other fields, but focuses more on the social contexts in which mediated artefacts has arisen.[9] In order to grasp the empowering quality of YouTube for autistic persons comprehensively, I will address its interface and the style and content of its videos. Studying the use of video in society, my reading includes larger themes such as the construction of autistic identity and citizenship through a negotiation with the non-autistic ‘norm’ within the boundaries of the YouTube interface.

After a short description of autistic voices online and the research that has covered it, I will present a reading of the two videos. I will then introduce the counter-metaphor through an explanation of the atopos concept that I have employed in my own research. I will argue that other researchers and autistic people could also invent such terms as empowering tools. In keeping with most autistic people’s wishes, this article employs identity-first language. This means that I will speak about “autistic people” in order to refer to people who identify with the concept of autism.[10] Note that this includes personal accounts on YouTube regardless of diagnoses. To maintain the integrity of the research, this article does not decide if the persons portrayed ‘actually’ have autism and only addresses discourse, although future analyses will cover online negative responses to Baggs’ work and claims.

 Online and offline autistic community

Notions of affirmation and emancipation are often approached in terms of the voice: being able to speak, being enabled to speak, and being heard are necessary conditions for the production and recognition of knowledge.[11] For a long time, ‘autism’ was seen as a negation of a speaking self, as autistic people were not believed to be able to be introspective and retrospective because of their lack of understanding of the human mind.[12] This has been problematized by the emergence of autism self-advocacy, in which autistic people make themselves known as  “actors with agency”[13] because of a shared story of living with autism, which renders it political.[14] Arising in the early 1990s, autism self-advocacy has been greatly shaped out of an oppositional stance towards the stakeholders that traditionally had delimited what could be said and what could not be said about the concept of autism, like parents, charity funds, and therapists.[15] The first recognized autistic people with a voice of their own still operated in the proximity of clinicians and parent groups. By contrast, the internet brought autistic people together as equal peers, which is a great factor of its empowering quality. Mailing lists formed its first online communication. A notable example is Independent Living on the Autistic Spectrum, which offered emotional support and a platform for activism. Due to their dissatisfaction with the emphasis on cures amongst parents, in 1992 Donna Williams and Jim Sinclair founded ANI, the first autism self-advocacy organization.[16] Today, autistic voices are visibly recognized online; for example, autistic vlogger Amythest Schaber offers accessible resources on autism presented by an insider.[17]

Literature of the formation of autistic voices and identity often employ as a method of choice an ethnographic study[18] or an analysis of questionnaires and autobiographical accounts[19]. These texts highlight the conscious and challenging choices of autistic people to disclose[20]and construct[21]an autistic identity against a backdrop of the increasingly non-hierarchical practice of signifying autism as explained above and the shift in focus from autism as a condition in need of a cure to a potential community.[22]The identity management of autistic people is influenced by the need to undermine stigma and stay safe[23]and is characterized by a dynamic process of negotiating a polyphony of voices from in and outside the autistic community.[24]

Writings that specify autistic culture online critically approach the potential empowering effects of digital technology[25]and remarkably often focus on geography, that is, the way in which online and offline communication are negotiated as different spaces.[26] The internet is significant for the autistic community and the research that studies it; literature addresses its status as a technology that could compensate autism-related communicative impairments. Jordan comments that online communication often lacks elements of face-to-face communication with which autistic people struggle.[27] In their study of questionnaires completed by autistic people, Davidson and Orsini quote one anonymous participant who states that the internet only offers “one dimension”: a text that can be read and written at any occasion, which fits their communicative style much better.[28] Others confirm that their social lives have been enriched by the accessibility of the internet.[29] The importance and innovation of the communicative possibilities that a website interface offers to autistic people is well known in the academic world: several articles refer to the belief that the internet might have the same significance for autistic people as sign language for Deaf people.[30] In addition, just like the Deaf community emerged out of a shared language and a shared space[31], the communicative accessibility of the internet brought autistic people an increased proximity to their peers, regardless of bodily distance.[32] In the case of Deaf culture, the internet offered more information and people to communicate with via text and sign language than did offline Deaf clubs. This meant that it formed a technology that, unlike cochlear implants, was not aimed at the normalization of Deaf people.[33] Similar to this, ANI-L, one of the first virtual spaces for autistic people, encouraged the affirmation of autistic identities rather than the search for a cure.[34] It therefore offered a space that was low in stimuli for people with communicative and sensory problems and did not pressure normalization. The close proximity amongst new people enables the formation of new communities, and in relation to empowering technology, the internet facilitates these communities and their unique communication.[35] Space is created through these shared activities.[36]

The geography of the autistic community is thus heterogeneously localized in online and offline space and the exact relation between the two has been explored in literature. Rosqvist et al base their article on two research projects on specific online and offline communities (respectively a forum and a magazine with an accompanying summer camp) andconsider both as enabling spaces for autistic people to enter.[37] Their geographical study of the autistic community distinguishes “neuro-separate spaces” from “neuro-shared spaces”.[38]In neuro-separated spaces, mainstream culture follows a non-autistic norm in which autistic people are either excluded or creating their own “safe spaces” of resistance.[39] Neuro-shared spaces attempt to accommodate anyone and are created when places are made accessible for disabled people. Through its empowering potential, the internet might be a leg up to a stronger offline position and thus a shared space with the majority culture.[40] In the online and offline alternative spaces studied, autistic people found a chance to find peers and benefited from the removal of the ‘problems’ of non-autistic society as their quality of life increased.[41] However, divergent interest amongst the visitors often clashed: socializing predominated political ambitions or vice versa, and disagreements arose regarding the possibilities of contact with non-autistic society.[42] The online forum studied especially displayed reluctance to transfer to non-autistic space.[43] Rosqvist et al state that the magazine project needed significantly more negotiation with non-autistic culture and was therefore more of a neuro-shared space aimed at wider inclusion than the forum. This made the latter more separatist and led to various discussions on identity that were less preoccupied with ‘fitting in’.[44]This research is interesting here because it considers the clustering of autistic voices into technologies and spaces that all facilitate a different type of identity construction with regard to mainstream culture.

Rosqvist et al mention concerns about a “ghettoization” of online autistic culture as an overly separated practice of signification and communication.[45] Jordan laments the potential ‘splintering’ of the autistic community caused by autistic self-advocates online who form a polar opposite to other interest groups. Such chasms could hamper the autism movement.[46] By contrast, Davidson and Orsini also address the fear of a diminished visibility of disability caused by online autistic culture and offer a nuanced study that carefully weighs up visions of the internet as a panacea versus the internet as separation for the autistic community.[47] In their analysis of questionnaires returned by autistic people, they study what their personal experiences of the internet can reveal about identity and negotiations of space. They argue on the basis of this study that “online activities are rarely entirely insular” and that the effects of these activities reach beyond autism, autistic persons, and skills that are solely useful on the internet.[48] This could indicate blurring boundaries between the online and offline world.[49] Some autistic research participants pointed out their overly long periods of time spent online, and some stated their preference for virtual and digital communication. Nevertheless, many indicated that their social lives and skills were improved outside the internet through online communication, with more overall empowerment and connection.[50] Social exclusion was decreased online as the autistic participants did not have to be confined to the space of their homes anymore with access to the internet.[51] They easily adapted to quickly changing technologies, such as mobile internet access that extends beyond the home.[52] Overall, many autistic people are shown to construct online spaces dynamically that are inclusive to their peers; they both confine a separate safe space online and improve their negotiations of space beyond those confinements and into the offline world.

 Performing autistic voices on YouTube

 The notions of autistic voices and geographies online and offline form the cause of the exploration of the imagery and geography of YouTube. The concept of autism (as well as Deaf culture) is being (re)defined and circulated online by heterogeneous peer groups in ways that do not necessarily reflect clinical understandings of pathological difference. The interfaces of digital technologies both facilitate communication amongst autistic people and shape the content of this communication. For example, autism forums only offer written dialogues and take away the additional challenging communicative and sensory input of face-to-face conversations.[53] At the same time, they might form spaces that are separated from mainstream culture, as the interface of a forum that is solely visited by autistic people does not require any negotiation with non-autistic voices and communication. This may result in discussions that regard mainstream culture as ‘alien’.[54] The performative nature of autistic identity—the notion that people ‘do’ identity through constant culturally specific practice—is key here and is closely related to space and technology. My own analysis presupposes the notion that the word ‘autism’ does not necessarily reflect a pre-linguistic, material reality that is based in the bodies of diagnosed people, but that it is actively being filled with meaning through all kinds of signifying practices. Using the word ‘autism’ brings a specific reality into being, just as if the declaration ‘I hereby apologize’ actualizes apologies. In the case of YouTube, a specific video is such a performative utterance in itself.[55] It is important to note that performative expressions evolve unconsciously.

YouTube facilitates specific performative practices of signifying autism through its specific user interface. It is a platform for videos that are accessible through personalized channels, open to comments, and can be made easily using cameras and editing software. Even though the comment section uses written text and can be complemented by autistic people at their own convenience, making a video itself offers creative potential with more “elements” than text only.[56] Meaning can be constructed consciously or unconsciously through editing, camera work, intertitles, monologues in front of the camera, or annotations. Overall, YouTube is a digital space in which individual practices of producing and uploading content forms the “main vehicle of communication and of social connection” and most users use the site to watch and comment on this content.[57] The analysis of the two case studies, from now on referred to as “What it’s like…” and “In My Language”, will address all of these elements.

My approach to these case studies is informed by several texts. The field of Cultural Studies fits into the aim of exploring signifying practices of autism in and outside videos distributed by YouTube and to the role of the specific YouTube interface. The empirical study of two YouTube videos are considered as cultural ‘texts’[58]; annotations, tags, and the video description from the poster as paratexts in which the video is presented to the audience[59] and comments from others as instances of reception of the video content. This highlights the use of cultural content in online practice[60] and thus opens up an approach that analyses the actions of autistic people on YouTube as an assemblage of video content and debates in textual commentary.

Additionally, the production of autistic identity and space on YouTube will be considered with the help of the literary review and the insights of van Zoonen et al’s 2010 article on the performance of citizenship on YouTube. In their exploration of citizenship in a multicultural society, van Zoonen et al read YouTube videos that react to the release of the Dutch far-right politician Geert Wilders’ anti-Islam film Fitna.[61] Their research questions regarding the study of citizenship, that is, how the videos claim their right to speak and who is the implied addressee[62], are closely aligned with my own consideration of autistic voices as constructed practices. They problematize common theorizations of voices in academia in relation to YouTube, as the rear end of the communicative process is often ambiguous in videos. People or groups addressed in a video do not have to be part of its actual audience, and many videos that declare a message do not explicitly address someone at all.[63] Van Zoonen et al subvert the assumption that voices need a clear addressee with the help of a “performative” concept of voice: expressions that are significant in and of itself for themselves, no matter who is addressed and who listens. Within this view, one becomes a citizen by ‘doing’ citizenship.[64] The appealing factor of this definition for this study is the fact that it directs the study of voice to the “deed” of citizenship, that is, YouTube videos and comments, and its participants.[65] My readings of autistic identity and citizenship in “What it’s like…” and “In My Language” will also set the content of stylistic choices of the deed at the forefront, rather than the intention of the creators. The act of posting content itself already constitutes citizenship. The following analysis will also be based on assumed audiences and the occurrence of autistic voices and community.

Both “What it’s like…” and “In My Language” are divided into two segments: one that appeals to a normalized gaze to the world and to disabled people, and another that subverts this gaze and establishes autistic difference and voice. However, the two videos convey a very different message. Whereas “What it’s like… is a more traditionally educative video that simulates a walk through the eyes of an archetypical autistic person, “In My Language” offers a translation to non-verbal communication as a breakdown of social expectations of autistic people. The assumed addressee in the videos is key here. “What it’s like…” features a ‘demonstration’ of autism as a difference in everyday sensory input. A fragment that displays a walk down a street from the point of view of a non-autistic “neurotypical” person is followed by a fragment of the same path that is now perceived by an autistic person. Both are introduced by intertitles that disclose the identity ‘archetype’ shown. The “neurotypical” walk is filmed with a steady camera; however, the “autistic” walk features increased brightness and city noise (added in postproduction), jerky camera movements, and superposed textual commentary. This commentary uses clinical language as the intensified stimuli is referred to as “sensory overload” that can cause a “flight or fight response”. The video description says more about its assumed audience: “It will hopefully give neurotypicals a rough idea about what it’s like to life (sic) with autism”. This gives the impression that the video is intended to educate non-autistic people about autistic sensory experience, about which he states that it “does vary from person to person”.[66] Nevertheless, many comments come from people who disclose their identification with the concept of autism and state to which extent the content mirrors their own personal experiences. YouTube user “Arman Kody” posted such a reply in the form of a new video.[67] Even though the establishment of autistic sensory overload in “What it’s like…” is mostly unilateral, its comment section does form a platform for autistic people to talk about their personal life. The video thus ‘performs’ autism as it is established through a contrast between two fragments that show clear differences in stylistic choices. The shadow of the camera operator proves that ‘normalcy’ and ‘deviancy’ had to be staged in order to be portrayed on film. Its educative nature negotiates non-autistic society by assuming an audience that is oblivious to the peculiarity of autistic perceptions. The video could thus be seen as ‘neuro-shared’.

By contrast, “In My Language” does not reveal differences but offers its assumed audience a mirror to its prejudice. At first, Baggs moves and makes sounds in a domestic space, but after the intertitle “A translation” appears, Baggs says with a computer voice that the movements were her “native language”. Establishing her language, she incites the assumed audience to look at her movements and sensory contact as meaningful in and of itself, as non-verbal disabled people are often seen as unable to communicate and relate to the world. While “Craig Thomson” directed his video to “neurotypicals”, Baggs’ implied audience is much more subtly interwoven into her message. In her translated spoken message, she refers to “many people” and often speaks in the passive when talking about false preconceptions on disabled people. This makes clear that her assumed audience covers society generally: not necessarily individual stances towards disability and voice, but discriminatory social practices. Because of this, “In My Language” is a statement that consciously deconstructs common assumptions from mainstream culture and presents movement as another language. Its comment section mostly contains reactions to this particular statement without much identity disclosure. Overall, Baggs’ space in and surrounding her video is more ‘neuro-separated’ since societal prejudice is contrasted with “people like me”, even though she addresses a wider audience.[68] The rhetoric of the translation clearly establishes an alternative autistic voice that is filled with significance, more so than “What it’s like…”. The assumed audience of “What it’s like…” has a lack of knowledge on autism, whereas “In My Language” refers to an assumed audience that is filled with prejudice.

“Craig Thomson” and Baggs unite both autistic and non-autistic internet users by their posts. However, the very fact that they use YouTube as a platform to creatively present autism, perception, and voice already means that they are part of a wider online autistic community. They actively shape and contribute to the online flow of new signs on the autistic condition through web pages. This already signifies a particular geography based on a creative structure of signification. It is exactly this geography that I hope to grasp better through further study and encouragement of new words on the concept of autism in the autistic community. In the next section, I will leave behind my position as a passive observer of an online community and will focus on my own textual inventions that helped me to understand representations of autism better. The nature of this invention, a counter-metaphor, could be transferred to performative citizenship itself in order to make an unconscious production of meaning conscious.

 The counter-metaphor

 We saw that the production of the autistic community revolves around an unconscious process of identity performance and this occurs on YouTube by sharing creative units. I would like to argue that YouTube is a fitting platform for me to develop further the notion of the counter-metaphor as a conscious intervention in the practice of signifying autism. A counter-metaphor is a discursive invention that is specifically intended to be a break with common normalized conceptualizations of autism. In and outside the clinical world, the process of meaning-making is so obscured that speech on autism is seen as a pre-discursive ‘truth’. Conversely, the counter-metaphor allows free signification outside the dominant pathology of the concept of autism. It thus broadens talk about human diversity, rather than replaces ‘autism’ when traditional words fail to bring everyday autistic experience affirmatively into words. New words that refer to this experience could also connote the lives of other minority groups, which could lead to new alliances outside the autistic community. In order to show how this signification process of the counter-metaphor works, I will now turn to my own academic practice: the invention of ‘atopos’ in my MA thesis.

My MA thesis focused on the representation of autism as a discourse and negotiations of space in literary and visual culture. I found that the word ‘autism’ failed to grasp adequately the way in which autistic characters and autistic people in personal accounts transgress the space that surrounds them. The word ‘autism’ has always been associated with a preoccupation with the self: it was first formulated by psychiatrist Eugen Bleuler in 1910 and stems from the Old Greek word ‘autos’, meaning ‘self’.[69] Ever since, imagery of autistic people locked in their own world has been dominant.[70] By contrast, my case studies, including the two YouTube videos discussed in this essay, showed autistic people who are preoccupied with space: they intensively transgress space and stimuli and are often absorbed by it in case of sensory overload. To enable myself to freely consider my case studies and their undermining subversion of the word ‘autism’, I decided to invent something new with the intention to empower my own analysis and the practice of signification by autistic people. I thus developed theory out of my data. I countered existing spatial metaphors of autism: a lot of language on autistic people is concerned with withdrawal from space (autism as a shell) or origins from another space (autism as alien).[71] A counter-metaphor concerned with space does not reject such metaphors but makes something new out of it.

The concept of atopos does prioritize space and is a “virtual, hypothetical parallel to the actual etymology of ‘autism’”.[72] It is also an Old Greek word that means ‘strange’ in the sense of being ‘out of place’ (a-topos: no space). In the same vein as Bleuler’s adaptation of an Old Greek word in his ‘autism’, ‘atopos’ forms the basis of words like ‘atopy’ in immunology, which refers to hypersensitivity to allergens[73] and ‘atopia’ in geography, which refers to a borderless world.[74] All of these terms touch upon lived experiences as told by many autistic people themselves. The sensation of sensory overload is a hypersensitivity to stimuli that can give a feeling of absorption by space and a loss of boundaries between space and the body. Atopos thus shakes off inherent ‘autism’ connotations and allows a whole new vocabulary of lived experience to come into being.

This vocabulary greatly informed my readings of “What it’s like…” and “In My Language”. It enriched my understanding of the representation of “sensory overload” in “What it’s like…” as I could analyze its jerky camera work as an atopic transgression of the autism archetype’s corporeal boundaries characterized by probing sounds and light. In the case of “In My Language”, the atopos term mirrors Baggs’ message. Her ‘translated voice’ states that it is ironic that her movements and touch are seen as indicative of a life in her own world; her conscious contact with space through movement already forms a language in itself. Whereas I rejected ‘autos’ and the idea of autistic people being in their own world to improve my analyses, Baggs retrieves her own voice in the world instead of a world because she transgresses and absorbs space with agency. ‘Atopos’ evolves into something new: into a language. Baggs’ term ‘translation’ might inspire new words and videos from autistic people who may build it into a completely new concept that breaks with rooted assumptions on autism and voice—a new counter-metaphor.

This is why I intended the notion of the counter-metaphor to be something that anyone could invent in order to broaden common language on human diversity and lived experience. My atopos counter-metaphor does not always help to understand a text from an autistic person better; in these cases, new concepts could be theorized in order to broaden language on human diversity beyond the predominant ‘autism’. In research on the empowering potential of YouTube for the autistic community, ‘atopos’ is mostly usable for an analysis of video content itself, but not necessarily for the study of the unique geography that the online autistic community generates. Even though autistic people worldwide can meet each other online in a world without borders, atopia, it cannot fully address the full complexity of the autistic community. Based on my literary review on online autistic space, I would like to state that Michel Foucault’s concept of heterotopia—as presented in his essay “Different Spaces”,—might be more useful here. Foucault uses the term to name the contemporary presentation of space as various “relations of emplacements”[75], which means that different heterogeneous elements form a space through specific relations.[76] In the literature I discussed, the autistic community on the internet was addressed as an intricate web of relations between non-autistic people and autistic people, being shared and separated, online and offline. As I lack the space to elaborate this, it might be useful to adopt heterotopia as a new theoretical framework for autistic online geography. The notion of ‘relation of emplacements’ may also be useful for members of the autistic community itself if it helps to articulate their negotiation of the difference between online safe spaces and offline spaces in which non-autistic culture predominates. They might create new words out of this or another concept in a signifying process that is similar to my own creation of atopos as a researcher. The counter-metaphor process thus aims to facilitate new enabling words that together might form a new structure of signification on human diversity. As the invention of words stands for creativity, it may as well be a conscious construction of citizenship itself.

The counter-metaphor as a facilitator of a new structure of signification within the autistic community on YouTube confirms and builds on cultural anthropologist Ben Belek’s findings of his 2013 ethnography of a community of vloggers who identify with the label of Asperger’s Syndrome on YouTube. He concludes that the vloggers and the autistic people who comment do form a community, but states that it is not enough to say that they solely share a diagnosis.[77] He instead describes them as a “discourse community”, which is a community that is bound through a shared form of communication that is specific to the history of the group.[78] A discourse community is confined to its own words, but there is room for change as the linguistic possibilities of the community can be extended by choice.[79] Belek argues that the autistic vloggers contribute to a large stockpile of texts that shape and direct their discourse, often in ways that touch upon the most basal understandings of the ontology of autism.[80] He points out the constant intake of new terms, theories, and metaphors that the vloggers deliver.[81] Based on these findings, he presents the autistic community on YouTube as a collective that could unite and develop a voice within the historical circumstances of the arrival of the internet.[82] It could create an identity through the active social construction of the notion of autism by transforming its meaning.[83] The YouTube community studied thus reconstituted the very category of Asperger’s Syndrome as a positive identity through a creative employment of autism as a discourse.[84] A conscious process of signification intended to be an act of identity formation counters the unconscious performativity of the concept of autism in society. As I stated in my MA thesis, “The insight of the autism community as a discourse community teaches that its members belong to each other by negotiating the discourse of autism”.[85] This essay has presented a similar theorization of the autistic community on YouTube with its discussion of two case studies. It has created an additional concept that might form an enabling discursive tool for new terms and words to arise.

 Conclusion

 After the presentation of the ‘counter-metaphor’, it is wise to indicate the role of the researcher in its potential next steps. This article has laid the empowering potential of digital technology in language in and of itself. It reassures that it is okay to accept that the concept of autism is cultural and flexible. On the internet, it is a field for creativity and identity forming, and in the end this signifying process could eventually positively affect the geography of the autistic community. This does not pretend to neutralize the difference between offline and online space or to make each problematic element of autistic space obsolete. The internet offers many autistic people the advantages of a social space that is low in stimuli, bridges peers that are often from all over the world, and forms a platform for creative content. Within these circumstances, the geography of the autistic community could go in any direction. Even though concerns about ghettoization are understandable, in order to support the demarginalization of autistic people in research, it is important to try to understand discourses on autism. The interpretation of ‘autism’ and ‘identity’ is up to people identifying with autism themselves. In order to study the autistic community, allowing the free production of words and terms is key. This might ultimately lead to concepts that enable alliances with groups, spaces, or fields that now lie outside of the notion of autism, such as other marginalized groups with similar lived experiences.

This article has engaged with demarginalization through its combination of empirical research that induces its conclusions on the basis of observations of YouTube as a digital social network, and action research that aims to change the world it observes. Specifically, the counter-metaphor has both academic and inclusive implications as it interprets existing practices of meaning-making and encourages new words and concepts. I hope that my literary review and presentation of the notion of the counter-metaphor will inspire subsequent studies on the empowerment of autistic people. Considering technology as a bottom-up participative spread of information could be a starting point for rethinking ‘autism’ and facilitating the negotiation of meaning and identity, theorized here as the formulation of counter-metaphors.

 

References

Austin John L., How to do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955,(Oxford: Clarendon Press) (1962).

Bagatell Nancy, “Orchestrating voices: autism, identity and the power of discourse”, Disability & Society22:4 (2007).

Bagatell Nancy, “From Cure to Community: Transforming Notions of Autism”, Ethos. Journal of the Society for Psychological Anthropology 38:1 (2010).

Belek Ben, “I Believe It Can Change the Way Things Are”. Identity Constructions Among Video-Bloggers with Asperger’s Syndrome on Youtube, (Diemen: AMB) (2013).

Bleuler Eugen,Demenia Praecox oderGruppe der Schizophrenien, (Leipzig: Franz Deuticke) (1910).

Broderick Alicia. A., Ari Ne’eman, “Autism as metaphor: narrative and counter-narrative”, in International Journal of Inclusive Education 12:5-6 (2008).

Burgess Jean& Joshua Green, “Agency and Controversy in the YouTube Community”, in Internet Research 9.0: Rethinking Community, Rethinking Place, Copenhagen(15-18 October 2008).

Coca Arthur. F. & Robert A. Cooke, “On the classification of the phenomena of hypersensitiveness”, Journal of Immunology 8 (1923).

Couldry Nick, Why Voice Matters: Culture and Politics After Neoliberalism,(London: Sage) (2010).

Davidson Joyce, “‘In a World of her Own…’: Re-presenting alienation and emotion in the lives and writings of women with autism”, Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 14:6 (2007).

Davidson Joyce, “Autistic culture online: virtual communication and cultural expression on the spectrum”, Social & Cultural Geography 9:7 (2008).

Davidson Joyce & Victoria L. Henderson, “‘Coming out’ on the spectrum: autism, identity and disclosure”, Social & Cultural Geography 11:2(2010).

Davidson Joyce & Michael Orsini, “The Shifting Horizons of Autism Online”, in Worlds of Autism. Across the Spectrum of Neurological Difference, ed.idem, (Minneapolis: The University of Minnesota Press) (2013).

Dekker Martijn, “On Our Own Terms: Emerging autistic culture” Presented at Autscape (1999).

Ebben Hannah, “In constant encounter with one’s environment: Presenting counter-metaphors in the study of the discourse of autism and negotiations of space in literature and visual culture”, MA thesis supervised by László Munteán and Mitzi Waltz (2015).

Foucault Michel,“Different Spaces”, in Aesthetics, Method and Epistemology, ed. James Faubion, (London: Penguin Books)(1984 [1976]). Volume 2 of the Essential Works of Foucault 1954-1984 series edited by Paul Rabinow (1998).

Genette Gérard, “Introduction to the Paratext”, New Literary History 22:2, “Probings: Art, Criticism, Genre”, Translated by M. Maclean (1991).

Jordan Chloë J., “Evolution of Autism Support and Understanding Via the World Wide Web”, Intellectual and Developmental Disabilities 48:3 (2010).

Rosqvist Hanna B., Charlotte Brownlow & Lindsay O’Dell “Mapping the social geographies of autism – online and off-line narratives of neuro-shared and separate spaces”, Disability & Society28:3 (2013).

Sacks Oliver, An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales,(New York: Alfred A. Knopf) (1995).

Titchkosky Tanya, “Disability: A Rose by Any Other Name? “People-First” Language in Canadian Society”, Canadian Review of Sociology 38:2 (2001).

Valentine Gill& Tracey Skelton, “Changing spaces: the role of the internet in shaping Deaf geographies”, Social & Cultural Geography 9:5 (2008).

Waltz Mitzi, “Reading case studies of people with autistic spectrum disorders: a cultural studies approach to issues of disability representation”, Disability & Society 20:4 (2005).

Waltz Mitzi, Autism. A Social and Medical History,(Basingstoke: Palgrave Macmillan) (2013).

Willke Helmut, Atopia. Studiemzuratopischen Gesellschaft,(Frankfurt am Main: Suhrkamp) (2001).

White Mimi and James Schwoch, “Introduction: The Questions of Method in Cultural Studies”, in Questions of Method in Cultural Studies, ed. idem, (Oxford: Blackwell Publishing) (2006).

Zoonen Liesbetvan, Farida Vis and Sabina Mihelj, “Performing citizenship on YouTube: activism, satire and online debate around the anti-Islam video Fitna”,Critical Discourse Studies7:4(2010).

 Video material

 Arman Kody, “Re What it’s like to walk down a street when you have autism or an ASD”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=3Rj-s2gW3x4 (2011), date accessed 14 April 2016.

Craig Thomson, “What it’s like to walk down a street when you have autism or an ASD”, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=plPNhooUUuc (2010), date accessed 18 May 2015.

Amythest Schaber, “Ask an Autistic – What is Autism?”, YouTube,https://www.youtube.com/watch?v=Vju1EbVVgP8, (2015), date accessed 11 April 2016.

silentmiaow, “In My Language”, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc (2006), date accessed18 May 2015.

 

Notes

[1] Oliver Sacks, An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales,(New York: Alfred A. Knopf) (1995).

[2]Martijn Dekker, “On Our Own Terms: Emerging autistic culture”, Presented at Autscape (1999).

[3]Gill Valentine, Tracey Skelton, “Changing spaces: the role of the internet in shaping Deaf geographies”, Social & Cultural Geography 9:5 (2008), p. 471.

[4]Martijn Dekker.

[5]Mitzi Waltz, “Reading case studies of people with autistic spectrum disorders: a cultural studies approach to issues of disability representation”, Disability & Society 20:4 (2005).

[6]Mimi White, James Schwoch, “Introduction: The Questions of Method in Cultural Studies”, in Questions of Method in Cultural Studies, ed. idem, (Oxford: Blackwell Publishing) (2006), pp. 1-3.

[7] Mimi White, James Schwoch, p. 5.

[8] Mimi White, James Schwoch, p. 14.

[9] Mimi White, James Schwoch, p. 15.

[10] Alicia Broderick, Ari Ne’eman, “Autism as metaphor: narrative and counter-narrative”, International Journal of Inclusive Education 12:5-6 (2008).

[11] Nick Couldry, Why Voice Matters: Culture and Politics After Neoliberalism, (London: Sage) (2010).

[12]Oliver Sacks.

[13] Mitzi Waltz, Autism. A Social and Medical History, (Basingstoke: Palgrave Macmillan) (2013), p. 133.

[14]Titchkosky Tanya, “Disability: A Rose by Any Other Name? ‘People-First’ Language in Canadian Society”, Canadian Review of Sociology 38:2 (2001), p. 136.

[15]Mitzi Waltz, (2013), pp. 134-143.

[16]Martijn Dekker.

[17]Amythest Schaber, “Ask an Autistic – What is Autism?”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Vju1EbVVgP8, (2015), date accessed 11 April 2016.

[18] Nancy Bagatell, “Orchestrating voices: autism, identity and the power of discourse”, Disability & Society 22:4 (2007), pp. 413-426.

[19]Joyce Davidson, Michael Orsini, “The Shifting Horizons of Autism Online”, in Worlds of Autism. Across the Spectrum of Neurological Difference, ed. idem, (Minneapolis: The University of Minnesota Press) (2013), pp. 285-304.

[20]Joyce Davidson, Victoria Henderson, “‘Coming out’ on the spectrum: autism, identity and disclosure”, Social & Cultural Geography (2010), 11:2.

[21]Nancy Bagatell, (2007), pp. 413-414.

[22] Nancy Bagatell, “From Cure to Community: Transforming Notions of Autism”, Ethos. Journal of the Society for Psychological Anthropology (2010), 38:1.

[23] Joyce Davidson, Victoria Henderson, p. 159.

[24]Nancy Bagatell, (2007), pp. 422-425.

[25] Joyce Davidson, “Autistic culture online: virtual communication and cultural expression on the spectrum”, Social & Cultural Geography(2008), 9:7.

[26]Hanna Rosqvist et al, “Mapping the social geographies of autism – online and off-line narratives of neuro-shared and separate spaces”, Disability & Society(2013), 28:3.

[27]Chloë Jordan, “Evolution of Autism Support and Understanding Via the World Wide Web”, Intellectual and Developmental Disabilities 48:3 (2010), p. 220.

[28]Joyce Davidson, Michael Orsini, p. 293.

[29]Joyce Davidson, Michael Orsini, p. 294.

[30]Joyce Davidson, (2008), p. 792.

[31]Gill Valentine, Tracey Skelton, p. 472.

[32]Martijn Dekker.

[33]Gill Valentine, Tracey Skelton, pp. 472-474.

[34]Martijn Dekker.

[35]Gill Valentine, Tracey Skelton, pp. 476.

[36] Hanna Rosqvist et al, p. 368.

[37] Hanna Rosqvist et al, pp. 367-368.

[38] Hanna Rosqvist et al, pp. 368-369.

[39] Hanna Rosqvist et al, pp. 369-370.

[40] Hanna Rosqvist et al, p. 370.

[41] Hanna Rosqvist et al, p. 373.

[42] Hanna Rosqvist et al, pp. 374-375.

[43] Hanna Rosqvist et al, p. 375.

[44]Hanna Rosqvist et al, p. 376.

[45] Hanna Rosqvist et al, p. 377.

[46]Chloë Jordan, p. 22.

[47]Joyce Davidson, Michael Orsini, pp. 285-286.

[48]Joyce Davidson, Michael Orsini, p. 299.

[49]Gill Valentine, Tracey Skelton, p. 481.

[50]Joyce Davidson, Michael Orsini, pp. 290-296.

[51]Joyce Davidson, Michael Orsini, p. 297.

[52]Joyce Davidson, Michael Orsini, p. 298.

[53]Martijn Dekker, Joyce Davidson, Michael Orsini.

[54]Hanna Rosqvist et al.

[55] John Austin, How to do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, (Oxford: Clarendon Press) (1962).

[56] Joyce Davidson & Michael Orsini, p. 293.

[57] Jean Burgess & Joshua Green, “Agency and Controversy in the YouTube Community”, in Internet Research 9.0: Rethinking Community, Rethinking Place, Copenhagen (15-18 October 2008).

[58]Mimi White, James Schwoch, p. 5.

[59] Gérard Genette, “Introduction to the Paratext”, New Literary History 22:2, “Probings: Art, Criticism, Genre” (1991), p. 261.

[60]Mimi White, James Schwoch, p. 5.

[61]Liesbet van Zoonen et al, “Performing citizenship on YouTube: activism, satire and online debate around the anti-Islam video Fitna”, Critical Discourse Studies(2010), 7:4, p. 253.

[62]Liesbet van Zoonen et al, pp. 251-253.

[63]Liesbet van Zoonen et al, p. 251.

[64] Liesbet van Zoonen et al, p. 252.

[65] Liesbet van Zoonen et al, pp. 252-252.

[66] Craig Thomson, “What it’s like to walk down a street when you have autism or an ASD”, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=plPNhooUUuc (2010), date accessed 18 May 2015.

[67] Arman Kody, “Re What it’s like to walk down a street when you have autism or an ASD”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=3Rj-s2gW3x4 (2011), date accessed 14 April 2016.

[68]silentmiaow, “In My Language”, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc (2006), date accessed 18 May 2015.

[69]Eugen Bleuler, Demenia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien, (Leipzig: Franz Deuticke) (1910).

[70] Davidson Joyce, “‘In a World of her Own…’: Re-presenting alienation and emotion in the lives and writings of women with autism”, Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography(2007), 14:6.

[71] Alicia Broderick, Ari Ne’eman, pp. 463-466.

[72] Hannah Ebben, “In constant encounter with one’s environment: Presenting counter-metaphors in the study of the discourse of autism and negotiations of space in literature and visual culture”, MA thesis supervised by László Munteán and Mitzi Waltz (2015).

[73]Arthur Coca, Robert Cooke, “On the classification of the phenomena of hypersensitiveness”, Journal of Immunology(1923), 8.

[74]Helmut Willke, Atopia. Studiem zur atopischen Gesellschaft, (Frankfurt am Main: Suhrkamp) (2001).

[75] Michel Foucault, “Different Spaces”, in Aesthetics, Method and Epistemology, ed. James Faubion, (London: Penguin Books) (1984 [1976]). (1998), p. 177.

[76]Michel Foucault, p. 178.

[77] Ben Belek, “I Believe It Can Change the Way Things Are”. Identity Constructions Among Video-Bloggers with Asperger’s Syndrome on Youtube, (Diemen: AMB) (2013),pp. 45-46 .

[78]Ben Belek, p. 46.

[79]Ben Belek, pp. 46-47.

[80]Ben Belek, p. 47.

[81]Ben Belek, p. 48.

[82] Ben Belek, pp. 50-51 .

[83]Ben Belek, pp. 52-53.

[84]Ben Belek, pp. 66-68.

[85]Hannah Ebben.

Hannah Ebben is a PhD student at the Autism Centre at Sheffield Hallam University. She gained her BA degree in Cultural Studies and her MARes degree in Art and Visual Culture at Radboud University in Nijmegen, The Netherlands. In 2015, she worked as a junior researcher and project contributor at the Dutch research group Disability Studies in Nederland. Her research interests are the study of autism as a discourse in popular culture and society and potentialities for depathologized language and practices in autism advocacy and activism. With her background in the Humanities, she is conducting her PhD research in autism metaphors in film and formulating potential new and more inclusive and enabling counter-metaphors. She eventually hopes to extend her expertise to inclusive practices and methods in the interdisciplinary field of Disability Studies. Outside of the field of academia, she has been active as a presenter during British events organised for and by autistic people.

The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era

Agnieszka Kiejziewicz

TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 1, pp. 99-114

Agnieszka Kiejziewicz

Jagiellonian University

 

The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era

 

Abstract

In their works, new Japanese experimental cinema directors present a wonderful combination of filmmaking techniques: from found-footage animation, 3D stereoscopic film shot and double projection, to photochemical support in obtaining high contrast colours. Searching for the best ideas and tools to create unique perceptual experiences, the artists put emphasis on developing high-level technical skills, which helps them in their explorations of their films’ subjects. Accordingly, new Japanese experimental cinema authors manifest an extremely creative approach to film production, combining avant-garde postulates with new technologies, while at the same time offering the viewer an interactive, aesthetic experience.

The main point of the proposed paper is the analysis of the technologies used by Japanese experimental filmmakers and the techniques they develop under the influence of the chosen technologies. The paper examines selected examples of visual art created by Takashi Makino, Shinkan Tamaki, Kazuhiro Goshima, and Tomonari Nishikawa, as they are the most distinctive directors of the new generation of experimental film artists in Japan.

Key words: Japanese experimental cinema, independent film, digital technologies, Kazuhiro Goshima, Shinkan Tamaki, Takashi Makino, Tomonari Nishikawa

I was using a Telecine machine at work, transferring film material to video, and came to realize that the technology had arrived at a point where the qualities of film can be preserved after a digital transfer. It had previously taken me two to three years to make one film, and when I made the shift I was suddenly able to make four or five a year. Around the same time, digital projectors became much better, and I realized that the time had come for me to accept it[1].

Takashi Makino

 

Introduction

New Japanese experimental cinema artists manifest an extremely creative approach to film production, combining avant-garde postulates with new technologies and searching for their own visual styles. Analysing the works of previous generations of Japanese experimental filmmakers, it can be observed that—thanks to the technologies they adopt—the approach among young artists to the creative process has completely changed.

The technological solutions used by experimental directors in the digital era—accompanying them from the beginning of the creative process to the film screening—can be divided into two categories. The first group of technologies relates to filmmaking techniques and undoubtedly empowers the creative process. The second category—allowing artists to present their works to the wider public—concerns the Internet and the opportunities and dangers it brings. While uploading pictures on websites, the independent creator is not only prone to the larceny of the content of his films, but he also faces the menace of losing control over them. Also, as is indicated in further parts of this article, stepping into the world of the Internet the avant-garde artist has to find a balance between the urge to present his achievements worldwide and preserving his unique style. On the other hand, sharing ideas allows the author to build his popularity beneath the traditional means of distribution and even avoid the festival circulation of his films. Furthermore, by receiving responses from an audience, a filmmaker is also able to understand the needs of avant-garde fans and reach a niche group of viewers.

The development of digital technologies makes artists able to improve the quality of visual material. The directors gain new opportunities to visualize their concepts and present more complex works, thus having more chances to gain publicity. Therefore, they are able to create astounding found-footage animations and 3D stereoscopic films and prepare double projections, to name just a few great ways in which Japanese experimenters benefit from new technologies. Obviously, the aforementioned opportunities are rather standard for mainstream filmmakers; however, in the eyes of debuting authors, who strive to get access to the best technologies possible, they can be a huge discovery. While the specific technologies used to develop particular filmmaking techniques will be detailed in the next part of this article, it is also worth emphasizing the second aspect of the appearance of new technologies in the world of Japanese experimental visual art. As Takashi Makino indicated in the quotation cited at the beginning of this paper, the usage of new technologies also allows the independent artist to produce more shots at the same time. In this case, the emancipating role of the new digital solutions is clearly visible, as the creator can accelerate the production process without hiring additional crewmembers—he is able to finish the project by himself in a reasonable amount of time. However, the artist should be conscious that the specific “temptation” to produce more (and, accordingly, publish more) could severely affect the working process. Here, the author needs to find a balance between being faithful to his artistic principles and still profiting from his work. Therefore, the criterion of price is also related to the introduction of new technologies. Digital cameras and fully computerized post-production processes make the creation of movies cheaper than ever before, when artists were constrained by the high costs of film tape and its development. Furthermore, in terms of profits, the era of digital technologies is the first time in the history when avant-garde and experimental artists can raise funds relatively quickly, present their works on the Internet (for example on YouTube) and, in this way, gain wider access to potential customers. Creators can also attract publicity, donors and sponsors almost without leaving home. However, with the great opportunities offered by new media, a question arises of what it means to be an experimental artist in the age of digital technology. Where is the boundary between visual art accessible via the Internet and amateur films posted on websites for profit and entertainment? It can be observed that in this situation the limiting aspects of technology manifest their power, as it is almost impossible to be recognizable in the art world without traces left on the Web.

This paper presents the results of research on the works of the youngest generation of Japanese experimental artists (working on projects from 1995 to 2016). Four directors were chosen during the data selection process, as their technologies, approach to the meaning of art, usage of media, covered themes, and the motivation to use new technologies made it possible to show a wide range of the empowering and limiting aspects of technology in new Japanese experimental visual art. While gathering information about the new Japanese experimental and underground cinema, it was observed that the thematic areas of film analysis could be divided into two groups. The first consists of artists who perceive their work through the lens of the technological solutions they can implement and use to intensify their message. The second group focuses mainly on the issue of the coexistence of nature and human beings in the modern environment, emphasizing the threats and benefits of modernization. As this latter group does not pay much attention to the technology and equipment they use to convey meaning, the author decided to choose the achievements of the first group to illustrate the covered subject. Obviously, many more Japanese artists could be added to the list of creators interested in technology. However, when searching for the most significant examples of the described trend, the author decided to present ones who have gained the greatest popularity worldwide and have not ceased to develop their styles, skills and ideas. The methodology implemented during the research process is based mainly on the analysis of the works of the selected artists and the publications related to them (books, interviews, conferences, and festival speeches). During the inquiry, the author compared the technical specifications of equipment shared by artists with the results presented on the screen. In addition, a huge part of the analysis was based on searching for correlations between the message that the artists wanted to convey and the technological solutions they adopted to do so. Furthermore, the analysis of the appearance in the media of the chosen artists was created with the help of their websites, personal blogs and social media pages.

In the Shadowland: The Stereoscopic Technique of Kazuhiro Goshima

Kazuhiro Goshima is a visual creator and media artist who also works under the name of his company (Galactic Visions) and as a lecturer at the Okayama Prefectural University. He is one of the most creative Japanese artists, implementing new technologies as a basis for visual experiment. At the beginning of his career in the early 1990s, Goshima worked as a freelance media content designer, completing commercial projects for external companies. But, while developing his abilities and pursuing new forms of expression, the artist decided to start his own visual projects, using his technology-related knowledge in the field of experimental art[2]. His first attempts resulted in the Fade into White series[3], created between 1996 and 2003. In his early works, Goshima searched for a way to avoid the ultra-realism of the commercial videos demanded by his clients[4]. His specific knowledge of 3D modelling technologies (which had innovative potential when the artist started his career) allowed him to create black and white animations, presenting everyday objects (e.g. a clock, a train, a ball) from different angles. However, the objects in Goshima’s video series are shaped by the presence of the light and shadow, which transfigures them during camera movement. The viewers’ perception is deceived by the sudden close ups, changes of surroundings, and unpredictable disappearances of the objects. Goshima achieved such interesting effects by applying 3D computer graphic techniques to traditionally photographed objects. His first films can be perceived as the basis for the later, more sophisticated experiments.

In terms of combining various technological solutions, one of the most complex of Goshima’s films is Shadowland[5]. According to the jury statement published on the Ars Electronica Festival website (edition 2014), this Japanese author’s work is “a wonderful combination of what we call ‘found animation’ with an innovative stereoscopic technique”[6]. It should also be added that here Goshima abandons the concept of plot or sequence of events to present a new dimension of active involvement of the viewer. The 3D film shots take the viewer into an animated stroll through the streets of Tokyo. The most important aspect of Goshima’s masterpiece is that all pictures were recorded with only one DSLR camera[7]. The entire obtained footage lasts twenty hours and, as the author indicates, he spent a great amount of time looking the perfect place to install his camera (Canon EOS Kiss X5 <D600>) due to its limitations. Finally, after the post-production process (reducing noise, choosing the best fragments, adjusting soundtrack and applying 3D effects), the film acquired its final form, fulfilling the purpose of the author. As Goshima pointed out, the main aim of his visual experiment was to show that “every night, the city itself is overwritten like a retina thousands of times, and no one can decipher its memories”[8].

It can be easily observed that Goshima’s film would lose its uniqueness without the use of 3D effects. In Shadowland, only the shadows are visible in 3D because, as the author says, then the illusion becomes “very sensitive”[9]. The contrast between the shadows and the rest of the street environment in the film was implied due to the author’s previous experiments with 3D graphics. He started from simpler cameras (e.g. Pentax K7) and tried to produce parallax effects using less complex techniques. Shadowland is the final stage of his 3D experiments.

When analysing the author’s path of self-development, it should not be forgotten that he was able to create Shadowland over years of experimenting, when the prices of the cameras finally became lower than in the 1990s. Therefore, as the technology now is much more advanced than when Goshima started his career, the artist is able to produce more and more films every year, reducing the amount of time needed. Comparing his first productions to recent works, the quality of Goshima’s films has also developed. Furthermore, the author creates his media presence with a great awareness: he updates his web page (created by himself) and posts short trailers of his films on YouTube. Every year he attends at least five festivals to promote his recent achievements. Kazuhiro Goshima’s consequent actions, self-development, and perfectly planned media presence seem to be the features of a mature artist who fully benefits from the opportunities offered by new technologies.

Cosmic Abstractions: The Digital Compositions of Takashi Makino

The second Japanese artist worth mentioning among new experimental film pioneers is Takashi Makino. He is an extremely prolific director who has won many widely recognizable prizes and awards (e.g. Terayama Shuji prize at the Image Forum Festival in 2007). After he graduated from the Cinema Department of Nihon University College of Art, Makino studied at the atelier of the Brothers Quay, which shaped his perception of music and lighting design in the film[10]. He is keen on working with musicians, performers, and other film artists, and to this end he established a collective of the experimental art creators in Tokyo called Collective Plus [+]. The group’s aim is to promote Japanese experimental art abroad and initiate cooperation between artists with different styles and different fields of interest. The active members of the Collective have recently published a booklet with a DVD edition of their works[11].

As a representative of the Collective [+], Takashi Makino sets the direction of the artistic pursuit of the members of the group. In his video installations, Makino puts emphasis on incorporating the newest technologies into the world of experimental art and applying them to topics preferred by the members of the Collective. The artist himself is fascinated by the vision of the cosmos; the abstract chaos of colours and shapes that takes the viewer into a hallucinatory and almost transcendent experience. He treats picture, sound and light equally. This is why he prefers to combine them in the most unbelievable compositions, giving equal importance to every aspect of film technique[12].

The turning point in Makino’s career is the film 2012[13], which depicts “everything the author saw in the year 2012”[14]. Makino said in an interview that he wanted to show the atmosphere in Japan in the year 2012, when the inhabitants were scared of the Fukushima disaster and radioactivity was a cause of major concern. Following his aim, the artist combined audio material captured by Fukushima’s online cameras with Geiger counter sounds and, later on, he mixed the obtained data with electronic samples[15]. Makino felt that by presenting material somehow connected with the catastrophe, he would be able to catch on the screen the spirit of the nation at that time. The sounds complement the shimmering, blueish picture that depicts scratches, lines, and unrecognizable shapes. The viewer can only imagine that he is observing the surface of an extremely magnified atom, plasma cell, or maybe the inner movements of a supernova.

It should be mentioned that the film was screened as part of live performances and it has never been completed as the author alters some parts of the film before every screening. After the 7th screening of the film, Makino realized that his last alteration would be the last. However, later on, he observed that 2012 is the best example of 3D illusion of depth using the Pulfrich Effect[16], which can be described as a stereo-phenomenon involving moving targets. The illusion is based on the difference in the timing of the signal recognized by the eyes of the viewer[17]. In his film from 2013, the artist digitally transferred the recorded material, increased the frame rate, and applied multiple layering[18]. As Julian Ross pointed out, 2012 bridges the gap between analogue and digital filmmaking in Makino’s career[19]. Interesting here is the artist’s motivation to change (or improve) his technique. On the one hand, the artist’s was forced by the cost of the prints, when he realized that his works would have more and more potentially interested viewers. On the other hand, digital transfer allowed Makino to improve the quality of the picture. It is also worth mentioning that at the beginning of his artistic career, the Japanese director manifested the “traditional” approach to the technologies he used, as he was accustomed to old-fashioned devices. He said that changing tools for digital equivalents resulted in a feeling of alienation when he watched his own works. However, after the breakthrough during the work on 2012, Makino understood that 3D technology, perceived by him as a new form of artistic expression, would allow him to create more sophisticated work that influenced viewer’s perceptions more. The artist also faced another factor that finally forced him to adopt digital solutions completely. Between 2011 and 2012, the film laboratories in Japan,